0

Bai 14 choi chu

30 2 0
  • Bai 14 choi chu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:10

KIỂM TRA BÀI CŨ: Thế điệp ngữ? Xác định dạng điệp ngữ nêu tác dụng điệp ngữ câu ca dao sau: Nhớ ngẩn vào ngơ Nhớ ai, nhớ nhớ TRẢ LỜI: - Điệp ngữ biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc câu) để làm bật ý, gây cảm xúc mạnh - Điệp ngữ: “nhớ ai" -> dạng: điệp ngữ cách quãng -> nhấn mạnh nỗi nhớ Nhân hoá Ẩn dụ Hoán dụ Các biện pháp tu từ Kể tên 5.biện Điệppháp ngữ tu từ học lớp 6,7 So sánh Chi ch ? tiết 57 ChơI chữ I Thế chơi chữ ? Ví dụ Bà già chợ Cầu Đơng, Bói xem quẻ lấy chồng lợi1 lợi chăng? Thầy bói xem quẻ nói rằng: Lợi2 Lợi có lợi3 lợi khơng cịn Lợi 1:( Tính từ) lợi lộc, lợi ích Lợi 2,3:(Danh từ) Phần thịt bao quanh chân  Hiện tượng Đồng âm Tác dụng: Tạo sắc thái dí dỏm, hài hước, làm cho ca dao thêm hấp dẫn, thú vị Chơi chữ: Là lợi dụng đặc sắc âm,về nghĩa từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm,hài hước… làm câu văn hấp dẫn thú vị II Các lối chơi chữ: Ví dụ : Sánh với Na-va“ranh tướng” Pháp Tiếng tăm nồng nặc Đơng Dương (Tú Mỡ) Ví dụ 2: Mênh mơng mn mẫu màu mưa Mỏi mắt miên man mịt mờ (Tú Mỡ) Ví dụ 3: Con cá đối bỏ cối đá Con mèo nằm mái kèo, Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em (Ca dao) Ví dụ : Ngọt thơm sau lớp vỏ gai, Quả ngon lớn cho đẹp lòng Mời cơ, mời bác ăn cùng, Sầu riêng mà hố vui chung trăm nhà ( Phạm Hổ) Ví dụ 5: Chuồng gà kê sát chuồng vịt Ví dụ 6: Trời mưa đất thịt trơn nhơ mỡ, dò đến hang nem chả muốn ăn Ví dụ Sánh với Na-va “ranh tướng” Pháp Tiếng tăm nồng nặc Đông Dương (Tú Mỡ) Ranh tướng – danh tướng Ranh tướng: tên tướng ranh mãnh, tên nhãi ranh Danh tướng: danh tiếng uy danh vị tướng Tác dụng: giễu cợt, châm biếm, đả kích tên tướng Pháp (Na-va) Dùng nối nói trại âm (gần âm) II Các lối chơi chữ: Ví dụ : Sánh với Na-va “ranh Pháp Tiếng tăm nồng tướng” nặc Đơng Dương Ví dụ 2: Mênh mông muôn mẫu màu mưa Mỏi mắt miên man mịt mờ Ví dụ 3: Con cá đối bỏ cối đá Con mèo nằm mái kèo, Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em Ví dụ : Ngọt thơm sau lớp vỏ gai, Quả ngon lớn cho đẹp lịng Mời cơ, mời bác ăn cùng, Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà Ví dụ 5: Chuồng gà kê sát chuồng vịt Ví dụ 6: Trời mưa đất thịt trơn mỡ, dò đến hang nem chả muốn ăn Dùng nối nói trại âm (gần âm) Ví dụ 2: m mông m Mênh muôn mẫu M m m m m màu mưa, M m m m m m m Mỏi mắt miên man mịt mờ - Giống phụ âm đầu: m (Tú Mỡ) Tác dụng: Tạo đặc sắc ngữ âm cho câu thơ Hiện tượng gọi điệp âm II Các lối chơi chữ: Câu : Sánh với Na-va “ranh Pháp Tiếng tăm nồng tướng” nặc Đơng Dương Câu 2: Mênh mơng mn mẫu màu mưa Mỏi mắt miên man mịt mờ Câu 3: Con cá đối bỏ cối đá Con mèo nằm mái kèo, Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em Câu : Ngọt thơm sau lớp vỏ gai, Quả ngon lớn cho đẹp lịng Mời cơ, mời bác ăn cùng, Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà Câu 5: Chuồng gà kê sát chuồng vịt Câu 6: Trời mưa đất thịt trơn mỡ, dò đến hang nem chả muốn ăn Dùng nối nói trại âm (gần âm) Dùng cách điệp âm Ví dụ 4: Con