0

de thi hsg lop 8 vong I

71 4 0
  • de thi hsg lop 8 vong I

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 12:25

ĐỀ THI HS GIỎI VĂN 8 THỜI GIAN: 120 PHÚT CÂU 1 1,5 Đ Phân tích biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong 2 câu thơ sau: "Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm Nghe chất muối thấm dần [r] (1)đề thi chọn học sinh giỏi lớp M«n: Ng÷ v¨n (Thêi gian lµm bµi 150 phót) C©u 1: ( ®iÓm) Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau: “ ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh tuÊn m· Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ vît trêng giang C¸nh buåm gi¬ng to nh m¶nh hån lµng Rín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã… ” ( Quª H¬ng – TÕ Hanh) C©u 2: ( 14 ®iÓm) Chøng minh t×nh c¶m yªu níc cña nh©n d©n ta thÓ hiÖn qua ba ¸ng v¨n : “ ChiÕu dêi đô” ( Lý Công Uẩn), “ Hịch tớng sĩ” ( Trần Quốc Tuấn) và “ Nớc Đại Việt ta” ( Trích “Bình Ngô đại cáo” – Nguyễn Trãi) đáp án C©u1(6 ®) a Yêu cầu chung: Học sinh cảm nhận đợc cái hay, cái đẹp đoạn thơ, biết cách trình bày díi d¹ng mét bµi v¨n c¶m thô ng¾n b.Yêu cầu nội dung: HS trình bày đợc các ý sau: * Giíi thiÖu xuÊt xø ®o¹n th¬: T¸c gi¶ - t¸c phÈm, vÞ trÝ cña ®o¹n th¬ * Hình ảnh thuyền và cánh buồm đợc miêu tả, so sánh, nhân hoá với nhiều sáng tạo - So sánh thuyền với tuấn mã.Tuấn mã là ngựa tơ, đẹp, phi nhanh.Ví thuyền với “con tuấn mã”, tác giả đã tạo nên hình ảnh khoẻ, trẻ trung diễn tả khí hăng hái, phấn khởi lên đờng Cùng với các từ : “ hăng”, “ Phăng”, “ Vợt”đợc dùng hay, đích đáng đã diễn tả khí dũng mãnh thuyền đè sóng khơi - Con thuyền trẻ trung, cờng tráng nh trai làng khơi đánh cá phấn khởi tự tin - Hình ảnh “ Cánh buồm” trắng căng phồng, no gió khơi đợc so sánh với mảnh hồn làng” hay đặc sắc Cánh buồm to biểu tợng cho hình bóng và sức sồng quê hơng.Nó blà biểu tợng cho sức mạnh , lao động sáng tạo, ớc mơ ấm no hạnh phúc cuả quê nhà Nó sáng lên với vẻ đẹp lãng mạn với nhiều liên tởng thú vị - Câu thơ “ Rớn thân trắng bao la thâu góp gió” là câu thơ đậm đà ý vị mang cảm hứng lao động và cảm hứng vũ trụ Cánh buồm đợc nhân hoá.Ba chữ “rớn thân trắng” có sức gợi tả lín * §ã lµ t×nh quª, t×nh yªu lµng s¸ng cña TÕ Hanh C©u2 Yªu cÇu vÒ néi dung: ( 14 ®iÓm) a Më bµi: - Dẫn dắt vào đề: Tự nhiên khéo léo, hợp lý - Nêu vấn đề: Sáng, rõ, đúng chất bài văn nghị luận b Th©n bµi: Tình cảm yêu nớc đợc thể qua các ý sau: * Qua ba áng văn chơng ta cảm nhận đợc lòng ngời luôn lo lắng, nghĩ suy cho d©n, cho níc + Vừa lên ngôi, Lý Thái tổ đã nghĩ đến việc dời đô, chọn vùng đất để xây kinh đô nhằm làm cho nớc cờng, dân thịnh + Trần Quốc Tuấn lo lắng, căm giận, đau xót trớc cảnh đất nớc bị xỉ nhục… + Nçi niÒm d©n níc víi NguyÔn Tr·i kh«ng chØ lµ niÒm tr¨n trë mµ trë thµnh lý tëng mµ «ng t«n thê: “ ViÖc nh©n nghÜa…….trõ b¹o.” * Tình cảm yêu nớc đợc phát triển thành khát vọng lớn lao: Khát vọng đất nớc độc lập, thống hùng cờng (2) + Trong “ Chiếu rời đô” thể nguyện vọng xây dựng đất nớc phồn thịnh với trị vì các đế vơng muôn đời – quết tâm rời đô… + “HÞch tíng sÜ” biÓu thÞ b»ng ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng giÆc thï, s½n sµng x¶ th©n v× níc… + “ Nớc Đại Việt ta”, khát vọng đã trở thành chân lý độc lập… * Cµng yªu níc cµng tù hµo vµ tin tëng vÒ d©n téc m×nh + Nhà Lý thành lập nhng vững tin và lực đất nớc, định đô vùng đất “ Réng mµ b»ng, cao mµ tho¸ng”… + Hng Đạo Vơng khẳng định với tớng sĩ có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt… + Nguyễn Trãi tự hào đất nớc có văn hiến, có truyền thống đánh giặc chống ngoại x©m, cã anh hïng hµo kiÖt c kÕt bµi: - Khẳng định khái quát lại vấn đề - Suy nghÜ riªng cña b¶n th©n Yªu cÇu vÒ h×nh thøc: - §óng kiÓu bµi nghÞ luËn - Bè côc m¹ch l¹c, c¸c luËn ®iÓm, luËn cø râ rµng - C¸ch lËp luËn chÆt chÏ, l« gÝc _đề thi chọn học sinh giỏi lớp M«n: Ng÷ v¨n (Thêi gian lµm bµi 150 phót) Câu 1:( điểm) Trình bày cảm nhận em đoạn thơ: Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, " Cả thân hình nồng thở vị xa xăm; Chiếc thuyền im bến mỏi trở nằm Nghe chất muối thấm dần thớ vỏ" ( "Quê hương" - Tế Hanh) Câu 2: ( 14 điểm) Có ý kiến cho rằng: "Có nhiều tác phẩm văn học giai đoạn đầu kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 đã phản ánh nỗi khổ đau kiếp lầm than" Qua tác phẩm truyện đã học và đọc thêm giai đoạn văn học này, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên Yêu cầu chung: HS cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp hình thức và nội dung câu thơ dạng đoạn bài văn ngắn Yêu cầu cụ thể: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh sáng tác bài thơ, trích dẫn câu 1,0 thơ + Hai câu thơ "Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng Cả thân hình nồng thở vị 2,0 xa xăm": Hình ảnh chàng trai sức vóc dạn dày sóng gió Họ là đứa thực đại dương "cả thân hình nồng thở vị xa xăm" Đó là sinh thể tách từ biển, mang theo hương vị biển xa Câu thơ thật lãng mạn, khoáng đạt Chân dung người dân chài lên thật tầm vóc, có hình khối mà lại đặc trưng, có người dân biển có + Hai câu thơ: "Chiếc thuyền im bến mỏi trở nằm Nghe chất muối thấm dần (3) thớ vỏ": Nghệ thuật nhân hoá biến thuyền thành sinh thể sống - Cụm từ "im bến mỏi"vừa nói nghỉ ngơi thư giãn thuyền sau chuyến vất vả trở về, vừa nói vẻ yên lặng nơi bến đỗ - Con thuyền "nghe"thấy vị muối biển khơi râm ran chuyển động thể mình - Đây là câu thơ hay bài thơ tả cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về, vừa diễn tả vẻ đẹp khoẻ khoắn người dân chài, vừa diễn tả sống lao động người dân chài nơi quê hương Qua đó thể tình yêu quê hương cuả tác giả 2,0 1,0 Yêu cầu chung: - HS nắm cách viết bài văn nghị luận chứng minh dạng đề tổng hợp - Trình bày đẹp, bố cục rõ ràng, mạch lạc Ngôn ngữ sáng, có cảm xúc Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu, chữ viết rõ ràng Yêu cầu cụ thể: Học sinh có thể có nhiều cách trình bày phải đảm bảo các ý sau: - Dẫn dắt, trích dẫn ý kiến - Nêu sơ qua vài nét tình hình xã hội năm 1930-1945 - Các nhà văn tập chung vào việc tái sống lầm than người dân xã hội đương thời qua các tác phẩm văn học: + Ngô Tất Tố với tác phẩm "Tắt Đèn': Thể thành công sức sống tiềm tàng người phụ nữ nông thôn Việt Nam qua nhân vật chị Dậu Đồng thời phản ánh mâu thuẫn gay gắt xảy xã hội ta trước Cách mạng tháng tám 1945 ( Học sinh tập trung phân tích nhân vật chị Dậu) + Nam Cao với tác phẩm "Lão Hạc": Miêu tả sống nghèo nàn, khốn khổ người nông dân năm 1943 qua nhân vật lão Hạc- người nông dân bị bần cùng hoá Qua đó tác giả thể cái nhìn nhân đạo và thông cảm với nông dân + Nhà văn Nguyên Hồng với tác phẩm "Những ngày thơ ấu": Phản ánh chủ yếu nỗi thống khổ người thiếu phụ và trẻ em qua nhân vật người mẹ bé Hồng và bé Hồng + Ngoài học sinh có thể lấy thêm các tác phẩm đọc thêm để chứng minh cho nhận định VD "Chí Phèo"của nhà văn Nam Cao hay B " ước đường cùng"của Nguyễn Công Hoan - Khẳng định lại ý kiến đề thi chọn học sinh giỏi lớp M«n: Ng÷ v¨n (Thêi gian lµm bµi 150 phót) Câu 1:( điểm) Trong bài thơ "Nhớ rừng"đoạn thơ thứ ba có thể coi là tranh tứ bình với chủ đề: chúa sơn lâm ngự trị giang sơn hùng vĩ mình ."Nào đâu đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? Đâu bình minh cây xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? (4) - Than ôi! Thời oanh liệt còn đâu? (N " hớ rừng" - Thế Lữ) Em hãy vẻ đẹp đó Câu 2: ( 12 điểm) Nhà nghiên cứu phê bình Hoài Thanh đã nhận xét: "Thơ Bác đầy trăng" Qua các tác phẩm đã học và đọc thêm thơ Bác, em hãy làm sáng tỏ nhận xét trên Yêu cầu chung: - HS trình bày dạng đoạn bài văn ngắn - Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu, chữ viết rõ ràng Yêu cầu cụ thể: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh sáng tác bài thơ, trích dẫn lời nhận định - Học sinh vẻ đẹp đoạn thơ: Cấu trúc đoạn thơ là cấu trúc tứ bình mang vẻ đẹp nghệ thuật cổ điển, có ít nhiều cách tân sáng tạo + Trước hết là nỗi nhớ khôn nguôi, nhớ trăng, nhớ rừng, nhớ "đêm vàng", nhớ lúc "say mồi"ung dung thoả thích bên bờ suối - Từ phiếm "nào đâu" hỏi kỉ niệm đẹp đã lùi sâu vào quá vãng, thể niềm nhớ tiếc bâng khuâng - Hình ảnh "đêm vàng bên bờ suối"là ẩn dụ đầy mộng ảo nên thơ + Bức tranh thứ hai nói lên nỗi nhớ ngẩn ngơ man mác hổ ngày mưa rừng - Chữ "đâu"lần thứ hai xuất hiện, biểu lộ nỗi lòng tiếc nuối, ngẩn ngơ - Điệp từ "ta"thể niềm tự hào kỉ niệm đẹp thủa "vùng vẫy ngày xưa" - Cái vẻ "lặng ngắm"chứa đựng sức mạnh chế ngự, lĩnh vững vàng không gì lay chuyển + Bức tranh thứ ba nói giấc ngủ hổ cảnh bình minh: - Đó là tranh đầy màu sắc và âm - Các điệp "bình - minh", "tưng - bừng"hoà với vần lưng "ta - ca"như mở không gian nghệ thuật, cảnh sắc thơ mộng thần tiên - Điệp từ "đâu"với câu hỏi tu từ cất lên lời than nhớ tiếc, xót xa + Bức tranh thứ tư hổ nhớ lại chiều tà khoảnh khắc hoàng hôn chờ đợi - Ngôn ngữ thơ tráng lệ, nghệ thuật dùng từ sắc, mạnh, giàu giá trị gợi tả * Cách cho điểm: - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, còn vài lỗi nhỏ 7,0- 8,0 - Đáp ứng 2/3 số yêu cầu trên, còn số sai sót 5,0- 6,0 - Đáp ứng 1/2 yêu cầu trên còn sơ sài thiếu khái quát, còn 3,0- 4,0 hai lỗi diễn đạt - Diễn xuôi cách đơn điệu, sơ sài, thiếu ý và còn nhiều lỗi diễn đạt 1,0 - 2,0 Yêu cầu chung: - HS nắm cách viết bài văn nghị luận chứng minh dạng đề tổng hợp - Trình bày đẹp, bố cục rõ ràng, mạch lạc Ngôn ngữ sáng, có cảm xúc - Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu, chữ viết rõ ràng Yêu cầu cụ thể: Học sinh có thể có nhiều cách trình bày phải đảm bảo các ý sau: - Giới thiệu sơ qua đề tài viết trăng thơ ca nói chung, trăng thơ Bác nói riêng - Trong thơ Bác, trăng luôn có mặt, trăng luôn là người bạn gần gũi, thân mật, người bạn tri âm, tri kỉ + Trong ngày sống chiến khu Việt Bắc đầy khó khăn gian khổ (5) thơ Bác trăng luôn thật gần gũi, thơ mộng (Học sinh có thể lấy dẫn chứng qua các bài thơ: "Cảnh khuya", R " ằm tháng giêng, Đi thuyền trên sông đáy" để chứng minh.) + Ngay bị bắt giam nhà tù Tưởng Giới Thạch, Bác thả hồn mình giao hoà với ánh trăng Trăng với người tìm đến với người bạn tri âm, tri kỉ (Dẫn chứng: "Ngắm trăng", "Đêm lạnh" ) + Mặc dù bận trăm công nghìn việc lo cho dân cho nước Bác luôn dành tình cảm ưu ái đặc biệt cho trăng Dường Bác đâu, đâu trăng theo Người để bầu bạn và tìm đồng điệu hai tâm hồn (Dẫn chứng: "Tin thắng trận" -> Đọc thơ Bác ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ trăng nhiều thời điểm khác nhau, dù đâu, vào lúc nào trăng đềù hấp dẫn và thật gắn bó với Người Trăng với Bác là người bạn tri âm, tri kỉ Cho điểm: - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, còn vài lỗi nhỏ - Đáp ứng 2/3 số yêu cầu trên, còn số sai sót - Đáp ứng khoảng 1/2 số yêu cầu trên, còn số sai sót - Đáp ứng 1/3 yêu cầu, bố cục chưa rõ ràng - Bài viết sơ sài, mắc nhiều lỗi đề thi chọn học sinh giỏi lớp M«n: Ng÷ v¨n (Thêi gian lµm bµi 150 phót) C©u 1: (8 ®iÓm) Nªu c¶m nhËn cña em vÒ chi tiÕt kÕt thóc truyÖn ng¾n “L·o H¹c” cña Nam Cao C©u 2: (12 ®iÓm) Có nhà phê bình nhận định : “Nguyên Hồng là nhà văn phụ nữ và nhi đồng.” Em hiểu nh nào nhận định đó Qua đoạn trích “ Trong lòng mẹ”, em hãy làm sáng tỏ C©u 1: (8 ®iÓm) * Yªu cÇu VÒ h×nh thøc: - Hiểu đúng yêu cầu đề bài - BiÕt c¸ch lµm bµi c¶m thô vÒ chi tiÕt v¨n häc vµ kü n¨ng lµm bµi v¨n: ViÕt thµnh ®o¹n văn thành bài văn ngắn có cách diễn đạt gọn, rõ, lời văn trôi chảy, chữ viết đẹp, không mắc lỗi VÒ néi dung - Học sinh phải đảm bảo yêu cầu sau: a) Tãm t¾t Kết thúc truyện ngắn “Lão Hạc” là cái chết dội đau đớn lão Hạc Lão Hạc vật vã ë trªn gêng, ®Çu tãc rò rîi, quÇn ¸o xéc xÖch, hai m¾t long sßng säc, l·o tru trÐo, bät mÐp sïi khắp ngời, lại bị giật mạnh lên cái Hai ngời đàn ông lực lỡng phải ngồi đè lên ngời lão Lão vật vã hai đồng hồ chết b) C¶m nhËn chi tiÕt - Kết thúc truyện ngắn “Lão Hạc” gợi cho ngời đọc nhiều suy nghĩ, cái chết làm bật phẩm chất lão Hạc Lão chọn cái chết nh chó để giữ trọn nhân cách ngời Lão thà chết còn sống đục - C¸i chÕt cña l·o lµm næi bËt t×nh phô tö thiªng liªng V× t×nh phô tö, v× con, l·o s½n sàng làm tất cả, kể phải hy sinh tính mạng để dành sống cho Tình yêu lão đã làm cho lão bất hủ - §ã lµ lßng trung tÝn, l·o trung tÝn víi c¶ mét vËt Bëi trung tÝn mµ l·o c¶m thÊy ©n hận day dứt, thấy mình nh lừa chó “Có phải việc lão ăn bả chó còn là cách để lão trừng phạt mình vì cách đối xử với vàng (6) - C¸i chÕt cña L·o H¹c cßn lµ lêi tè c¸o x· héi phong kiÕn, mét x· héi bÊt c«ng tµn b¹o phi tÝnh ngêi Trong x· héi Êy kh«ng cã chç cho nh÷ng ngêi th¸nh thiÖn nh L·o H¹c dung thân Chính xã hội đã dồn lão đến cái chết - Cùng với chi tiết kết thúc truyện ngắn “Lão Hạc” đã giúp ta hiểu lòng Nam Cao là đồng cảm xót thơng sâu sắc với nỗi khổ đau bất hạnh mà lão Hạc- ngời nông dânViệt Nam phải nếm trải Kết thúc truyện thể thái độ trân trọng và niềm tin Nam Cao vào ngời nông dân luôn đợc phẩm chất sáng -Với kết thúc này Nam Cao đã khẳng định phẩm chất sáng cao đẹp lão Hạc còng lµ cña ngêi n«ng d©n ViÖt Nam tríc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m, kh«ng nh÷ng thÕ mµ cßn phản ánh thực trạng bất công xã hội đơng thời,đồng thời thể lòng nhân đạo sâu sắc Kết thúc này đã góp phần quan trọng tạo nên thành công tác phẩm * C¸ch cho ®iÓm - §iÓm 7-8: §¶m b¶o yªu cÇu trªn - §iÓm 5-6: §¹t 2/3 yªu cÇu - §iÓm 3-4: §¹t1/2 yªu cÇu - §iÓm 1-2: Bµi viÕt s¬ sµi C©u 2: (12 ®iÓm) *Yªu cÇu: Về kỹ năng: Hiểu đúng yêu cầu đề bài - Biết cách làm bài nghị luận văn họcvới bố cục rõ ràng kết cấu hợp lý, diễn đạt tốt kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, c©u tõ, ng÷ ph¸p VÒ néi dung: Bài làm cần đảm bảo các ý chính sau: 1) Giải thích lời nhận định Nói “Nguyên Hồng là nhà văn phụ nữ và nhi đồng” các tác phẩm ông hướng tới bênh vực phụ nữ và nhi đồng Đó là người xuất nhiều trên trang viết ông “những ngày thơ ấu” là tác phẩm mà đó Nguyên Hồng hết lòng bênh vực cho số phận, đời đau khổ bất hạnh 2) Chứng minh nội dung lời nhận định a) - Cảm nhận lòng chan chứa yêu thương mà Nguyên Hồng dành cho phụ nữ và nhi đồng Cả trích đoạn đã diễn tả cách xúc động đau khổ bất hạnh mà mẹ Hồng phải gánh chịu Đau khổ bất hạnh Hồng là trẻ thơ xã hội cũ + Hồng mồ côi cha từ lúc còn nhỏ, mẹ còn trẻ xinh đẹp luôn khao khát hạnh phúc Người mẹ có quyền bước xã hội phong kiến với hủ tục, thành kiến đã không chấp nhận Và là Hồng phải sống xa mẹ, thiếu tình yêu thương mẹ Em phải với bà cô ruột vô cùng cay nghiệt Mới 10 tuổi đầu em thường xuyên bị bà cô tra tấn; hành hạ tinh thần Biết nỗi đau lớn em là mẹ phải bỏ “ tha hương cầu thực” vì bước nên bà cô luôn tìm cách xoáy vào nỗi đau em - Nguyên Hồng thấu hiểu đến tận cùng nỗi khổ đau trẻ thơ xã hội cũ để diễn tả vô cùng xúc động điều đó qua nỗi đau bé Hồng Hồng đau đớn phải dấu lòng mình, buộc phải che dấu tình cảm thực mình dành cho mẹ Có nỗi đau nào lớn yêu mẹ mà không bên mẹ, không giám nói lời yêu mẹ Là chú bé thông minh nên Hồng hiểu bà cô nói với Hồng lời giả dối trên là tìm cách làm cho Hồng ghét mẹ và đau đớn mà thôi - Nỗi đau khổ và bất hạnh Hồng lúc nhức nhối, lúc lớn dần lên theo lời mỉa mai cay độc người cô Nỗi đau khổ bất hạnh Hồng là trẻ thơ trước cách mạng tháng tám Qua nỗi đau khổ Hồng tác giả gián tiêp tố cáo bất công tàn bạo xã hội phong kiến để đòi công cho trẻ thơ (7) Không cảm thông với nỗi đau khổ trẻ thơ mà Nguyên Hồng còn xót thương cho người phụ nữ xã hội cũ đó là người không làm chủ đời Mẹ Hồng goá chồng còn trẻ và bà bước đã bị gia đình chông ruồng rẫy, khinh bỉ phải bỏ hai anh em Hồng Không bà còn luôn bị em chồng nói xấu Nỗi đau mẹ Hồng là nỗi đau người phụ nữ xã hội cũ b) Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp phụ nữ và nhi đồng * Tình mẫu tử thiêng liêng: Của Hồng dành cho mẹ, và mẹ dành cho Hồng - Nguyên Hồng còn hết lời ca ngợi phẩm chất tốt đẹp họ mà đặc biệt là tình mẫu tử thiêng liêng + Hồng yêu mẹ, yêu mẹ nên Hồng hiểu cay cực mà mẹ em phải trải qua Yêu mẹ nên dù bà cô tìm cách xúc xiểm + Yêu mẹ nên Hồng căm thù hủ tục phong kiến đã đày đoạ mẹ em + Tình yêu mẹ còn rõ khi Hồng gặp mẹ Thấy người ngồi trên xe kéo giống mẹ Hồng đuổi theo và cất tiếng gọi mẹ + Yêu mẹ nên Hồng vô cùng xúc động chạy đuổi theo mẹ Chân chú bé díu lại Yêu mẹ nên thấy mẹ trẻ đẹp nh xa, thấy thở thơm tho lạ thờng - T×nh c¶m cña ngêi mÑ dµnh cho H×nh ¶nh mÑ Hång «m vµo lßng, g·i r«m ë sống lng cho là biểu xúc động tình mẫu tử ⇒ Kh¸i qu¸t cã thÓ nãi truyÖn “thêi th¬ Êu” nãi chung vµ ®o¹n trÝch “trong lßng mÑ” nãi riªng lµ bµi ca bÊt diÖt vÒ t×nh mÉu tö T×nh mÉu tö thiªng liªng … * C¸ch cho ®iÓm - §iÓm 11-12: §¶m b¶o yªu cÇu trªn - C©u 1: (2 ®iÓm) Tr×nh bµy ng¾n gän nh÷ng Ên tîng cña em vÒ t×nh yªu ngêi ®o¹n trÝch cña truyÖn ng¾n : “ ChiÕc l¸ cuèi cïng” cña nhµ v¨n Mü O-Hen -ri C©u 2: (6 ®iÓm ) Ph©n tÝch c¸i hay cña nh÷ng c©u th¬ sau: “ ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh tuÊn m· Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ vît trêng giang C¸nh buåm gi¬ng to nh m¶nh hån lµng Rín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã…” ( Quª h¬ng –TÕ Hanh) C©u 3: (12 ®iÓm) Th«ng qua hai v¨n b¶n “Tøc níc vì bê”vµ “L·o H¹c” gióp em hiÓu g× vÒ ngêi n«ng d©n tríc c¸ch m¹ng t¸m H·y chøng minh 1: (2 ®iÓm) * Yªu cÇu VÒ h×nh thøc: Bài viết đoạn văn ngắn theo đúng yêu cầu.Có cách diễn đạt rõ ràng, mạch lạc viết có c¶m xóc kh«ng m¾c lçi vÒ c©u, chÝnh t¶ 2)Về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhng đảm bảo các ý c¬ b¶n sau : - §o¹n cuèi cña t¸c phÈm chiÕc l¸ cuèi cïng cña nhµ v¨n MÜ cã nhiÒu t×nh tiÕt hÊp dẫn,đợc xếp chặt chẽ … khiến cho ta rung cảm trớc tình yêu thơng cao (8) ngêi nghÌo khæ §ã lµ t×nh yªu th¬ng th¾m thiÕt nh ruét thÞt cña Xiu víi Gi«n –xi ; vÞ tha quªn m×nh, mang tÝnh triÕt luËn vÒ sø mÖnh cao c¶ thiªng liªng cña ngêi nghÖ sÜ vµ nghÖ thuËt cña nh©n vËt cô B¬ - men *C¸ch cho ®iÓm - §iÓm 2: §¶m b¶o yªu cÇu trªn - §iÓm 1: §¹t 1/2 yªu cÇu - §iÓm 1: §¹t 1/2 yªu cÇu, nhng cßn m¾c lçi chÝnh t¶ C©u 2: (6 ®iÓm) * Yªu cÇu VÒ h×nh thøc: - Hiểu đúng yêu cầu đề bài - BiÕt c¸ch lµm bµi c¶m thô vÒ v¨n häc vµ kü n¨ng lµm bµi v¨n: ViÕt thµnh ®o¹n v¨n thành bài văn ngắn có cách diễn đạt gọn, rõ, lời văn trôi chảy, chữ viết đẹp, kh«ng m¾c lçi VÒ néi dung - Học sinh phải đảm bảo yêu cầu sau: - Cái hay đoạn thơ là tác giả đã sử dụng nhiều hình ảnh đẹp, thuyền cánh buồm - Con thuyền đợc so sánh nh tuấn mã Hình ảnh so sánh diễn tả ấn tợng khí b¨ng tíi dòng