0

CHUYEN DE NITO PHOTPHO

13 3 0
  • CHUYEN DE NITO PHOTPHO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:37

Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là A.. Hoà tan hỗn hợp X bằng dung [r] (1)CHUYÊN ĐỀ II: NHÓM NITƠ – PHOTPHO NHÓM VA DẠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT (1) Khái quát nhóm Nitơ Câu 1: Nguyên tố nào có tính kim loại và phi kim ngang A N, P B As C Sb D Bi Câu 2: Nguyên tố nào + HNO3  Muối + NO2 + H2O A N, P B As C Sb D Bi Câu 3: Trong các oxit hoá trị III nhóm Nitơ, oxit nào tác dụng axit lẫn bazơ mạnh A As2O3, Sb2O3 B As2O3 C Sb2O3 D Bi2O3 Câu 4: Cấu hình ngoài cùng các nguyên tố nhóm Nitơ (nhóm VA) là 3 10 A ns np B ns np C (n-1)s np D (n-1)d ns np Câu 5: Trong nhóm N, từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây là sai? A Năng lượng ion hoá giảm B Độ âm điện các nguyên tố giảm C Bán kính nguyên tử các nguyên tố tăng D Tất các nguyên tố thể tính phi kim Câu 6: Các nguyên tố nhóm nitơ có hoá trị tối đa là V, riêng Nitơ có hoá trị tối đa là IV vì A Phân tử nitơ có cấu tạo bền B Nguyên tử nitơ có obitan C Nguyên tử nitơ có 3e độc thân D Nguyên tử nitơ không có obitan d trống Câu 7: Điều khẳng định nào sau đây là sai? A Liên kết phân tử N2 là bền nhất, đó N2 thụ động điều kiện thường B Các bazơ Cu(OH)2, AgOH, Zn(OH)2 có thể tan dung dịch NH3 C NH3 tan vô hạn H2O vì NH3 có thể tạo liên kết H với H2O D NH3 tan ít H2O vì NH3 thể khí điều kiện thường Câu 8: Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với H là RH3 Phần trăm khối lượng R oxit cao với oxi là 43,66% Nguyên tố R là A N B P C Al D C Câu 9: Điều khẳng định nào sau đây là sai? A HNO3 đặc nguội không tác dụng với Al, Fe, Cr bề mặt kim loại này bao phủ oxit bền B Trong NH3, N trạng thái lai hoá sp C Khi nhỏ vài giọt nước Cl vào dung dịch NH đặc có khói trắng bay D Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 tinh khiết cách đốt NH3 O2 (2) Amoniac NH3 Câu 1: Cho phương trình: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 ; H = -92 KJ/mol Phản ứng thiên chiều thuận A tăng nhiệt độ B tăng áp suất C giảm bớt [H2] D tăng [NH3] Câu 2: Cho phương trình: N2 + O2 ⇄ 2NO H = +180KJ/mol Phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận A tăng áp suất hệ B tăng nhiệt độ C tăng áp suất, giảm nhiệt độ D giảm áp suất hệ Câu 3: Cho phản ứng: N2 + 3H2 2NH3 Hiệu suất phản ứng tạo thành NH3 tăng A giảm áp suất, tăng nhiệt độ B giảm áp suất, giảm nhiệt độ C tăng áp suất, tăng nhiệt độ D tăng áp suất, giảm nhiệt độ Câu 4: Hiện tượng quan sát dẫn NH3 qua CuO đun nóng là A CuO không đổi màu B CuO chuyển từ đen sang vàng C CuO chuyển từ đen sang màu xanh D CuO chuyển từ đen sang màu đỏ, có H2O ngưng tụ Câu 8: Hòa tan NH3 nước dung dịch A Dung dịch A chứa A NH3, NH4+, OH-, H2O B NH3, H+, OH-, H2O + + C NH4 , H , OH , H2O D NH4+ , NH3, H+ , H2O Câu 9: NH3 tác dụng với tất các chất và dung dịch dãy nào sau đây A KOH, HNO3, CuO, CuCl2 B HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3 C HI, KOH, FeCl3, Cl2 D H2SO4, PbO, FeO, NaOH Câu 10: Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa AlCl3 và CuCl2 thu kết tủa A Nung A chất rắn B Cho luồng CO dư qua B nung nóng chất rắn là A Al2O3 B Cu và Al C CuO và Al D Cu và Al2O3 Câu 11: Câu khẳng định nào sau đây không đúng? A NH3 vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá B HNO3 đặc để lâu chuyển sang nâu vàng o C Khi NH3 qua CuO/t làm chất bột chuyển đen sang đỏ và có H2O ngưng tụ D Nhỏ từ từ đến dư NH3 vào dd CuSO4, lúc đầu có kết tủa sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm (2) Câu 12: Chất nào có thể hoà tan Zn(OH)2? A Dung dịch NH3 B Dung dịch NaOH C Dung dịch NaNO3 D Dung dịch NaOH, NH3 Câu 13: Amoniac phản ứng với nhóm chất nào sau đây A O2, CuO, Cu(OH)2, HNO3, NH4HSO4 B Cl2, CuO, Ca(OH)2, HNO3, Zn(OH)2 C Cl2, O2, HNO3, AgNO3, AgCl D Cl2, HCl, Zn(OH)2, Al(OH)3 Câu 14: NH3 tác dụng với tất các chất dãy nào sau đây A KOH, HNO3, CuO, CuCl2 B HCl, O2, Cl2, CuO, dung dịch AlCl3 C HI, KOH, FeCl3, Cl2 D H2SO4, PbO, FeO, NaOH Câu 15: Phát biểu không đúng là A Các muối amoni dễ tan nước B Muối amoni kém bền với nhiệt + C Dung dịch muối NH4 điện ly hoàn toàn tạo môi trường axit D Muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng NH3 Câu 16: Khí X không màu mùi xốc đặc trưng, nhẹ không khí, phản ứng với axit mạnh Y tạo nên muối Z Dung dịch muối Z không tạo kết tủa với BaCl2 và AgNO3 Chất X, Y, Z là A NH3(X); HNO3(Y); NH4NO3(Z) B PH3(X); HCl(Y); PH4Cl(Z) C NO2(X); H2SO4(Y); NH4Cl(Z) D SO2(X); NaHSO4(Y); Na2SO4(Z) Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng A Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử, photpho đỏ có cấu trúc polime B Nitrophotka là hỗn hợp NH4H2PO4 và KNO3 C Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc Na2SiO3 và K2SiO3 D Cacbon monooxit và silic đioxit là oxit axit (3) Axit nitric HNO3 Câu 1: Kim loại tác dụng HNO3 không tạo chất nào sau đây A NH4NO3 B NO C NO2 D N2O5 Câu 2: HNO3 không thể tính oxi hoá mạnh với chất nào sau đây A Fe3O4 B Fe(OH)2 C Fe2O3 D FeO Câu 3: Cho FeCO3 tác dụng HNO3 Sản phẩm khí hoá nâu phần ngoài không khí và muối kim loại là A CO, NO2, Fe(NO3)2 B CO2, NO, Fe(NO3)3 C CO2, NO2, Fe(NO3)2 D CO2, NO2, Fe(NO3)3 Câu 4: Dãy chất nào sau đây phản ứng với dung dịch HNO3 A Fe2O3, Cu, PO, P B H2S, C, BaSO4, ZnO C Au, Mg, FeS2, CO2 D CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2 Câu 5: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 để có Fe(NO3)2, cần A HNO3 dư B HNO3 loãng C Fe dư D HNO3 đặc, nguội , Câu 6: Cho chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3) Fe(NO3 )3, FeSO4 , Fe2 (SO4) 3, FeCO3 tác dụng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng oxi hoá-khử xảy là A B C D Câu 7: Dãy chất nào sau đây phản