cá đối bỏ cối đá, Con mèo nằm mái kèo, Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em (Ca dao) Đảo lại từ Cối đá Cá đối Nhận xét nghĩa Mèo Mái kèo Sau đảo vị trí vần tạo từ mới, nghĩa  vật khác  Hiện tượng nói lái Ví dụ 7: Câu 6: Trời mưa đất thịt trơn mỡ, dò đến hang nem chả muốn ăn Các loại thức ăn làm chất liệu thịt Chỉ vật gần gũi, trường nghĩa II Các lối chơi chữ: Câu : Sánh với Na-va “ranh Pháp Tiếng tăm nồng tướng” nặc Đơng Dương Câu 2: Mênh mông muôn mẫu màu mưa Mỏi mắt miên man mịt mờ Câu 3: Con cá đối bỏ cối đá Con mèo nằm mái kèo, Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em Câu : Ngọt thơm sau lớp vỏ gai, Quả ngon lớn cho đẹp lịng Mời cơ, mời bác ăn cùng, Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà Câu 5: Chuồng gà kê sát chuồng vịt Câu 6: Trời mưa đất thịt trơn mỡ, dò đến hang nem chả muốn ăn Dùng nối nói trại âm (gần âm) Dùng cách điệp âm Dùng cách nói lái Dùng từ đồng âm, từ trái nghĩa Dùng từ đồng nghĩa Dùng từ gần nghĩa, trường nghĩa * Sử dụng chơi chữ: VD 1: Bà già chợ Cầu Đông, Bói xem quẻ lấy chồng lợi chăng? Thầy bói xem quẻ nói rằng: Lợi có lợi khơng cịn VD 2:Sánh với Na-va “ranh tướng” Pháp, Tiếng tăm nồng nặc Đông Dương (Tú Mỡ) VD 3: Ngọt thơm sau lớp vỏ gai, Quả ngon lớn cho đẹp lịng Mời cơ, mời bác ăn cùng, Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà (Phạm Hổ) VD 4:Tối ba mươi co cẳng đạp thằng bần cửa Sáng mùng mở cửa bế ông phúc vào nhà VD 5: Càng to nhỏ (Là gì) VD 6: Con ruồi đậu mâm xôi đậu Ca dao Thơ Thơ Câu đối Câu đố Trong sống ngày Ghi nhớ Các lối chơi chữ: -Dùng từ ngữ đồng âm - Dùng lối nói trại âm (gần âm) - Dùng cách điệp âm - Dùng lối nói lái -Dùng từ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa Cách sử dụng: -Chơi chữ sử dụng đời sống thường ngày,Trong văn thơ, đặc biệt thơ văn trào phúng, câu đối, câu đố… IV: Luyện tập Bài Tác giả sử dụng từ ngữ để chơi chữ thơ sau : Chẳng phải liu điu giống nhà, Rắn đầu biếng học chẳng tha Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, Nay thét mai gầm rát cổ cha Ráo mép quen tuồng nói dối, Lằn lưng cam chịu dấu roi tra Từ Trâu Lỗ (a) chăm nghề học, Kẻo hổ mang danh tiếng gia ( Lê Quý Đôn) Dùng từ gần nghĩa liu điu, rắn , hổ lửa, mai gầm, ráo,lằn, roi, trâu lỗ, hổ mang  dùng từ gọi tên loài rắn Liu điu Dùng từ đồng âm - Tên loại rắn nhỏ( danh từ) - tính chất nhẹ chậm yếu( tính từ Rắn - Chỉ chung loại rắn( danh từ) - Chỉ tính chất cứng( tính từ) Hổ lửa - Tên loại rắn( danh từ) - Hổ- tự cảm thấy xấu, cỏi( tính từ) Mai gầm - Tên loại rắn( danh từ) -Mai thời gian(tính từ) -Gầm: tiếng hét thể bực bội Ráo - Tên loại rắn( danh từ) - Khơ khơng ngập nước( tính từ) Lằn - Tên loại rắn( danh từ) - Vật dài in bề mặt vật khác tác động ( danh từ) Trâu Lỗ - Tên loại rắn( danh từ) -Quê hương Khổng Tử ( danh từ) Hổ mang - Tên loại rắn( danh từ) - Hổ- tự cảm thấy xấu, cỏi( tính từ) Bài Mỗi câu sau có tiếng vật gần gũi nhau? Cách nói có phải chơi chữ khơng? -Trời mưa đất thịt trơn mỡ, dò đến hàng nem chả muốn ăn -Bà đồ Nứa, võng đòn tre, đến khóm trúc, thở dài hi hóp Những