m·nh cña thuyÒn - Một loạt động từ “phăng”, “vợt”kết hợp với tính từ “mạnh mẽ” đã diễn tả đợc hình ảnh thuyÒn dòng m·nh - ấn tợng là hình ảnh cánh buồm Cánh buồm lên với vẻ đẹp lãng mạn qua hình ảnh so sánh độc đáo bất ngờ Cánh buồm đợc so sánh với mảnh hồn làng mảnh hồn làng vốn trìu tợng đợc lấy so sánh với cánh buồm làm cho cánh buồm trắng căng gió biển kh¬i bçng trë nªn cao lín thiªng liªng Mét h×nh ¶nh thËt giÇu ý nghÜa - Cánh buồm đợc nhân hoá đợc nhân hoá nh ngời căng mình đón gió biển khơi để đoàn thuyền khơi nhanh ⇒ Khái quát hình ảnh so sánh đẹp độc đáo, từ ngữ gợi tả đã đặc tả vẻ đẹp thuyền khơi – vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa lãng mạng Qua đó thể tình yêu quê cña t¸c gi¶ * C¸ch cho ®iÓm - §iÓm 5-6: §¶m b¶o yªu cÇu trªn - §iÓm 3-4: §¹t 2/3 yªu cÇu - §iÓm 1-2: Bµi viÕt s¬ sµi C©u 3: (12 ®iÓm) *Yªu cÇu: Về kỹ năng: Hiểu đúng yêu cầu đề bài - Biết cách làm bài nghị luận văn họcvới bố cục rõ ràng kết cấu hợp lý ,diễn đạt tốt kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, c©u tõ, ng÷ ph¸p VÒ néi dung: Bài làm cần đảm bảo các ý chính sau: *Chú ý bài viết cần làm bật luận điểm sau: Ngô Tất Tố và Nam Cao là nhà văn thực xuất sắc.Hầu hết các tác phẩm hai nhà văn hướng tới thể hình ảnh người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng “Tức nước vỡ bờ” trích tác phẩm “Tắt đèn” và “Lão Hạc” là tác phẩm tiêu biểu Hai văn đã giúp ta hiểu phần nào người nông dân trước cách mạng Đó là người nghèo khổ bất hạnh luôn ngời sáng phẩm chất tốt đẹp a) Nghèo khổ bất hạnh - Họ là người nông dân nghèo khổ bất hạnh bị dồn vào bước đường cùng Đến với “Tức nước vỡ bờ”một trích đoạn ngắn “Tắt đèn” ta hiểu nỗi hàn cực khổ người nông dân qua nạn sưu thuế (9) - Gia đình chị Dậu là nhữn gia đình nghèo vào hạnh nhì cùng đinh làng Nghèo không thể thiếu tiền nộp sưu cho nhà nước sai nha, lính lệ ngày nào chả đến thúc đòi - Gia đình chị đã phải bán tài sản nhà, đó là gánh khoai, ổ chó đẻ mở mắt Kiệt cùng tài sản chưa đủ tiền nộp sưu chị phải đứt ruột bán đứa gái đầu lòng chưa đầy bảy tuổi ? Người mẹ đau đứt khúc ruột - Gia đình chị đã bị đẩy vào bước đường cùng đã phải bán đứa mình mực yêu thương - Lão Hạc truyện ngắn cùng tên Nam Cao trải dài đau khổ bất hạnh, bị đẩy vào bước đường cùng Đó là lão nông nghèo khổ, vợ sớm, gia sản có mảnh vườn Lão nuôi khôn lớn - Lão Hạc còn rơi vào cảnh đói kém Mất mùa ốm đau tuổi già nên lão sống lay lắt cái đói nhiều hôm vớ gì lão ăn cái củ chuối, sung, ốc, trai Nhưng ốc, trai, củ chuối, sung hết - Lão đã chọn cái chết lão sống tiêu vào số tiền nhỏ nhoi để dành cho - Số phận Lão Hạc chị Dậu là số phận người nông dân trước cách mạng tháng tám b) Phẩm chất người nông dân Những phẩm chất tốt đẹp đó là hi sinh vì người thân, là lòng tự trọng, yêu chồng thương Chị Dậu phụ nữ nông thôn đảm thương chồng sức phản kháng mãnh liệt Người phụ nữ đã tay quán xuyến công việc gia đình - Để bảo vệ chồng chị hạ mình van xin chúng không mà đến ba lần - Thương chồng chị bắt đầu vùng dậy bất đầu là phản kháng lời nói, đấu lí, hành động Sự phản kháng mãnh liệt chị là hợp với quy luật “có áp bức, có đấu tranh” sâu thẳm là phát khởi, là tình yêu thương chồng sâu sắc - Lão Hạc yêu nên đã dành tất gì mình có cho Người cha đã chắt chiu chút hoa lợi nhỏ nhoi từ mảnh vườn để dành cho con, còn mình thì sống cái đói lay lắt Người cha sẵn sàng chết để dành sống cho - Lão Hạc còn giàu lòng tự trọng, nhân hậu, trung tín Bởi tự trọng lão đã không nhận giúp đỡ ông giáo, tự trọng nên lão đã gửi món tiền nhỏ dành dụm nhờ ông giáo và bà lo hậu - Lão còn mực trung tín, nhân hậu, ta quên tình cảm lão dành cho vàng, tình cảm chẳng khác nào cha ông cháu ⇒ Khái quát chị Dậu lão Hạc là hình ảnh điển hình cho người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám Ở họ hội tụ phẩm chất tốt đẹp người nông dân xã hội đương thời làm ta phải trân trọng nể phục, Êy lµ lßng th¬ng yªu chång con, lµ t©m hån s¸ng, lµ lßng tù träng … Đề thi chọn HSG Văn PHẦN I: CÂU 1: (2 điểm) Trình bày cảm nhận em đoạn thơ sau: “ Chiếc thuyền nhẹ hăng tuấn mã Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang Cánh buồm giương to mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió… ” (10) ( Quê Hương – Tế Hanh) CÂU : (1 điểm) Phân tích giá trị biểu đạt các từ : già, xưa, cũ câu thơ sau : – Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già – Năm đào lại nở, Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn đâu bây ? (Trích Ông đồ - Vũ Đình Liên) PHẦN II: (7 điểm) Bằng hiểu biết các văn truyện đã học chương trình Ngữ văn lớp 8, em hãy chứng minh văn học dân tộc ta luôn ca ngợi tình yêu thương người với người HẾT ĐỀ THI HS GIỎI VĂN THỜI GIAN: 120 PHÚT CÂU (1,5 Đ) Phân tích biện pháp nghệ thuật tác giả sử dụng câu thơ sau: "Chiếc thuyền im bến mỏi trở nằm Nghe chất muối thấm dần trongthớ vỏ" (Quê hương - Tế Hanh) CÂU (2,5 Đ) Hãy viết đoạn văn nêu lên suy nghĩ em từ câu văn sau: "Giữa vùng sỏi đá khô cằn, có loài cây mọc lên và nở chùm hoa thật đẹp" CÂU (6,0 đ) Trong bài thơ "Một khúc ca xuân", nhà thơ Tố Hữu có viết: "Nếu là chim, lá Thì chim phải hót, lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả Sống là cho đâu nhận riêng mình" Em hãy nêu suy nghĩ mình lẽ sống thể bốn câu thơ trên CÂU 1: (1,5 đ) - Biện pháp nghệ thuật sử dụng : nhân hóa (0,25) - Bằng biện pháp nhân hóa: tác giả không diễn tả hình ảnh thuyền nằm im trên bến mà còn cảm thấy nó lắng nghe, cảm nhận chất mặn mòi biển Hình ảnh thuyền vô tri đã trở nên có hồn Và , người dân chài, thuyền lao động (11) thấm đậm vị muối mặn biển khơi, đó là vất vả tràn đầy hạnh phúc (0,75) - Câu thơ thể tinh tế tài hoa và lòng gắn bó sâu nặng với người, sống lao động quê hương.(0,5) CÂU (2,5) HS viết trọn vẹn đoạn văn, nội dung đạt các ý sau: - Từ tượng thiên nhiên: (Ở nơi mà tưởng chừng không thể tồn sống có loài cây mọc lên và nở chùm hoa thạt đẹp) để diễn tả sức chịu đựng, sức sống kì diệu loài cây - Hiện tượng thiên nhiên đó, gợi suy nghĩ gì vẻ đẹp người - môi trường khó khăn không khuất phục ý chí người Trong hoàn cảnh nghiệt ngã là lúc người thể nghị lực phi thường, sức chịu đựng và sức sống kì diệu Đối với họ, nhiều gian khổ, khắc nghiệt hoàn cảnh lại chính là môi trường để giúp họ tôi luyện, giúp họ vững vàng sống Thành công mà họ đạt thật có giá trị, thật rực rỡ vì nó là kết cố gắng phi thường CÂU (6,0) Yêu cầu: HS thể suy nghĩ mình quan niêm sống thể qua bốn câu thơ (chứ không phân tích bốn câu thơ đó) Những gợi ý chính: Về nội dung: Ý 1: + Mỗi người sống đời không là hưởng thụ sống mà còn phải biết phục vụ cho sống + Đoạn thơ nêu lên lẽ sống, quan niệm sống tốt đẹp Đó là: cá nhân phải có trách nhiệm với đời chung, phải cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho người xung quanh mình (dẫn chứng) + Mỗi người sống trọn vẹn biết chia sẻ, biết sống vì người khác Xã hội hạnh phúc người hướng đến cái chung, cái cao (dẫn chứng) - Ý 2: Liên hệ sống và trách nhiệm cá nhân Về diễn đạt: - Hành văn chặt chẽ, trôi chảy, mạch lạc, giàu màu sắc cá tính (Trên đây là gợi ý bản, học sinh có thể có cách trình bày khác, theo yêu cầu đề Gám khảo gợi ý và bài làm cụ thể học sinh điểm phù hợp) BIỂU ĐIỂM CHẤM: CÂU 2: Điểm 2,0 - 2,5: Viết trọn vẹn đoạn văn, đảm bảo các nội dung nêu đáp án Điểm 1,5 - <2,0: Viết đầy đủ nội dung song cách trình bày đoạn văn chưa hay đúng yêu cầu đoạn văn nội dung chưa thật đầy đủ Điểm 1,0 - <1,5: Hiểu nội dung song cách trình bày đoạn văn chưa chặt chẽ chưa hiểu nội dung chưa đủ theo yêu cầu Dưới 1,0: Đoạn văn chưa đạt yêu cầu CÂU 3: Điểm 5- 6,0: Bài làm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề, văn viết tốt, tỏ có khiếu Điểm 4-< 5: Bài làm đáp ứng yêu cầu đề song chưa sâu, hành văn tốt, lập luận chặt chẽ, có vài lỗi diễn đạt và chính tả Điểm - 4: Bài làm xác định yêu cầu đề song yêu cầu nội dung trình bày chưa trọn vẹn, văn viết (12) Điểm 2-< 3: Bài làm chưa tốt, xác định yêu cầu chưa làm rõ nội dung theo yêu cầu, diễn đạt thiếu mạch lạc, còn sai lỗi chính tả, ngữ pháp Dưới 2,0: Bài làm yếu đề thi chọn đội tuyển năm học 2010 - 2011 m«n : ng÷ v¨n Thêi gian lµm bµi: 120 phót C©u 1: (2®) Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ nh÷ng c©u th¬ sau: "TiÕng ca v¾t vÎo lng chõng nói Hæn hÓn nh lêi cña níc m©y ThÇm thÜ víi ngåi díi tróc Nghe ý vÞ vµ th¬ ng©y" ("Mïa xu©n chÝn" – Hµn M¹c Tö) Câu 2: (3đ) Có câu chuyện đợc tóm lợc nh sau: Bøc th kú l¹ Tôi cầm thư em gửi lại - tờ giấy xếp làm tư ngắn Tôi mở xem và thấy ngẩn ngơ trước dòng chữ đứa em gái bé nhỏ: “Em thấy anh rủ bạn nhà cùng vui vẻ, làm sả láng thùng Heniken, bàn tán chuyện đời, chuyện quan, chuyện sếp đủ thứ chuyện thấy bàn mãi không hết Em thấy mẹ cặm cụi dọn thức ăn dư, lom khom nhặt vỏ lon xếp lại, sáng mai chợ đổi lấy chục chanh pha cho mình tỉnh rượu say Em thấy anh sau ngày làm mệt mỏi, nhà bật quạt, bật máy lạnh, ngả lưng nằm thẳng chân chẳng muộn phiền Em thấy mẹ hiên nằm ngày trời nóng, lẩm nhẩm tính xem điện tháng này đã quá định mức chưa? Em thấy anh thích chơi vi tính, băn khoăn chuyện nâng cấp CPU lên hay 3G Em thấy mẹ thích xem cải lương, chặm nước mắt, cười vui thoải mái xem mãi cái tivi cũ mua từ lúc anh còn tắm mưa Em thấy anh là chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ hàng chục tỷ đồng bấm phát là có .Thế mà chẳng tính tình thương mẹ! Em thấy mẹ chẳng biết sử dụng vi tính, âm thầm lập trình cá, cơm, rau, biết em có cái áo là chưa phẳng, biết anh có đôi tất tuần chưa giặt Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên chuyện nhỏ xung quanh Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy bài học lớn lao ” Tr×nh bµy suy nghÜ cña em vÒ c©u chuyÖn trªn C©u 3: (5®) Sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa yªu níc ViÖt Nam tõ “Nam quèc s¬n hµ”, qua “ HÞch tíng sĩ” đến “ Bình Ngô đại cáo” ĐỀ OLYMPIC VĂN C©u 1: (3®) Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ nh÷ng c©u th¬ sau: "Nhưng mçi n¨m mçi v¾ng Ngêi thuª viÕt ®©u? Giấy đỏ buồn không thắm; Mực đọng nghiên sầu" ("Ông đồ" - Vũ Đình Liên) C©u 2: (3®) Cổ tích đời người mẹ (13) Ngày xưa, tạo người mẹ đầu tiên trên gian, ông Trời đã làm việc miệt mài nhiều ngày liền mà chưa xong Thấy vậy, vị thần bèn hỏi: - Tại ngài lại quá nhiều thời cho tạo vật này vậy? Ông Trời đáp: “Ngươi thấy đấy, đây là tạo vật phức tạp và bền bỉ, lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác Tạo vật này có thể sống nước lã và thức ăn thừa con, lại đủ sức ôm ấp vòng tay nhiều đứa cùng lúc Nụ hôn nó có thể chữa lành vết thương, từ vết trầy trên đầu gối trái tim tan nát Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có ba đôi mắt.” Vị thần ngạc nhiên:“Vậy thì ngài vi phạm các tiêu chuẩn người chính ngài đặt trước đây.” Ông Trời gật đầu thở dài: “Đành Sinh vật này là vật ta tâm đắc gì ta đã tạo ra, nên ta dành ưu ái cho nó Nó có đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết lũ trẻ làm gì Đôi mắt thứ hai sau gáy để nhìn thấy điều mà nghĩ là không thể biết Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan đứa lầm lạc Và đôi mắt này nói cho đứa đó biết mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm chúng, dù bà không nói ra.” Vị thần sờ vào tạo vật mà ông Trời bỏ công cho đời và kêu lên: - Tại nó lại mềm mại đến thế? Ông Trời đáp: “Vậy là chưa biết hết Tạo vật này cứng cỏi Ngươi không thể tưởng tượng khổ đau mà tạo vật này phải chịu đựng và công việc mà nó phải hoàn tất đời.” Vị thần dường phát điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ ông Trời tạo ra: “Ồ, thưa ngài Hình ngài để rớt cái gì đây.” - Không phải Đó là giọt nước mắt - Nước mắt để làm gì, thưa ngài, vị thần hỏi - Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, thất vọng, đau đớn, đơn độc và lòng tự hào thứ mà người mẹ nào trải qua Tr×nh bµy suy nghÜ cña em vÒ c©u chuyÖn trªn C©u 3: (4®) Lòng yêu nớc Việt Nam từ "Nam quốc sơn hà" qua “ Hịch tớng sĩ” đến “Bình Ngô đại cáo” ĐÁP ÁN OLYMPIC VĂN Năm học: 2011 – 2012 C©u 1: (3®) C¶m nhËn vÒ nghÖ thuËt (1®, mçi ý 0,25®): ®iÖp tõ, c©u hái tu tõ, Èn dô, nh©n ho¸ Cảm nhận nội dung ( 2đ): Cảm nhận sâu sắc nỗi buồn ông đồ đổi thay thời Qua đó cho ta thấy đợc trái tim đồng cảm thi nhân với cái đẹp bị lãng phai Đây là hai câu thơ hay bài thơ "Ông đồ", cùng là vần thơ đẹp thơ ca lãng mạn Việt Nam trớc Cách mạng C©u 2: (3®) Néi dung (2®): häc sinh cã nhiÒu c¸ch tr×nh bµy c¶m nhËn nhng bµi viÕt cã thÓ nªu lªn nh÷ng ý c¬ b¶n sau: - Cảm nhận vĩ đại ngời mẹ qua các đức tính: tình yêu thơng, sẻ chia, trái tim nh©n hËu, lßng bao dung… - Bộc lộ đợc cảm xúc cá nhân mẹ Kü n¨ng (1®): bµi viÕt biÓu c¶m, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶ vµ lçi c©u th«ng thêng Lu ý: khuyÕn khÝch cho ®iÓm víi c¸c bµi viÕt cã c¶m nhËn riªng, s¸ng t¹o hîp lý C©u 3: (4®) Nội dung ( 3đ): HS trình bày đợc các ý sau ( ý, ý 0,5đ): (14) - Lòng yêu nớc tác phẩm " Nam quốc sơn hà" Lý Thờng Kiệt: khẳng định vị dân tộc "đế" ( vua nớc có chủ quyền); chủ quyền đất nớc (định phận thiên th); ý chÝ quyÕt t©m tiªu diÖt mäi kÎ thï x©m lîc ( Nh hà nghịch lỗ lai xâm phạm - Nhữ đẳng hµnh khan thñ b¹i h) - Lßng yªu níc " HÞch tíng sÜ" cña TrÇn Quèc TuÊn: Nªu téi ¸c cña giÆc ( Huèng chi ta cïng c¸c ng¬i …tai v¹ vÒ sau); lßng c¨m thï ( Ta thêng tíi b÷a quªn ¨n…cam lßng); khÝch lÖ tinh thÇn tíng sÜ… - Lòng yêu nớc "Bình Ngô đại cáo" Nguyễn Trãi: Khẳng định văn hiến dân tộc ( Vốn xng văn hiến đã lâu); chủ quyền đất nớc ( núi sông bờ cõi đã chia); phong tục tËp qu¸n (phong tôc B¾c Nam còng kh¸c); truyÒn thèng lÞch sö vÎ vang ( Tõ TriÖu…mét ph¬ng); anh hïng hµo kiÖt… - Sự phát triển lòng yêu nớc qua ba tác phẩm: ngày càng đợc mở rộng hơn, phong phú hơn; có tiếp nối và phát triển, đạt đến đỉnh cao "Bình Ngô đại cáo" Nguyễn Tr·i «ng g¾n níc víi vËn mÖnh nh©n d©n (ViÖc nh©n nghÜa cèt ë yªn d©n) - Ba t¸c phÈm ë ba thêi kú lÞch sö kh¸c nhng cïng chung tÊm lßng yªu níc cao cả, đợc khẳng định chính nhân cách vĩ đại các tác giả càng làm sáng đẹp lên truyền thèng yªu níc ViÖt Nam - Sù tiÕp nèi truyÒn thèng yªu níc hiÖn t¹i ( liªn hÖ thùc tÕ cuéc sèng)… Kü n¨ng (1 ®): - §óng kiÓu v¨n nghÞ luËn, sö dông hîp lý c¸c thao t¸c gi¶i thÝch, ph©n tÝch, chøng minh, mở rộng vấn đề, liên hệ thực tế (0,5đ) - V¨n viÕt lu lo¸t, biÓu c¶m, kh«ng m¾c lçi tõ vµ c©u th«ng thêng Bè côc trän vÑn, hợp lý các phần Cách giải vấn đề rõ ràng (0,5đ) Lu ý: KhuyÕn khÝch c¸c bµi viÕt biÓu c¶m, s¸ng t¹o Đề thi chọn HSG Văn PHẦN I: CÂU 1: (2 điểm) Trình bày cảm nhận em đoạn thơ sau: “ Chiếc thuyền nhẹ hăng tuấn mã Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang Cánh buồm giương to mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió… ” ( Quê Hương – Tế Hanh) CÂU : (1 điểm) Phân tích giá trị biểu đạt các từ : già, xưa, cũ câu thơ sau : – Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già – Năm đào lại nở, Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn đâu bây ? (Trích Ông đồ - Vũ Đình Liên) PHẦN II: (7 điểm) Bằng hiểu biết các văn truyện đã học chương trình Ngữ văn lớp 8, em hãy chứng minh văn học dân tộc ta luôn ca ngợi tình yêu thương người với người (15) HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu : điểm a Yêu cầu chung: Học sinh cảm nhận cái hay, cái đẹp đoạn thơ, biết cách trình bày dạng bài văn cảm thụ ngắn b.Yêu cầu nội dung: HS trình bày các ý sau: * Giới thiệu xuất xứ đoạn thơ: Tác giả - tác phẩm, vị trí đoạn thơ.(0.5 đ) - Hình ảnh thuyền và cánh buồm miêu tả với nhiều sáng tạo * So sánh thuyền với tuấn mã cùng với các từ : “ Hăng”, “ Phẳng”, “ Vượt” đã diễn tả khí dũng mãnh thuyền đè sóng khơi, (0.5đ) - Con thuyền trẻ trung, cường tráng trai làng khơi đánh cá phấn khởi tự tin * Hình ảnh “ Cánh buồm” trắng căng phồng, no gió khơi so sánh với mảnh hồn làng” sáng lên với vẻ đẹp lãng mạn với nhiều liên tưởng thú vị.(0.5đ) * Đó là tình quê, tình yêu làng sáng Tế Hanh.(0.5đ) Câu : điểm _ Các từ già, xưa,cũ các câu thơ đã cho cùng trường từ vựng,cùng đối tượng : ông đồ (0,25điểm) _ Già – cao tuổi , sống – tồn Xưa- đã khuất - thời quá khứ trái nghĩa với Cũ - gần nghĩa với xưa, đối lập vối mới- (0,25điểm) _ Ý nghĩa các cách biểu đạt đó : Qua từ này khiến cho người đọc cảm nhận vô thường, biến đổi, nỗi ngậm ngùi đầy thương cảm trước lớp người tàn tạ : ông đồ ( 0,5 điểm) 1.Yêu cầu cần đạt : a Thể loại : Sử dụng thao tác lập luận chứng minh.HS cần thực tốt các kĩ làm văn nghị luận đã học lớp và lớp : dựng đoạn, nêu và phân tích dẫn chứng,vận dụng kết hợp đưa các yếu tố miêu tả, tự và biểu cảm vào bài văn nghị luận b Nội dung : Văn học dân tộc ta luôn đề cao tình yêu thương người với người _ HS cần nắm vững nội dung ý nghĩa và tìm dẫn chứng phù hợp với nội dung vấn đề cần giải _ Hệ thống các dẫn chứng tìm xếp theo phạm vi nội dung, tránh lan man, trùng lặp _ Dẫn chứng lấy các văn truyện đã học chương trình Ngữ văn 8,chủ yếu là phần văn học thực c Về hình thức : Bài viết có bố cục chặt chẽ, đủ ba phần ; dẫn chứng chính xác ; văn viết sáng, có cảm xúc ; không mắc lỗi chính tả và lỗi diễn đạt ; trình bày sẽ, chữ viết rõ ràng *Dàn ý tham khảo : (16) a) Mở bài : _ Có thể nêu mục đích văn chương ( văn chương hướng người đọc đến với hiểu biết và tình yêu thương) _ Giới thiệu vấn đề cần giải b)Thân bài : Tình yêu thương người với người thể qua nhiều mối quan hệ xã hội _ Tình cảm xóm giềng : + Bà lão láng giềng với vợ chồng chị Dậu ( Tức nước vỡ bờ- Ngô Tất Tố) + Ông giáo với lão Hạc( Lão Hạc – Nam Cao) _ Tình cảm gia đình : + Tình cảm vợ chồng : Chị Dậu ân cần chăm sóc chồng chu đáo, quên mình bảo vệ chồng (Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố) + Tình cảm cha mẹ và cái : • Người mẹ âu yếm đưa đến trường ( Tôi học- Thanh Tịnh) ; Lão Hạc thương (Lão Hạc- Nam Cao) • Con trai lão Hạc thương cha ( Lão Hạc- Nam Cao) ; bé Hồng thông cảm, bênh vực, bảo vệ mẹ (Trong lòng mẹ- Nguyên Hồng) c)Kết bài : Nêu tác dụng văn chương ( khơi dậy tình cảm nhân ái cho người để người sống tốt đẹp hơn) Thang điểm : _ Điểm 6-7 : Đạt các yêu cầu nội dung và hình thức nêu trên _ Điểm 4-5 : Đạt các yêu cầu nội dung và hình thức nêu trên (chứng minh luận điểm rõ ràng - bật trọng tâm, xếp hợp lí, dẫn chứng chính xác) _ Các thang điểm khác : Tùy theo mức độ đạt bài viết, người chấm vận dụng linh hoạt nội dung hướng dẫn chấm để ghi điểm phù hợp * Lưu ý : Điểm toàn bài tính đến số thập phân 0,25 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu : điểm a Yêu cầu chung: Học sinh cảm nhận cái hay, cái đẹp đoạn thơ, biết cách trình bày dạng bài văn cảm thụ ngắn b.Yêu cầu nội dung: HS trình bày các ý sau: * Giới thiệu xuất xứ đoạn thơ: Tác giả - tác phẩm, vị trí đoạn thơ.