ứng với dung dịch HNO3 A Fe2O3, Cu, Pb, P B H2S, C, BaSO4, ZnO C Au, Mg, FeS2, CO2 D CaCO3, Al, Na2SO4, Fe(OH)2 Câu 8: Trong các chất sau : Fe2O3 , Fe3O4, Mg(OH)2, CuO, Fe(OH)2 , FeCl2 , Cu, Cu2O Chất tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì không tạo khí NO? A chất B chất C chất D chất Câu 9:Axit nitric đặc có thể phản ứng với các chất nào sau đây điều kiện thường? A Fe, MgO, CaSO3 , NaOH B Al, K2O, (NH4)2SO4, Zn(OH)2 C Ca, Au , NaHCO3, Al(OH)3 D Cu, F2O3, Na2CO3, Fe(OH)2 Câu 10: Cho Zn vào dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí A gồm N2O và N2 Sau phản ứng thêm NaOH vào lại thấy có hỗn hợp khí B thoát Hỗn hợp khí B là A H2, NO2 B H2, NH3 C N2, N2O D NO, NO2 Câu 11: HNO3 tác dụng với tất các chất dãy nào sau đây: A NaHCO3, CO2, FeS, Fe2O3 B K2SO3, K2O, Cu, Fe(NO3)2 C FeO, Fe2(SO4)3, FeCO3, Na2O D CuSO4, CuO, Mg3(PO4)2 Câu 12: Axit nitric đặc nguội có thể phả n ứng với các chất nào sau đây? A Al, CuO, Na2CO3 B CuO, Ag, Al(OH)3 C P, Fe, FeO D C, Ag, BaCl2 Câu 13 : Cho các chất FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2, CuO, FeS Số chất tác dụng với HNO3 giải phóng khí NO là: A B C D Câu 14: Để điều chế HNO3 phòng thí nghiệm, hóa chất nào sau đây chọn làm nguyên liệu chính: A NaNO3, H2SO4 đặc B N2 và H2 C NaNO3, N2, H2 và HCl D AgNO3 và HCl Câu 15: Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu là: A Fe(NO3)2, NO và H2O B Fe(NO3)2, NO2 và H2O C Fe(NO3)2, N2 D Fe(NO3)3 và H2O Câu 16: Dãy các chất nào sau đây phản ứng với HNO3 đặc nóng tạo khí: A Cu(OH)2, FeO, C B Fe3O4, C, FeCl2 C Na2O, FeO, Ba(OH)2 D Fe3O4, C, Cu(OH)2 (3) Câu 17: Cho bột sắt tác dụng với HNO3 sau phản ứng xảy hoàn toàn thì còn lượng nhỏ Fe không tan Dung dịch thu sau phản ứng là A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 C Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 D Fe(NO3)2 và HNO3 Câu 19: Để phân biệt lọ HCl, H3PO4, HNO3 người ta dùng A Quỳ tím B BaCl2 C AgNO3 D Phênoltalêin Câu 20: Hoá chất có thể hoà tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu là A Dung dịch NaOH B Dung dịch H2SO4 đặc, nguội C Dung dịch H2SO4 loãng D Dung dịch HNO3 loãng Câu 21: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 Vai trò NaNO3 phản ứng là A Chất xúc tác B Chất oxi hóa C Môi trường D Chất khử Câu 22: Axit nitric đặc tác dụng tất các chất dãy nào sau đây A Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag B Mg(OH)2, CuO, Pt, NH3 C MgO, NH3, FeO, Au D CaO, NH3, Au, FeSO4 Câu 23: Cho phản ứng Fe + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Hệ số cân tối giản HNO3 A (3x - 2y) B (18x - 6y) C (16x - 6y) D (2x - y) Câu 24: Cho Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O Tỉ lệ thể tích NO và NO2 là : thì hệ số cân tối giản HNO3 là A 12 B 30 C 18 D 20 Câu 25: Cho m (g) Al tác dụng HNO3 sinh hỗn hợp NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 19 Tỉ lệ mol HNO3 tham gia làm môi trường và oxi hoá là A : B : C : D : Câu 26: Cho hỗn hợp Cu, Fe tác dụng với HNO3 Nếu sau phản ứng thu muối thì đó là muối A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 C Cu(NO3)3 D CuNO3 (4) Muối nitrat NO3 Câu 1: Các phương trình nhiệt phân muối nitrat sau, phương trình nào không đúng? 0 t A KNO3  KNO2 + 1/2O2 t B AgNO3  AgO + NO2 + 1/2O2 0 t t C Ba(NO3)2  BaO + 2NO2 + 1/2O2 D 2Fe(NO3)2  Fe2O3 + 4NO2 + 3/2O2 Câu 2: Nhiệt phân hoàn toàn Ba(NO3)2 bình kín, sản phẩm thu là A BaNO2, O2 B Ba, NO2, O2 C BaO, NO2, O2 D BaNO2, NO2, O2 Câu 3: Nung Fe(NO3)2 bình kín không có oxi, thu sản phẩm là A FeO + NO2 + O2 B Fe2O3 + NO2 + O2 C Fe2O3 + NO2 D FeO + NO2 Câu 4: Dãy chất nào sau đây nhiệt phân không tạo khí làm xanh quỳ ẩm A (NH4)2SO4, NaCl B NH4Cl, Na2CO3 C (NH4)2CO3, NaNO3 D NH4NO2, Cu(NO3)2 Câu 5: Thuốc nổ đen là hỗn hợp nào sau đây? A KNO3 + S B KClO3 + C C KClO3 + C + S D KNO3 + C + S - 2+ + - + - Câu 7: Cho các chất thử (1) Cu, OH /t ; (2) Fe , H /t ; (3) Al, OH /t ; (4) Cu, H /t Để nhận biết ion NO3 có dung dịch, người ta dùng A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (3), (4) D (2), (3) Câu 8: Phương án nào sau đây không thể dùng để nhận biết NO3A Cu, HCl B Al, NaOH C Fe2(SO4)3, H2SO4 D FeSO4, NaHSO4 Câu 9: Dung dịch nào sau đây không hoà tan Cu? A Dung dịch FeCl3 B Dung dịch FeCl2 C Dung dịch NaNO3 + HCl D Dung dịch NaHSO4 + NaNO3 Câu 10: Nhiệt phân chất rắn X khí A làm xanh quỳ tím, khí B làm đỏ quỳ tím X là chất nào các chất sau A NH4HCO3 B Cu(NO3)2 C NH4Cl D NH4NO3 Câu 11: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch A) Thêm 0,535 g NH4Cl vào 100 ml dung dịch A, đun sôi, để nguội thêm ít giọt dung dịch quỳ tím Dung dịch có màu A Xanh B Đỏ C Không màu D Xanh, sau hoá đỏ Câu 12: Phát biểu không đúng là A Các muối amoni dễ tan nước B Muối amoni kém bền với nhiệt + C Dung dịch muối NH4 điện ly hoàn toàn tạo môi trường axit D Muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng NH3 Câu 13: Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa AlCl3 và CuCl2 thu kết tủa A Nung A chất rắn B Cho luồng CO dư qua B nung nóng chất rắn là A Al2O3 B Cu và Al C CuO và Al D Cu và Al2O3 Câu 14: Cho các loại phân đạm sau: amoni sunfat, amoni clrua, natri nitrat có thể dùng dd chất nào sau đây để phân biệt A NaOH B NH3 C Ba(OH)2 D BaCl2 Câu 15: Hầu hết các phân đoạn Amôni thích hợp đất ít chua là + + A Amôni (NH4 ) không thuỷ phân B Amôni (NH4 ) thuỷ phân cho môi trường Axit + + C Amôni (NH4 ) thuỷ phân cho môi trường Bazơ D Amôni (NH4 ) thuỷ phân cho môi trường trung tính (4) Câu 16: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch A) Thêm 0,535 g NH4Cl vào 100 ml dung dịch A, đun sôi, để nguội thêm ít giọt dung dịch quỳ tím Dung dịch có màu A Xanh B Đỏ C Không màu D Xanh, sau hoá đỏ Câu 17: Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) qua