0

giao an tap doc lop 3

21 2 0
  • giao an tap doc lop 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 08:27

LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi.[r] (1)(2)(3)Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong ChiÕc thun xinh qu¸ ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng toả Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt n ớc dập dềnh Quanh thuyền sóng l ợn Nh phép mầu nhiệm Hiện tr ớc mắt em : Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô (4)(5)Luyện đọc Tìm hiểu bài (6)Luyện đọc Tìm hiểu bài (7)Luyện đọc Tìm hiểu bài (8)Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong ChiÕc thun xinh qu¸ ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay Mặt trời phơ NhiỊu tia nắng toả Thêm tờ xanh Cô cắt rÊt nhanh MỈt n íc dËp dỊnh Quanh thun sóng l ợn Nh phép mầu nhiệm Hiện tr ớc mắt em : Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay c« (9)Một tờ giấy trắng Cơ gấp cong cong Thoắt xong ChiÕc thuyÒn xinh qu¸ ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay Mặt trời phơ NhiỊu tia n¾ng toả Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh MỈt n íc dËp dỊnh Quanh thun sãng l ợn Nh phép mầu nhiệm Hiện tr ớc mắt em : Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô (10)Luyện đọc Tìm hiểu bài nắng toả sóng l ợn (11)Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong ChiÕc thun xinh qu¸ ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt tri ó phụ Nhiều tia nắng toả Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt n ớc dËp dỊnh Quanh thun sãng l ỵn Nh phép mầu nhiệm Hiện tr ớc mắt em : Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô (12)(13)Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong ChiÕc thun xinh qu¸ ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mt tri ó phụ Nhiều tia nắng toả Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt n íc dËp dỊnh Quanh thun sãng l ỵn Nh phép mầu nhiệm Hiện tr ớc mắt em : Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô (14)Luyện đọc Tìm hiểu bài n¾ng toả sóng l ợn phô tho¾t (15)Một tờ giấy trắng Cơ gấp cong cong Thoắt xong ChiÕc thuyÒn xinh qu¸ ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay Mặt trời phơ NhiỊu tia n¾ng toả Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh MỈt n íc dËp dỊnh Quanh thun sãng l ợn Nh phép mầu nhiệm Hiện tr ớc mắt em : Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô (16)Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong ChiÕc thun xinh qu¸ ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mt tri ó phụ Nhiều tia nắng toả Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt n íc dËp dỊnh Quanh thun sãng l ỵn Nh phép mầu nhiệm Hiện tr ớc mắt em : Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô (17)Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong ChiÕc thun xinh qu¸ ! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời ó phụ Nhiều tia nắng toả Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt n ớc dập dỊnh Quanh thun sãng l ỵn Nh phÐp mầu nhiệm Hiện tr ớc mắt em : Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô (18)Một tờ Cô gấp cong cong Thoắt ChiÕc thun xinh qu¸ ! Mét tê ……… Mềm mại tay cô Mặt trời Nhiều tia nắng toả Thêm tờ Cô cắt nhanh MỈt n íc ……… Quanh thun sãng l ỵn Nh phÐp ……… HiƯn tr íc mắt em : Biển biếc Rì rào sóng vỗ Biết bao Từ bàn tay c« (19)Mét tê ……… C« gấp Thoắt Chiếc thuyền ! Một tờ Mềm mại Mặt trời Nhiều tia Thêm tờ Cô cắt …… ………… MỈt n íc ……… Quanh thun ………… Nh phÐp ……… HiƯn tr ớc : Biển biếc Rì rào BiÕt bao ……… Tõ bµn ……… (20)Một Thoắt … ……… ChiÕc …… ………… ! Mét … ……… MỊm … ……… MỈt ……… NhiỊu ……… Thêm MỈt ……… Quanh ………… Nh ……… HiƯn ……… : BiĨn ……………… BiÕt ……………… (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tap doc lop 3, giao an tap doc lop 3