(0.5 đ) - Hình ảnh thuyền và cánh buồm miêu tả với nhiều sáng tạo * So sánh thuyền với tuấn mã cùng với các từ : “ Hăng”, “ Phẳng”, “ Vượt” đã diễn tả khí dũng mãnh thuyền đè sóng khơi, (0.5đ) - Con thuyền trẻ trung, cường tráng trai làng khơi đánh cá phấn khởi tự tin * Hình ảnh “ Cánh buồm” trắng căng phồng, no gió khơi so sánh với mảnh hồn làng” sáng lên với vẻ đẹp lãng mạn với nhiều liên tưởng thú vị.(0.5đ) * Đó là tình quê, tình yêu làng sáng Tế Hanh.(0.5đ) Câu : điểm _ Các từ già, xưa,cũ các câu thơ đã cho cùng trường từ vựng,cùng đối tượng : ông đồ (0,25điểm) (17) _ Già – cao tuổi , sống – tồn Xưa- đã khuất - thời quá khứ trái nghĩa với Cũ - gần nghĩa với xưa, đối lập vối mới- (0,25điểm) _ Ý nghĩa các cách biểu đạt đó : Qua từ này khiến cho người đọc cảm nhận vô thường, biến đổi, nỗi ngậm ngùi đầy thương cảm trước lớp người tàn tạ : ông đồ ( 0,5 điểm) 1.Yêu cầu cần đạt : a Thể loại : Sử dụng thao tác lập luận chứng minh.HS cần thực tốt các kĩ làm văn nghị luận đã học lớp và lớp : dựng đoạn, nêu và phân tích dẫn chứng,vận dụng kết hợp đưa các yếu tố miêu tả, tự và biểu cảm vào bài văn nghị luận b Nội dung : Văn học dân tộc ta luôn đề cao tình yêu thương người với người _ HS cần nắm vững nội dung ý nghĩa và tìm dẫn chứng phù hợp với nội dung vấn đề cần giải _ Hệ thống các dẫn chứng tìm xếp theo phạm vi nội dung, tránh lan man, trùng lặp _ Dẫn chứng lấy các văn truyện đã học chương trình Ngữ văn 8,chủ yếu là phần văn học thực c Về hình thức : Bài viết có bố cục chặt chẽ, đủ ba phần ; dẫn chứng chính xác ; văn viết sáng, có cảm xúc ; không mắc lỗi chính tả và lỗi diễn đạt ; trình bày sẽ, chữ viết rõ ràng *Dàn ý tham khảo : a) Mở bài : _ Có thể nêu mục đích văn chương ( văn chương hướng người đọc đến với hiểu biết và tình yêu thương) _ Giới thiệu vấn đề cần giải b)Thân bài : Tình yêu thương người với người thể qua nhiều mối quan hệ xã hội _ Tình cảm xóm giềng : + Bà lão láng giềng với vợ chồng chị Dậu ( Tức nước vỡ bờ- Ngô Tất Tố) + Ông giáo với lão Hạc( Lão Hạc – Nam Cao) _ Tình cảm gia đình : + Tình cảm vợ chồng : Chị Dậu ân cần chăm sóc chồng chu đáo, quên mình bảo vệ chồng (Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố) + Tình cảm cha mẹ và cái : • Người mẹ âu yếm đưa đến trường ( Tôi học- Thanh Tịnh) ; Lão Hạc thương (Lão Hạc- Nam Cao) • Con trai lão Hạc thương cha ( Lão Hạc- Nam Cao) ; bé Hồng thông cảm, bênh vực, bảo vệ mẹ (Trong lòng mẹ- Nguyên Hồng) c)Kết bài : Nêu tác dụng văn chương ( khơi dậy tình cảm nhân ái cho người để người sống tốt đẹp hơn) Thang điểm : _ Điểm 6-7 : Đạt các yêu cầu nội dung và hình thức nêu trên _ Điểm 4-5 : Đạt các yêu cầu nội dung và hình thức nêu trên (chứng minh luận điểm rõ ràng - bật trọng tâm, xếp hợp lí, dẫn chứng chính xác) (18) _ Các thang điểm khác : Tùy theo mức độ đạt bài viết, người chấm vận dụng linh hoạt nội dung hướng dẫn chấm để ghi điểm phù hợp * Lưu ý : Điểm toàn bài tính đến số thập phân 0,25 BÀI KIỂM TRA NÂNG CAO SỐ Môn : Ngữ văn Thời gian : 90 phút ********** Đọc bài ca dao sau thực yêu cầu bên : Anh anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương Nhớ dãi nắng dầm sương Nhớ tát nước bên đường hôm nao Câu1 ( 1,25 điểm) Bài ca dao trên đã lược bỏ số dấu câu cần thiết Em hãy chép lại bài ca dao, điền các dấu câu bị lược bỏ và cho biết công dụng các dấu câu đó Câu (1,25 điểm) a.Xét cấu tạo ngữ pháp, bài ca dao trên gồm câu ? b Hãy phân tích ngữ pháp và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép ? Nếu là câu ghép, em hãy rõ quan hệ các vế câu câu ghép đó Câu ( điểm) Trình bày cảm nhận em bài ca dao trên Câu ( 5,5 điểm) Bài ca dao viết theo thể thơ nào? Hãy viết bài văn thuyết minh thể thơ đó ****************************************** HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA NÂNG CAO SỐ Môn : Ngữ văn Thời gian : 90 phút ********** Câu ( 1,25 diểm) a Học sinh điền đúng, đủ các dấu câu cần thiết cho 0,5 điểm Anh đi, anh nhớ quê nhà, Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, Nhớ dãi nắng dầm sương, Nhớ tát nước bên đường hôm nao (19) b Công dụng các dấu câu : Dấu câu Dấu phẩy Dấu phẩy 2,3,4,5 Dấu chấm Công dụng Phân tách các vế câu ghép 0,25 điểm Phân tách các thành phần có cùng chức vụ ngữ pháp câu ( Vị ngữ) 0,25 điểm Kết thúc câu trần thuật 0,25 điểm Câu ( 1,25 điểm) a.Xét cấu tạo ngữ pháp, bài ca dao trên gồm câu ( 0,25 điểm) b Phân tích cấu tạo ngữ pháp : ( 0,5 điểm ) Anh / đi, anh / nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, CN1 VN1 CN2 VN2 nhớ dãi nắng dầm sương, nhớ tát nước bên đường hôm nao - Câu trên là câu ghép ( 0,25 điểm) - Quan hệ hai vế câu là quan hệ nối tiếp ( 0,25 điểm) Câu ( điểm) a Yêu cầu hình thức : HS phải viết thành bài có bố cục Mở – Thân – Kết, diễn đạt rõ ràng, lưu loát ( 0,5 điểm) * Lưu ý : Nếu HS không viết thành bài thì không cho điểm này b Yêu cầu nội dung : Cần và phân tích tác dụng dấu hiệu nghệ thuật có bài ca dao * Các dấu hiệu nghệ thuật: ( 0,5 điểm) - Điệp ngữ “nhớ” nhắc lại lần - Liệt kê * Tác dụng : ( điểm) Khắc hoạ nỗi nhớ da diết người xa quê - Anh đi, vì việc lớn, vì nghiệp chung, cho nên nỗi nhớ đầu tiên anh dành cho quê nhà Đó là quê hương, nôi đời người, nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi tất tuổi thơ ta lớn lên từ đó Nơi có bát canh rau muống, có món cà dầm tương Những món ăn dân dã quê nhà đã nuôi anh khôn lớn, trưởng thành…Và cái hương vị quê hương đã hoà vào máu thịt, hoà vào thở anh - Có sản phẩm có bàn tay người trồng tỉa, bón chăm, dãi dầu nắng hai sương Có lẽ vì thế, từ nỗi nhớ món ăn dân dã, món ăn tạo từ bàn tay và giọt mồ hôi mẹ cha, người thân thiết anh lại nhớ tới người quê hương Ban đầu là nỗi nhớ chung chung.Thế đến cuối bài ca, nỗi nhớ hướng vào người cụ thể : Cô thôn nữ dịu dàng, duyên dáng công việc lao động : tát nước - Điệp từ “nhớ”, phép liệt kê và thể thơ lục bát nhẹ nhàng đã khắc hoạ nỗi nhớ sâu xa, da diết , dồn dập người xa quê Nỗi nhớ bao trùm nỗi nhớ kia, hoá thành lời dặn dò, lời tâm sự, giúp người nhà giữ vững niềm tin, giúp người xa có thêm sức mạnh Bài ca dao đã gợi tình yêu quê hương đất nước trái tim người Câu : ( 5,5 điểm) A Bài ca dao viết theo thể thơ lục bát ( 0,25 điểm) B Bài văn thuyết minh cần đảm bảo yêu cầu sau I Yêu cầu chung : - Kiểu bài : Thuyết minh ( nhóm bài thuyết minh thể loại văn học) (20) - Đối tượng : thể thơ lục bát II Yêu cầu cụ thể : Mở bài : Giới thiệu khái quát thể thơ lục bát ( 0,5 điểm) Thân bài : Cần đảm bảo ý sau : a Nguồn gốc : (0,5 điểm) Thể thơ lục bát là thể thơ truyền thống dân tộc, chính cha ông chúng ta sáng tác Trước kia, hầu hết các bài ca dao sáng tác thể thơ này.Sau này, lục bát hoàn thiện dần và đỉnh cao là “Truyện Kiều” Nguyễn Du với 3254 câu lục bát b Đặc điểm : * Nhận diện câu chữ : (0,5 điểm) Gọi là lục bát vào số tiếng câu Thơ lục bát tồn thành cặp : câu trên tiếng gọi là câu lục, câu tiếng gọi là câu bát Thơ LB không hạn định số câu bài Như thế, bài lục bát có thể dài có là cặp câu LB * Cách gieo vần: ( 0,5 điểm) - Tiếng thứ câu lục vần với tiềng thứ câu bát, tiếng thứ câu bát lại vần với tiếng thứ câu lục Cứ luân phiên hết bài thơ * Luật B-T : ( 0,75 điểm) - Các tiếng 1,3,5,7 không bắt buộc phải theo luật B-T - Các tiếng 2,6,8 dòng thơ thường là B, còn tiếng thứ là T - Luật trầm – bổng : Trong câu bát, tiếng thứ sáu là bổng ( ngang) thì tiếng thứ là trầm (thanh huyền) và ngược lại *Đối : ( 0,25 điểm) Đối thơ lục bát là tiểu đối ( đối dòng thơ) * Nhịp điệu : ( 0,25 điểm) Thơ LB chủ yếu ngắt nhịp chẵn : 4/4, 2/2/2, 2/4, 4/2… Tuy nhiên cách ngắt nhịp này linh hoạt, có ngắt nhịp lẻ 3/3 * Lục bát biến thể : ( 0,5 điểm) - Số chữ câu tăng lên giảm ( thường là tăng lên) - Tiếng cuối là T - Xê dịch cách hiệp vần tạo nên thay đổi luật B-T : Tiếng thứ là B c Ưu điểm : ( 0,5 điểm) - Âm hưởng lục bát thì thiết tha sâu lắng, thì dội, dồn dập Vì , thể thơ này có thể diễn tả cung bậc tình cảm người - Dễ nhớ, dễ thuộc, dễ vào lòng ngườido đó dễ sáng tác các thể thơ khác * Lưu ý : Khi thuyết minh, bắt buộc HS phải đưa ví dụ minh hoạ Nếu bài viết không có ví dụ thì không cho quá 1/2 số điểm Kết bài : ( 0,5 điểm) Khẳng định lại giá trị thể thơ lục bát Hình thức trình bày, diễn đạt : 0,5 điểm ĐỀ KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN I Năm học 2009 – 1010 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài 90 phút ( Không kể thời gian chép đề ) Câu 1: (2,0đ ) (21) Tìm thán từ các câu sau và cho biết chúng dùng làm gì? a, Này, bảo bác có trốn đâu thì trốn ( tắt đèn – Ngô Tất Tố ) b, khốn nạn! Nhà cháu đã không có, ông chửi mắng đến thôi.Xin ông trông lại! ( tắt đèn – Ngô Tất Tố ) c, Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực than hồng chà! ánh sáng kì dị làm sao! ( Cô bé bán diêm – An – dec – xen ) d, Ha ha! Một lưỡi gươm! ( Sự tích Hồ Gươm ) Câu 2: ( 2,5đ ) Viết đoạn văn khoảng 10 đến 12 dòng nêu lên cảm giác sung sướng cực điểm bé Hồng gặp lại và nằm lòng mẹ ( hồi kí ngày thơ ấu Nguyên Hồng ) Câu 3: ( 5,5đ ) Hãy kể kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi Hết HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN Giai đoạn 1- năm học 2009-2010 Câu 1(2,0đ) HS tìm đúng 01thán từ cho 0,25 đ, nói đúng tác dụng thán từ cho 0,25 đ a này :dùng để gọi b khốn nạn: dùng để bộc lộ cảm xúc c chà : dùng để bộc lộ cảm xúc d ha : dùng để bộc lộ cảm xúc Câu (2,5 đ) Học sinh viết đoạn văn đảm bảo các ý sau: Bé Hồng cảm thấy sung sướng cực điểm gặp lại và lòng mẹ.Chú bé khao khát gặp mẹ,chạy theo mẹ vội vàng , lập cập Vừa ngồi lên xe cùng mẹ , chú bé oà lên khóc Những giọt nước mắt vừa hờn tủi vừa hạnh phúc đến mãn nguyện Khi lòng mẹ , bé Hồng bồng bềnh trôi cảm giác sung sướng , rạo rực, không mảy may nghĩ ngợi gì Những lời cay độc người cô , tủi cực vừa qua bị chìm dòng cảm xúc miên man Tình mẫu tử thiêng liêng tạo không gian ánh sáng, màu sắc, hương thơmvừa lạ lùng, vừa gần gũi, làm bừng nở, hồi sinh giới dịu dàng đầy ắp kỉ niệm êm đềm *** Cách cho điểm: -Viết đúng hình thức đoạn văn theo yêu cầu (0,5 đ) -Nội dung: +Có cảm nhận sâu sắc, tinh tế, nêu bật cảm giác sung sướng đến cực điểm bé Hồng gặp lại và nằm lòng mẹ Viết rõ ràng, mạch lạc, hành văn sáng, giàu cảm xúc có sáng tạo.(2,0đ) +Có cảm nhận sâu sắc, nêu bật cảm giác sung sướng đến cực điểm bé Hồng gặp lại và nằm lòng mẹ Viết khá rõ ràng, mạch lạc, hành văn sáng, giàu cảm xúc (1,5đ) +Nêu cảm giác sung sướng đến cực điểm bé Hồng gặp lại và nằm lòng mẹ Viết đủ ý, có cảm xúc, đôi chỗ còn lan man, lủng củng.(1,0đ) (22) +Viết chưa sát yêu cầu đề bài , có chạm vào nội dung cần thiết (0,5đ) +Sai hoàn toàn lạc đề (0,5đ) Câu 3(5,5đ) ***Yêu cầu chung Về hình thức - Học sinh biết làm bài đúng phương thức biểu đạt văn tự Kể chuyện có mở đầu, diễn biến,kết thúc - Bài viết rõ ràng, mạch lạc, lời văn sáng, tự nhiên, sáng tạo, giàu cảm xúc,rõ yếu tố miêu tả và biểu cảm , có trí tưởng tượng phong phú và hấp dẫn Về nội dung a Mở bài.(0,5đ) Giới thiệu người bạn và kỉ niệm sâu sắc làm mình nhớ mãi b Thân bài (4,5đ) - Kỉ niệm xảy đâu, thời gian hoàn cảnh nào (gắn chặt với miêu tả) - Chuyện xảy nào (mở đầu , diễn biến , kết thúc câu chuyện) - Điều gì khiến em xúc động và nhớ mãi (miêu tả rõ biểu xúc động ) c Kết bài(0,5đ) Những suy nghĩ em kỉ niệm đó Cho điểm - Điểm 4.5-5.5 : đúng kiểu bài tự , kể đầy đủ, rõ kỉ niệm tuổi thơ , bài viết bố cục rõ ràng, lời văn mạch lạc ,trong sáng , tự nhiên , sáng tạo , giàu cảm xúc và hấp dẫn thể trí tưởng tượng phong phú - Điểm 3.0- 4.0 : đúng kiểu bài tự , kể đầy đủ , rõ kỉ niệm tuổi thơ ,bài viết bố cục rõ ràng , lời văn mạch lạc , sáng , giàu cảm xúc ,có trí tưởng tượng khá phong phú - Điểm 1.5-2.5 : đúng kiểu bài tự , rõ kỉ niệm tuổi thơ , bài viết bố cục rõ ràng , đôi chỗ còn lan man , lủng củng - Điểm 0.5-1.0: kể lan man , lộn xộn ***Lưu ý : -Sai từ 3-5 lỗi chính tả , 1-3 lỗi diễn đạt trừ 0,5đ - Sai từ 5-7 lỗi chính tả , 3-5 lỗi diễn đạt trừ 1,0đ (trừ không quá 1,0đ) PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2008- 2009 MễN : NGỮ VĂN - Thời gian: 90 phỳt Câu (5 điểm) Văn a Chép lại phiên âm bài thơ “Ngắm trăng” Hồ Chí Minh b Hoàn cảnh sáng tác? c Nội dung chính bài thơ? d Em hãy kể tên số bài thơ khác Bác nói trăng Cõu ( điẻm) Tiếng Việt Tục ngữ phương Tây có câu:” Im lặng là vàng” Nhưng nhà thơ Tố Hữu lại viết: Khóc là nhục Rên, hèn Van, yếu đuối (23) Và dại khờ là lũ người câm Trên đường bóng âm thầm Nhận đau khổ mà gửi vào im lặng ( Liờn hiệp lại) Theo em , nhận xét trên đúng trường hợp nào? Cõu ( 12 điểm) Tập làm văn Văn ” Thuế mỏu” là thứ thuế dó man nhất, tàn bạo chớnh quyền thực dõn các nước thuộc địa , đồng thời thể lũng Nguyễn Ái Quốc Dựa vào hiểu biết em văn , hóy làm sỏng tỏ nhận định trên ********************************** NGỮ VĂN - Thời gian: 90 phỳt Cõu 1: (5 điểm) a.Phiên âm: (1 điểm) VỌNG NGUYỆT Ngục trung vô tửu diệc vô hoa, Đối thử lương tiêu nại nhược hà? Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt, Nguyệt tòng song khích khán thi gia ( Hồ Chí Minh) b Hoàn cảnh sáng tác: Bác sáng tác bài thơ hoàn cảnh tù đày, vô cùng gian khổ, thiếu thốn- ngắm trăng qua song sắt nhà tù (1 điểm) c Nội dung: “Ngắm trăng” là bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, cho thấy tình yêu thiên nhiên say đắm và phong thái ung dung Bác cảnh ngục tù cực khổ, tối tăm (2,5 điểm) d Rằm tháng giêng, Tin thắng trận, Cảnh khuya (0,5 điểm) Câu ( điểm) Cả hai nhận xét đúng, nhận xét đúng với hoàn cảnh khác ( 0,5 điểm) - “Im lặng là vàng” là im lặng để giũ bí mật nào đó thật cần thiết, im lặng thể tôn trọng người khác, im lặng để đảm bảo tế nhị giao tiếp ( điểm) Nếu im lặng trước bất công, sai trái , bạo ngược thỡ đó là im lặng hèn nhát ( 0,5 điểm) - Cũn im lặng câu thơ Tố Hữu:” Nhận đau khổ mà gửi vào im lặng” là im lặng cần thiết, sẵn sàng im lặng để chấp nhận gian khổ, hy sinh vỡ mục đích cao cả, vỡ lớ tưởng cách mạng ( điẻm) Câu ( 12 điểm) Yêu cầu: Học sinh cần xác định rừ thể loại và phương thức làm bài đúng - Thể loại chứng minh - Nội dung: a Làm sỏng tỏ” thuế mỏu” là thứ thuế dó man, tàn bạo chớnh quyền thực dõn Dựa vào ba phần văn bản: + Thủ đoạn phỉnh nịnh bọn thực dân để mộ lính các nước thuộc địa ( trước và có chiến tranh) + Thủ đoạn dùng vũ lực để bắt lính + Sự bạc đói, trỏo trở bọn thực dõn sau kết thỳc chiến tranh b Tấm lũng tỏc gỉa Nguyễn Ái Quốc: (24) + Vạch trần thực vớ lũng người yêu nước + Lời văn có vẻ khách quan chứa căm hờn, thương cảm ĐIỂM: 12 điểm: Bài viết thể hiểu biết sâu săc văn Biết cách diễn đạt văn chứng minh Lời văn trôi chảy- không sai nhiều lỗi quan trọng 10 điểm: Nêu trọng tâm đề- Biết cách chứng minh vấn đề có liên quan đến văn Biết cách diễn đạt- sai số lỗi 08 điểm: Hiểu nội dung bài, trỡnh bày chưa rừ với phương thức chứng minh Cũn sai nhiều lỗi không đáng kể 06 điểm – 04 điểm: Chưa hiểu cách trỡnh bày- dừng lại kể việc 02 điểm: Bài làm cũn yếu, chưa xác định rừ Lưu ý: Giỏo viờn chấm bài cú thể linh động nội dung và hiểu học sinh trỡnh bày bài viết ********************************** ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn: Ngữ văn Lớp Câu : (2 điểm) Hãy phân tích giá trị các biện pháp nghệ thuật sử dụng khổ thơ sau: “Chiếc thuyền nhẹ hăng tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang Cánh buồm giương to mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió” (Quê hương - Tế Hanh) Câu : (6 điểm) Tiểu thuyết Tắt đèn nhà văn Ngô Tất Tố có nhiều nhân vật, chị Dậu là hình tượng trung tâm, là linh hồn tác phẩm có giá trị thực Bởi chị Dậu là hình ảnh chân thực, đẹp đẽ người phụ nữ nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945 Bằng hiểu biết em tác phẩm “Tắt đèn” Ngô Tất Tố, hãy làm sáng tỏ nhận định trên Hết -PHẦN II - TỰ LUẬN (8 điểm) Câu : (2điểm) Tác giả sử dụng dụng biện pháp so sánh hùng tráng, bất ngờ ví “chiếc thuyền” “con tuấn mã” và cánh buồm “mảnh hồn làng” đã tạo nên hình ảnh độc đáo; vật thổi thêm linh hồn trở nên đẹp đẽ - Phép so sánh đã gợi vẻ đẹp bay bổng, mang ý nghĩa lớn lao thiêng liêng, vừa thơ mộng, vừa hùng tráng Cánh buồm còn nhân hóa chàng trai lực lưỡng “rướn” thân vạm vỡ chống chọi với sóng gió (1điểm) (25) - Một loạt từ : Hăng, phăng, vượt diễn tả đầy ấn tượng khí hăng hái, dũng mãnh thuyền khơi (0.5 điểm) - Việc kết hợp linh hoạt và độc đáo các biện pháp so sánh, nhân hóa , sử dụng các động từ mạnh đã gợi trước mắt người đọc phong cảch thiên nhiên tươi sáng, vừa là tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống người dân làng chài (0,5điểm) Câu : (6 điểm) Yêu cầu hình thức * Viết đúng thể loại chứng minh nhận định văn học - Bố cục đảm bảo rõ ràng mạch lạc , lập luận chặt chẽ - Trình bày sẽ, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả, ngữ pháp Yêu cầu nội dung (6 điểm) Chứng minh làm rõ phẩm chất nhân vật chị Dậu, người phụ nữ nông dân Việt Nam chế độ phong kiến trước năm 1945 a) Mở bài (1 điểm): - Giới thiệu khái quát tác giả , tác phẩm - Tiểu thuyết Tắt đèn có nhiều nhân vật chị Dậu là hình tượng trung tâm, là linh hồn tác phẩm Tắt đèn Bởi chị Dậu là hình ảnh chân thực đẹp đẽ người phụ nữ nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945 b) Thân bài (4 điểm): * Làm rõ phẩm chất đáng quý chị Dậu - Chị Dậu là người có tinh thần vị tha, yêu thương chồng tha thiết + Khi anh Dậu bị bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đánh đập hành hạ chết sống lại chị đã chăm sóc chồng chu đáo + Chị đã tìm cách để bảo vệ chồng + Chị đau đớn đến khúc ruột phải bán để có tiền nộp sưu - Chị Dậu là người đảm tháo vát: đứng trước khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, phải nộp lúc hai suất sưu, anh Dậu thì ốm đau, đàn bé dại tất trông vào chèo chống chị - Chi Dậu là người phụ nữ thông minh sắc sảo: Khi bọn cai lệ định xông vào trói chồng – Chị đã cố van xin chúng tha cho chồng không => chị đã đấu lý với chúng “ Chồng tôi đau ốm, các ông không phép hành hạ” - Chị Dậu là người phụ nữ có tinh thần quật khởi, ý thức sâu sắc nhân phẩm + Khi cai lệ và người nhà Lí trưởng có hành động thô bạo với chị, với chồng chị, chị đã vùng lên quật ngã chúng + Mặc dù điêu đứng với số tiền sưu chị sẵn sàng ném nắm giấy bạc và mặt tên tri