ống đựng 32g CuO nung nóng, thu chất rắn A và khí B Cho A tác dụng với dung dịch HCl 2M dư Thể tích axit đã tham gia phản ứng là A 0,5lít B 0,25lít C 0,15lít D 0,75lít Câu 18: Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch hiđroxit kim loại hóa trị không đổi thì thu 4,48lít khí đktc và 26,1g muối khan Công thức hiđroxit kim loại đã dùng là A Ba(OH)2 B Ca(OH)2 C KOH D NaOH Câu 19: Hoà tan 9,875g muối cacbonat vào H2O cho tác dụng với H2SO4 vừa đủ thu 8,25g muối sunfat trung hoà khan Công thức muối đã dùng là A (NH4)2CO3 B NH4HCO3 C NaHCO3 D Na2CO3 Câu 20: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dung dịch có: NH4+ , SO42- , NO3- đun nóng thì 6,72 lít (đktc) và 23,3g kết tủa (NH4)2SO4 và NH4NO3 là A 1M, 1M B 2M, 2M C 1M, 2M D 2M, 1M (5) Photpho và hợp chất photpho Câu 1: Trong dung dịch H3PO4 có các ion sau + 2 3 A H , HPO , PO B H+, PO  4 C H+, HPO  , H PO  D H+, HPO  , H PO  , PO  4 4 Câu 2: Biết phần trăm khối lượng photpho tinh thể Na2HPO4.nH2O là 8,659% Công thức phân tử muối là A Na2HPO4.9H2O B Na2HPO4.10H2O C Na2HPO4.11H2O D Na2HPO4.12H2O Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: +SiO2+C/t0 Ca3(PO4)2 +HCl +O2 Z +Ca/t0 X Y T Các chất X, Y, Z, T là (5) A P, Ca3P2, PH3, P2O5 B P, Ca3P2, PH3, H3PO4 C P, Ca3P2, H3PO4, P2O5 D P2O5, Ca3P2, PH3, H3PO4 Câu 4: Để làm khô khí NH3 có lẫn nước có thể dùng chất số các chất sau: CuSO4 khan; H2SO4 đặc, P2O5, KOH, BaO A B C D Câu 5: Cho đồ phản ứng Supephotphat Photpho X Y Z Amophot (6) Các chất X, Y, Z tương ứng là A PH3, P2O5, HPO3 C P2O3, HPO3, H3PO4 B P2O5, HPO3, H3PO4 D P2O5, HPO3, H4P2O7 DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ HIỆU SUẤT TỔNG HỢP AMONIAC Câu 1: Hỗn hợp A gồm N2 và H2 theo tỉ lệ : thể tích Tạo điều kiện cho phản ứng xảy Tỉ khối A hỗn hợp B sau phản ứng là 0,6 Hiệu suất phản ứng là A 80% B 50% C 70% D 85% Câu 2: Để điều chế lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng cùng điều kiện là bao nhiêu? A lít B lít C lít D 12 lít Câu 3: Cho vào bình kín thể tích không đổi 0,2 mol NO và 0,3 mol O2, áp suất bình là P1 Sau phản ứng hoàn toàn đưa bình nhiệt độ ban đầu thì áp suất là P2 Tỉ lệ P1 và P2 là A P1 = 1,25P2 B P1 = 0,8P2 C P1 = 2P2 D P1 = P2 Câu 4: Cho lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu sau phản ứng có thể tích 16,4 lít (thể tích các khí đo cùng điều kiện) Hiệu suất phản ứng là A 50% B 30% C 20% D 40% Câu 5: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He 1,8 Đun nóng X thời gian bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là A 50% B 36% C 40% D 25% Câu 6: Trong bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro nhiệt độ C và 10 atm Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình C Nếu áp suất bình sau phản ứng là 9atm thì phần trăm các khí tham gia phản ứng là A N2 : 20% , H2 : 40% B N2 : 30% , H2 : 20% C N2 : 10% , H2 : 30% D N2 : 20% , H2 : 20% o Câu 7: Trong bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro nhiệt độ C và 10 atm Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình nhiệt độ ban đầu Biết có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất bình sau phản ứng là A 10 atm B atm C atm D 8,5 atm Câu 8: Một hỗn hợp gồm mol N2 và 14 mol H2 nạp vào bình kín có dung tích lít và giữ nhiệt độ không đổi Khi phản ứng đạt trạng thái cân thì áp suất 10/11 áp suất ban đầu Hiệu suất phản ứng là A 17,18% B 18,18% C 36,36% D 34,36% Câu 9: Cho hỗn hợp khí N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với H2 là Dẫn hỗn hợp qua H2SO4 đặc dư thì thể tích khí còn lại nửa Thành phần phần % theo thể tích khí hỗn hợp là A 25% H2, 25% N2, 50% NH3 B 25% H2, 50% N2, 25% NH3 C 50% H2, 25% N2, 25% NH3 , D 30%N2, 20%H2, 50% NH3 Câu 10: Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi Sau thời gian phản ứng, áp suất khí bình giảm 5% so với áp suất ban đầu Biết ti lệ số mol nitơ đã phản ứng là 10% Thành phần phần trăm số mol N2 và H2 hỗn hợp đầu là: A 15% và 85% B 82,35% và 77,5% C 25% và 75% D 22,5% và 77,5% o Câu 11: Cho lít N2 và 15 lít H2 vào bình kính dung tích không đổi Ở C, áp suất bình là P1 atm Đun nóng bình thời gian thì thấy có 20% N2 tham gia phản ứng, đưa bình nhiệt độ ban đầu thấy áp suất bình lúc này là P2 Tỉ lệ P1 và P2 là A : 10 B 10 : C 10 : D : 10 DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ P2O5 ; H3PO4 TÁC DỤNG VỚI BAZƠ KIỀM Câu 1: Để trung hoà 100ml H3PO4 1M cần bao nhiêu mililit NaOH 1M? A 100ml B 200ml C 300ml D 150ml Câu 2: Khối lượng H2SO4 65% để điều chế 527,35kg supephotphat kép A 677kg B 700kg C 650kg D 720kg Câu 3: Trộn dung dịch có 11,76 gam H3PO4 vào dung dịch có 16,8g KOH Khối lượng các muối thu là A 10,44g KH2PO4; 8,5g K3PO4 B 10,24g K2HPO4; 13,5g K3PO4 C 10,44g K2HPO4; 12,72g K3PO4 D 10,20g KH2PO4; 13,5g K2HPO4; 8,5g K3PO4 Câu 4: Cho 14,2g P2O5 tan 400g dung dịch NaOH 5% thì sau phản ứng thu A Na2HPO4, Na3PO4 B NaH2PO4, Na2HPO4 C NaH2PO4, Na2HPO4 D NaH2PO4 , Na2HPO4, Na3PO4 Câu 5: Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H3PO4 20% thu dung dịch X Trong X chứa các muối A Na3PO4 B NaH2PO4 và Na2HPO4 C NaH2PO4 D NaHPO4 và Na3PO4 Câu 6: Thêm gam P2O5 vào 25 ml dung dịch H3PO4 6%, d = 1,03g/ml Nồng độ H3PO4 thu là A 32,94% B 30,94% C 31,94% D 39,40% Câu 7: Hòa tan hỗn hợp gồm 9,3 gam P và S vào lượng HNO3 vừa đủ thu dung dịch X và sản phẩm khử là NO2 Để trung hòa hoàn toàn X thì cần vừa đủ 0,8 mol NaOH Số mol NO2 thu là A 1,6 mol B 1,8 mol C 1,2 mol D 1,35 mol (7) Câu 8: Đốt 7,75 gam photpho oxi dư hấp thụ toàn sản phẩm vào bình đựng 100 gam NaOH 25% Nồng độ phần trăm các chất dung dịch thu sau phản ứng là A 15,07 % NaH2PO4 ; 17,4% Na3PO4 B 17,75 % NaH2PO4 ; 20,5% Na3PO4 C 15,07 % Na2HPO4 ; 17,4% Na3PO4 D 17,75 % Na2HPO4 ; 20,5% Na3PO4 Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho