0

Bài tập trắc nghiệm ngữ âm cơ bản và nâng cao có đáp án chi tiết

116 1 0
  • Bài tập trắc nghiệm ngữ âm cơ bản và nâng cao có đáp án chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:31

TRẮC NGHIỆM NGỮ ÂM CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT PHẦN Câu 1: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A justice B campus C culture D brush Câu 2: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A work B form C stork D force Câu 3: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A eleven B elephant C examine D exact Câu 4: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A assure B pressure C possession D assist Câu 5: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A species B invent C medicine D tennis Câu 6: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A deal B teach C break D clean Câu 7: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A supported B approached C noticed D finished Câu 8: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A justice B campus C culture D brush Câu 9: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A date B face C page D map Câu 10: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A dressed B dropped C matched D joined Câu 11: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A walk B call C take D talk Câu 12: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A find B think C drive D mind Câu 13: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A hood B hook C stood D tool Câu 14: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A canal B journal C refusal D infernal Câu 15: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A definition B suggestion C situation D production Câu 16: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A exported B enjoyed C existed D crowded Câu 17: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Wednesday B handsome C dependent D grandchild Câu 18: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A ocean B official C sincere D ancient Câu 19: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A missed B filled C published D watched Câu 20: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A walked B involved C missed D jumped PHẦN Câu 1: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A collect B operate C hobby D volunteer Câu 2: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A pushed B missed C washed D naked Câu 3: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A climate B liveable C city D discussion Câu 4: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A solar B infrastructure C designer D focus Câu 5: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A objection B obey C impose D forbid Câu 6: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A privacy B pierce C advice D activity Câu 7: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A foot B stood C wood D food Câu 8: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A months B books C pens D shirts Câu 9: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A village B luggage C engage D damage Câu 10: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A swallowed B practiced C finished D punched Câu 11: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A lunch B kitchen C technology D purchase Câu 12: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A news B songs C feelings D delights Câu 13: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A missed B coughed C helped D seemed Câu 14: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A played B needed C wanted D beloved Câu 15: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A rhinoceros B biologist C reserve D digest Câu 16: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A form B shortcoming C chore D sector Câu 17: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A windsurfing B reserve C philosopher D wilderness Câu 18: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A traveled B stared C landed D seemed Câu 19: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A effective B eradicate C enthusiastic D effort Câu 20: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A crow B down C crowd D browse PHẦN Câu 1: A Added B Located C Visited D Paused ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /id/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /d/ CÂU 16: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Chemistry B Chicken C Choir D Chore ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /k/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /tʃ/ CÂU 17: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Shrink B Anxiet C Penguin D Congratulate ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /ŋ/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /n/ CÂU 18: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Chaos B Change C Child D Cheap ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /tʃ/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /k/ CÂU 19: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Unit B Uniform C Umbrella D Unique ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /ju / Đáp án C phần gạch chân phát âm /ʌ/ CÂU 20: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Massage B Message C Manage D Village ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /idʒ/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ɑːʒ/ PHẦN CÂU 1: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A English B Singer C Progressing D Swimming ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /ŋ/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ŋg/ CÂU 2: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Fork B World C Sport D North ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /oː/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /ɜ:/ CÂU 3: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Educate B Eliminate C Certificate D Deliberate ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /eit/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /ət/ CÂU 4: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Dogged B Studied C Wanted D Depended ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /id/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /d/ CÂU 5: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Creature B Creation C Scream D Release ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /i:/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /iei/ CÂU 6: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Dicuss B Pessimistic C Pressure D Possible ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /s/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /ʃ/ CÂU 7: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Assure B Culture C Furniture D Picture ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /ə/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ɔː/ CÂU 8: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Wicked B Washed C Brushed D Stopped ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /t/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /id/ CÂU 9: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Nowadays B However C Sorrow D Downstairs ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /aʊ/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /əʊ/ CÂU 10: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Border B Forget C Comfort D Forward ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /ə/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /o:/ CÂU 11: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Whenever B Settle C Become D Fellow ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /e/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /i/ CÂU 12: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Learned B Needed C Talked D Ragged ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /id/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /t/ CÂU 13: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Brochure B Church C Champion D Watching ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /tʃ/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ʃ/ CÂU 14: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Loathes B Decides C Returns D Picks ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /z/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /s/ CÂU 15: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Plenty B Fairy C Sky D Weekly ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /i/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /ai/ CÂU 16: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Rural B Brutal C Rude D Include ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /ʊ:/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ʊə/ CÂU 17: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Feather B Head C Healthy D Great ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /e/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /ei/ CÂU 18: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Much B Cute C Cut D Bug ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /ʊ/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /jʊ/ CÂU 19: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Together B Airworthy C Than D Bath ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /ð/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /θ/ CÂU 20: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Courage B Honour C Favour D Colour ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /ə/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ʌ/ PHẦN CÂU 1: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Food B Mood C Foot D Boot ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /u:/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /u/ CÂU 2: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Succeeded B Prefered C Explained D Arrived ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /d/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /id/ CÂU 3: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Leaves B Promotes C Decides D Believes ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /z/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /s/ CÂU 4: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Hoped B Walked C Naked D Passed ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /t/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /id/ CÂU 5: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A noon B tool C blood D sphoon ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C CÂU 6: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Collect B Operate C Hobby D Volunteer ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A CÂU 7: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Maintain B Contain C Obtain D Mountain ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /ein/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /ən/ CÂU 8: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Comment B Cement C Mental D Environment ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /ment/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /mənt/ CÂU 9: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Facilitate B Combination C Encouraging D Nature ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /ei/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /i/ CÂU 10: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Promise B Please C Horse D Lease ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /s/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /z/ CÂU 11: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Manure B Mature C Pure D Nature ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /jʊə/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /ə/ CÂU 12: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Facility B Talk C Baseball D Wall ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /ɔː/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ə/ CÂU 13: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Near B Hear C Appear D Bear ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /iə/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /eə/ CÂU 14: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Played B Blessed C Smiled D Climbed ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /d/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /id/ CÂU 15: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Cough B Tough C Though D Enough ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /ʌf/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /əʊ/ CÂU 16: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Asked B Danced C Wicked D Stomped ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /t/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /id/ CÂU 17: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Break B Deal C Clean D Release ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /i:/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ei/ CÂU 18: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Rescue B Queue C Bluetooth D Due ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /ju/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /u:/ CÂU 19: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Sign B Highland C Trivial D Minor ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm /ai/ Đáp án C phần gạch chân phát âm /i/ CÂU 20: Choose the word whose underlined part in pronounced differently from that of the others A Grammar B Damage C Mammal D Drama ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án D Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm /æ/ Đáp án D phần gạch chân phát âm /a:/ ... others A Wednesday B handsome C dependent D grandchild ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án C Đáp án A, B, D phần gạch chân âm câm Đáp án C phần gạch chân phát âm /d/ CÂU 18: Choose the word whose underlined... of the others A work B form C stork D force ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án A Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm /ɔː/ Đáp án A phần gạch chân phát âm /ɜː/ CÂU 3: Choose the word whose underlined... others A eleven B elephant C examine D exact ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH Đáp án B Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm /ɪ/ Đáp án B phần gạch chân phát âm /e/ CÂU 4: Choose the word whose underlined
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm ngữ âm cơ bản và nâng cao có đáp án chi tiết, Bài tập trắc nghiệm ngữ âm cơ bản và nâng cao có đáp án chi tiết