phủ Tri Ân Hai lần bị cưỡng hiếp chị thoát Đây chính là biểu đẹp đẽ nhân phẩm tinh thần tự trọng c) Kết bài (1điểm) Khái quát khẳng định phẩn chất nhân vật: - Yêu thương chồng con, thông minh sắc sảo, đảm tháo vát, có tinh thần quật khởi, ý thức sâu sắc nhân phẩm - Nhân vật chị Dậu toát lên vẻ đẹp mộc mạc người phụ nữ nông dân đẹp người, đẹp nết (26) - Hình tượng nhân vật chị Dậu là hình tượng điển hình phụ nữ Việt Nam trước cách mạng tháng năm 1945 - Tác phẩm “Tắt đèn” Ngô Tất Tố không là tác phẩn có giá trị thực mà còn có giá trị nhân đạo sâu sắc, là tác phẩm tiêu biểu văn học thực phê phán -Lieen heej thwcj tees ĐỀ KIỂM TRA & KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2007 - 2008 Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: điểm Trình bày cảm nhận em tình yêu sống, niềm khát khao tự cháy bỏng ngời chiến sĩ cách mạng qua bài thơ "Khi tu hú "bằng bài viết ngắn gọn (không quá 30 dòng ) : "Khi tu hú gọi bầy Lúa chiêm chín, trái cây dần Vờn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng, càng cao Đôi diều sáo lộn nhào không Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi ! Ngột làm sao, chết uất thôi Con chim tu hú ngoài trời kêu ! " Huế, tháng - 1939 Trích Từ - Tố Hữu ( Theo sách Ngữ văn - Tập hai Nhà xuất Giáo dục, năm 2004 ) Câu 2: 12 điểm Hãy làm sáng tỏ tài nghệ thuật và cái nhìn nhân đạo nhà văn Nam Cao qua truyện ngắn "Lão Hạc " xã hội văn minh, giàu đẹp (27) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn: Ngữ văn (Thời gian làm bài: 120 phút) Cõu 1: (5,0 điểm) Với câu chủ đề sau: Thơ Bác là kết hợp hài hoà chất cổ điển và nét đại Em hóy viết đoạn văn có từ đến 10 câu (theo kiểu diễn dịch, có câu nghi vấn) để triển khai chủ đề trên Cõu 2: (15,0 điểm) Trong tác phẩm “Lão Hạc” Nam Cao viết: “…Chao ôi ‫ ﺇ‬Đối với người sống quanh ta , ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn cớ ta tàn nhẫn; không ta thấy họ là người đáng thương; không ta thương…cái tính tốt người ta bị nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…” Em hiểu ý kiến trờn nào ? Từ các nhân vật: Lão Hạc, ông giáo, vợ ông giáo, Binh Tư, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên Cõu 1: (5,0 điểm) Học sinh viết đúng kiểu đoạn văn diễn dịch với câu chủ đề cho trước, số câu có thể co gión tối thiểu phải là câu: + Phát chất cổ điển: Toát lên từ thể thơ, đề tài, tư thế, bút pháp nghệ thuật, phong thái thi nhân…tất mang đậm phong cách cổ điển (2 điểm) + Chỉ nét đại: Tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai; chất “thép” tâm hồn người chiến sĩ Cộng sản, ngôn ngữ diễn đạt, vận động cảnh…(2 điểm) + Dựng cõu nghi vấn hợp lớ: (0,5 điểm); văn viết giàu hỡnh ảnh, cú cảm xỳc, liờn kết chặt chẽ, triển khai hợp lớ: (0, điểm) Học sinh dùng các bài thơ đó học để chứng minh: “Ngắm trăng”, “Đi đường”, “Tức cảnh Pác Bó”…Có thể dùng các bài thơ khác (Nếu viết sai kiểu đoạn văn thỡ khụng chấm điểm) Cõu 3: (15,0 điểm) a Giải thích nội dung đoạn văn: + Lời độc thoại nhân vật “Ông giáo”- thông qua nhân vật này- tác giả Nam Cao thể cách nhỡn, đánh giá đầy cảm thông, trân trọng người: - Phải đem hết lũng mỡnh, đặt mỡnh vào hoàn cảnh họ để cố mà tỡm hiểu, xem xột người bỡnh diện thỡ cú cái nhỡn đầy đủ, chắt gạn (28) nét phẩm chất đáng quý họ, nhỡn phiến diện thỡ cú ỏc cảm kết luận sai lầm chất người b Chứng minh ý kiến trờn qua cỏc nhõn vật: + Lóo Hạc: Thụng qua cỏi nhỡn cỏc nhõn vật (trước hết là ông giáo), lóo Hạc lờn với việc làm, hành động bề ngoài có vẻ gàn dở, lẩm cẩm - Bán chó mà đắn đo, suy nghĩ mói Lóo Hạc sang nhà ụng giỏo núi chuyện nhiều lần điều này làm cho ông giáo có lúc cảm thấy “nhàm rồi” - Bỏn chú thỡ đau đớn, xót xa, dằn vặt mỡnh vừa phạm tội ỏc gỡ lớn - Gửi tiền, giao vườn cho ông giáo giữ hộ, chấp nhận sống cùng cực, đói khổ: ăn sung, rau má, khoai, củ chuối… - Từ chối gần hách dịch giúp đỡ - Xin bả chú + Vợ ông giáo: nhỡn thấy lóo Hạc tớnh cỏch gàn dở “Cho lão chết ! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ ! Lão làm lão khổ ai…”, vô cùng bực tức nhìn thấy rỗi ông giáo ông đề nghị giúp đỡ lão Hạc “Thị gạt đi” + Binh Tư: Từ tính mình, nghe lão Hạc xin bả chó, vội kết luận “Lão…cũng phết chả vừa đâu” + Ông giáo có lúc không hiểu lão Hạc: “Làm quái gì chó mà lão có vẻ băn khoăn quá ?”, chí ông chua chát lên nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin bả chó để “cho nó xơi bữa…lão với tôi uống rượu”: “Cuộc đời ngày càng thêm đáng buồn…” Nhưng ông giáo là người có tri thức, có kinh nghiệm sống, có cái nhìn đầy cảm thông với người, lại chịu quan sát, tìm hiểu, suy ngẫm nên phát chiều sâu người qua biểu bề ngoài: - Ông cảm thông và hiểu vì lão Hạc lại không muốn bán chó: Nó là người bạn lão, kỉ vật trai lão; ông hiểu và an ủi, sẻ chia với nỗi đau đớn, dằn vặt lão Hạc lão khóc thương chó và tự xỉ vả mình Quan trọng hơn, ông phát nguyên nhân sâu xa việc gửi tiền, gửi vườn, xin bả chó, cái chết tức tưởi lão Hạc: Tất là vì con, vì lòng tự trọng cao quý Ông giáo nhận thấy vẻ đẹp tâm hồn lãoHạc ẩn giấu đằng sau biểu bề ngoài có vẻ gàn dở, lập dị - Ông hiểu và cảm thông với thái độ, hành động vợ mỡnh: Vỡ quỏ khổ mà trở nên lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau đồng loại “…Vợ tôi không ác, thị khổ quá Một người đau chân có lúc nào quên cái chân đau mỡnh để nghĩ đến cái gỡ khỏc đâu ? cái tính tốt người ta bị nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…” ễng biết nờn “Chỉ buồn không nỡ giận”  Ông giáo là nhân vật trung tâm dẫn dắt câu chuyện, từ việc miêu tả các nhân vật mà quan sát, suy ngẫm để rút kết luận có tính chiêm nghiệm đúng đắn và nhân người Có thể nói tác giả Nam Cao đã hóa thân vào nhân vật này để đưa nhận xét, đánh giá chứa chan tinh thần nhân đạo đời, người Đây là quan niệm tiến bộ, định hướng cho sáng tác nhà văn sau này (29) ĐỀ THI HSG ĐẦU VÀ GIỮA CẤP NĂM 2007-2008 Môn: Ngữ văn Thời gian: Câu 1: Trình bày hiểu biết em tác giả Tố Hữu Câu 2: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận em nhân vật chị Dậu qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” Ngô Tất Tố có sử dụng câu ghép, câu cầu khiến Câu 3: Phân tích đoạn trích sau bài “Hịch tướng sĩ ” Trần Quốc Tuấn: “ Huống chi ta cùng các sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan Ngó thấy sứ giặc lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sĩ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà vơ bạc vàng, để vét kho có hạn Thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, cho khỏi để tai vạ sau! Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau cắt, nước mắt đầm đìa; căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói da ngựa, ta vui lòng” -Hết HƯỚNG DẪN CHẤM NGỮ VĂN Câu 1: (2đ) Nêu rõ ý cho 0,5 đ - Tố Hữu (1920-2002) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành quê Thừa Thiên Huế - Ông giác ngộ lý tưởng cách mạng từ sớm, bị bắt giam và tù đày - Ông là nhà thơ tiếng, là lá cờ đầu thơ ca cách mạng - Tác phẩm tiêu biểu: Tập thơ ”Từ ấy”, “Việt Bắc”, “Gió lộng”, “Ra trận” Câu 2: (2đ) Nội dung 1đ, hình thức 1đ + Nội dung: - Là người phụ nữ nông dân nghèo khổ, đáng thương - Là người vợ, người mẹ giàu tình thương yêu chồng - Là người phụ nữ thông minh, cứng rắn, khỏe mạnh + Hình thức: - Biết trình bày đúng bố cục đoạn văn - Có sử dụng câu cầu khiến, câu ghép Câu 3: (6đ) Bài nêu các yêu cầu sau: + Giới thiệu khái quát tác phẩm, tác giả, vị trí đoạn trích + Thức tỉnh tinh thần trách nhiệm và ý thức dân tộc tướng sĩ - Chỉ rõ tình hình dân tộc - Vạch trần tội ác kẻ thù - Sử dụng câu văn biền ngẫu, từ ngữ có giá trị miêu tả, biểu cảm + Tác giả trực tiếp bày tỏ nỗi lòng mình: - Sự đau đớn và căm thù mãnh liệt - Ý chí tâm tiêu diệt giặc ngoại xâm - Dùng biện pháp tư từ: ẩn dụ, so sánh, nhân hóa + Đánh giá ý nghĩa đoạn trích tác phẩm Nêu rõ suy nghĩ thân Cách cho điểm: - Điểm 5-6: HS trình bày đầy đủ các yêu cầu trên, dẫn dắt rõ ràng, mạch lạc, bố cục chặt chẽ, chữ đẹp - Điểm 3-4: Có đủ nội dung chưa mạch lạc, bố cục chưa rõ, còn sai lỗi chính tả (30) - Điểm 1-2: Nội dung còn sơ sài, diễn đạt chưa mạch lạc, chưa thể bố cục bài văn, sai nhiều lỗi chính tả * Lưu ý: Người chấm có thể vào bài làm HS điểm đến 0,25đ Nên trận trọng bài viết có tính sáng tạo để có thể cho điểm tối đa Hết ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008-2009 Môn ngữ văn –Lớp Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: Giá trị việc sử dụng từ tượng hình,tượng bài thơ “Qua Đèo Ngang”của Bà huyện Thanh Quan.Ngữ văn 7-Tập I Câu 2:Sức mạnh nghệ thuật hội hoạ “Chiếc lá cuối cùng” O hen ri Câu 3: Phân tích bài thơ “Đi đường” Hồ Chí Minh Câu 1(4 điểm) Học sinh tìm đúng từ tượng hình,tượng 1đ Phân tích giá trị miêu tả biểu cảm việc dùng từ nhằm thể cảnh sắc,âm gợi lên nỗi nhớ nứơc thương nhà nhân vật trữ tình đến gtiữa đất trời Đèo Ngang 3đ Câu (6 điểm) -Giới thiệu khái quát đoạn trích “Chiếc lá cuối cùng” -Lòng yêu nghề đã gắn kết sống ba hoạ sỹ nghèo;Cụ Bơ-men,Xiu và Giôn-xi.Tuy không cùng tuổi tác họ có trách nhiệm với công việc sống ngày (cụ Bơ- men già yếu ngồi làm mẫu vẽ cho hai hoạ sỹ trẻ;Gôn-xi lo lắng chăm sóc Xiu cô đau ốm) -Cụ Bơ men:Nhà hội hoạ không thành đạt nghề nghiệp,tuổi già kiên trtì làm người mẫu.Vì tình cảm trách nhiệm cứu đồng nghiệp cụ đã vẽ “Chiếc lá cuối cùng” mưa gió,rét buốt -“Chiếc lá cuối cùng” trở thành kiệt tác vì nó liều thần dược đã cứu Giôn xi Câu 3:(10 điểm) Mở bài:Một nét “Nhật ký tù” và bài thơ “Đi đường” Thân bài: +Phân tích ý nghĩa bài thơ *Nghĩa đen: -Đi đường bình thường đã vất vả,con đường lên núi lại càng vất vả.Vượt qua núi này lại trèo núi khác ,núi tiếp núi trập trùng -Lên đến đích nhìn lại từ đỉnh cao ta thấy quảng đường đã vượt qua đó khó khăn trở thành nhỏ bé *Nghĩa bóng:Khi người có tâm lòng kiêưn trì vượt qua thử thách thì có hiệu cao công việc +Bài thơ nêu lên chân lý bình thường mà sâu sắc,không phải thực được.Những khó khăn sống,con người muốn giải đòi hỏi phải có lòng kiên trì và tâm.Kết phấn đấu là thước đo lòng kiên trì người Kết luân: Khái quát,liên hệ sống,trong học tập (31) ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Năm học: 2007 - 2008 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ***** -Câu 1: (2,0 điểm) Viết đoạn văn ngắn phân tích cái hay, cái đẹp hai dòng thơ sau: Cánh buồm giương to mảnh hồn làng " Rướn thân trắng bao la thâu góp gió " (" Quê hương"- Tế Hanh) Câu 2: (5,0 điểm) Sự phát triển ý thức độc lập và tinh thần tự hào dân tộc qua " Chiếu dời đô"(Lý Công Uẩn), " Hịch tướng sĩ"(Trần Quốc Tuấn) và " Nước Đại Việt ta"(" Bình Ngô đại cáo"Nguyễn Trãi) ======================== ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học: 2006 - 2007 Về nội dung: Cần nêu và phân tích đượcnhững ý sau: + So sánh: "cánh buồm"(vật cụ thể, hữu hình) với "mảnh hồn làng"(cái trừu tượng vô hình) > Hình ảnh cánh buồm mang vẻ đẹp bay bổng và chứa đựng ý nghĩa trang trọng, lớn lao, bất ngờ (0,4 điểm) + Nhân hóa: cánh buồm "rướn thân " > cánh buồm trở nên sống động, cường tráng, sinh thể sống (0,3 điểm) + Cách sử dụng từ độc đáo: các ĐT "giương", "rướn" > thể sức vươn mạnh mẽ cánh buồm (0,2 điểm) + Màu sắc và tư "Rướn thân trắng bao la thâu góp gió"của cánh buồm > làm tăng vẻ đẹp lãng mạn, kì vĩ, bay bổng thuyền (0,2 điểm) + Hình ảnh tượng trưng: Cánh buồm trắng no gió biển khơi quen thuộc đây không đơn là công cụ lao động mà đã trở nên lớn lao, thiêng liêng, vừa thơ mộng vừa hùng tráng; nó trở thành biểu tượng cho linh hồn làng chài miền biển (0,4 điểm) + Câu thơ vừa vẽ chính xác "hình thể" vừa gợi "linh hồn" vật Bao nhiêu trìu mến thiêng liêng, bao nhiêu hi vọng mưu sinh người dân chài đã gửi gắm vào hình ảnh cánh buồm căng gió Có thể nói cánh buồm khơi đã mang theo thở, nhịp đập và hồn vía quê hương làng chài (0,2 điểm) + Tâm hồn tinh tế, tài hoa và lòng gắn bó sâu nặng thiết tha với sống lao động làng chài quê hương người tác giả (0,3 điểm) Câu 2: (5,0 điểm) A YÊU CẦU: a Kỹ năng: - Làm đúng kiểu bài nghị luận văn học - Biết cách xây dựng và trình bày hệ thống luận điểm; sử dụng yếu tố biểu cảm, tự và miêu tả cách hợp lí - Bố cục rõ ràng; kết cấu chặt chẽ; diễn đạt lưu loát, mạch lạc (32) - Không mắc các lỗi: chính tả, dùng từ, ngữ pháp, b Nội dung: * Làm rõ phát triển ý thức độc lập và tinh thần tự hào dân tộc qua số tác phẩm văn học yêu nước trung đại (từ kỉ XI > XV): " Chiếu dời đô"(Lý Công Uẩn), " Hịch tướng sĩ"(Trần Quốc Tuấn) và " Nước Đại Việt ta"(" Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi) # Dàn ý tham khảo: Mở bài: - Dẫn dắt vấn đề: Truyền thống lich sử hào hùng dân tộc Việt Nam - Nêu vấn đề: ý thức độc lập và tinh thần tự hào dân tộc " Chiếu dời đô"(Lý Công Uẩn), " Hịch tướng sĩ"(Trần Quốc Tuấn) và " Nước Đại Việt ta"(" Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi) Thân bài: * Sự phát triển ý thức độc lập và tinh thần tự hào dân tộc trong:" Chiếu dời đô" ," Hịch tướng sĩ" và " Nước Đại Việt ta" là phát triển liên tục, ngày càng phong phú, sâu sắc và toàn diện a Trước hết là ý thức quốc gia độc lập, thống với việc dời đô chốn trung tâm thắng địa kỉ XI (Chiếu dời đô) + Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, vững bền, đời sống nhân dân bình, triều đại thịnh trị: - Thể mục đích việc dời đô - Thể cách nhìn mối quan hệ triều đại, đất nước và nhân dân + Khí phách dân tộc tự cường: - Thống giang sơn mối - Khẳng định tư cách độc lập ngang hàng với phong kiến phương Bắc - Niềm tin và tương lai bền vững muôn đời đất nước b Sự phát triển ý thức độc lập và tinh thần tự hào dân tộc phát triển cao thành tâm chiến đấu, chiến thắng ngoại xâm để bảo toàn giang sơn xã tắc lỉ XIII (Hịch tướng sĩ) + Lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc: - ý chí xả thân cứu nước + Tinh thần chiến, thắng: - Nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực chăm lo luyện tập võ nghệ - Quyết tâm đánh giặc Mông - Nguyên vì sống còn và niềm vinh quang dân tộc c ý thức độc lập và tinh thần tự hào dân tộc phát triển cao qua tư tưởng nhân nghĩa vì dân trừ bạo và quan niệm toàn diện sâu sắc tồn độc lập có chủ quyền dân tộc Đại Việt (Nước Đại Việt ta) + Nêu cao tư tưởng "nhân nghĩa", vì dân trừ bạo + Chân lí tồn độc lập có chủ quyền dân tộc: - Có văn hiến lâu đời - Có cương vực lãnh thổ riêng - Có phong tục tập quán riêng - Có lich sử trải qua nhiều triều đại - Có chế độ chủ quyền riêng với nhiều anh hùng hào kiệt > Tất tạo nên tầm vóc và sức mạnh Đại Việt để đánh bại âm mưu xâm lược, lập nên bao chiến công chói lọi c Kết bài: - Khẳng định vấn đề (33) - Suy nghĩ thân B TIÊU CHUẨN CHO ĐIỂM: + Đáp ứng yêu cầu trên, có thể còn vài sai sót nhỏ > (4 - điểm) + Đáp ứng yêu cầu trên Bố cục rõ ràng; diễn đạt tương đối lưu loát Còn lúng túng việc vận dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm; mắc số lỗi chính tả diễn đạt > (2,5 - 3,5 điểm) + Bài làm nhìn chung tỏ hiểu đề Xây dựng hệ thống luận điểm thiếu mạch lạc Còn lúng túng cách diễn đạt > (1 - điểm) + Sai lạc nội dung/ phương pháp > (0,5 điểm) ************************ ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Năm học: 2007 - 2008 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)  Câu 1: (1,5 điểm) Chiếc lá thường xuân (trong tác phẩm " Chiếc lá cuối cùng"- O Hen-ri) mà cụ Bơ-men đã vẽ trên tường đêm mưa rét có phải là kiệt tác không? Vì sao? Câu 2: (2,5 điểm) Hãy phân tích cái hay, cái đẹp mà em cảm nhận từ bốn câu thơ sau: Chúng ta hãy bước nhẹ chân, nhẹ " Trăng trăng, hãy yên lặng cúi đầu Suốt đời Bác có ngủ yên đâu Nay Bác ngủ, chúng ta canh giấc ngủ" (" Chúng canh giấc ngủ Bác, Bác Hồ ơi!"- Hải Như) Câu 2: (6,0 điểm) Trong thư gửi niên và nhi đồng nhân dịp Tết năm 1946, Bác Hồ viết: Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời tuổi trẻ Tuổi trẻ là mùa xuân " xã hội." Em hiểu nào câu nói trên? ======================== MÔN: NGỮ VĂN - LỚP  Câu: (1,5 điểm) - Yêu cầu trả lời câu hỏi dạng đoạn văn ngắn - Các ý cần có: * Chiếc lá thường xuân mà cụ Bơ-men đã vẽ trên tường đêm mưa rét chính là kiệt tác (0,2 đ) Vì: + Chiếc lá giống y thật + Chiếc lá đã tạo sức mạnh, khơi dậy sống tâm hồn người, cứu sống Giôn-xi + Chiếc lá vẽ tình thương bao la và lòng hi sinh cao người hoạ sĩ già Bơ-men (34) Câu 2: (2,5 điểm) Về hình thức: Đoạn văn phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, diễn đạt lưu loát; văn viết có cảm xúc Về nội dung: Cần nêu và phân tích đặc sắc nghệ thuật giá trị diễn đạt nội dung đoạn thơ: + Nhân hóa: trăng gọi người (trăng trăng), trăng " bước nhẹ chân" , yên lặng cúi đầu" " ," canh giấc ngủ"(0,2 đ) > Trăng người, cùng nhà thơ và dòng người vào lăng viếng Bác (0,15 đ) ; Trăng là người bạn thuỷ chung suốt chặng đường dài Người (0,15 đ) + Điệp ngữ: " nhẹ" ," trăng"(0,2 đ) - " Nhẹ" : nhấn mạnh, thể xúc động, tình cảm tha thiết người muốn giữ yên giấc ngủ cho Bác (0,2 đ) -T " răng" : Lời nhắn nhủ làm cho trăng trở nên gần gũi với người (0,2đ) + Ẩn dụ: " ngủ"(trong câu thơ thứ ba) (0,2 đ) > Tấm lòng lo lắng cho dân cho nước suốt đời Bác (0,2 đ) > Ca ngợi hi sinh quên mình Bác (0,2 đ) + Nói giảm nói tránh: " ngủ"(trong câu thơ thứ tư) (0,2 đ) > làm giảm đau thương nói việc Bác đã (0,2 đ) > Ca ngợi bất tử, Bác còn sống mãi (0,2 đ) * Đoạn thơ là cách nói riêng và giàu cảm xúc tình cảm nhà thơ nói riêng và nhân dân ta nói chung Bác Hồ (0,2 đ) Câu 2: (5,5 điểm) A YÊU CẦU: a Kỹ năng: - Làm đúng kiểu bài nghị luận xã hội - Biết cách xây dựng và trình bày hệ thống luận điểm; sử dụng yếu tố biểu cảm, tự và miêu tả cách hợp lí - Bố cục rõ ràng; kết cấu chặt chẽ; diễn đạt lưu loát, mạch lạc - Không mắc các lỗi: chính tả, dùng từ, ngữ pháp, b Nội dung: - Làm rõ quan điểm Bác tuổi trẻ qua câu nói: đề cao, ca ngợi vai trò tuổi trẻ xã hội - Đưa ý kiến bổn phận, trách nhiệm thân và hệ trẻ * Dàn ý tham khảo: I Mở bài: - Dẫn dắt vấn đề: Từ thực tế lịch sử dân tộc từ quy luật thiên nhiên tạo hoá - Nêu vấn đề: Quan điểm Bác tuổi trẻ: đề cao, ca ngợi vai trò tuổi trẻ xã hội II Thân bài: Giải thích và chứng minh câu nói Bác: a/ Một năm khởi đầu từ mùa xuân: - Mùa xuân là mùa chuyển tiếp đông và hè, xét theo thời gian, nó là mùa khởi đầu cho năm - Mùa xuân thường gợi lên ý niệm sức sống, hi vọng, niềm vui và hạnh phúc b/ Một đời tuổi trẻ: - Tuổi trẻ là quãng đời đẹp người, đánh dấu trưởng thành đời người - Tuổi trẻ đồng nghĩa với mùa xuân thiên nhiên tạo hoá, nó gợi lên ý niệm sức sống, niềm vui, tương lai