oxi thu chất rắn X, hòa tan X dung dịch chứa 0,28 mol NaOH thì 17,92 gam hỗn hợp hai muối photphat (trong đó có muối trug hòa) Giá trị m là A 8,68 B 4,96 C 3,41 D 3,72 DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ AXIT NITRIC TH Các bài tập vận dụng các định luật Câu 1: Cho 21,6g kim loại tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu 6,72 lit N2O (đktc) Kim loại đó là A Na B Zn C Mg D Al Câu 2: Hoà tan 13,92g Fe3O4 HNO3 thu 448 ml NxOy (đktc) Khí NxOy có công thức là A NO B NO2 C N2O D N2O3 Câu 3: Cho m (g) Cu tác dụng HNO3 dư 8,96 lít (đktc) hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng là 15,2 gam Giá trị m là A 25,6 B 16 C 2,56 D Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 11,68g Cu và CuO lit dung dịch HNO3 0,25M thu 1,752 lit khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng CuO hỗm hợp ban đầu là A 61,64% B 34,20% C 39,36% D 65,80% Câu 5: Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 thu 6,72 lit hỗn hợp NO, NO2 có tỉ khối so với H2 là 19 và dd A chứa Fe(NO3)3 và 10,8 g Fe(NO3)2 Giá trị m là A 5,6 B 16,8 C 12,32 D 11,2 Câu 6: Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng hết với HNO3 thu 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 Khối lượng muối tạo thành là A 5,6g B 4,45g C 5,07g D 2,485g Câu 7: Hoà tan 1,2 gam kim loại M vào HNO3 thu 0,224 lit N2 (đktc) (sản phẩm khử nhất) Kim loại M là A Ca B Fe C Mg D Al Câu 8: Hoà tan Zn và ZnO vào HNO3 loãng dư Kết thúc thí nghiệm thu 8g NH4NO3 (không có khí thoát ra) và 113,4 gam Zn(NO3)2 Phần trăm số mol Zn hỗn hợp là A 66,67% B 33,33% C 16,66% D 93,34% Câu 9: Cho 11gam gồm Al, Fe vào HNO3 loãng dư thu 6,72 lít NO (duy nhất) Khối lượng Al và Fe hỗn hợp là A 5,4g; 5,6g B 5,6g; 5,4g C 8,1g; 2,9g D 2,1g; 8,9g Câu 10: Cho 8,2g hỗn hợp Al và Fe có tỉ lệ mol là : hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 thu 5,6 lit khí X (đktc) là sản phẩm khử Khí X là A NO B NO2 C NH3 D N2 Câu 11: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,25 mol Al vào dung dịch HNO dư thu hỗn hợp khí A gồn NO và NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là : Thể tích hỗn hợp khí A (đktc) là A 8,64 B 10,08 C 28 D 12,8 Câu 12: Hoà tan hoàn toàn m(g) Fe3O4 vào dung dịch HNO3 hỗn hợp khí NO và N2O có tỷ khối H2 16,75 Thể tích NO và N2O (đktc) là A 22,4 ; 6,72 B 2,016 ; 0,672 C 0,672 ; 2,016 D 1,972 ; 0,448 Câu 13: Cho 6,4g Cu hoà tan hoàn toàn vào HNO3 sau phản ứng thu hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 18 Nồng độ mol HNO3 là A 1,44M B 1,54M C 1,34M D 1,46M Câu 14: Hoà tan 5,95g hỗn hợp Zn và Al có tỉ lệ mol 1:2 dung dịch HNO3 loãng dư thu 0,896 lit sản phẩm khử X chứa nitơ Vậy X là: A NO2 B N2 C NO D N2O Câu 15: Cho m gam Al phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu 8,96 lit (đktc) hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối H2 là 18,5 Giá trị m là: A 17,5 B 15,3 C 19,8 D 13,5 Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 45,9g kim loại R dung dịch HNO3 loãng thu 26,88 lit (đktc) hỗn hợp khí N2O và NO, đó số mol NO gấp lần số mol N2O Kim loại R là: A Zn B Al C Mg D Fe Câu 17: Cho 11,8g hỗn hợp Al, Cu phản ứng với dung dịch HNO3, H2SO4 dư thu 13,44 lit hỗn hợp khí SO2, NO2 có tỉ khối so với H2 là 26 Khối lượng muối tạo dung dịch là: A 50,00g B 61,20g C 56,00g D 55,80g Câu 18: Cho 100 ml HNO 0,6M tác dụng với 1,12g Fe Nồng độ muối thu A Fe(NO3)3 0,2M B Fe(NO3)2 0,05M và Fe(NO3)3 0,15M C Fe(NO3)2 0,15M D Fe(NO3)2 0,25M và Fe(NO3)3 0,5M Câu 19: Hoà tan hoàn toàn hỗ hợp FeS và FeCO3 dung dịch HNO3 đặc nóng thu hỗn hợp hai khí X, Y có tỷ khối so với H2 22,805 Hai khí X, Y là (8) A H2S, CO2 B SO2, CO2 C NO2, CO2 D NO2, SO2 Câu 20: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí A gồm NO và NO2, có tỷ lệ số mol tương ứng là : Thể tích hỗn hợp A đktc là A 1,369 g B 2,737 g C 2,224 g D 3,373 g Câu 21: Cho m gam hỗn hợp Fe, FeO vào dung dịch H2SO4 dư thu 2,24 lit khí (đktc) Nếu hòa tan hỗn hợp trên vào HNO3 (đặc, nguội) thì có 3,36 lit khí (đktc) sản phẩm khử Giá trị m là A 38,0 B 16,4 C 32,0 D 20,50 Câu 22: Cho 20g Fe vào dung dịch HNO3 thu sản phẩm khử là NO Sau phản ứng còn dư 3,2g Fe Thể tích khí NO thu là A 2,24 lít B 4,48 lít C 6,72 lít D 11,2 lít Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 19,2 g Cu dung dịch HNO3, thu khí NO oxi hoá thành NO2 chuyển hết thành HNO3 Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia các quá trình trên là A 1,68 B 2,24 C 3,36 D 4,48 Câu 24: Cho 13,92g hỗn hợp Cu và oxit sắt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng 2,688 lit khí NO (đkc) và 42,72g muối khan Công thức oxit sắt: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe3O4 FeO Câu 25: Hoà tan hết m gam Fe 400 ml dung dịch HNO3 1M sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung 3+ dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO ( Sản phẩm ) Nồng độ ion Fe có dung dịch là ( coi thể tích dung dịch không thay đổi quá trình phản ứng) A 0,3M B 0,05M C 0,2M D 0,25M Câu 26: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe; 0,15 mol Cu (Biết phản ứng tạo chất khử NO): A 0,8 lit B 1,0 lit C 1,2 lit D 0,6 lit Câu 27: Hoà tan m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư thu khí NO Nếu đem khí NO thoát trộn với O2 vừa đủ để hấp thụ hoàn toàn nước dung dịch HNO3 Biết thể tích oxi phản ứng là 0,336 lit (đktc) Giá trị m là: A 34,8g B 13,92g C 23,2g D 20,88g Câu 28: Hoà tan 4,431g hỗn hợp Al và Mg dung dịch HNO3 loãng thu dung dịch X (không chứa muối amoni) và 1,568 lit (đktc) hỗn hợp khí không màu có khối lượng 2,59g đó có khí hoá nâu không khí Số mol HNO3 phản ứng là: A 0,51 B 0,455 C 0,55 D 0,49 Câu 29: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm kim loại dung dịch HNO3 thu 1,12 