0

De KT GDCD 7 tuan 27 tiet 27 co ma tran dap an

3 5 0
  • De KT GDCD 7 tuan 27 tiet 27 co ma tran dap an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:44

- HS nắm c¸c hµnh vi nµo là vi phạm quy định cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ TNTN - Nêu đợc khái niÖm m«i trêng - Nêu đúng khái -Cho vÝ dô cô niÖm TNTN thÓ về TNTN HS nắm c¸c hµnh v[r] (1)TuÇn 27 TiÕt 27 KiÓm tra 45 phót MA TRẬN Chủ đề kiểm tra Chủ đề 1: B¶o vÖ m«i trêng vµ TNTN Chủ đề QuyÒn trÎ em Nhận biết Thông hiểu Thấp Vận dụng cao - HS nắm c¸c hµnh vi nµo là vi phạm quy định cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ TNTN - Nêu đợc khái niÖm m«i trêng - Nêu đúng khái -Cho vÝ dô cô niÖm TNTN thÓ TNTN HS nắm c¸c hµnh vi nµo vi ph¹m quyÒn trÎ em Chủ đề Di sản văn hóa Tổng số câu Số câu:2.5 câu Tổngsốđiểm Số điểm: 4đ Tỉ lệ Tỉ lệ: 40% Cộng Câu số: Số điểm: 5đ Câu số: Số điểm: 1đ ví dụ vÒ Di sản văn hóa vËt thÓ vµ Di sản văn hóa phi vËt thÓ cña ViÖt Nam Em đồng ý víi b¹n Th¶o v×: ViÕt, vÏ lªn di tÝch sÏ lµm tổn hại đến giá trÞ cña di tÝch, mÊt mÜ quan di s¶n v¨n ho¸, vi ph¹m ph¸p luËt Câu số: Số điểm: 4đ Số câu:1 câu Số điểm: 4đ Tỉ lệ: 40% Số câu:0.5 câu Số điểm: 2đ Tỉ lệ: 20% Số câu : Sốđiểm:10đ Tỉ lệ 100%: §Ò bµi I PhÇn tr¾c nghiÖm:(2®iÓm) Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng: (2) Trong các hành vi sau hành vi nào vi phạm quy định pháp luật bảo vÖ m«i trêng vµ TNTN A: Trả động vật hoang dã với môi trờng B: Chặt cây đã đến tuổi thu ho¹ch C: Dùng điện ắc qui để đánh cá D: Dọn dẹp, vệ sinh đờng lµng ngâ xãm Theo em, nh÷ng hµnh vi sau hµnh vi nµo vi ph¹m quyÒn trÎ em? A : Bắt trẻ phải bỏ học để lao động kiếm sống B : Buộc trẻ em nghiện hút ph¶i ®i cai nghiÖn C : Cho trẻ em tiêm phòng đầy đủ D : §a trÎ em h vµo trêng gi¸o dìng II PhÇn tù luËn: (8 ®iÓm) C©u 1: (4 ®) Em hiÓu thÕ nµo lµ m«i trêng, tµi nguyªn thiªn nhiªn? Cho vÝ dô cô thÓ C©u 2: (4®) a H·y lÊy ví dụ vÒ Di sản văn hóa vËt thÓ vµ Di sản văn hóa phi vËt thÓ cña ViÖt Nam b.Trong lần tham quan Côn Sơn, thấy trên các vỏch núi đá và thân cây cã rÊt nhiÒu ch÷ viÕt b»ng bót xo¸ vµ ch÷ kh¾c ch»ng chÞt tªn ngµy th¸ng cña ngời đến thăm, bạn Thảo bày tỏ thái độ phê phán không hài lòng với việc làm đó Ngợc lại, số bạn lại đồng tình vì cho đó là việc làm kỉ niệm cña du kh¸ch Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao? B §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm I PhÇn tr¾c nghiÖm:(4®iÓm) Mỗi ý đúng đợc ®) C©u C C©u A II Tự luận C©u1: (4 ®iÓm) - Nêu đợc khái niệm môi trờng: Là toàn các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh ngời có tác động đến đời sống, tồn tại, phát triển ngêi VD: Đất, nớc, rừng núi, động thực vật, khoáng sản, không khí, ánh sáng - Nêu đúng khái niệm TNTN: Là cải có sẵn tự nhiên mà ngêi cã thÓ khai th¸c * TNTN bao gåm: + Tµi nguyªn rõng : §éng vËt, thùc vËt + Tài nguyên đất: Chăn nuôi, trồng trọt + Tµi nguyªn níc: S«ng, hå + Sinh vËt biÓn ; kho¸ng s¶n (3) C©u 3: (4®) a VD Di sản văn hoá: (1đ- ý đúng 0,25đ) + DSVH vật thể: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long + DSVH phi vËt thÓ: Ca dao, tôc ng÷, ch÷ H¸n N«m, d©n ca b) Em đồng ý với bạn Thảo vì: Viết, vẽ lên di tích làm tổn hại đến giá trị cña di tÝch, mÊt mÜ quan di s¶n v¨n ho¸, vi ph¹m ph¸p luËt ( 1.5 ®iÓm) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT GDCD 7 tuan 27 tiet 27 co ma tran dap an, De KT GDCD 7 tuan 27 tiet 27 co ma tran dap an