0

Cum dong tu thi gvg

25 1 0
  • Cum dong tu thi gvg

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

Dựa vào hình ảnh sau, em tìm động từ thích hợp? cúi bay uống ngủ vỗ tay chèo xoay Tiếng việt: CỤM ĐỘNG TỪ I Cụm động từ gì? * Ví dụ/sgk Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan ĐT CĐT câu đố oăm để hỏi người ĐT CĐT * Nhận xét: - Cụm động từ loại tổ hợp từ động từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành Tiếng việt: CỤM ĐỘNG TỪ I Cụm động từ gì? 1) Ví dụ/sgk Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan ĐT CĐT câu đố oăm để hỏi người ĐT CĐT - Viên quan , - đến đâu quan … Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan ĐT thời gian địa điểm CĐT câu đố oăm để hỏi người ĐT tiếp diễn tương tự phương tiện, cách thức mục đích, đối tượng CĐT - Nhiều động từ cần có từ khác kèm cụm động từ trọn nghĩa THẢO LUẬN NHÓM 3P Cho động từ cụm động từ sau: học → học + Đặt câu với cụm động từ + So sánh điểm giống nhau, khác cấu tạo, ý nghĩa chức vụ ngữ pháp cụm động từ với động từ Động từ Giống Khác Cụm động từ học → học Em học CN VN Động từ Cụm động từ Giống - Chức vụ ngữ pháp: Đều làm vị ngữ câu Khác - Cấu tạo: đơn giản - Ý nghĩa: chung chung - Cấu tạo: phức tạp - Ý nghĩa: đầy đủ, trọn vẹn - Cụm động từ có cấu tạo phức tạp hơn, ý nghĩa đầy đủ động từ hoạt động câu giống động từ BÀI TẬP 1/ tr147 Tìm cụm động từ câu sau? a) Em bé đùa nghịch sau nhà (Em bé thông minh) b) Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho người chồng thật xứng đáng (Sơn Tinh, Thủy Tinh) c) Cuối triều đình đành tìm cách giữ sứ thần cơng qn để có hỏi ý kiến em bé thông minh (Em bé thông minh) BÀI TẬP 1/tr147 a) đùa nghịch sau nhà b) - yêu thương Mị Nương - muốn kén cho người chồng thật xứng đáng c) - đành tìm cách giữ sứ thần cơng qn - để có - hỏi ý kiến em bé thông minh Tiếng việt: CỤM ĐỘNG TỪ II Cấu tạo cụm động từ: * Ví dụ/sgk - nhiều nơi - câu đố ối oăn để hỏi người Mơ hình cụm động từ Phần trước Phần trung tâm ( Động từ) Phần sau nhiều nơi câu đố ối oăn để hỏi người THẢO LUẬN NHĨM 3P Những phụ ngữ ví dụ sau bổ sung ý nghĩa cho động từ trung tâm? 1) Ngày mai, Cần Thơ 2) Anh đừng gặp cô vào lúc 3) Tôi làm việc chỗ cũ 4) Mặt trời mọc đằng đông 5) Hằng ngày, học xe đạp PHẦN TRƯỚC ( quan hÖ thêi gian) PHẦN TRUNG TÂM (ĐT) PHẦN SAU nhiều nơi ( địa nhng cõu điểm) oỏi on hi mi (sự tiếp diễn tương tự) ( quan hÖ thêi gian) đừng (phương tiện, cách thức/ mục đích/đối tượng) (sự tiếp diễn tng tự) Cn Th ( địa điểm) gặp cô vào lúc làm việc chỗ c (ngn cản) ngi (đối tng, thời gian) (địa ®iĨm ) mọc đằng đơng (hướng) (sù tiÕp diƠn tư¬ng tù) học xe đạp (phương tiƯn) * Nhận xét: Mơ hình CĐT đầy đủ gồm ba phần: phần trước, phần trung tâm, phần sau - Phụ ngữ trước: quan hệ thời gian, tiếp diễn tương tự, ngăn cản hành động,… - Phụ ngữ sau: đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, phương tiện, cách thức hoạt động… Tiếng việt: CỤM ĐỘNG TỪ III Luyện tập Bài tập 2/sgk/tr149 a) - đùa nghịch sau nhà b) - yêu thương Mị Nương - muốn kén cho người chồng thật xứng đáng c) - đành tìm cách giữ sứ thần cơng qn - để có - hỏi ý kiến em bé thông minh Phần trước Phần trung tâm ( Động từ) Phần sau Phần trước Phần trung tâm (ĐT) đùa nghịch yêu thương Phần sau sau nhà Mị Nương kén cho người chồng thật xứng đáng đành tìm cách giữ sứ thần cơng qn để có muốn hỏi ý kiến em bé thơng minh Bài tập 3: Nêu ý nghĩa phụ ngữ in đậm đoạn Việc dũng phụ ngữ trước động từ miêu tả hành động người cha viên quan nói lên điều trí thơng minh bé truyện Em bé thông minh? Người cha đứng ngẩn chưa biết trả lời đứa chừng bảy, tám tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan […] Viên quan nghe cậu bé hỏi lại há hốc mồm sửng sốt, đáp cho ổn Quan thầm nghĩ, định nhân tài rồi, chả phải tìm đâu cơng (Em bé thơng minh) Bài tập 3/sgk “chưa, khơng” có ý nghĩa phủ định “chưa” Là phủ định tương đối “ không” mang ý nghĩa phủ định tuyệt đối → Cả hai cho thấy thơng minh, nhanh trí em bé Cụm động từ loại tổ hợp từ động từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành Ba phần Đúng 1) Điền tạo vào đầy chỗ trốngcụm sau động để 2) Cấu đủ từ khái gồm niệm hoàn phầnchỉnh ? Trong cụm động từ phần trước phần sau vắng mặt loại tổBa hợp từ do……… Bốn với số từ ngữ phụ thuộc a.…………… Hai phầnkhơng b phần phần phần thể vắng mặt cảc.hai Đúng hay sai d ? Năm tạo thành - Bài cũ: + Xem lại bài, hoàn thành tập + Viết đoạn văn (3 - câu) kể hoạt động em bạn làm để tham gia bảo vệ môi trường Trong có sử dụng cụm động từ, gạch chân cụm động từ đó? - Bài mới: Chuẩn bị bài: “Thầy thuốc giỏi cốt lịng” + Nhóm 1, 2, 3: Tình gây cấn truyện gì? + Nhóm 4, 5, 6: Nếu em người thầy thuốc, em có thái độ nghề với bệnh nhân.  Viết đoạn văn (3 - câu) kể hoạt động em bạn làm để tham gia bảo vệ mơi trường Trong có sử dụng cụm động từ, gạch chân cụm động từ đó? Bµi tËp nhanh : Tìm cụm động từ thích hợp đặt câu với cụm động từ ấy? C¸c em học sinh chăm đọc Đàn chim bay bầu trời sách Học sinh chạy thể dục Trời mưa rÊt to ... thơng minh bé truyện Em bé thông minh? Người cha đứng ngẩn chưa biết trả lời đứa chừng bảy, tám tu? ??i nhanh miệng hỏi vặn lại quan […] Viên quan nghe cậu bé hỏi lại há hốc mồm sửng sốt, đáp cho... 3/sgk “chưa, khơng” có ý nghĩa phủ định “chưa” Là phủ định tương đối “ không” mang ý nghĩa phủ định tuyệt đối → Cả hai cho thấy thơng minh, nhanh trí em bé Cụm động từ loại tổ hợp từ động từ với
- Xem thêm -

Xem thêm: Cum dong tu thi gvg , Cum dong tu thi gvg