lit hỗn hợp khí X (đkc) gồm NO2 và NO Tỉ khối X so với H2 là 18,2 Thể tích dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,242g/ml) cần dùng là A 20,18 ml B 11,12 ml C 21,47 ml D 36,7 ml Câu 30: Nung 2,23g hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn oxi sau thời gian thu 2,71g hỗn hợp Y Hoà tan hết Y vào dung dịch HNO3 dư 0,672 lit khí NO đkc (sản phẩm khử nhất) Số mol HNO phản ứng: A 0,12 B 0,14 C 0,16 D 0,18 Câu 31: Hoà tan 15,2g hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 500ml dung dịch HNO3 loãng dư thu 2,24 lit khí NO (0 C và at) Để trung hoà axit còn dư phải dùng vừa đủ 80g dung dịch NaOH 20% Nồng độ mol/l ban đầu dung dịch HNO3 ban đầu là: A 3,6M B 1,8M C 2,4M D 1,2M Câu 32: Cho 3,024g kim loại M tan hết dung dịch HNO3 loãng thu 940,8 ml khí NxOy (đktc, sản phẩm khử nhất) có tỉ khối so với H2 là 22 Khí NxOy và kim loại M là: A NO và Mg B N2O và Fe C NO2 và Al D N2O và Al Câu 33: Cho hỗn hợp gồm kim loại có hoá trị không đổi: Mg, Cu, Zn, Al chia làm phần Phần 1: tác dụng với dung dịch HCl dư thu 3,36 lit H2 Phần 2: Hoà tan hết dung dịch HNO3 loãng dư thu V lit khí không màu hoá nâu ngoài không khí (các thể tích đo đkc) Giá trị V là: A 2,24 lit B 3,36 lit C 4,48 lit D 5,6 lit Câu 34: Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al thành phần Phần 1: Hoà tan hoàn toàn dung dịch HCl dư thu 7,28 lit H2 Phần 2: Hoà tan hết dung dịch HNO3 dư thu 5,6 lit NO Các thể tích khí đo đktc Khối lượng Fe, Al X là A 5,6g và 4,05g B 16,8g và 8,1g C 5,6g và 5,4g D 11,2g và 8,1g Câu 35: Cho 13,92g Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu dung dịch X và 0,448 lit khí NxOy (sản phẩm khử đkc) Khối lượng HNO3 tham gia phản ứng là: A 17,64g B 33,48g C 35,28g D 12,60g Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 19,2g Cu dung dịch HNO3, toàn lượng khí NO (sản phẩm khử nhất) thu đem oxi hoá thành NO2 chuyển hết thành HNO3 Thể tích khí oxi (đktc) tham gia vào quá trình trên: A 3,36 lit B 4,48 lit C 6,72 lit D 2,24 lit Câu 37: Hoà tan hoàn toàn m(g) Fe3O4 vào dung dịch HNO3, tất khí NO thu đem oxi hoá O2 thành NO2 sục vào nứơc cùng dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3 Thể tích O2 đã tham gia vào toàn các quá trình trên là 3,36l (đktc) Giá trị m (g) Fe3O4 là A 139,2 g B 13,92 g C 278,4 g D 27,84g (9) Câu 38: Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn dung dịch HNO3 dư thu 4,48 lit khí NO (ở đktc), dung dịch A Cho NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa B Nung kết tủa B không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Kim loại M và khối lượng m kết tủa B là: A Cu; 36 g B Fe; 22,2 g C Cu; 24 g D Fe; 19,68 g TH Bài tập quy đổi hỗn hợp Câu 1: Để m gam Fe ngoài không khí sau thời gian 12g hỗn hợp B gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Cho hỗn hợp B tác dụng với HNO3 thì 2,24 lít NO (đktc) Giá trị m là A 11,8 B 10,08 C 9,8 D 8,8 Câu 2: Cho V lit CO qua m1 gam Fe2O3 sau đó thu m2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Cho hỗn hợp vào HNO3 dư thì 5,824 lit NO2 (đktc) Thể tích khí CO đã dùng là A 3,2 lit B 2,912 lit C 2,6 lit D 2,24 lit Câu 3: Nung 7,28g bột Fe oxi, thu m gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hỗn hợp X HNO đặc, nóng thu 1,568 lit khí (đktc) là sản phẩm khử Giá trị m A 9,84 B 9,65 C 10,0 D 8,72 Câu 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, nóng (dư) thu 4,48 lít khí NO (đktc) và 96,8 gam Fe(NO3)3 Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng A B 1,2 C 1,4 D 1,6 Câu 5: Nung m gam bột sắt oxi, thu gam hỗn hợp chất rắn X Hoà tan hết hỗn hợp X dung dịch HNO3 dư, thoát 0,56 lít (đktc) NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m là A 2,52 B 2,22 C 2,62 D 2,32 Câu 6: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 13,92g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 Hòa tan hết X dung dịch HNO3 đặc nóng thu 5,824 lít khí NO2 đktc Giá trị m là A 4g B 8g C 16g D 20g Câu 7: Nung m gam bột Cu oxi thu 37,6 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu, CuO và Cu2O Hòa tan hoàn toàn X dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) thấy thoát 6,72 lít khí (ở đktc) Giá trị m là: A 25,6 gam B 32 gam C 19,2 gam D 22,4 gam Câu 8: Cho hỗn hợp gồm 6,96 gam Fe3O4 và 6,40 gam Cu vào 300 ml dung dịch HNO3 a M Sau các phản ứng kết thúc thu dung dịch X và còn lại 1,60 gam Cu Giá trị a là A 0,15 B 1,20 C 1,50 D 0,12 Câu 9: Cho hỗn hợp m gam gồm FeO và FexOy tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu a mol khí NO2, cho cùng lượng hỗn hợp trên vào H2SO4 đặc thì lượng khí SO2 thu là b mol Quan hệ a va b là A a = 2b B a = b C b = 2a D b = 1/2a Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 25,6g hỗn hợp Fe, FeS, FeS2 và S dung dịch HNO3 dư thu dung dịch Y và V lit khí NO Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu 126,25g kết tủa Giá trị V là: A 27,58 B 19,04 C 24,64 D 17,92 Câu 11: Để 6,72g Fe không khí thu m gam hỗn hợp X gồm chất rắn Để hoà tan X cần dùng vừa hết 255ml dung dịch HNO3 2M thu V lit khí NO2 (sản phẩm khử đkc) Giá trị m và V là: A 8,4 và 3,360 B 10,08 và 3,360 C 8,4 và 5,712 D 10,08 và 5,712 Câu 12: Cho 11,36g hỗn hợp X gồm: Fe; FeO; Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư 1,344 lit khí NO (đkc) và dung dịch Y Khối lượng muối khan thu cô cạn Y là: A 49,09g B 35,50g C 38,72g D 34,36g Câu 13: Hoà tan hết m gam hỗn hợp Fe; FeO; Fe3O4 dung dịch HNO3 đặc nóng dư 448ml khí NO2 (đkc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng 14,52g muối Giá trị m: A 3,36 B 4,64 C 4,28 D 4,80 Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 3,2M Sau phản ứng 2,24 lit khí NO (đkc) và còn lại 1,46g kim loại không tan Giá trị m: A 17,04 B 19,20 C 18,50 D 20,50 Câu 15: Cho 5,584g hỗn hợp