tiếng vật gần gũi lối chơi chữ: - Thịt, mỡ, nem,  có chung trường nghĩa với chả,dị từ thịt - Nứa, tre, trúc, hóp  chung trường nghĩa: họ tre nứa => Chơi chữ theo lối dùng từ gần nghĩa (cùng trường nghĩa) Bài Bác Hồ dùng lối chơi chữ thơ sau: Cảm ơn bà biếu gói cam1 Nhận khơng đúng, từ đây? Ăn nhớ kẻ trồng cây, cam2 lai ? Phải khổ tận đến ngày cam - Từ cam1: (danh từ): cam - Từ cam 2: (tính từ): ngào, hạnh phúc => lối chơi chữ: dùng từ ngữ đồng âm từ Việt từ Hán Việt Khái niệm Sử dụng : Chơi chữ lợi dụng đặc sắc âm , nghóa từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm , hài hước ,…, làm câu Các lốihấp chơi chữ văn dẫn thú vị CHƠI CHỮ sống thường ngày , văn thơ, đặc biệt thơ văn trào phúng, câu đối, câu đố Dùng từ đồng âm Dùng từ trại âm Dùng từ điệp âm Dùng lối nói lái Dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, gần nghĩa 24 T R Ạ I Â M Đ Ồ N G N G H Ĩ A N Ó I L Á I Đ I Ệ P Â M Đ Ồ N G Â M Có sử dụng Có96chữ: chữ:Lối Lốichơi chơichữ chữnào sử dụng câucâu thơ sau: sau: Có66chữ: chữ:Lối Đây lối chơi chữ câucâu sau: Da trắng vỗđược bì bạch Có chơi chữ sửgìdụng sau: Nhớ nước đau lịng quốc quốc Có Cơ chữ: chữ sử dụngchù câu đối sau? Rừng sâu mưa lâm thâm CẩmLối cầmchơi chổi chọc chuột chết cứng Kiến đĩa Thương nhà mỏibịmiệng cáithịt gia bị Cơ gái mồm to xuống bể mịgia… tơm ( Bà Huyện Thanh Quan) - Da trắng vỗ bì bạch, (Câu đối) -Da Da trắng bìvỗ bạch bì bạch, Rừng sâu mưa lâm thâm lâm Rừng trắng (Câu thâm sâu đối)THUẦN HÁN VIỆT Bì bạch Lâm thâm Bì bạch Lâm thâm VIỆT Da trắng Rừng sâu Da trắng Tiếng vỗ Rừng sâu Mưa nhỏ,mau Dùng từ đồng nghóa Dùng từ ngữ đồng âm HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: HỌC THUỘC GHI NHỚ HOÀN CHỈNH BÀI TẬP CÒN LẠI VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN NGẮN TỪ 4- DỊNG CĨ SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG CHƠI CHỮ mùc sư dơng tõ”: -Đọc ví dụ, trả lời câu hỏi -Tìm hiểu cách sử dụng từ chuẩn mực SOẠN BÀI “ChuÈn * Sưu tầm số cách chơi chữ sách báo? * Còn trời, cịn nước, cịn non, Cịn bán rượu anh say sưa (Ca dao)  Chơi chữ theo lối dùng từ nhiều nghĩa * Cồn Cỏ có cá đua cua đá  Chơi chữ theo lối nói lái ( Lời hát Con cua đá Ngọc Cừ) * Ruồi đậu mâm xôi, mâm xôi đậu  chơi chữ theo lối dùng từ đồng âm * Đông đâu đó, đứng đợi đèn đỏ  chơi chữ theo lối điệp âm ... Quả ngon lớn cho đẹp lịng Mời cơ, mời bác ăn cùng, Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà ( Phạm Hổ) Ví dụ 5: Chu? ??ng gà kê sát chu? ??ng vịt Ví dụ 6: Trời mưa đất thịt trơn nhơ mỡ, dò đến hang nem chả... gai, Quả ngon lớn cho đẹp lịng Mời cơ, mời bác ăn cùng, Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà Ví dụ 5: Chu? ??ng gà kê sát chu? ??ng vịt Ví dụ 6: Trời mưa đất thịt trơn mỡ, dò đến hang nem chả muốn ăn... gai, Quả ngon lớn cho đẹp lịng Mời cơ, mời bác ăn cùng, Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà Câu 5: Chu? ??ng gà kê sát chu? ??ng vịt Câu 6: Trời mưa đất thịt trơn mỡ, dò đến hang nem chả muốn ăn Dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 14 choi chu , Bai 14 choi chu