và hạnh phúc tràn đầy - Tuổi trẻ là tuổi phát triển rực rỡ thể chất, tài năng, tâm hồn và trí tuệ (35) - Tuổi trẻ là tuổi hăng hái sôi nổi, giàu nhiệt tình, giàu chí tiến thủ, có thể vượt qua khó khăn gian khổ để đạt tới mục đích và ước mơ cao cả, tự tạo cho mình tương lai tươi sáng, góp phần xây dựng quê hương c/ Tuổi trẻ là mùa xuân xã hội: Tuổi trẻ người cùng góp lại tạo thành mùa xuân xã hội Vì: - Thế hệ trẻ luôn là sức sống, niềm hi vọng và tương lai đất nước - Trong quá khứ: gương các vị anh hùng liệt sĩ đã tạo nên sống và trang sử hào hùng đầy sức xuân cho dân tộc - Ngày nay: tuổi trẻ là lực lượng đầu công xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh Cuộc đời họ là bài ca mùa xuân đất nước Bổn phận, trách nhiệm niên, học sinh: - Làm tốt công việc bình thường, cố gắng học tập và tu dưỡng đạo đức không ngừng - Phải sống có mục đích cao cả, sống có ý nghĩa, lí tưởng vì dân vì nước Lí tưởng phải thể suy nghĩ, lời nói và việc làm cụ thể Mở rộng: - Lên án, phê phán người để lãng phí tuổi trẻ mình vào việc làm vô bổ, vào thú vui tầm thường, ích kỉ; chưa biết vươn lên sống; không biết phấn đấu, hành động vì xã hội, III Kết bài: - Khẳng định lời nhắc nhở Bác là chân thành và hoàn toàn đúng đắn - Liên hệ và nêu suy nghĩ thân B TIÊU CHUẨN CHO ĐIỂM: + Đáp ứng yêu cầu trên, có thể còn vài sai sót nhỏ > (5 - điểm) + Đáp ứng yêu cầu trên Bố cục rõ ràng; diễn đạt tương đối lưu loát Còn lúng túng việc vận dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm; mắc số lỗi chính tả diễn đạt > (3,0 - 4,5 điểm) + Bài làm nhìn chung tỏ hiểu đề Xây dựng hệ thống luận điểm thiếu mạch lạc Còn lúng túng cách diễn đạt > (1 - 2,5 điểm) + Sai lạc nội dung/ phương pháp > (0,5 điểm) ************************ Đề thi HSG Phần I (6 điểm) Đọc câu chuyện sau và nêu suy nghĩ em đoạn văn khoảng 10 câu: Có người cha mắc bệnh nặng Ông gọi hai người trai đến bên giường và ân cần nhắc nhở: “Sau cha qua đời,hai cần phân chia tài sản cách thỏa đáng, đừng vỡ chuyện đó mà cói nhộ!” Hai anh em hứa làm theo lời cha Khi cha qua đời họ phân chia tài sản làm đôi Nhưng sau đó người anh cho người em chia không công và tranh cói nổ Một ụng già thụng thỏi đó dạy cho họ cỏch chia cụng nhất: Đem tất đồ đạc cưa đôi thành hai phần tuyệt đối Hai anh em đó đồng ý Kết cục tài sản đó chia công tuyệt đối đó là đống đồ bỏ Phần II (14 điểm) Trong văn học đại nước ta, có không ít các nhà văn đó thể thành công việc miêu tả tình mẫu tử, có lẽ chưa có nhà văn nào đó diễn tả tình mẹ cách chân thật và (36) sâu sắc thấm thía ngòi bút Nguyên Hồng Đằng sau dòng chữ, câu văn là “rung động cực điểm linh hồn trẻ dại”(Thạch Lam) Qua trích đoạn Trong lòng mẹ ( Trích Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng) em hãy làm sáng tỏ nhận định trên Gợi ý làm bài Phần I: Trên đời này không tồn công tuyệt đối Nếu lúc nào tỡm kiếm cụng thỡ kết cục chẳng lợi gỡ Sự cụng tồn trỏi tim chỳng ta Trong chuyện gỡ đừng nên tính toán quá chi li Nhường nhịn chính là tạo nên công tuyệt đối Phần II: Cần xác định đúng nội dung bài viết : Lời nhận định nhà văn Thạch Lam : Lòng yêu thương vô hạn chú bé Hồng mẹ: Trong lòng chú bé Hồng luôn mang hình ảnh người mẹ có “vẻ mặt rầu rầu và hiền từ” Mặc dù mẹ chú đó bỏ nhà khinh miệt đám họ hàng cay nghiệt, mặc dù non năm mẹ không gửi cho chú lá thư hay đồng quà bánh, chú đầy lòng yêu thương và kính trọng mẹ Với Hồng, mẹ hoàn toàn vô tội Trước lời lẽ thâm độc bà cô, Hồng không mảy may dao động “Không đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị rắp tâm bẩn xâm phạm đến ” Khi bà cô đưa hai tiếng em bé để chú thật đau đớn nhục nhã vì mẹ , thì chú bé đầm đìa nước mắt , không phải chú đau đớn vì mẹ làm điều xấu xa mà vì “tôi thương mẹ tôi và căm tức mẹ tôi lại vì sợ thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi để sinh nở cách giấu giếm …” Hồng không kết án mẹ , không xấu hổ trước việc mẹ làm mà trái lại Hồng thương mẹ lại tự đọa đầy mình thế! Tình yêu thương mẹ Hồng đó vượt qua thành kiến cổ hủ Ngay từ tuổi thơ, trải nghiệm cay đắng thân, Nguyên Hồng đó thấm thía tính chất vô lí tàn ác thành kiến hủ lậu đó “ Giá cổ tục đó đâyd đọa mẹ tôi là vật hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn thôi…”Thật là hồn nhiên trẻ thơ mà thật mãnh lịêt lớn lao! Sự căm ghét dội chính là biểu đầy đủ lòng yêu thương dào dạt mẹ Hồng Cảnh chú bé Hồng gặp lại mẹ và cảm giác vui sướng thấm thía cùng chú lại trở vè lòng mẹ: đoạn văn này tình yêu thương mẹ chú bé không phải là ý ngĩ tỉnh táo mà là cảm xúc lớn lao, mãnh liệt dâng trào, cảm giác hạnh phucc tuyệt vời đó xớm chiếm toàn thể và tâm hồn chú bé Thoáng thấy bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ mình , chú vộ cuống quýt đuổi theo gọi bối rối : “Mợ ơi! …” Nếu người quay lại không phaỉ là mẹ thì thật là điều tủi cực cho chú bé “Khác gi cái ảo ảnh dòng nước suốt chảy bóng râm đã trước mắt gần rạn nứt người hành ngã gục sa mạc” Nỗi khắc khoải mong mẹ tới cháy ruột chú bé đó thể thật thấm thía xúc động hỡnh ảnh so sánh đó Chú bé “thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi”, và trèo lên xe, chú “ríu chân lại” Biết bao hồi hộp sung sướng và đau khổ toát lên từ cử cuồng quýt Và mẹ kéo tay, xoa đầu hỏi thì chú lại “òa lên khóc và nức nở” Dường bao nhiêu đau khổ dồn nén không giải tỏa suốt thời gian xa mẹ đằng đẵng, lúc này vỡ òa… Dưới cái nhìn vô vàn yêu thương đứa mong mẹ , mẹ chú thân yêu, đẹp tươi “với đôi mắt và nước da mịn , làm bật màu hồng hai gò má” Chú bé cảm thấy ngây ngất sung sướng tận hưởng sà vào lòng mẹ, cảm gác mà chú đã (37) từ lâu “Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy cảm giác ấm áp đó lâu lại mơn man khắp da thịt” Chú bé cảm nhận thấm thía mẹ vô cùng thân thiết với chú “Hơi quần áo mẹ tôi và thở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả lúc đó thơm tho lạ thường” ‐ Từ cảm giác đê mê sung sướng chú bé nằm lũng mẹ, nhà văn nêu lên nhận xét khái quát đầy xúc động êm dịu vô cùng người mẹ trên đời: “ Phải bé lại và lăn vào lũng người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm sống lưng cho, thấy người mẹ có êm dịu vô cùng” Dường giác quan chú bé thức dậy và mở để cảm nhận tận cùng cảm giác rạo rực , êm dịu lòng mẹ Chú không nhớ mẹ đó hỏi gì và chú đã trả lời gì Câu nói ác ý bà cô hôm nào đó hoàn toàn bị chìm ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2001 – 2002 MÔN THI: VĂN – TIẾNG VIỆT LỚP Thời gian 150 phút ( không kể thời gian phát đề) ========= Đề chính thức: Câu 1( 4điểm) Phân tích giá trị tu từ so sánh khổ thơ sau: Quê hương tôi có sông xanh biếc, Nước gương soi tóc hàng tre Tâm hồn tôi là buổi trưa hè Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng (Nhớ sông quê hương – Tế Hanh) Câu 2: (4điểm) Trong bài thơ Đi thuyền trên sông Đáy (1949), Bác Hồ viết: Dòng sông lặng ngắt tờ, Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo Em hiểu và cảm nhận hai câu thơ trên nào cho đúng Cõu : (12 điểm) Trong buổi lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 vừa qua, em nhận định thay mặt các bạn học sinh đọc lời chào mừng các thầy cô giáo Em đã chuẩn bị bài viết nào để thể nhận thức đúng đắn mình ngày 20 – 11, vai trò, công lao thầy cô giáo và bày tỏ lòng biết ơn mình với thầy cô qua việc làm cụ thể, thiết thực ======= HƯỚNG DẪN CHẤM VĂN LỚP Cõu (4điểm) a) Chỉ ra(xác định) phép tu từ so sánh: - Mặt nước sông so sánh với mặt gương (nước gương) - Hàng tre so sánh với người thiếu nữ(tóc hàng tre) Hàng tre hỡnh dung rũ tóc soi mỡnh vào mặt gương - Tâm hồn tác giả so ssanhs với buổi trưa hè: buổi trưa ấm áp, tỏa nắng quyện lấp dũng sụng, thể gắn bú tỏc giả với sụng b) phõn tớch: (hỡnh ảnh sụng quờ hương và tỡnh cảm gắn bú tỏc giả) Cỏch miờu tả so sỏnh làm cho câu thơ có hỡnh ảnh cụ thể Tỏc giả tả sụng quờ hương qua hồi ức (38) tuổi thơ Con sông quê hương đó và vẽ lên sắc màu hiền diệu: hàng tre xanh in bóng lũng sụng Trời hố cao rộng; nắng gắt dũng nước gương phản chiếu lấp loỏng Tỡnh cảm gắn bú, hũa quyện với sụng quờ hương là tỡnh cảm tỏc giả xa quờ Vỡ vậy, qua miờu tả so sỏnh, sụng quờ miền Trung thõn thương đó lờn đẹp, hiền hũa và nờn thơ Tỡnh cảm quờ hương, sông chan thật và mónh liệt, nú hũa quyện vào lũng sụng, ụm ấp, bao trựm sụng Đó là gaswns bó không phai mờ kí ức tác giả Biểu điểm: - Xác định đúng so sánh đoạn thơ : 1,5 điểm - Phõn tớch tỏc dụng phộp so sỏnh, cảm thụ tốt 1,5 điểm - Học sinh có cách hiểu và sáng tạo riêng hợp lí chấp nhận có thể vừa nêu cách so sánh vừa nêu rừ tỏc dụng cảm nhận riờng mỡnh Tuy nhiờn, tỡnh cảm gắn bú và hũa quyện với dũng sụng, với quờ hương không thể thiếu (chú trọng đến cách diễn đạt, trỡnh bày bài viết mạch lạc) Cõu 2; (4 điểm) Dũng sụng lặn ngắt tờ, Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo Không gian yên tĩnh, thuyền đêm Chỉ có dũng sụng, sao, thuyền và người “sao đưa thuyền” và “thuyền chờ trăng” là điều không có thực tế là điều hoàn toàn có thực cảm giác người thuyền chạy trên sông, người ngồi trên thuyền, thấy sao, trăng là di động thuyền đứng yên Cảnh tượng chẳng khác nào là người ngồi trên ô tô, xe lửa cảm thấy cảnh vật hai bên lướt nhanh qua cửa xe Đêm yên tĩnh, vật điều ngủ yên, có trăng cùng thức với người ngồi trên thuyền bác tả thực và hay Cái hay đây: nhân hóa thuyền biết”chờ”, biết “đưa” hữu hỡnh Trăng và người cùng thức, gắn bó với Đó là hũa quyện bầu trời và mặt nước, thiên nhiên và người đêm, dũng sụng lặng ngắt người không lẻ loi, đơn độc người có trăng làm bạn chính là tư người làm chủ thiên nhiên; sông nước, đất trời là bầu bạn; sông nước, trăng gắn bó với người đó chính là tỡnh yờu thiờn nhiờn Bỏc Tỡnh yờu thiờn nhiờn luụn thường trực Bác Trong bài Cảnh khuya, Bác viết: “ trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa” và “ cảnh khuya vẽ người chưa ngủ” trăng trơ Bác là bầu bạn, Bác yêu trăng, yêu cảnh đẹp thiên nhiên luôn gắn bó với Bác Và, có người gắn bó với thiên nhiên, với trăng viết nên hai câu thơ hay ! Biểu điểm: - Hiểu đúng hai câu thơ (giải thích tượng) 1điểm - cảm nhận đúng, có liên hệ mở rộng (chú ý phộp nhõn húa, tỡnh yờu thiờn nhiờn Bỏc.) - học sinh có thể liên hệ, so sánh mở rộng các bài Cảnh khuya, Rằm tháng giêng( khuya bát ngát trăng ngân đầy thuyền), ngắm trăng (trăng nhũm khe cửa ngắm nhà thơ) chú ý đến sáng tạo học sinh! - Chú ý đến cách viết, cách diễn đạt: mạch lạc, chặt chẽ Câu:3 (12điểm) I Yờu cầu chung: Thể loại: Nên chọn kiểu bài phát biểu cảm nghĩ và chứng minh( có thể có giải thích) để làm rừ nhận thức đúng đúng ý nghĩa ngày Nhà giỏo Việt Nam 20 – 11, vị trớ, vai trũ, cụng lao thầy cụ giỏo với bao hệ học sinh, đồng thời nói lên lũng biết ơn mỡnh - Nội dung chớnh: (39) Cần làm rừ cụng lao to lớn thầy cụ giỏo và việc làm thiết thực thân để tỏ lũng biết ơn thầy cô II Yờu cầu cụ thể: hỡnh thức: xỏc định đúng thể loại, trỡnh bày mạch lạc, lời lẽ trang trọng, chõn thực nội dung: cần cú số ý bản: - Nêu đúng ý nghĩa ngày nhà giỏo Việt Nam( từ ý nghĩa ngày Hiến chương nhà giáo đến Ngày Nhà giáo Việt Nam đó CT.N ĐBT( là thủ tướng chính phủ)ban hành định năm 1982) Đó là ngày hội lớn ngành giáo dục, thể đạo lí dân tộc “ Uống nước nhớ nguồn”, thể truyền thống “ tôn sư trọng đạo” nhân dân ta * Nêu đúng vị trí, vai trũ thầy cụ giỏo xó hội: - “ Nghề dạy học là nghề cao quí nghề cao quí”; “ cơm cha áo mẹ chữ thầy” và chứng minh lịch sử dân tộc; nghề dạy học, vị trí người thầy luôn xó hội tụn vinh… - Thầy cô giáo có nhiệm vụ nặng nề: trồng người( vỡ lợi ớch mười năm trồng cây, vỡ lợi ớch trăm năm trồng người), là kỉ sư tâm hồn, là người dẫn dắt bước học sinh, trang bị kiến thức cho học sinh, giáo dục học sinh nên người “ Nên thợ, nên thầy” phải học… * Cụng lao thầy cụ giỏo ( trọng tõm) - thầy cụ giỏo hết lũng, với cụng việc, khắc phục khú khăn sống, tận tụy với học sinh, lo lắng chăm sóc li, tí cho học sinh, chăm lo cho cái mỡnh - Nghề dạy học là nghề tốn nhiều cụng sức nghề( cú dẫn chứng, cụ thể, hợp lớ) - Sản phẩm giáo dục là người mà người có ích cho xó hội đó là sản phẩm tốt, không có phế phẩm thầy giáo đào tạo học sinh hết hệ này đến hệ khác Thầy luôn nghiên cứu, học tập không ngừng, tận tụy với việc làm, thức khuya dậy sớm, trăn trở với trang giáo án, bài học hay( có dẫn chứng kèm theo) * Tỏ lũng biết ơn việc làm cụ thể: - biết ơn thầy, cô là phải chăm học, xứng đáng ngoan, trũ giỏi, biết võng lời thầy cụ, biết rốn luyện, khắc phục sai lầm, khuyết điểm học tập, tu dưỡng( có dẫn chứng cụ thể thân, lớp, phong trào rèn luyện trường…) - phong trào học tập, rèn luyện lớp, trường tháng( tuần lễ học tốt chào mừng ngày 20 – 11 ****************************************************** ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn: Ngữ văn Thời gian: 120 phút Năm học: 2008- 2009 Câu 1: (2đ) Người xưa nói “Thi trung hữu hoạ” (trong thơ có tranh), em cảm nhân điều đó nào qua đoạn thơ sau đây: “Nào đâu đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang son ta đổi mới? Đâu bình minh cây xanh nắng gội (40) Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt? Than ôi! Thời oanh liệt còn đâu?” (Nhớ rừng – Thế Lữ) Câu 2: (2 điểm) Viết đoạn văn (theo cách quy nạp) trình bày cảm nhận em vẻ đẹp độc đáo nghệ thuật hai câu thơ sau: “Cánh buồm giương to mảnh hồn làng, Rướn thân trắng bao la thâu góp gió” (Quê hương – Tế Hanh) Câu 3: (6 đ) Sự phát triển ý thức độc lập và tinh thần tự hào dân tộc qua “Chiếu dời đô”, “Hịch tướng sĩ” và “Nước Đại Việt ta” ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: (2 điểm) Học sinh trình bày tranh tứ bình (bốn hình ảnh) bật đoạn thơ: - Cảnh đêm vàng bên bờ suối - Cảnh mưa chuyển bốn phương ngàn - Cảnh bình minh rộn rã - Cảnh hoàng hôn buông xuống Nhận xét: ngôn từ sống động, giàu hình ảnh Đây là đoạn thơ đặc sắc thể tài quan sát, xây dựng hình ảnh, vận dụng trí tưởng tượng, xếp, tôt chức sáng tạo ngôn từ thành câu thơ tuyệt bút Thế Lữ Câu 2: (2 điểm) Viết đúng đoạn văn quy nạp , phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật hai câu thơ: - Nghệ thuật so sánh: lấy cái cụ thể so sánh với cái trừu tượng, nhằm làm bật cánh buồm là linh hồn làng chài - Hình ảnh nhân hoá: giương, rướn,… khiến câu thơ trở nên sống động, có hồn Cánh buồm trắng vẻ đẹp dân làng chài sống sáng, mạnh mẽ và lương thiện Câu 3: (6 điểm): a Về hình thức: - Bài văn có bố cục phần - Có chuyển ý, chuyển đoạn hợp lý b Về nội dung: Sự phát triển ý thức độc lập và tinh thần tự hào dân tộc thể qua ba văn bản: “Chiếu hời đô”, “Hịch tướng sĩ”, “ Nước Đại Việt ta”: - Ý thức quốc gia độc lập, thống nhất: dời đô chốn trung tâm, thắng địa, rồng cuộn, hổ ngồi kỷ XI - Ý thức đã bốc cao thành tâm chiến đấu và chiến thắng giặc để bảo toàn xã tắc kỉ XIII (41) - Ý thức phát triển thành tư tưởng vì dân trừ bạo – nhân nghĩa và quan niệm toàn diện sâu sắc quốc gia có chủ quyền, có văn hoá và truyền thống lịch sử anh hùng – kỷ XV * Cách cho điểm: - Điểm 6: Đảm bảo hình thức nội dung đã nêu - Điểm năm 5: Cơ đảm bảo nội dung và hình thức đã nêu nhiên dùng từ, câu còn vài chỗ sai sót - Điểm – 4: Nội dung nêu chưa đầy đủ, hình thức còn sai sót, mắc nhiều lỗi chính tả – ngữ pháp – diễn đạt - Điểm – 2: Yếu nội dung và hình thức ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI MÔN: NGỮ VĂN LỚP NĂM HỌC 2008-2009 (Thời gian làm bài: 150 phỳt) Cõu (1 điểm): Đọc đoạn trích đây (chú ý các từ in đậm), theo em có thể thay các từ quờn khụng, chưa chẳng không? Vỡ sao? ( ) Ta thường tới bữa quờn ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau cắt, nước mắt đầm đỡa; căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghỡn xỏc này gúi da ngựa, ta vui lũng.( ) (Trích “Hịch tướng sĩ” Trần Quốc Tuấn, Ngữ văn 8, tập hai, tr.57) Cõu (3 điểm): Cảm nhận em đoạn thơ sau: Nào đâu đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? Đâu bỡnh minh cõy xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? - Than ụi ! Thời oanh liệt cũn đâu? (Trớch “Nhớ rừng” Thế Lữ, Ngữ văn 8, tập hai, tr.4) Cõu (6 điểm): Chuẩn bị cho buổi hội thảo văn học trường, em hóy viết bài văn đề tài: Văn học và tỡnh thương./ HƯỚNG DẪN CHẤM (42) ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008-2009 MÔN NGỮ VĂN Cõu (1 điểm): Đọc đoạn trích đây (chú ý các từ in đậm), theo em có thể thay các từ quờn khụng, chưa chẳng không? Vỡ sao? ( ) Ta thường tới bữa quờn ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau cắt, nước mắt đầm đỡa; căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghỡn xỏc này gúi da ngựa, ta vui lũng ( ) (Trích “Hịch tướng sĩ” Trần Quốc Tuấn, Ngữ văn 8, tập hai, tr.57) Cho điểm, học sinh lí giải các ý sau, trường hợp học sinh giải thích ý thỡ cho 0,5 điểm: Trong đoạn trích, không thể thay các từ quờn khụng, chưa chẳng được, vỡ thay làm thay đổi hẳn ý nghĩa cõu Quờn đây không có nghĩa là "không nghĩ đến, không để tâm đến" Phải dùng từ này thể chính xác ý người viết: Căm thù giặc và tỡm cỏch trả thự đến mức không quan tâm đến việc ăn uống, hoạt động thiết yếu và diễn ngày tất người Chưa có nghĩa là tương lai thực được, cũn dựng từ chẳng thỡ khụng thực ý định trả thự ……………………………………………… Cõu (3 điểm): Cảm nhận em đoạn thơ sau: Nào đâu đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? Đâu bỡnh minh cõy xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? - Than ụi ! Thời oanh liệt cũn đâu? (Trớch “Nhớ rừng” Thế Lữ, Ngữ văn 8, tập hai, tr.4) * Yêu cầu HS phải nêu ý chính sau, ý đúng cho điểm: Cảnh thiờn nhiờn: Có thể coi tranh tứ bỡnh đẹp lộng lẫy thể bật đoạn thơ: cảnh với núi rừng hùng vĩ, tráng lệ với đặc điểm riêng thuộc chúa tể sơn lâm: cảnh đêm trăng; cảnh ngày mưa; cảnh bỡnh minh; cảnh hoàng hụn Ở cảnh nào núi rừng mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, và hổ - ngôi vị "chúa sơn lâm" bật lên với tư lẫm liệt, kiêu hùng, đầy uy lực Tõm trạng hổ: Cảnh thiên nhiên tươi đẹp trên là cảnh thuộc quá khứ huy hoàng, thể nỗi nhớ da diết, khôn nguôi, đau đớn, u uất "chúa sơn lâm" Tâm (43) trạng hổ chính là tâm trạng nhân vật trữ tỡnh lóng mạn, đó phần nào đó thể tâm trạng người dân Việt Nam nước lúc Nét đặc sắc nghệ thuật: Cảm hứng lóng mạn trữ tỡnh; hỡnh ảnh thơ giàu chất tạo hỡnh, tiờu biểu, ấn tượng; ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú, cách dùng các dấu câu, từ ngữ, biện pháp tu từ sáng tạo ………………………………………………… Cõu (6 điểm): Chuẩn bị cho buổi hội thảo văn học trường, em hóy viết bài văn đề tài: Văn học và tỡnh thương./ I YÊU CẦU CHUNG: (1 điểm) - Xác định đúng vấn đề, nội dung và thể loại - Hành văn trôi chảy, giàu cảm xúc và có chiều sâu - Bố cục chặt chẽ, mạch lạc, thể linh hoạt diễn đạt - Học sinh biết sử dụng dẫn chứng qua các tác phẩm đó học để làm sáng tỏ vấn đề II YÊU CẦU CỤ THỂ: (5 điểm) 1/ Hỡnh thức: Bài văn cần trỡnh bày dạng tham luận (0.5đ) 2/ Nội dung: Bài viết thể nhạy cảm vấn đề văn học và tỡnh thương Núi rộng tỡnh thương là thể tính nhân văn văn học Cụ thể là: - Tác phẩm văn học giúp ta cảm nhận tỡnh thương tác giả số phận nhân vật (1.5đ) - Thông qua các nhân vật, ta thấy tỡnh thương người người (1.5đ) - Tiếp xúc với tác phẩm, người đọc thông cảm, chia sẻ với hoàn cảnh, số phận éo le, bất hạnh (1.5đ) Ngoài ra, tuỳ theo mức độ bài làm học sinh, giám khảo chấm điểm linh hoạt, hợp lý Mục đích cao (không cục bộ) là bước đầu chọn học sinh có khiếu môn Ngữ văn để tiếp tục bồi dưỡng huyện, sau đó thi chọn đội tuyển chính thức dự thi HSG cấp tỉnh năm học 09-10 …………………………………………………… ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn ngữ văn - thời gian 120 phỳt I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Cõu (0,25điểm) Quê nhà văn Ngô Tất Tố tỉnh nào? A Hải Phũng C Quảng Ngói B Bắc Ninh D Thanh Hoỏ Cõu (0,25 điểm) Những dũng nào đây thể đúng nội dung tỏc phẩm “Lóo Hạc” ( nhà văn Nam Cao)? A Tỏc phẩm “Lóo Hạc” đó thể cỏch chõn thực, cảm động đau thương người nụng dõn xó hội cũ và phẩm chất cao quý tiềm tàng họ; đồng thời, truyện cũn cho thấy lũng yờu thương, trân trọng người nông dân nhà văn Nam Cao B Tỏc phẩm “Lóo Hạc” đó thể cựng quẫn, bế tắc nhõn vật Lóo Hạc C Tỏc phẩm “Lóo hạc” cho thấy nhõn phẩm cao quý Lóo Hạc D Tỏc phẩm “Lóo Hạc” cho thấy lũng yờu thương, trõn trọng người nông dân nhà văn Nam Cao (44) Cõu (0,25 điểm) Cho dóy từ sau: hoà thượng, thượng toạ, đại đức, ni sư, tụng kinh, niệm phật Những từ ngữ này là biệt ngữ xó hội hay từ địa phương? A Biệt ngữ xó hội B từ ngữ địa phương Cõu (0,25 điểm) Biện pháp nói giảm nói tránh in đậm khổ thơ sau nói điều gỡ? Hay là thuở trước kẻ văn chương? Chen hội công danh nhỡ lạc đường Tài cao phận thấp, khớ uất Giang hồ mờ chơi quờn quờ hương (Tản Đà) A Sự phiờu lưu đây mai đó B Cỏi chết C Sự vui chơi D Sự mải mờ Cõu (0,5 điểm) Cõu thơ nào đây có đoạn trích bài thơ hai chữ nước nhà Trần Tuấn Khải A Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm B Giống Hồng Lạc hoàng thiờn đó định C Than vận nước gặp biến đổi D Các câu A,B,C có bài thơ hai chữ nước nhà Trần Tuấn Khải Cõu 6.