Fe và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng hoàn toàn thu 0,3136 lit khí NO và dung dịch X Nồng độ dung dịch HNO3 là A 0,472M B 0,152M C 3,040M D 0,304M Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 30,4g hỗn hợp rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S dung dịch HNO3 thoát 20,16 lit khí NO (đkc)và dung dịch Y Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu bao nhiêu gam kết tủa: A 81,55g B 29,40g C 110,95g D 115,85g Câu 17: Hỗn hợp X gồm Zn; ZnS; S Hoà tan 17,8g hỗn hợp X HNO3 đặc nóng dư thu V lit khí NO2 (đkc) và dung dịch Y Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu kết tủa nặng 34,95g Giá trị V: A 8,96 B 20,16 C 22,40 D 29,12 Câu 18: Cho luồng khí H2 qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 13,92g hỗn hợp X gồm chất Hoà tan hết X dung dịch HNO3 đặc nóng, dư 5,824 lit NO2 (đkc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m: A 16 B 32 C 48 D 64 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp gồm: S, FeS, FeS2 HNO3 dư 0,48 mol NO2 và dung (10) dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu là: A 17,545 gam B 18,355 gam C 15,145 gam D 2,4 gam Câu 20: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y, thu m gam muối khan Giá trị m là A 138,5 B 99,55 C 151,5 D 148,0 Câu 21: Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3), hòa tan hết m gam hỗn hợp A này dung dịch HNO3 thì thu hỗn hợp B gồm hai khí NO2 và NO có thể tích 1,12 lít (đktc) và tỉ khối hỗn hợp B so với hiđro 19,8 Giá trị m là: A 20,88 gam B 46,4 gam C 23,2 gam D 16,24 gam Câu 22: Đem nung hỗn hợp gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu không khí thời gian, thu 63,2 gam hỗn hợp B gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit chúng Hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên dung dịch HNO3 đậm đặc thu 0,6 mol NO2 Giá trị x là: A 0,7 mol B 0,6 mol C 0,5 mol D 0,4 mol Câu 23: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu 1,344 lit khí NO (đktc), là sản phẩm khử và dung dịch X Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 12,88 gam Fe Số mol HNO3 dung dịch đầu là: A 1,04 B 0,64 C 0,94 D 0,88 Câu 24: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đkc) và dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu là A 16 gam B gam C 8,2 gam D 10,7 gam Câu 25: Đốt cháy 5,6g bột Fe bình đựng O2 thu 7,36g hỗn hợp X gồm chất rắn Hoà tan hỗn hợp X dung dịch HNO3 thu V ml (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 Tỉ khối Y so với H2 19 Thể tích V là: A 672 B 336 C 448 D 896 Câu 26: Cho 61,2g hỗn hợp Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,36 lit khí NO (đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4g kim loại Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Giá trị m: A 151,5g B 97,5g C 137,1g D 108,9g Câu 27: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO; CuO và Fe3O4 có số mol tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ 250ml dung dịch HNO3 dung dịch Y và 3,136 lit hỗn hợp NO2; NO (đktc), tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 là 20,143 Giá trị m và nồng độ mol/l dung dịch HNO3 phản ứng là: A 46,08g và 7,28M B 23,04g và 7,28M C 23,04g và 2,10M D 46,08g và 2,10M Câu 28: Cho 0,15 mol CuFeS2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu m gam kết tủa Mặt khác, thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu a gam chất rắn Giá trị m và a: A 111,84g và 157,44g B 112,84g và 157,44g C 111,84g và 167,44g D 112,84g và 167,44g Câu 29: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol nhau, M là kim loại có hoá trị không đổi Cho 6,51g X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO3 đun nóng thu dung dịch A1 và 13,216 lit hỗn hợp khí A2 (đkc) có khối lượng 26,34g gồm NO2 và NO Thêm lượng BaCl2 dư vào dung dịch A1 thấy tạo thành m1 gam kết tủa trắng dung dịch dư axit trên Kim loại M và giá trị m1 là: A Cu và 20,97g B Zn và 23,3g C Zn và 20,97g D Mg và 23,3g TH Al, Zn, Mg tác dụng với HNO3 có sinh muối NH4NO3 Câu 1: Hoà tan hoàn toàn m gam Mg và Cu 200 ml HNO3 3M vừa đủ thu 1,12 lit NO (đktc) và dung dịch A Giá trị m là A 17,8 B 19,65 C 20,0 D 9,48 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 dư tạo khí N2 (duy nhất), thể tích 0,224 lít (đktc) Kim loại X là A Zn B Cu C Mg D Al Câu 3: Cho 19,8g kim loại M tan hoàn toàn HNO3loãng dư, thu 2,24 lit khí (đktc) và dung dịch X Cho KOH vào X thì có 2,24 lit khí (đktc) làm xanh quỳ ẩm thoát Kim loại M A Mg B Fe C Al D Zn Câu 4: Hoà tan 0,6g kim loại M vào HNO3 dư thu 0,112lit khí N2 (đktc) Kim loại M là A Mg B Fe C Cu D Al Câu 5: Cho 9,94g hỗn hợp kim loại Al, Fe, Cu tan hoàn toàn HNO3 thu 3,584lit khí (đktc) Tổng khối lượng muối thu đựoc sau phản ứng là A 19,86g B 39,7g C 18,96g D 37,9g Câu 6: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01 mol khí NO (không tạo NH4NO3) Giá trị m là A 13,5 g B 1,35 g C 0,81 g D 8,1 g Câu 7: Cho 1,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO thu hỗn hợp khí gồm 0,01 mol (11) NO và 0,04 mol NO2 Khối lượng mối tạo dung dịch là A 2,845g B 5,69g C 1,896g D 4,05g Câu 8: Hoà tan hết 3,6gam hỗn hợp Al, Mg dung dịch HNO3 thấy thoát 1,568 lít khí gồm NO và N2O đktc và có tỉ khối so với H2 là 18 Khối lưọng tương ứng các kim loại là (g) A 2,46 và 1,14 B 2,36 và 1,24 C 2,26 và 1,34 D 2,16 và 1,44 Câu 9: Hòa tan 1,62gam kim loại M dung dịch HNO3 thì sau phản ứng thu 0,784 lít hỗn hợp khí A đktc gồm N2O và NO, tỷ khối A so với H2 18 Kim loại M đã sử dụng là A Mg B Zn C Al D Fe Câu 10: Hòa tan 27g Al HNO3, thấy có 0,3 mol khí X bay (ngoài X ra, không có sản phẩm khử nào khác) Khí X là A N2 B N2O C NO D NO2 Câu 11: Hòa tan 10,71g hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn lít dung dịch HNO3 a(M), vừa đủ thu 