0

Bai 19 Thuc hanh 9 Bai tap va thuc hanh tong hop

17 2 0
  • Bai 19 Thuc hanh 9 Bai tap va thuc hanh tong hop

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 06:42

Sao chép tệp/thư mục: - Chọn tệp/thư mục cần sao chép - Vào lệnh Edit chọn lệnh Copy hoặc Kích phải chuột chọn mục Copy - Nháy chuột chọn thư mục sẽ chứa tệp/thư mục cần sao chép - Vào l[r] (1)(2) NỘI DUNG BÀI: Xem nội dung đĩa/thư mục Tạo thư mục mới, đổi tên tệp/thư mục Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục Xem nội dung tệp và khởi động chương trình (3) Xem nội dung đĩa/thư mục: Kích hoạt biểu tượng My Computer trên màn hình để xem các biểu tượng đĩa -Xem nội dung đĩa: Kích hoạt biểu tượng đĩa muốn xem -Xem nội dung thư mục: Kích hoạt biểu tượng thư mục muốn xem Các biểu tượng đĩa Biểu tượng thư mục (4) Tạo thư mục mới, đổi tên tệp/thư mục a Tạo thư mục: - Mở cửa sổ thư mục chứa thư mục - Nháy phải chuột vùng trống chọn New/Folder vào lệnh File/New/Folder - Gõ tên thư mục cần tạo nhấn Enter Sử dụng bàn phím gõ tên cho thư mục vào đây (chữ gõ vào thay chữ New Folder) Mở cửa sổ thư mục chứa thư mục Nháy phải chuột Gõ lệnh New/Folder File/New/Folder Gõ tên Enter (5) Tạo thư mục mới, đổi tên tệp/thư mục b Đổi tên tệp/thư mục: -Nháy chuột phải vào tên tập tin/ thư mục cần đổi tên > Rename - Gõ tên nhấn Enter Nháy chuột phải vào tệp/thư mục Rename Gõ tên Enter (6) Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục Để thực các thao tác trên Trước hết ta phải chọn tệp/thư mục cần thực theo các cách sau: - Chọn đối tượng: Nháy chuột vào biểu tượng tương ứng - Chọn nhiều đối tượng: C1: Giữ chuột và kéo phủ hết bề mặt các đối tượng cần chọn C2: Vừa giữ phím Ctrl vừa nhấp chọn đối tượng C3: Nhấn Ctrl + A vào lệnh Edit chọn Select All – chọn tất các đối tượng (7) Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục a Sao chép tệp/thư mục: - Chọn tệp/thư mục cần chép - Vào lệnh Edit chọn lệnh Copy Kích phải chuột chọn mục Copy - Nháy chuột chọn thư mục chứa tệp/thư mục cần chép - Vào lệnh Edit chọn Paste kích chuột phải vùng trống Chọn Paste Khi thực chép Tệp/thư mục cũ tồn tại! (8) Chuột phải copy paste Edit paste Chuột phải nháy Chọn tệp/thư mục chứa tệp/ thư mục cần chép copy áy nh Chọn tệp/thư mục Edit (9) Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục b Xóa tệp/thư mục - Chọn tệp/thư mục cần xóa - Nhấn phím Delete (xóa) Hoặc kích phải chuột tệp/thư mục cần xóa, chọn Delete Hộp thoại yêu cầu xác nhận Yes: Tệp/thư mục xóa bị đưa vào thùng rác No : Không xóa Chọn tệp/thư mục Nhấn phím Delete Nháy phải chuột Delete Xác nhận Xóa Yes Không xóa No (10) Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục c Di chuyển tệp/thư mục: - Chọn tệp/thư mục cần di chuyển; - Vào lện Edit chọn Cut Hoặc kích phải chuột tệp/thư mục Cần di chuyển, chọn Cut - Nháy chuột chọn thư mục chứa tệp tệp/thư mục cần di chuyển tới - Vào lệnh Edit chọn Paste Hoặc kích phải chuột vùng trống chọn Paste Khi thực di chuyển, Tệp/thư mục cũ bị xóa (11) Chuột phải cut paste Edit paste Chuột phải nháy Chọn tệp/thư mục chứa tệp/ thư mục cần di chuyển cut áy nh Chọn tệp/thư mục Edit (12) Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục d Tìm kiếm tệp/thư mục: - Kích hoạt biểu tượng My computer - Nháy chuột vào nút Search trên công cụ để mở hộp thoại tìm kiếm - Trong hộp thoại, chọn All files and folders (13) Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục d Tìm kiếm tệp/thư mục: • Kí tự ? hiểu là kí tự bất kì • Kí tự * hiểu là nhiều kí tự bất kì • Mục Look in hộp thoại phạm vi tìm kiếm tệp/thư mục Các thao tác - Nhập tên tệp/thư mục cần tìm vào ô All or part of the file name Có thể sử dụng kí tự đại diện * và ? - Chọn nút Search để tìm, kết ô bên phải cửa sổ My computer Search All file and folder All or part of the file name Nhập tên Search (14) Xem nội dung tệp và khởi động chương trình: a Xem nội dung tệp: Để xem nội dung tệp, nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng tệp (15) Xem nội dung tệp và khởi động chương trình: b Khởi động số chương trình đã cài đặt hệ thống: - Đối với chương trình đã có biểu tượng trên màn hình nền: Nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng để khởi động - Đối với chương trình không có biểu tượng trên màn hình nền: • Vào Start • Chọn Programs (All Programs) để mở bảng chọn chương trình • Nháy chuột vào mục tên chương trình bảng chọn chương trình (16) Xem nội dung đĩa/thư mục Xem nội dung đĩa Xem nội dung thư mục Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục Tạo thư mục mới, đổi tên tệp/thư mục Tạo thư mục Đổi tên tệp/ thư mục Sao chép tệp/ thư mục Xóa tệp/ thư mục Di chuyển tệp/ thư mục Xem nội dung tệp và khởi động chương trình Tìm kiếm tệp/ thư mục Xem nội dung tệp Khởi động chương trình đã cài đặt hệ thống (17) (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 Thuc hanh 9 Bai tap va thuc hanh tong hop, Bai 19 Thuc hanh 9 Bai tap va thuc hanh tong hop