( 0,25 điểm) Trong văn nghị luận thường kết hợp với cỏc yếu tố nào đây? A Biểu cảm ; C Miờu tả B Tự ; ; D Miờu tả, tự sự, biểu cảm Câu 7( 0,25 điểm) Nghĩa từ “ Thịnh trị” bài “ Bình Ngô đại cáo” là gì? A trạng thái càng ngày càng nhiều người biết đến B trạng thái ngày càng nhiều người ưa chuộng C trạng thái phát đạt, giàu có D trạng thái thịnh vượng, yên ổn, vững bền Câu 8( 0,25 điểm ) Dòng nào nói đúng yếu tố nêu để khẳng định tư cách độc lập dân tộc bài thơ “ Sông núi nước Nam”? A Nền văn hiến C Chủ quyền B Cương vực lãnh thổ D Gồm B và C II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm ) Cõu (1,5điểm) Em hóy chủ động tham gia thoại với chủ đề “ chuyện đáng buồn xảy học” Cõu (1,5 điểm) Hãy viết đoạn văn làm sáng tỏ luận điểm : “ Chiếu dời đô” phản ánh ý chí độc lập , tự cường và phát triển lớn mạnh dân tộc Đại Việt Cõu (5điểm) Hóy trỡnh bày cảm nhận em tỡnh yờu thiờn nhiờn Bỏc Hồ qua cỏc bài thơ trớch “ Nhật kớ tự” mà em đó học chương trỡnh ngữ văn lớp ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm - câu 0, 25 điểm ) Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu B A A B D D Cõu Cõu D D (45) II PHẦN TỰ LUẬN: (17 điểm) Cõu ( 1,5điểm) học sinh thực cỏc yờu cầu sau: - xây dựng tỡnh hội thoại khỏ lớ tưởng (vừa cú tớnh thực tế, vừa có tính giáo dục); thể chổ đặt nhan đề bài thoại, tỡnh hống thoại khỏ phong phỳ, cú kịch tớnh, cú độ sâu…có tính thuyết phục cao - Bố cục chặt chẽ, lời thoại rừ ràng, sỏng, cú cảm xỳc, gõy ấn tượng đảm bảo tính hệ thống - Về nội dung : Đúng chủ đề, hay, gây ấn tượng mạnh cho người đọc Cõu (1,5 điểm) Học sinh thực cỏc yờu cầu sau: - Biết xây dựng đoạn văn có bố cục chặt chẽ - Viết đoạn văn đúng chủ đề - Đoạn văn lập luận ngắn gọn súc tích làm bật luận điểm: chiếu dời đô phản ánh khát vọng nhân dân đất nước độc lập , thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường dân tộc Đại Việt trên đà lớn mạnh Bài chiếu có sức thuyết phục mạnh mẽ vỡ núi đúng ý nguyện nhân dân Cõu ( điểm ) Bài viết thực cỏc yờu cầu sau: - Phần mở bài: (0,5 điểm) Nêu lên tâm hồn sáng ngời , vô cùng cao đẹp Hồ Chủ Tịch biểu rừ nột qua thơ ca người, đặc biệt qua tập “nhật kí tù” tỡnh yờu đất nước, nhõn dõn, tỡnh yờu thiờn nhiờn tha thiết - Phần thân bài: (4 điểm) + Lời văn đẹp, giàu lí lẽ, giàu cảm xúc + Xây dựng các đoạn văn với ý tứ rừ ràng + Bố cục chặt chẽ, mạch lạc + Nêu đủ các ý cần chứng minh ( Tỡnh yờu quờ hương, đất nước, nhõn dõn, tỡnh yêu thiên nhiên say đắm đời hoạt động cách mạng người + Dẫn chứng khá phong phú, lập luận ngắn gọn, sinh động, có tính thuyết phục cao - Kết bài: (0,5điểm) +Khỏi quỏt lại và nõng cao tõm hồn nghệ sĩ nhạy bộn, tinh tế tõm hồn và thơ Bỏc + Cảm nghĩ em hỡnh tượng Bỏc Hồ kớnh yờu *********************************************************** THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÂP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010 Mụn: Ngữ Văn lớp Thời gian: 150 phỳt khụng kể thời gian giao đề Câu (4 điểm): Xác định từ tượng hỡnh, từ tượng và phân tích nghệ thuật sử dụng từ tượng hỡnh, từ tượng bài thơ “Qua Đèo Ngang” tỏc giả Bà Huyện Thanh Quan “Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, (46) Cỏ cây chen đá, lá chen hoa Lom khom núi, tiều vài chú, Lác đác bên sông, chợ nhà Nhớ nước đau lũng, quốc quốc, Thương nhà mỏi miệng, cỏi gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước, Một mảnh tỡnh riờng, ta với ta.” ( Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang) Cõu (4 điểm): Cho câu chủ đề sau: Truyện “Cô bé bán diêm”đó thể niềm thương cảm sâu sắc em bé bất hạnh” Em hóy viết thành đoạn văn (khoảng dũng) theo lối diễn dịch Câu (12 điểm): Tỡnh cảnh nhõn vật lóo Hạc truyện ngắn “Lóo Hạc” nhà văn Nam Cao ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM Câu (4điểm): Từ tượng hỡnh: Lom khom, lỏc đác (Tả dáng người, cảnh vật hoàng hụn xuống (1,5điểm) Từ tượng thanh: quốc quốc, gia gia (gợi tiếng chim kờu thể nỗi nhớ nước thương nhà nhân vật trữ tỡnh (1,5điểm) Cách biểu thời gian độc đáo Bà Huyện Thanh Quan (1điểm) Câu (4 điểm): HS khai triển theo ý khái quát đề có thể theo cách diễn dịch Câu (12 điểm): a, Mở bài: (2 điểm) - Giới thiệu chung tỏc phẩm và nhõn vật lóo Hạc b Thõn bài: (6 điểm) * Tỡnh cảnh tội nghiệp tỳng quẫn, khụng lối thoỏt - Nhà nghèo, vợ chết, có đứa trai (1điểm) - Con trai bỏ làm đồn điền cao su, vỡ khụng đủ tiền cưới vợ (1điểm) - Lóo giành dụm tiền trai (1điểm) - Lóo nuụi chú Vàng và coi nú người bạn (1điểm) - Sự tỳng quẫn lóo Hạc (cái chết đau đớn Lóo) (1điểm) * Lóo nụng nghốo khổ và đầy lũng tự trọng (2 điểm) c Kết bài (2điểm) (47) - Tỡnh cảnh lóo Hạc chớnh là sống người dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám Suy nghĩ thân Câu 1: (3đ) Chép thuộc lòng bài thơ '' Tức cảnh Pác Bó'' Hồ Chí Minh? Qua bài thơ em yêu thích câu thơ nào? Vì sao? Câu 2: (2đ) Nêu ý nghĩa tiếng chim tu hú đầu và cuối bài thơ Khi tú hú Tố Hữu Câu 3: (5đ) Có ý kiến cho rằng: “Bình Ngô đại cáo” có ý nghĩa tuyên ngôn độc lập lần thứ hai dân tộc Dựa vào đoạn trích “Nước Đại Việt ta”, em hãy làm rõ ý kiến trên ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: (3đ) + Chép đúng, không sai chính tả bài thơ '' Tức cảnh Pác Bó'' (2đ) + Chỉ câu thơ yêu thích và nói rõ lí (1đ) Câu (2đ)Ý nghĩa tiếng chim tu hú đầu và cuối bài thơ là: + Ở đầu: - Tiếng chim hiền lành gọi bầy, gọi bạn, âm sáng.(0,5đ) - Tiếng chim báo hiệu cảnh mùa hè đẹp đẽ, tưng bừng, tràn đầy nhựa sống, khơi thức khát vọng tự (0,5đ) + Lần cuối: - Tiếng kêu khắc khoải, giục giã, thiêu đốt (0,25 đ) - Tiếng kêu khiến nhà thơ cảm thấy bực bội, khổ đau, day dứt (0,25đ) - Thôi thúc người chiến sĩ đạp tan cái xà lim chật chội, trở với sống tự bên ngoài (0,25đ) - Khát vọng tự cháy bỏng người chiến sĩ cách mạng (0,25đ) Câu 3: (5đ) + Yêu cầu chung: - Viết đúng thể loại nghị luận chứng minh: phân tích đoạn trích '' Nước Đại Việt ta'' để làm rõ ý nghĩa tuyên ngôn độc lập lần thứ hai - Bố cục rõ ràng, mạch lạc, hành văn lưu loát, trôi chảy, không phạm lỗi dùng từ, chính tả, đặt câu, có dẫn chứng cụ thể + Yêu cầu cụ thể: * Mở bài: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm và đưa nhận xét cần làm sáng tỏ * Kết bài: + Giải thích ngắn gọn: Bản tuyên ngôn độc lập là gì?(Lời tuyên bố khẳng định chủ quyền dân tộc hay quốc gia và có giọng điệu hào hùng, đanh thép, thể ý thức tự lực, tự cường nhân dân và dân tộc + Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai thể đoạn trích ''Nước Đại việt'' ta là: - Nguyên lí nhân nghĩa: yên dân; trừ bạo - Chân lí tồn độc lập có chủ quyền dân tọcc Đại Việt: văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử riêng, chế độ riêng Quan niệm hoàn chỉnh quốc gia, dân tộc Nuyễn Trãi (có dẫn chứng) * Kết bài: Đánh giá giá trị nội dung và tư tưởng đoạn trích 'Nước Đại việt ta'' khẳng định lại vấn đề * Biểu điểm: Bài viết đảm bảo yêu cầu trên thì đạt điểm tối đa sau + Mở bài: 0,5đ ; Kết bài: 0,5đ; Thân bài: ý1 :1đ; ý có hai ý: ý2a: 1đ: ý2b: 2,0đ Lưu ý: - Tuỳ theo mức độ bài viết GV có thể điều chỉnh thang điểm cho phù hợp - Cần khuyến khích và động viên tính sáng tạo HS viết bài (48) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN1 MÔN: NGỮ VĂN Câu1( 2điểm): Trình bày cảm nhận em khổ thơ sau: "Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy Thấy xanh xanh ngàn dâu Ngàn dâu xanh ngắt màu Lòng chàng ý thiếp sầu ai? " ( Trích "Chinh phụ ngâm khúc"- Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm ) Câu 2(8điểm): Có ý kiến cho : Chị Dậu và Lão Hạc là hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám Qua văn “ Tức nước vỡ bờ ” ( Ngô Tất Tố ), “ Lão Hạc ” ( Nam Cao), em hãy làm sáng tỏ nhận định trên HƯỚNG DẪN CHẤM THI VÔ ĐICH NGỮ VĂN LẦN 1- THÁNG 10- 2010 Câu1( 2đ): Yêu cầu Học sinh có thể trình bày theo cách cảm nhận khác nhau, bài làm cần đạt các ý sau: * Về kỹ năng:- Có bố cục rõ ràng, tổ chức thành văn khá hoàn chỉnh -Diễn đạt rõ ràng, sáng, văn viết có cảm xúc - Không có lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu * Về kiến thức: - Ba câu đầu, tác giả sử dụng nghệ thuật điệp ngữ: cùng, thấy, ngàn dâu tạo nên âm điệu nhịp nhàng, gợi triền miên vô tận dòng chảy không có điểm dừng Từ láy toàn " xanh xanh"gợi màu xanh mờ mờ, nhạt nhoà Tất làm nên tranh cảnh vật với không gian rộng lớn trải dài màu xanh man mác Người đọc thấy hiển nhỏ nhoi, lac lõng, cô đơn; bất hạnh vô vọng tới cùng nhân vật trữ tình - Với câu hỏi tu từ, câu thơ cuối tiếng thở dài ngao ngán Nỗi buồn tủi, bất hạnh; nỗi sầu thảm đã dồn nén kết thành khối Đó là nỗi buồn thương, bất hạnh tuổi xuân không hưởng hạnh phúc, nỗi xót xa cho hanh phúc dang dở -Với nghệ thuật tả cảnh ngụ tình cổ điển đặc sắc, bốn câu thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc lòng người đọc tâm trạng sầu thương, buồn nhớ và oán hận chiến tranh người vợ trẻ có chồng chinh chiến Đồng thời đó là tiếng nói cất lên từ trái tim tan vỡ vì đau khổ; bày tỏ khát vọng sống hoà bình, tình yêu và hạnh phúc Thang điểm: - Điểm 2: Bài làm đạt yêu cầu trên - Điểm 1: Bài làm đạt yêu cầu kiến thức, kỹ có thể còn mắc vài sai sót Câu1( 8đ): I Yêu cầu (49) - Yêu cầu hình thức : Bố cục rõ ràng, trình bày đẹp, diễn đạt lưu loát, ít sai chính tả Bài làm đúng thể loại - Yêu cầu nội dung : 1/ Mở bài : Học sinh dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận : Chị Dậu và Lão Hạc là hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám 2/ Thân bài: a Chị Dậu và Lão Hạc là hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp người nông dân Việt Nam trước cách mạng * Chị Dậu : Là mẫu mực vừa gần gũi vừa cao đẹp người phụ nữ nông thôn Việt Nam thời kì trước cách mạng : có phẩm chất người phụ nữ truyền thống, có vẻ đẹp ngời phụ nữ đại Cụ thể : - Là người vợ giàu tình thương : ân cần chăm sóc người chồng ốm yếu vụ sưu thuế - Là người phụ nữ cứng cỏi, dũng cảm để bảo vệ chồng * Lão Hạc :Tiêu biểu cho phẩm chất người nông dân thể : - Là lão nông chất phát, hiền lành, nhân hậu ( dẫn chứng) - Là lão nông nghèo khổ mà sạch, giàu lòng tự trọng(dẫn chứng) b Họ là hình tượng tiêu biểu cho số phận đau khổ, bi thảm người nông dân Việt Nam trước cách mạng : * Chị Dậu có số phận điêu đứng, nghèo khổ, bị bóc lột sưu thuế, chồng ốm và có thể bị đánh, bị bắt lại * Lão Hạc có số phận đau khổ, bi thảm : Nhà nghèo, vợ chết sớm, trai bỏ làng làm phu cao su, thui thủi sống cô đơn mình; tai hoạ dồn dập, đau khổ vì bán cậu vàng; tạo đợc món nào ăn món nấy, cuối cùng ăn bả chó để tự tử c Bức chân dung Chị Dậu và Lão Hạc đã tô đậm giá trị thực và tinh thần nhân đạo hai tác phẩm Nó bộc lộ cách nhìn người nông dân hai tác giả Cả hai nhà văn có đồng cảm, xót thương số phận bi kịch người nông dân ; đau đớn, phê phán xã hội bất công, tàn nhẫn Chính xã hội đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh bần cùng, bi kịch; có chung niềm tin khả chuyển biến tốt đẹp nhân cách người Tuy vậy, nhà văn có cách nhìn riêng : Ngô Tất Tố có thiên hướng nhìn người nông dân trên góc độ đấu tranh giai cấp, còn Nam Cao chủ yếu sâu vào phản ánh thức tỉnh nhận thức nhân cách ngời… Nam Cao sâu vào giới tâm lý nhân vật, còn Ngô Tất Tố chủ yếu miêu tả nhân vật qua hành động để bộc lộ phẩm chất… 3/ Kết bài : Khẳng định lại vấn đề *************************************************************** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2007-2008) I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu đúng 0,25đ Đọc đoạn văn, khoanh trũn vào chữ cỏi đầu câu trả lời đúng (từ câu đến câu 6) Trong làng tụi khụng thiếu gỡ cỏc loại cõy, hai cây phong này khác hẳn- chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có tâm hồn riêng, chan chứa lời ca êm dịu Dù ta tới đâu, vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng nghiêng ngó thõn cõy, lay (50) động lá cành theo nhiều cung bậc khác Có tưởng chừng làn sóng thuỷ triều dõng lờn vỗ vào bói cỏt, cú lại nghe tiếng thỡ thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lỏ cành đốm lửa vô hỡnh, cú hai cõy phong im bặt thoỏng, khắp lỏ cành lại cất tiếng thở dài lượt thương tiếc người nào Và mây đen kéo đến cùng với bóo giụng, xụ góy cành, tỉa trụi lỏ, hai cõy phong nghiờng ngó thõn dẻo dai và reo vự vự lửa bốc cháy rừng rực Câu 1: Đoạn văn trên kết hợp phương thức biểu đạt nào? a Tự + miờu tả c Tự + thuyết minh b Tự + biểu cảm d Tự + miờu tả + biểu cảm Câu 2: Đoạn văn trên kể theo mạch kể nào? a Mạch kể người xưng chúng tôi b Mạch kể người xưng tôi, và là tác giả, người hoạ sĩ c Kết hợp hai mạch kể Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng với nội dung đoạn trích? a Bằng đôi mắt người nghệ sĩ, hai cây phong đó miêu tả sống động, có tiếng nói, có tâm hồn người b Dưới mắt lũ trẻ, hai cây phong miêu tả khác hẳn hai cây loại cõy khỏc c Hai cây phong đó chứng kiến kỷ niệm ngào thời thơ ấu người hoạ sĩ d Nỗi nhớ hai cây phong tha thiết người nghệ sĩ lúc xa quờ Câu 4: Nhận xét nào đúng văn Hai cây phong? a Đó là bài ca thiên nhiên, cây cỏ b Đó là bài ca tỡnh yờu quờ hương, đất nước c Đó là bài ca tỡnh thầy trũ, thầy Đuy-sen, người đó vun trồng ước mơ, hy vọng cho người học trũ nhỏ mỡnh d Cả a,b,c đúng Câu 5: Đoạn văn trên có lần tác giả sử dụng biện pháp so sánh? a lần b lần c lần d lần Câu 6: Câu cuối đoạn trích trên có từ tượng hỡnh? a từ b từ c từ d từ Khoanh trũn chữ cỏi đầu câu trả lời đúng cho câu đây (từ câu đến câu 12): Câu 7: “Cái đầu lóo ngoẹo bờn và cỏi miệng múm mộm lóo mếu nít” Đây là loại câu gỡ? a Câu đơn b Câu ghép c Câu đơn mở rộng d Câu đặc biệt Cõu 8: Trong cỏc cõu sau, cõu nào là cõu ghộp: a Bao bỡ ni lụng dễ làm tắc cỏc đường dẫn nước thải b Những bao bỡ ni lụng loại bỏ bị đốt, các khí độc thải c Chất đi-ô-xin có thể gây ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết c Bao ni lụng làm chết cỏc sinh vật sụng hồ, biển Cõu 9: Cõu nào khụng phải là cõu ghộp: a Khụng núi gỡ, người ta lảng dần b Rồi cúi xuống, tần ngần ngồi c Hắn chửi trời và chửi đất d Hắn uống đến say mềm người Câu 10: Câu văn hay cụm từ nào đây không có thán từ? a Lóo hu hu khúc b Này! ễng giỏo c A! Lóo già tệ d ễng giỏo ơi! Câu 11: Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh? (51) a Rũ rượi b Hu hu c Xộc xệch d Vật vó Cõu 12: Cõu ca dao sau sử dụng biện phỏp tu từ gỡ? Bồng bồng cừng chồng chơi Đi đến chỗ lội đánh rơi chồng Chị em cho tôi mượn cái gàu sũng Để tôi tát nước múc chồng tôi lên a Núi giảm, núi trỏnh b Núi quỏ c.Nhõn hoỏ d Ẩn dụ III PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM): Câu 1: (2 điểm) Viết đoạn văn ngắn (5 đến câu) với chủ đề sau: Truyện ngắn “Cô bé bán diêm” đó thể niềm thương cảm sâu sắc em bé bất hạnh Câu 2: (5 điểm) Học sinh chọn hai đề sau: Đề A: Em hóy viết bài văn thuyết minh lợi ích việc trồng câu gây rừng Đề B: Em hóy viết bài văn thuyết minh tác hại việc hút thuốc lá sức khoẻ người ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN I TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu đúng 0,25 điểm D B A D D A B B B 10 A 11 B 12 B II.TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (2 điểm) + Viết đoạn văn đúng chủ đề: ( - Em bé tội nghiệp, đáng thương, cô đơn, rét buốt, chết đói khát đêm giao thừa, chẳng đoái hoài - Nhà văn An-đéc-xen thông cảm, yêu thương, đó miờu tả thi thể em với đôi má hồng, đôi môi mỉm cười, hỡnh dung cảnh huy hoàng hai bà chỏu bay lờn trời - Gợi người đọc lũng thương cảm sâu sắc) + Viết đầy đủ: điểm, sơ sài: điểm Câu 2: (5 điểm) Đề 1: - Viết đúng kiểu bài tự + miêu tả + biểu cảm - Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc - Bài viết đủ phần: mở bài, thân bài, kết bài Mở bài: Giới thiệu vật nuôi, kỷ niệm với vật nuôi đó Thõn bài: Kể cụ thể kỷ niệm mỡnh với vật nuụi theo trỡnh tự - Câu chuyện diễn từ lúc nào? Ở đâu? Do việc gỡ? - Câu chuyện diễn nào? Điều gỡ khiến em ghi nhớ mói vật nuụi đó - Câu chuyện kết thúc nào? (Trong làm bài tuỳ cốt truyện, tuỳ tỡnh cụ thể để đan xen yếu tố miêu tả và biểu cảm) Kết bài: Tỡnh cảm em vật đó Đề 2: - Viết đúng kiểu bài thuyết minh, biết vận dụng các phương pháp thuyết minh thích hợp - Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc (52) - Bài viết đủ phần: mở bài, thân bài, kết bài Mở bài: Giới thiệu bàn là điện, đồ dùng quen thuộc và cần thiết gia đỡnh Thõn bài: - Cấu tạo bàn là điện: + Bên ngoài gồm: vỏ, đèn báo hiệu, tay cầm, dây dẫn điện, phích cắm + Bờn là nguồn sinh nhiệt (Khi giới thiệu phận bàn là cần giới thiệu cụ thể hỡnh dỏng, chất liệu, chức và các đặc điểm bật khác) - Tác dụng bàn là điện - Cách sử dụng và bảo quản bàn là điện Kết bài: Nờu cảm nghĩ bàn là điện và vị trí bàn là điện đời sống ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN Môn: Ngữ Văn lớp Thời gian: 120 phỳt ĐỀ BÀI: Câu 1:(2 điểm): Hóy phõn tớch biện phỏp tu từ đoạn trích sau? “Nhớ Người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người rừng núi trông theo bóng Người” (Tố Hữu-Việt Bắc) Câu 2:(2 điểm): Hiện có số học sinh học tập qua loa, đối phó, khụng học thật Em hóy viết bài văn phân tích chất lối học đối phó để nêu lên tác hại nó Câu 3:(6 điểm): Chân dung Hồ Chí Minh qua: “Tức cảnh Pác Bó”, “Ngắm trăng”, “Đi đường”- (Ngữ văn 8-tập 2) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Cõu 1:(2 điểm): -Biện pháp nhân hoá: “Người rừng núi trông theo bóng Người”->Nói lên lũng yờu mến nhõn dõn Việt Bắc Bác Hồ (Rừng núi đây không là rừng núi thiên nhiên Việt Bắc, mà cũn là đồng bào Việt Bắc Rừng núi tượng trưng cho người dân Việt Bắc) (1 điểm) -Điệp từ “nhớ” câu thứ và câu thứ ba để nói rừ lũng nhớ mong Bỏc( nhớ mong tha thiết, khụn nguụi) Bác.