1,792lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỷ lệ mol : Cô cạn dung dịch A thu m gam muối khan Giá trị m và a: A 55,35g và 2,2M B 55,35g và 0,22M C 53,55g và 2,2M D 53,55g và 0,22M Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 8,4g Mg vào lit dung dịch HNO3 vừa đủ Sau phản ứng thu 0,672 lit khí N2 (đktc) và dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 55,8g muối khan Nồng độ mol/l dung dịch HNO3 đã dùng: A 0,76M B 0,86M C 0,96M D 1,06M Câu 13: Hoà tan 12,42g Al dung dịch HNO3 loãng dư dung dịch X và 1,344 lit (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và N2, tỉ khối Y so với H2 là 18 Cô cạn dung dịch X thu bao nhiêu gam muối khan: A 106,38g B 34,08g C 97,98g D 38,34g Câu 14: Cho 0,05 mol Al và 0,02 mol Zn tác dụng vừa đủ với lit dung dịch HNO loãng, sau phản ứng thu khí không màu, nhẹ không khí Phần dung dịch đem cô cạn thu 15,83g muối khan Nồng độ mol/l dung dịch HNO3 đã dùng: A 0,1450M B 0,1120M C 0,1125M D 0,1175M Câu 15: Cho 2,16g Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,896 lit khí NO (đkc) và dung dịch X Khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch X: A 13,92g B 13,32g C 8,88g D 6,52g Câu 16: Cho 15 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư, đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X và 4,48 lít khí NO (ở đktc) Cô cạn dung dịch X thu 109,8 gam muối khan % số mol Al hỗn hợp ban đầu là A 36% B 33,33% C 64% D 6,67% TH Dựa vào độ chênh lệch electron để tính số mol Fe Câu 1: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm kim loại Fe và Cu dung dịch HNO đặc, nóng thu 22,4 lit khí màu đỏ nâu Nếu thay axit HNO3, H2SO4 đặc, nóng thì thu bao nhiêu lít khí SO2 (thể tích khí đo đktc) A 22,4 B 11,2 C 2,24 D 4,48 Câu 2: Hỗn hợp X gồm kim loại A, B đứng trước H dãy điện hoá, có hoá trị không đổi Chia X thành phần Phần (I): hoà tan dung dịch hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng, tạo 3,36 lit khí (đktc) Phần (II): cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu V lít khí NO (duy nhất) đktc Giá trị V là A 2,24 B 3,36 C 4,48 D 6,72 Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 11gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi dung dịch HCl thu 0,4 mol khí H2 Còn hòa tan 11gam hỗn hợp trên dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu 0,3 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) Kim loại M là : A Cr B Cu C Mn D Al Câu 4: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi dung dịch HCl dư thu 1,008 lit khí H2 (đkc) và dung dịch chứa 4,575g muối khan Nếu hoà tan m gam hỗn hợp trên dung dịch HNO3 đặc và H2SO4 nhiệt độ thích hợp thì thu 1,8816 lit hỗn hợp khí (đkc) có tỉ khối so với H là 25,25 Kim loại M là: A Al B Fe C Cu D Zn Câu 5: Hoà tan 4,95g hỗn hợp X gồm Fe và Kim loại R có hoá trị không đổi dung dịch HCl dư thu 4,032 lit H2 Mặt khác, hoà tan 4,95g hỗn hợp trên dung dịch HNO3 dư thu 0,336 lit NO và 1,008 lit N2O (thể tích khí đo đktc) Kim loại R và phần trăm nó X A Mg và 43,64% B Zn và 59,09% C Cr và 49,09% D Al và 49,09% Câu 6: Cho 0,96 gam bột Mg vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 1M Khuấy tới phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn A và dung dịch B Sục khí NH3 dư vào B, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì thu bao nhiêu gam chất rắn? A 2,4gam B 1,52gam C 1,6gam D 1,2gam Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm 0,02 mol Al và 0,045 mol Zn tác dụng với 100ml dung dịch Y chứa AgNO và Cu(NO3)2, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Z gồm kim loại, cho m gam Z tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu V lít khí NO đktc (là sản phẩm khử nhất) Giá trị V là A 0,784 lít B 0,986 lít C 1,008 lít D 1,12 lít Câu 8: Hỗn hợp X gồm kim loại hoạt động A, B, C (có hóa trị không đổi) Chia X làm hai phần Hòa tan hoàn toàn phần I dung dịch loãng chứa hai axit HCl và H2SO4 thu 3,36lít khí H2 đktc Phần (12) II cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng, thu Vlít khí NO đktc Giá trị V là A 2,24lít B 3,36lít C 4,48lít D 6,72lít Câu 9: Cho 15,8 gam hỗn hợp gồm hai kim loại có hóa trị không đổi A, B và Fe tác dụng với H 2SO4 dư thì 7,84 lit khí (đktc) Nếu cho nửa hỗn hợp trên tác dụng hết với HNO3 dư thì thu 1,568 lit (đktc) hỗn hợp hai khí N2 và NO (phản ứng không tạo NH4NO3) có khối lượng là 2,04 gam Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu là A 15,68 B 7,84 C 11,76 D 3,92 TH Hỗn hợp (H +, NO3-) tương đương axi t HNO3 Câu 1: Cho 3,2g Cu tác dụng với 100ml hỗn hợp HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M Sản phẩm khử là NO Thể tích NO thu là A 0,672 lit B 0,448 lit C 0,224 lit D 0,336 lit Câu 2: Cho lượngbột Cu dư vào 200ml hỗn hợp HNO3 0,5M và H2SO4 0,25M tạo V lít khí NO Nếu cô cạn dung dịch điều kiện thích hợp thì muối khan Thể tích V lít và lượng muối khan là A 2,24 ; 12,7 B 1,12 ; 10,8 C 0,56 ; 12,4 D 1,12 ; 12,7 Câu 3: Cho 1,92 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 0,75M thoát V1 lít khí NO Nếu cho 1,92g Cu tác dụng với 80ml dung dịch HNO3 0,75M và H2SO4 0,125M thoát V2 lít khí NO Biết NO là sản phẩm khí nhất, V1 và V2 đo cùng điều kiện ta có A V1 = 0,75 V2 B V1 = V2 C V1 = 1,5 V2 D 3V3 = 2V2 Câu 4: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M thu V lit (đktc) khí NO sản phẩm khử Giá trị V là A 0,672 B 0,448 C 0,224 D 0,336 Câu 5: Hòa tan 21,6 gam Al vào dung dịch KNO3 và KOH, phản ứng xảy hoàn toàn kim loại Al tan hết Thể tích khí NH3 (đktc) tạo thành là A 2,24 lít B 4,48 lít C 6,72lít D 8,96 lít Câu 6: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M, sản phẩm khử là NO Số gam muối khan thu là A 7,90 B 8,84 C 5,64 D 0,08 Câu 7: Hoà tan hết 10,32g hỗn hợp Ag, Cu lượng vừa đủ 160ml dung dịch gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu dung dịch X và sản phẩm khử NO Cô cạn dung dịch A thu khối lượng muối khan là: A 22,96g B 18,00g C 27,92g D 29,72g Câu 8: Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch NaNO3 và H2SO4 Đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch A và 6,72 lit hỗn hợp khí X gồm NO và H2 có tỉ lệ mol 2:1 và 3g chất rắn không tan Biết dung dịch A không chứa muối amoni Cô cạn dung dịch A thu khối lượng muối khan là: A 126g B 75g C 120,4g D 70,4g Câu 9: Hoà tan hỗn hợp A gồm Cu và Ag dung dịch HNO3 và H2SO4 thu dung dịch B chứa 7,06g muối và hỗn hợp G gồm 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2 Khối lượng hỗn hợp A bằng: A 2,58g B 3,06g C 3,00g D 2,58g Câu 10: Hoà tan hết hỗn hợp gồm x mol Fe và y mol Ag dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 thấy có 0,062 mol khí NO và 0,047 mol SO2 thoát Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu 22,164g hỗn hợp các muối khan Giá trị x và y là: A 0,07 và 0,02 B 0,09 và 0,01 C 0,08 và 0,03 D.0,12 và 0,02 Câu 11: Hoà tan 0,1 mol Cu vào 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu V lit khí NO Giá trị V: A 1,344 lit B 1,49 lit C 0,672 lit D 1,12 lit Câu 12: Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO3)2 Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp kim loại có khối lượng là 0,5m (gam) và tạo khí NO (sản phẩm khử ) Giá trị m là A 9,28 B 20,48 C 14,88 D 1,92 Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 19,2g kim loại M hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng thu 11,2 lit khí X gồm NO2 và SO2 có tỉ khối so với metan là 3,1 Kim loại M là: A Mg B Al C Fe D Cu Câu 14: Hoà tan 11,76g Fe 200 ml dung dịch gồm HCl 2,5M và NaNO3 0,5M thu dung dịch B và V (lit) khí NO ( sản phẩm khử nhất) Khối lượng muối dung dịch B thu là: A 26,67g B 31,25g C 36,00g D 25,40g Câu 15: Hoà tan 0,1 mol Fe và 0,05 mol Fe3O4 500 ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng thu dung dịch X Cho vào dung dịch X lượng dư NaNO3 thì thu dung dịch Y Khối lượng Cu tối đa có thể bị hoà tan dung dịch Y ( biết phản ứng tạo khí NO nhất) là: A 6,4 gam B 9,6 gam C 19,2 gam D 12,8 gam Câu 16: Hoà tan 15,6g hỗn hợp kim loại R có hoá trị không đổi vào dung dịch HNO3 loãng dư Khi phản ứng kết thúc thu 896ml khí N2 Thêm vào dung dịch thu lượng dung dịch NaOH nóng dư 224ml chất khí (Các thể tích khí đo đktc) Kim loại R là: A Zn B Cu C Al D Mg + 2Câu 17: Dung dịch A chứa các ion H , NO3 , SO4 Đem hoà tan 6,28g hỗn hợp B gồm kim loại có hoá trị lần (13) lượt là I, II, III vào dung dịch A thu dung dịch D và 2,688 lit khí X gồm NO và SO2 Cô cạn dung dịch D m gam muối khan, biết khí X có tỉ khối so với H2 là 27,5 Giá trị m là: A 15,76g B 16,57g C 17,56g D 16,75g Câu 18: Để m gam phoi sắt ngoài không khí, sau thời gian sắt bị oxi hoá thành hỗn hợp X gồm chất có khối lượng 27,2g Hoà tan hết X 300 ml dung dịch HCl a mol/l thấy thoát 3,36 lit khí H2 (đkc) và dung dịch Y Cho tiếp dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch Y thu dung dịch Z chứa hỗn hợp FeCl3, Fe(NO3)3, HNO3 dư và 2,24 lit khí NO thoát (đkc) Giá trị m và a là: A 22,4g và 2M B 16,8g và 3M C 22,4g và 3M D 16,8g và 2M DẠNG 4: BÀI TẬP NHIỆT PHÂN MUỐI AMONI Câu 1: Các phương trình nhiệt phân muối nitrat sau, phương trình nào không đúng? t A KNO3  KNO2 + 1/2O2 0 t B AgNO3  AgO + NO2 + 1/2O2 t t C Ba(NO3)2  BaO + 2NO2 + 1/2O2 D 2Fe(NO3)2  Fe2O3 + 4NO2 + 3/2O2 Câu 2: Nhiệt phân hoàn toàn Ba(NO3)2 bình kín, sản phẩm thu là A BaNO2, O2 B Ba, NO2, O2 C BaO, NO2, O2 D BaNO2, NO2, O2 Câu 3: Nung Fe(NO3)2 bình kín không có oxi, thu sản phẩm là A FeO + NO2 + O2 B Fe2O3 + NO2 + O2 C Fe2O3 + NO2 D FeO + NO2 Câu 4: Dãy chất nào sau đây nhiệt phân không tạo khí làm xanh quỳ ẩm A (NH4)2SO4, NaCl B NH4Cl, Na2CO3 C (NH4)2CO3, NaNO3 D NH4NO2, Cu(NO3)2 Câu 5: Thuốc nổ đen là hỗn hợp nào sau đây? A KNO3 + S B KClO3 + C C KClO3 + C + S D KNO3 + C + S Câu 6: Trong phản ứng: KClO3 + NH3 → KNO3 + KCl + Cl2 + H2O Hệ số cân tối giản NH3 phương trình: A 10 B C D Câu 7: Đun nóng hỗn hợp muối rắn (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu 13,44 lít khí NH3 và 11,2lít khí CO2 Thành phần % các muối theo khối lượng (các khí đo đktc) theo thứ tự là A 60%, 40% B 40%, 60% C 23,3%, 76,7% D 76,7%, 23,3% Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 18,8g muối Nitrat kim loại M Thu 8g oxit kim loại tương ứng M là kim loại: A Cu B Mg C Fe D Zn Câu 9: Nung m gam Cu(NO3)2 sau thời gian thì dừng lại làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm 0,54g so với ban đầu Khối lượng Cu(NO3)2 bị nhiệt phân là A 1,88g B 0,47g C 9,4g D 0,94g Câu 10: Nung hoàn toàn 27,3g hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2 Hỗn hợp khí thoát dẫn vào H2O thì có 1,12 lít khí không bị hấp thụ Khối lượng Cu(NO3)2 hỗn hợp là A 28,2g B 8,6g C 4,4g D 18,8g Câu 11: Đem nung 36,3 gam Fe(NO3)3 sau thời gian thu chất rắn có khối lượng 20,1gam Thể tích O2 thu (đktc) là A 4,376 lit B 2,184 lit C 1,69 lit D 3,36 lit Câu 12: Nhiệt phân 63,9 gam Al(NO3)3 sau phản ứng làm nguội và đem cân thấy khối lượng chất rắn thu là 31,5 gam Hiệu suất phản ứng là A 49,3% B 66,7% C 69,8% D 75,8% Câu 13: Nhiệt phân m gam Fe(NO3)2 sau thời gian đem cân lại thấy khối lượng chất rắn bình giảm 20gam Khối lượng muối Fe(NO3)2 đã bị nhiệt phân là A 36,0g B 33,3g C 37,5g D 25,71g Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn m gam muối amoni axit cacbonic dẫn toàn sản phẩm vào 50 gam dung dịch H2SO4 19,6%, sau phản ứng thu muối trung hòa có nồng độ 23,913% Công thức phân tử và giá trị m là A (NH4)2CO3 và 9,6 B (NH4)2CO3 và 19,2 C NH4HCO3 và 7,9 D NH4HCO3 và 15,8 (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYEN DE NITO PHOTPHO, CHUYEN DE NITO PHOTPHO

Từ khóa liên quan