(1 điểm) Cõu 2: (2 điểm) Qua bài phân tích, học sinh cần nêu các ý sau: -Học đối phó là học mà không lấy việc học làm mục đích, xem học là việc phụ (0,5 điểm) -Học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với đũi hỏi thầy cụ, thi cử (0,5 điểm) (53) -Do học đối phó nên không thấy hứng thú, đẫn đến chán học, hiệu thấp (0,5 điểm) -Học đối phó là học hỡnh thức, khụng sâu vào thực chất kiến thức bài học; học đối phó thỡ dự cú cấp đầu óc trống rỗng (0,5 điểm) Cõu 3:(6 điểm): a.Mở bài: Giới thiệu Hồ Chí Minh(0,5 điểm) b.Thõn bài: *Hoàn cảnh sáng tác bài thơ(0,5đ) *Giới thiệu chân dung Hồ Chí Minh(3đ) -Đại nhân:(1đ) +Yờu tổ quốc +Yờu thiờn nhiờn +Yêu thương người “Bác ! Tim Bác mênh mông Ôm non sông kiếp người” (Tố Hữu) -Đại trí:(1đ) +Bài học đánh cờ, thể chiến lược quân sự, lónh đạo: “Lạc nước hai Xe đành bỏ phí Gặp thời Tốt thành cụng” (Nhật kớ tự) -Đại dũng:(1,5đ) Tinh thần thép: Ung dung, lạc quan, tự (trong số bài Bác) Bác nhắc đến từ thép bài đề từ “Nhật kí tù”, bài nào, dũng nào, cõu nào ỏnh lờn tinh thần thộp: +Đi đường: Rèn luyện ý nghị lực +Ngắm trăng:Vượt lên hoàn cảnh +Tức cảnh Pác Bó: Lạc quan, tin tưởng sống *Mở rộng, nâng cao vấn đề:(1,5đ) Liên hệ thú lâm tuyền Bác với người xưa -Nguyễn Trói, Nguyễn Khuyến: Sống ẩn mỡnh, gửi tõm với cảnh, quay với thiờn nhiờn -Hồ Chớ Minh: Tỡnh yờu thiờn nhiờn gắn liền với hoạt động yêu nước, cứu nước ->Chất cộng sản người Hồ Chí Minh -Hỡnh ảnh, tư tưởng Bác gắn với hành động thân em và hệ trẻ hôm c.Kết bài:(0,5 điểm) -Cảm nghĩ chõn dung Hồ Chớ Minh -Hỡnh ảnh người chiến sĩ cộng sản ************************************************************** BÀI KIỂM TRA Môn : Ngữ văn Câu ( điểm ) Có câu chuyện sau : Một vị tướng người Pháp, hành quân ngang qua trường học cũ mình, đã ghé vào thăm trường.Gặp lại thầy giáo dạy mình hồi lớp Một, ông kính cẩn: - Thưa thầy, thầy còn nhớ em không ? Em là… (54) Người thầy giáo già hoảng hốt ; - Thưa ngài, ngài là thống tướng… - Không, với thầy, em là đứa học trò cũ Em có thành công hôm là nhờ giáo dục thầy ngày nào a Hai nhân vật đã tham gia hội thoại với vai xã hội nào ? b Cả hai nhân vật cắt lời người đối thoại Như có bất lịch không ? Tại ? c Hãy nhận xét tính cách vị tướng câu chuyện Câu ( điểm ) Trình bày cảm nhận em hai câu thơ sau : “ Chiếc thuyền im bến mỏi trở nằm Nghe chất muối thấm dần thớ vỏ” ( Quê hương – Tế Hanh ) Câu ( điểm ) Nhận xét hai bài thơ “ Nhớ rừng” ( Thế Lữ ) và “ Khi tu hú” ( Tố Hữu), có ý kiến cho : “ Cả hai bài thơ thể lòng yêu nước và niềm khao khát tự cháy bỏng tầng lớp niên trí thức Tuy nhiên thái độ đấu tranh cho tự bài lại hoàn toàn khác nhau” Bằng hiểu biết mình hai bài thơ, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên HƯỚNG DẪN CHẤM Câu ( điểm) a ( điểm) Cả hai nhân vật ( thầy giáo và ông tướng ) tham gia vai giao tiếp trên theo quan hệ địa vị xã hội - Thầy giáo gọi học trò mình là ngài ( thưa ngài ) thể thái độ tôn trọng Bởi vì ông đặt địa vị mình là người dân thường giao tiếp với vị tướng - Vị tướng gọi “thầy” xưng “em” thể thái độ tôn trọng thầy Ông đã đặt địa vị mình là học sinh giao tiếp với thầy giáo cũ b ( 0,5 điểm) Cả hai nhân vật cắt lời người đối thoại với mình không bị coi là lịch vì hai thể thái độ tôn trọng Cắt lời là thể tôn trọng chính mình với người c ( 0,5 điểm) Qua thoại, ta thấy vị tướng là người sống có ân nghĩa, thuỷ chung, luôn biết ơn người thầy đã dạy dỗ, cưu mang mình… Câu ( diểm) (55) a Về hình thức : ( 0,5 diểm) Học sinh viết thành bài văn cảm thụ có bố cục phần : mở – thân – kết rõ ràng ; diễn đạt, trình bày rõ ràng , lưu loát b Về nội dung : ( 1,5 điểm) Cần rõ * Biện pháp nghệ thuật : - Nhân hoá : thuyền - Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác : nghe… * Tác dụng : Hai câu thơ miêu tả thuyền nằm im trên bến sau vật lộn với sóng gió biển khơi trở Tác giả không “thấy” thuyền nằm im trên bến mà còn thấy mệt mỏi , say sưa, còn “ cảm thấy” thuyền lắng nghe chất muối thấm dần thớ vỏ nó.Con thuyền vô tri đã trở nên có hồn, tâm hồn tinh tế Cũng người dân chài, thuyền lao động thấm đậm vị muối mặn mòi biển khơi Không có tâm hồn tinh tế, tài hoa và nhầt là không có lòng gắn bó sâu nặng với người cùng sống lao động làng chài quê hương thì không thể có câu thơ xuất thần Câu ( điểm) A.Yêu cầu chung : - Kiểu bài : Nghị luận chứng minh - Vấn đề cần chứng minh : Sự giống và khác niềm khao khát tự “ Nhớ rừng” ( Thế Lữ ) và “ Khi tu hú” ( Tố Hữu ) - Phạm vi dẫn chứng : Hai bài thư “Nhớ rừng” , “ Khi tu hú” B Yêu cầu cụ thể : Cần đảm bảo ý sau I Mở bài : ( 0,75 điểm) - Giới thiệu khái quát bối cảnh Việt Nam trước CMT8 : Dân tộc ta chìm ách nô lệ TD Pháp, nhiều niên trí thức có tâm huyết với non sông đất nước khao khát tự - Bài thơ “ Nhớ rừng” ( Thế Lữ ) , “ Khi tu hú” ( Tố Hữu ) nói lên điều đó - Trích ý kiến… II Thân bài : ( điểm) Lần lượt làm rõ luận điểm sau Luận điểm : ( điểm) Cả hai bài thơ thể lòng yêu nước và niềm khao khát tự cháy bỏng : - Vì yêu nước nên thấy hết nỗi tủi cực sống nô lệ ( d/c : Gậm khối căm hờn cũi sắt…) , uất ức bị giam cầm ( d/c : Ngột làm , chết uất thôi…) - Không chấp nhận sống nô lệ , luôn hướng tới sống tự : + Con hổ nhớ sống tự vùng vẫy núi rừng đại ngàn : Những đêm trăng đẹp , ngày mưa, bình minh rộn rã tưng bừng…Con hổ lúc mơ màng thi sĩ, lúc lại bậc đế vương đầy quyền uy… ( d/c…) + Người niên yêu nước thân bị tù đày tâm hồn hướng ngoài song sắt để cảm nhận tranh mùa hè rữc rỡ sắc màu, rộn rã âm thanh, đầy hương vị ngào…( d/c…) Luận điểm : ( điểm ) Thái độ đấu tranh cho tự khác (56) - “Nhớ rừng” là tiếng nói tầng lớp niên có tâm yêu nước , đau đớn thân phận nô lệ chưa tìm đường giải thoát, đành buông xuôi, bất lực Họ đã tuyệt vọng, đã hết ước mơ chiến thắng, đã thôi nghĩ đến hành động…Đây là thái độ đấu tranh tiêu cực…(d/c…) - Khi tu hú là tiếng nói chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, đại diện cho niên đã theo đường cứu nước mà cách mạng ra, biết rõ đường cứu nước là gian khổ kiên theo đuổi Họ tin tương lai chiến thắng cách mạng, đất nước độc lập, dân tộc tự Họ không ngừng đấu tranh để giải phóng dân tộc Đây là thái độ đấu tranh tích cực.( d/c…) Kết bài : ( 0,75 điiểm) Khẳng định lại giá trị hai bài thơ - Trân trọng nỗi niềm yêu nước sâu kín Đó là nỗi đau nhức nhối vì thân phận nô lệ, khơi dậy niềm khao khát tự và nhớ tiếc thời oanh liệt dân tộc - Tiếng nói khao khát tự ,ý thức đấu tranh giành tự mạnh mẽ “Khi tu hú” có tác dụng tích cực niên đương thời Hình thức trình bày : 0,5 điểm KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN VĂN NĂM HỌC 2001-2002 Đề thi Môn: Văn - Tiếng Việt Đề bài I- Tiếng Việt : ( điểm) Trong bài thơ “Nước vối quê hương” nhà thơ Nguyễn Trọng Định có đoạn viết: “Đêm rừng già nghe mưa rơi Một mảnh áo tơi che chẳng kín người Nước chảy qua môi hớp ngụm nhỏ Bỗng nhớ mẹ ngồi bên ấm giỏ Nước vối đặc nồng ngào chuyện cũ Ôi nhớ , Mảnh vườn quê hương ta đó Cây vối già bạc phếch nắng mưa Mỗi nhánh mốc gầy in dấu tuổi thơ Tháng năm tới cành còn thấy nụ Nụ chín vàng mẹ lấy vào dấm ủ Hạt khô ròn nắng nhỏ xôn xao Rồi ngày ngâu tràn chum nước gốc cau Những tháng rét trải rơm làm ổ ngủ Bắc ấm nước mưa , ngồi nhóm lửa Nụ tích mùa mẹ lại sẻ pha Chén nước ấm nồng ngai ngái vị thuốc ta (57) Mà nhấp khỏi hoài đầu lưỡi Con ủ tay nắp bông nóng hổi Nghe rì rầm câu chuyện cũ năm nao ” ( Trích tập: Cuộc chia ly màu đỏ - Sắc cầu vồng Nguyễn Mỹ và Nguyễn Trọng Định - NXB Hà Nội 1979- Trang 59-60) Cảm thụ em đọc đoạn thơ trên II- Làm văn : ( điểm ) Trong lời “Di chúc”, Bác Hồ viết : “ Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể đội, cho các cháu niên và nhi đồng” (Trích : Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam - Hà Nội 1989 - Trang50) Dựa vào các tác phẩm đã học và đọc thêm, em hãy chứng minh Bác Hồ đã dành cho toàn dân ta, đặc biệt là thiếu niên, nhi đồng tình yêu thương bao la, sâu nặng Hướng dẫn chấm thi Tiếng Việt ( điểm) Học sinh có thể xếp trình bày theo nhiều cách khác nhau, có thể có cảm nhận riêng phải phù hợp với yêu cầu đề bài Cụ thể cần nêu số ý sau : 1/ Về nội dung : Đoạn thơ thể tình cảm tác giả quê hương thật giản dị mà đặc sắc tinh tế Nỗi nhớ quê hương nhớ từ hoản cảnh thực tế mang cái đặc biệt chiến tranh Đó là cảnh các anh đội hành quân qua rừng mưa nên “ mảnh áo tơi che chẳng kín người” , “nước chảy qua môi hớp ngụm nhỏ” để nỗi nhớ quê hương , nhớ người mẹ già Một hình ảnh trung thực , quá đỗi thân thuộc không thể phai nhoà : đó là ngày xưa ngôi nhà hình ảnh người mẹ già ngồi bên ấm giỏ với ấm nước vối đặc nồng, ngai ngái mà nhấp khỏi hoài đầu lưỡi và chuyên cũ ngày xưa Rồi khung trời tuổi thơ anh thật đậm đà ấm nước vối năm xưa ngồi nhóm lửa, bà mẹ già với hạt nụ vối khô tích mùa sẻ pha sống dậy tâm trí tất người tình cảm mẹ tha thiết Hình ảnh bà mẹ thơ Nguyễn Trọng Định còn gợi cho người đọc xúc động, trân trọng đặc biệt đó chính là sống giản dị chân quê giống hoản cảnh bao gia đình Việt Nam, bao bà mẹ Việt Nam ta gặp 1/ Về nghệ thuật : - Bài thơ mang cấu tứ quen thuộc : viết kỷ niệm với quê hương Bài thơ thành công và để lại dấu ấn người đọc nó thật tự nhiên , kể lại chuyện mình với kỷ niệm giản dị ngày xưa - Mặc dù câu chữ bài thơ giản dị thật tinh tế , nó thể tài quan sát tác giả từ việc bà mẹ sẻ nụ vối pha, đến nụ vối tích mùa nên còn ngai ngái vị thuốc ta - Đoạn thơ có chi tiết đã thể chuỗi logíc câu chuyện: đó là từ cái lạnh mưa rừng nhớ cái ấm nước vối đặc nồng nắp bông nóng hổi, từ cái xa xôi (58) đêm mưa, lạnh rừng già nghĩ nhà ấm áp tình mẹ với kỷ niêm tuổi thơ êm đẹp Và đó là chìa khoá mở cho tình cảm anh với quê hương, với mẹ 3/ Thang điểm : - Cho điểm : Đảm bảo yêu cầu nêu trên - Cho 1.5 điểm : Thể 1/2 yêu cầu nội dung song bố cục chưa thật chặt chẽ , mạch lạc Làm văn : (7 điểm ) Yêu cầu và thang điểm 1/ Về kỹ năng: Hiểu đúng yêu cầu đề bài Biết cách làm bài văn nghị luận bố cục rõ ràng, kết cấu hợp lí, diễn đạt tốt , không mắc các lỗi chính tả , dùng từ , ngữ pháp 2/ Về nội dung : Học sinh có thể xếp trình bày theo nhiều cách khác nhau, có thể có ý kiến riêng phải phù hợp với yêu cầu đề bài Cụ thể cần chứng minh tình yêu thương bao la Bác Hồ nhân dân ta , đặc biệt là thiếu niên, nhi đồng thông qua các tác phẩm văn thơ và qua đời Bác Hơn 60 năm qua, từ buổi thiếu niên phút cuối cùng, Hồ Chí Minh đã cống hiến chọn đời mình cho nghiệp cách mạng nhân dân ta và nhân dân giới, Người đã trải qua đời oanh liệt, đầy gian khổ hi sinh, vô cùng cao thượng và phong phú , vô cùng sáng và đẹp đẽ Lúc còn sống, Người dành tất lòng hiền từ ấm áp cho đồng bào , cháu, già, trẻ, gái, trai miền Bắc, miền Nam, miền xuôi, miền ngược Khi đi, người còn “ để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể đội, cho các cháu niên và nhi đồng” ( Trích : Điếu văn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ) 2.1- Chứng minh tình yêu thương Bác toàn thể nhân dân : + Từ còn hoạt động cách mạng nước ngoài, còn hoản cảnh bí mật Bác đã thương yêu thông cảm người lao động Bị bọn Tưởng Giới Thạch bắt giam Bác không nghĩ đến thân , thương đến người dân lao đông cực nhọc (ở Trung Quốc ) : Phu làm đường + Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cùng toàn dân chịu đựng gian khổ khó khăn Nhiều đêm Người không ngủ vì lo, vì thương dân công , đội : Đêm Bác không ngủ + Đối với đồng bào miền Nam : “Miền Nam luôn trái tim tôi “ 2.2- Chứng minh tình yêu thương Bác thiếu niên , nhi đồng: + Trong nhà tù Tưởng Giới Thạch khổ cực, Bác quên nỗi đau khổ riêng mình mà xúc động , xót xa vì cháu nhỏ bị bắt giam ( Cháu bé nhà lao Tân Dương ) ; thương cảnh thiếu nhi nước nô lệ mà phải lầm than , không học hành , vui chơi ( Ca thiếu nhi ) + Sau cách mạng Bác quan tâm đến việc học hành thiếu nhi : Thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường ; thư Trung thu gưỉ các cháu thiếu niên, nhi đồng + Trong sống Bác dành tình thương yêu đến các cháu thiếu nhi vì các em “như búp trên cành” ; Bác động viên các em tuổi nhỏ làm việc nhỏ 2.3/ Sau trình bày các nội dung trên học sinh cần khẳng định tình yêu thương Bác toàn dân , đặc biệt là với thiếu niên, nhi đồng Tình cảm thôi thúc người suốt đời phấn đấu vì nhân dân vì hệ tương lai đất nước (59) ******************************************************************** ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CỤM KHỐI NĂM HỌC 2007-2008 Môn : Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( Học sinh làm phần trắc nghiệm trực tiếp vào đề thi) Câu I : Thơ tác giả nào coi là gạch nối hai thơ cổ điển và đại Việt Nam ? A Trần Tuấn Khải C Phan Bội Châu B Tản Đà D Phan Châu Trinh Câu II : Đọc hai câu thơ sau và cho biết: “ Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ Khắp dân làng tấp nập đón ghe ” ( Tế Hanh) 1/ Thuộc kiểu câu gì? A Câu nghi vấn C Câu cảm thán B Câu cầu khiến D Câu trần thuật 2/ Thuộc hành động nói nào ? A Hỏi C Điều khiển B Trình bày D Bộc lộ cảm xúc Câu III : Hai câu thơ sau sử dụng phép tu từ gì? “ Mở cửa nhìn trăng, trăng tái mặt Khép phòng đốt nến, nến rơi châu” ( Hàn Mặc Tử ) A Nhân hoá B Hoán dụ C Ẩn dụ D Liệt kê Câu IV : Nhân vật ông giáo truyện ngắn “ Lão Hạc ”giữ vai trò gì ? A Nhân vật kể chuyện C Nhân vật tham gia vào câu chuyện B Nhân vật chứng kiến câu chuyện D Nhân vật nghe lại câu chuyện Câu V : Trong các từ ngữ : Trường, bàn ghế, người bạn, lớp từ ngữ nào có nghĩa khái quát A Trường B Lớp C Bàn ghế D Người bạn Câu VI : Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành phần giới thiệu tác giả Thế Lữ : Thế Lữ ………… .(1) tên khai sinh là ……………………(2)quê ở……………… (3) là nhà thơ tiêu biểu……………………………………… …………(4) Với hồn thơ…… ………………………………… (5), Thế Lữ đã góp phần quan trọng vào việc……………… ………………………………………………………….(6) Ngoài sáng tác thơ, Thế Lữ còn viết ………………………………………… …………………….……… (7) Sau đó ông chuyển hẳn sang hoạt động sân khấu và là người có công………………………… …………… ………………………… …………… ……………… (8)Ông Nhà nước…… ………… ……………………… … (60) ………….…………………………….(9) Tác phẩm chính …………… …………………… ………………………………………………(10) Câu VII : Điền vào ô trống để nói rõ cách trình bày luận điểm bài văn nghị luận sơ đồ sau : a) Luận Luận Luận Luận điểm b) b) Luận điểm Luận Luận Luận Câu VIII : Điền vào sơ đồ phép lập luận đoạn trích “ Bàn luận phép học ” Nguyễn Thiếp II PHẦN TỰ LUẬN : Câu I : Chỉ và phân tích giá trị biểu đạt biện pháp tu từ sử dụng đoạn thơ sau : Nhà nhỉ, tường vôi trắng Thơm phức mùi tôm nặng nong Ngồn ngộn sân phơi khoai dát nắng Giếng vườn vậy, nước khơi ( Mẹ Tơm – Tố Hữu) Câu II: Có ý kiến cho : Chị Dậu và Lão Hạc là hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám Qua văn “ Tức nước vỡ bờ ” ( Ngô Tất Tố ), “ Lão Hạc ” ( Nam Cao ), em hãy làm sáng tỏ nhận định trên ( Học sinh làm bài phần tự luận vào tờ giấy khác hội đồng thi chuẩn bị) Hớng dẫn chấm bài thi học sinh giỏi cụm lớp năm học 2007- 2008 Môn thi : Ngữ văn Thời gian làm bài : 120 phút I Trắc nghiệm : (4 điểm) Câu I : B - Tản Đà Câu II : 1/ D - Câu trần thuật 2/ B – Trình bày (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (61) Câu III : A- Nhân hoá (0,25 điểm) Câu IV : A- Nhân vật kể chuyện (0,25 điểm) Câu V : A- Trờng (0,25 điểm) Câu VI : Học sinh lần lợt điền các cụm từ sau : (1) : 1907 – 1989 (2) : Nguyễn Thứ Lễ (3) : Bắc Ninh (4) : Nhất phong trào thơ (1932-1945) buổi đầu (5) : Dồi dào, đầy lãng mạn (6) : Đổi thơ ca và đem lại chiến thắng cho thơ (7) : Viết truyện ( truyện trinh thám, truyện đờng rừng lãng mạn …) (8) : Đầu xây dựng ngành kịch nói nớc ta (9) : Truy tặng giải thởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật (năm 2003) (10) : Mấy vần thơ (1935), Vàng và máu ( truyện 1934) HS điền đúng, đầy đủ 10 thông tin : 1,0 điểm HS điền đúng 7,8,9 thông tin: 0,75 điểm HS điền đúng 5,6 thông tin: 0,5 điểm HS điền đúng 3,4 thông tin: 0,25 điểm HS điền đúng dới thông tin không có điểm Câu VII : ( 0,5 điểm) a Quy nạp b Diễn dịch Đúng ý: 0,25 điểm Câu VIII : Yêu cầu điền đúng sơ đồ Mục đích chân chính việc học Phê phán lệch lạc, sai trái Khẳng định quan điểm, phương pháp đúng đắn Tác dụng việc học chân chính Điền đúng cả: 1,0 điểm đúng trờng hợp: 0,75 điểm đúng trờng hợp: 0,5 điểm đúng trờng hợp không cho điểm II Tự luận : (16 điểm) Câu I : ( 3,0 điểm) a Học sinh đợc biện pháp tu từ Đổi trật tự cú pháp khổ thơ : Thơm phức mùi tôm nặng nong, ngồn ngộn sân phơi (1,0 điểm) b Giá trị biểu đạt : Đổi trật tự cú pháp để biểu trù phú, đầy đủ hạnh phúc, ấm no, sống vùng quê biển đợc thể vật hẳn lên (2,0 điểm) (62) Câu II : ( 13 điểm ) - Yêu cầu hình thức : Bố cục rõ ràng, trình bày đẹp, diễn đạt lu loát, ít sai chính tả Bài làm đúng thể loại (1 điểm) - Yêu cầu nội dung : 1/ Mở bài : Học sinh dẫn dắt và nêu đợc vấn đề nghị luận : Chị Dậu và Lão Hạc là hình tợng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận ngời nông dân Việt Nam trớc cách mạng tháng tám ( 0,5 điểm ) 2/ Thân bài: a Chị Dậu và Lão Hạc là hình tợng tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp ngời nông dân Việt Nam trớc cách mạng * Chị Dậu : Là mẫu mực vừa gần gũi vừa cao đẹp ngời phụ nữ nông thôn Việt Nam thời kì trớc cách mạng : Có phẩm chất ngời phụ nữ truyền thống, có vẻ đẹp ngời phụ nữ đại Cụ thể : - Là ngời vợ giàu tình thơng : Ân cần chăm sóc ngời chồng ốm yếu vụ su thuế ( 1,0 điểm ) - Là ngời phụ nữ cứng cỏi, dũng cảm để bảo vệ chồng ( 1,25 điểm ) * Lão Hạc :Tiêu biểu cho phẩm chất ngời nông dân thể : - Là lão nông chất phát, hiền lành, nhân hậu ( dẫn chứng) ( 1,5 điểm ) - Là lão nông nghèo khổ mà sạch, giàu lòng tự trọng(dẫn chứng) (1,5 điểm ) b Họ là hình tợng tiêu biểu cho số phận đau khổ, bi thảm ngời nông dân Việt Nam trớc cách mạng : * Chị Dậu Số phận điêu đứng : Nghèo khổ, bị bóc lột su thuế, chồng ốm và có thể bị đánh, bị bắt lại ( 1,5 điểm ) * Lão Hạc : Số phận đau khổ, bi thảm : Nhà nghèo, vợ chết sớm, trai bỏ làng làm phu cao su, thui thủi sống cô đơn mình; tai hoạ dồn dập, đau khổ vì bán cậu vàng; tạo đợc món nào ăn món nấy, cuối cùng ăn bả chó để tự tử ( 2,0 điểm ) c Bức chân dung Chị Dậu và Lão Hạc đã tô đậm giá trị thực và tinh thần nhân đạo hai tác phẩm Nó bộc lộ cách nhìn ngời nông dân hai tác giả Cả hai nhà văn có đồng cảm, xót thơng số phận bi kịch ngời nông dân ; đau đớn, phê phán xã hội bất công, tàn nhẫn Chính xã hội đã đẩy ngời nông dân vào hoàn cảnh bần cùng, bi kịch; có chung niềm tin khả chuyển biến tốt đẹp nhân cách ngời Tuy vậy, nhà văn có cách nhìn riêng : Ngô Tất Tố có thiên hớng nhìn ngời nông dân trên góc độ đấu tranh giai cấp, còn Nam Cao chủ yếu sâu vào phản ánh thức tỉnh nhận thức nhân cách ngời… Nam Cao sâu vào giới tâm lý nhân vật, còn Ngô Tất Tố chủ yếu miêu tả nhân vật qua hành động để bộc lộ phẩm chất… ( 2,25 điểm ) 3/ Kết bài : Khẳng định lại vấn đề ( 0,5 điểm ) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài : 150 phút (63) Câu 1: (2 điểm) Mở đầu bài thơ “Viếng lăng Bác”- Viễn Phương viết: “Ngày ngày mặt trời qua trên lăng Thấy mặt trời trên lăng đỏ” ( Viếng lăng Bác Viễn Phương) a Chỉ nét độc đáo nghệ thuật câu thơ trên b Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 câu bình giá trị nghệ thuật hình ảnh thơ Câu2: ( điểm ) Có ý kiến cho rằng: “ Từ hình thức đấu lý chuyển sang đấu lực Chị Dậu và tên tay sai, “ Tức nước vỡ bờ” – Tắt đèn Ngô Tất Tố là quá trình phát triển lô gíc, vừa mang giá trị nhân văn lớn lại có sức tố cáo cao” Em có đồng ý với ý kiến không? Qua văn “ Tức nước vỡ bờ” trình bày ý kiến em Câu3: ( điểm ) Chân dung Hồ Chí Minh qua: “ Tức cảnh Pác bó”, “ Ngắm trăng”, “ Đi đường” – Ngữ văn lớp – tập ĐÁP ÁN CHẤM HSG LỚP Câu ( điểm ) * Xác định biện pháp tu từ: ẩn dụ – hình ảnh “mặt trời” câu thứ là Bác Hồ (1 điểm) * Viết đoạn văn (3 điểm) - Cần đạt yêu cầu sau: a Hình thức: - Đảm bảo yêu cầu đoạn văn: Không quá dài, quá ngắn ( 0,5) - Xác định câu chủ đề ( quy nạp – diễn dịch ) ( 0,5) - Chú ý diễn đạt, lỗi chính tả, hành văn, b, Nội dung: * Ý nghĩa hình ảnh mặt trời: Đem lại ánh sáng cho người, cho muôn loài -> Cuộc sống không thể thiếu( 0,5) - Hai câu có hình ảnh mặt trời: + Câu 1: Mặt trời thiên nhiên ( hình ảnh mặt trời thực) + Câu2: Mặt trời biểu tượng – Chủ tịch Hồ Chí Minh => Sử dụng hình ảnh ẩn dụ dân tộc VN Bác chính là mặt trời – Người đem lại độc lập tự , sống ấm no cho nhân dân VN(0,5) - Viễn Phương liên tưởng hình ảnh mặt trời tự nhiên so sánh với vị lãnh tụ dân tộc VN -> Nói đến vĩ đại Bác lòng nhân dân VN => Dù Bác tư tưởng Bác “ là kim nam” dẫn đường cho dân tộc VN ( 0,5) Câu 2: ( điểm ) Đảm bảo yêu cầu sau: a Hình thức: - Đầy đủ bố cục phần ( 0, 5) - cách diễn đạt hành văn, trình bày ( 0,5) b Nội dung: (64) * Mở bài: Giới thiệu tác giả - tác phẩm“ Tắt đèn” và “ Chị Dậu” ( 0,5) -> Khẳng định ý kiến trên hoàn toàn hợp lý * Thân bài: A Giải thích: + Đấu lý: Hình thức sử dụng ngôn ngữ - lời nói + Đấu lực: Hình thức hành động => Quá trình phát triển hoàn toàn lôgíc phù hợp với quá trình phát triển tâm lý người ( 0,5) Hoàn cảnh đời sống nhân dân VN trước Cách mạng ( 0,5) Hoàn cảnh cụ thể gia đình Chị Dậu: Nghèo bậc cùng đinh làng Đông Xá ( 0,5) - Không đủ tiền nạp sưu -> bán -> thiếu -> Anh Dậu bị bắt Cuộc đối thoại chị Dậu – Cai lệ – Bọn người nhà lý Trưởng ( 0,5) + Phân tích đối thoại ( từ ngữ xưng hô)-> hành động bọn cai lệ -> không có chút tình người + Mới đầu van xin, nhún nhường -> bùng phát + Cai lệ – người nhà lý trưởng đến trói, đánh, bắt anh Dậu tình trạng ốm đau vì đòn roi, tra tấn, ngất - tỉnh lại -> Chị Dậu chuyển thành hành động -> Đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động chị Dậu => Quy luật: “Tức nước vỡ bờ”- “có áp có đấu tranh” Ý nghĩa: ( điểm ) * Giá trị thực: (0.5) - Phơi bầy hoàn toàn xã hội - Lột trần mặt giả nhân chính quyền thực dân * Giá trị nhân đạo:(1điểm)( ý đúng 0.2đ) - Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp Chị Dậu + Một người phụ nữ thông minh sắc sảo + Yêu thương chồng tha thiết + Là người đảm đang, tháo vát + Một người hành động theo lý lẽ phải trái + Bênh vực số phận người nông dân nghèo * Giá trị tố cáo:(0 5) - thực trạng sống người nông dân VN bị đẩy đến bước đường cùng ( liên hệ với lão Hạc, Anh Pha ( Bước đường cùng )) Hành động vô nhân đạo không chút tình người bọn tay sai => xã hội “ Chó đểu” ( Vũ Trọng Phụng ) => Chứng minh cho quy luật phát triển tự nhiên người: “ Con Giun xéo mãi phải oằn” Mở rộng nâng cao vấn đề ( 0,5 ) - Liên hệ số phận người phụ nữ xã hội phong kiến - Số phận người nông dân các tác phẩm cùng giai đoạn - Hành động chị Dậu là bước mở đường cho tiếp bước người phụ nữ VN nói riêng, nông dân VN nói chung có ánh sáng cách mạng dẫn đường ( Mị – Vợ chồng A Phủ) * Kết bài:(0.5) - Khẳng định quy luật phát triển hoàn toàn tự nhiên -> đúng với phát triển tâm lý người - Cảm nghĩ thân em (65) Câu 3: ( điểm ) a Nội dung: * Mở bài: Giới thiệu Hồ Chí Minh (1.0) * Thân bài: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ ( 1.0) Giới thiệu chân dung Hồ Chí Minh ( điểm ) * Đại nhân:(1.5đ) + Yêu tổ quốc + Yêu thiên nhiên + yêu thương người -> “Bác ơi! Tim Bác mênh mông Ôm non sông kiếp người” ( Tố Hữu ) * Đại trí:(1đ) + Bài học đánh cờ, thể chiến lược quân , lãnh đạo “ Lạc nước hai xe đành bỏ phí Gặp thời nước thành công” ( Nhật kí tù) * Đại dũng:(1.5đ) Tinh thần thép: Ung dung, lạc quan, tự Trong số bài bác) Bác nhắc đến từ thép bài đề từ “Nhật kí tù” Nhưng bài nào, dòng nào, câu nào củng ánh lên tinh thần thép: - Đi đường – Rèn luyện ý trí nghị lực - Ngắm trăng: Vượt lên hoàn cảnh - Tức cảnh Pác Bó: Lạc quan , tin tưởng sống Mở rộng nâng cao vấn đề: Liên hệ thú lâm tuyền Bác khác với người xưa (1.0) - Người xưa: Nguyễn Trãi – Nguyễn Khuyến: Sống ẩn mình, gửi tâm với cảnh, quay với thiên nhiên - Hồ Chí Minh: Tình yêu thiên nhiên gắn liền với hoạt động yêu nước, cứu nước -> Chất cộng sản người Hồ Chí Minh - Hình ảnh, tư tưởng Bác gắn với hành động thân em và hệ trẻ hôm Kết bài: (1.0) - Cảm nghĩ chân dung Hồ Chí Minh ( 0.5) - Hình ảnh người chiến sĩ cộng sản.(0.5) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn : Ngữ văn Năm học : 2008 - 2009 Câu ( 2đ ) Ca dao có bài: “Ngày ngày em đứng em trông Trông non non ngất, trông sông sông dài Trông mây mây kéo ngang trời Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa.” Câu ( 2đ ) Trong đoạn văn đây theo em người viết mắc phải lỗi gì ? Hãy chữa lại cho đúng (66) “ Thủa nhỏ, Lê Quí Đôn là đứa trẻ thông minh ngỗ ngược Ngay học, Lê Quí Đôn đã có ý thức tìm tòi, nghiên cứu, phê phán điểm phản khoa học thường tôn sùng lúc Ông thường tham gia bình văn cùng người lớn tuổi, không dám coi thường “ Chú học trò nhãi ranh” học nhiều biết rộng Câu ( 6đ ) Có ý kiến cho rằng: “Dù sáng tác theo trào lưu lãng mạn hay thực, trang viết nhà văn tài và tâm huyết thấm đượm tinh thần nhân đạo sâu sắc” Qua các văn “ Lão Hạc ”, “ Trong lòng mẹ ”, “ Tức nước vỡ bờ ” em hãy làm sáng tỏ nhận định trên ? _Hết _ Câu1: ( 1điểm ) Tìm biện pháp tu từ các câu sau, nêu tác dụng? Một tiếng chim kêu sáng rừng Câu 2:(2điểm) Chỉ rõ các vế câu ghép, nêu rõ quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép thứ hai Có nên tách vế câu thành câu đơn không? vì sao? Thử tách vế câu ghép thứ và thứ ba thành câu đơn So sánh cách viết với cách viết đoạn trích, qua cách viết em hình dung nhân vật nói nào? “chị Dậu càng tỏ đau đớn : - Thôi, u van con, u lạy con, có thương thầy, thương u, thì bây cho u Nếu chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiền cho, u chưa có tiền nộp sưu thì không khéo thầy chết đình, không sống Thôi, u van con, u lạy con, có thương thầy, thương u, thì bây cho u.” ( Ngô Tất Tố, Tắt đèn) Câu 3: (2 điểm) Khi nghe Binh Tư nói chuyện ông giáo cảm thấy đời đáng buồn; biết cái chết đau đớn lão, ông giáo lại nghĩ đời chưa hẳn đã đáng buồn lại đáng buồn theo nghĩa khác Vì ông giáo lại có tâm trạng vậy? Hãy giải thích? Câu 4: ( điểm) Em hãy kể lại lần mắc lỗi làm cho cha mẹ buồn - (67) Câu 1(1 điểm): Tìm biện pháp tu từ câu thơ sau , nêu tác dụng ? “Đội trời đạp đất đời Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông.” (Nguyễn Du) Câu (2 điểm): Trong đoạn trích đây có hai câu ghép dài Xét mặt lập luận, có thể tách vế câu ghép thành câu đơn không?Vì ?xết mặt giá trị biểu hiện, câu ghép dài có tác dụng nào việc miêu tả lời lẽ nhân vật( Lão Hạc )? “Lão nhỏ nhẻ và dài dòng thật Nhưng đại khái có thể rút vào hai việc Việc thứ nhất: lão thì già, vắng, nó còn dại lắm, không có người trông nom cho thì khó mà giữ vườn đất để làm ăn làng này; tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lý luận, người ta kiêng nể, lão muốn nhờ tôi cho lão gửi ba sào vườn thằng lão; lão viết văn tự nhượng cho tôi để không còn tơ tưởng dòm ngó đến; nào lão thì nó nhận vườn làm, văn tự đề tên tôi được, để để tôi trông coi cho nó Việc thứ hai: lão già yếu rồi, không biết sống chết lúc nào, không có nhà, lỡ chết không biết đứng lo cho được; để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt; lão còn hăm nhăm đồng bạc với năm đồng bạc vừa bán chó là ba mươi đồng bạc , muốn gửi tôi , để lỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả…” (Nam Cao ) Câu 3:(2 điểm): Qua câu chuyện “Chiếc lá cuôí cùng”, nhà văn muốn ca ngợi điều gì? Điều nào là quan trọng theo cảm nhận em ? Câu 4: ( điểm) Em hãy kể lại lần mắc lỗi làm cho cha mẹ buồn Đáp án kiểm tra HK I Ngữ văn ĐỀ CHẴN: Câu1: ( 1điểm) - rõ phép tu từ nói quá:” tiếng chim kêu” làm” sáng rừng”(0.5 điểm) - Tác dụng: khắc hoạ tâm trạngvui vẻ lạc quan yêu đời người chiến sĩ trên đường hành quân.(0.5 điểm) Câu 2: ( 2điểm) - Quan hệ ý nghĩa các vế câu câu ghép thứ hai là quan hệ:Điều kiện - kết quả, tức là các vế có ràng buộc lẫn khá chặt chẽ cho nên không nên tách thành câu đơn (1 điểm) (68) - Tách vế câu ghép thứ và thứ ba thành câu đơn ta có cảm tưởng nhân vật nói nhát gừng vì quá nghẹn ngào, đau đớn Viết tác giả khiến người ta hình dung kể lể, van vỉ tha thiết nhân vật ( chị Dậu) ( điểm) Câu 3: (2điểm) - Khi nghe chuyện Binh Tư, ông giáo buồn Ông buồn vì thấy người tử tế thế, cuối cùng không giữ phẩm giá; theo Binh Tư làm chuyện xấu Binh Tư coi thường ( điểm) - Đến lúc biết rõ cái chết lão Hạc, nỗi buồn ông giáo giải toả Thì lão Hạc không có hành động hay ý nghĩ xấu Binh Tư tưởng Cho nên ông giáo lại buồn theo nghĩa khác Đấy chính là vì người tử tế, đứng đắn, trọng nhân cách lão Hạc lại không sống, lại phải chết vật vã, đau đớn ( điểm) Câu 4: ( 5điểm) HS nêu các ý sau: - Giới thiệu chung câu chuyện: Tình xảy việc ( thời gian, không gian, việc) - Kể diễn biến câu chuyện: Kể theo trình tự thời gian trình tự tâm trạng ( nguyên nhân, diễn biến câu chuyện) - Kết thúc câu chuyện: Nêu suy nghĩ cảm xúc việc làm mình để cha mẹ buồn, nêu hướng sửa chữa  Chú ý: Cần sử dụng nhiều yếu tố miêu tả và biểu cảm việc kể chuyện  Cách cho điểm: - Điểm -5 : Chuyện kể sinh động,chi tiết, yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm phù hợp Câu văn chau chuốt, giàu cảm xúc.Chuyện kể xúc động - Điểm -3 : Chuyện kể có thể thiếu ý xúc động Có thể mắc 1,2 lỗi chính tả, lỗi câu - Điểm 1: Bài thiếu ý, sai chính tả nhiều ************************************************* Đáp án kiểm tra HKI Ngữ văn ĐỀ LẺ Câu1: ( 1điểm) - rõ phép tu từ nói quá: “ Đội trời đạp đất ” ( 0,5 điểm) - Tác dụng: khắc hoạ đậm nét khí phách anh hùng Từ Hải (0.5 điểm) Câu 2: ( 2điểm) a) Về nội dung: Mỗi câu ghép trình bày việc mà lão Hạc nhờ ông giáo ( 0,25 điểm) b) Về lập luận: Thể cách diễn giải nhân vật lão Hạc (0,25 điểm) c) Về quan hệ ý nghĩa: Chỉ rõ mối quan hệ tâm trạng, hoàn cảnh nhân vật lão Hạc với việc lão Hạc nhờ ông giáo giúp đỡ.( 0,25 điểm) d) - Nếu tách thành các câu đơn riêng biệt thì các mối quan hệ trên bị phá vỡ Nói cách khác, ngoài thông tin kiện, các câu ghép còn hàm chứa thông tin bộc lộ ( tháiđộ, cảm xúc, tâm trạng) ( 0,5 điểm) - Các câu đơn có thể đảm bảo thông tin kiện hoàn chỉnh thông tin khó đầy đủ câu ghép ( 0,5 điểm) Câu 3: (2điểm) (69) - Qua câu chuyện : “ Chiếc lá cuối cùng ”, Nhà văn muốn ca ngợi tình yêu thương người hoạ sĩ đòng nghiệp ( 0,5 điểm) - Tác giả ca ngợi người làm nghệ thuật đã phải kiên trì theo đuổi mục đích, hi vọng thành công không nhiều ( 0,5 điểm) - Điều quan trọng là ca ngợi sức mạnh chân chính nghệ thuật Chỉ có nghệ thuật có thể đem lại niềm tin yêu, hi vọng, khát vọng sống cho người Nghệ thuật cứu rỗi người ( điểm) Câu 4: ( 5điểm) HS nêu các ý sau: - Giới thiệu chung câu chuyện: Tình xảy việc ( thời gian, không gian, việc) - Kể diễn biến câu chuyện: Kể theo trình tự thời gian trình tự tâm trạng ( nguyên nhân, diễn biến câu chuyện) - Kết thúc câu chuyện: Nêu suy nghĩ cảm xúc việc làm mình để cha mẹ buồn, nêu hướng sửa chữa  Chú ý: Cần sử dụng nhiều yếu tố miêu tả và biểu cảm việc kể chuyện  Cách cho điểm: - Điểm -5 : Chuyện kể sinh động,chi tiết, yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm phù hợp Câu văn chau chuốt, giàu cảm xúc.Chuyện kể xúc động - Điểm -3 : Chuyện kể có thể thiếu ý xúc động Có thể mắc 1,2 lỗi chính tả, lỗi câu - Điểm 1: Bài thiếu ý, sai chính tả nhiều ************************************************* ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP Câu1: ( 1,0đ ) Khi viết đoạn văn đây người viết đã phạm lỗi gì ? Hãy chữa lại cho đúng “ Trong lịch sử chống ngoại xâm, chúng ta thấy dân tộc ta anh hùng hào kiệt thời nào có Hai bà Trưng phất cờ hồng đánh tan quan quân Thái Thú Tô Định, đền nợ cho nước, trả thù cho nhà Đất nước sau hai kỷ bị phong kiến nước ngoài đô hộ đã giành độc lập” Câu 2: ( 2,5đ ) - Xác định các biện pháp tu từ tác giả sử dụng đoạn thơ đây “Có gì Phương Tây Có đêm và có ngày Có máu và nước mắt Có sói lang và anh hùng” ( Tố Hữu ) - Nêu ý nghĩa hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ đoạn thơ trên? Câu : ( 6,5đ ) (70) Có thể nhận thấy đặc điểm tiêu biểu phong cách thơ Hồ Chí Minh là: “Trong thơ Người cảnh và tình luôn đan xen, hoà quyện lẫn nhau, tả cảnh đẻ bộc lộ tình” Em hãy phân tích bài thơ “Cảnh khuya”, “Rằm tháng riêng”, và bài thơ đã học và đọc thơ Bác để làm sáng tỏ ý kiến trên _Hết ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC : 2008 -2009 Môn Ngữ văn : Thời gian ( 150 phút không kể thời gian giao bài ) Câu : Để diễn tả tâm trạng bối rối chú bé Hồng lo sợ người ngồi trên xe không phải là mẹ, Nguyên Hồng viết “ Và cái làm đó không làm tôi thẹn, mà còn tủi cực nữa, khác gì ảo ảnh dòng nước suốt chảy bóng dâm đã trước mắt gần rạn nứt người hành ngã gục sa mạc” Em hãy phân tích ý nghĩa hình ảnh trên Câu : Cảm nhận cái hay nội dung và nghệ thuật đoạn thơ sau: Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, Cả thân hình nồng thuở vị xa xăm; Chiếc thuyền im bến mỏi trở nằm Nghe chất muối thấm dần thớ vỏ ( Quê hương – Tế Hanh ) Câu : Cảm nghỉ em nhân vật Lão Hạc truyện ngắn cùng tên Nam Cao Hướng dẫn chấm HSG lớp Môn : Ngữ văn Câu : ( điểm ) Đảm bảo các ý sau: - Về hình thức : Hoàn chỉnh đoạn văn theo cách trình bày nội dung đoạn văn - Về nội dung : + Hình ảnh so sánh có sức liên tưởng lớn + Hoàn cảnh thực bé Hồng + Tâm trạng trông ngóng, khát khao gặp mẹ + Từ hình ảnh so sánh để nhấn mạnh nỗi hổ thẹn, tủi cực và tuyệt vọng bé Hồng đó không phải là mẹ Câu : ( điểm ) Làm rõ các ý sau : 1- Hình thức : Đảm bảo đoạn văn 1- Nội dung : Cảm nhận cái hay nội dung và nghệ thuật qua hai hình ảnh : + Hình ảnh người sau ngày lao động trên biển khơi với làn da nhuộm nắng, nhuộm gió và vị mặn mòi sóng, dong rêu, nước đại dương đã thấm sâu vào đường gân thớ thịt người dân chài nên họ trở mang nguyên vẹn vị nồng tỏa biển khơi vẻ đẹp lớn lao, phi thường + Hình ảnh thuyền trở nên có hồn, tâm hồn tinh tế, nên nó lắng nghe chất muối thấm dần vào da thịt nó + Nghệ thuật : Tả thực, sáng tạo độc đáo, nhân hóa, ẩn dụ Câu : ( điểm ) Đảm bảo các yêu cầu sau : 1, Xác định yêu cầu : (71) - Thể loại : phát biểu cảm nghĩ nhân vật kết hợp với lập luận chứng minh - Nội dung : Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn lão Hạc 2, Hình thức : ( điểm ) Đảm bảo yêu cầu sau: - Bố cục : phần mở bài, thân bài, kết bài - Hành văn mạch lạc, rõ ràng, không sai lỗi chính tả 3, Nội dung : ( điểm ) Đảm bảo các phần sau: A/ Phần mở bài : ( 0,5 điểm ) Giới thiệu tác giả, tác phẩm Khái quát phẩm chất ( vẻ đẹp tâm hồn ) nhân vật B/ Thân bài : ( điểm ) Đảm bảo ý sau : * Ý : Lão Hạc người nông dân nghèo, lương thiện mà bất hạnh - Tài sản lão : Có ba sào vườn, túp lều, chó vàng - Vợ chết, cảnh gà trống nuôi - Tuổi già sống quạnh hưu, ốm đau, hoa màu bão, làng nghề vé sợi, lão không có việc làm, gía gạo đắt, bán cậu vàng, tìm cho mình cảnh giải thoát * Ý : Lão Hạc người giàu lòng nhân hậu - Đối với trai - Đối với vật đặc biệt là cậu vàng * Ý : Lão Hạc, người sạch, giàu lòng tự trọng - Nghèo giữ cho mình không theo gót Binh Tư để có ăn - Từ chối giúp đỡ ông giáo - Bất đắc dĩ phải bán chó lão dằn vặt lương tâm - Gửi tiền làm ma khỏi liên lụy đến xóm làng * Nghệ thuật : Miêu tả tâm lý nhân vật qua ngoại hình và nội tâm, cách kể chuyện xen lẫn triết lý sâu sắc C/ Kết bài : ( 0,5 điểm ) - Khẳng định lại cảm nghĩ - Đánh giá thành công tác phẩm (72)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hsg lop 8 vong I, de thi hsg lop 8 vong I