0

100 câu trắc nghiệm dòng điện không đổi

27 10 0
  • 100 câu trắc nghiệm dòng điện không đổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2021, 17:05

100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổiBài 1: Dòng điện làA. dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.B. dòng chuyển động của các điện tích.C. dòng chuyển dời có hướng của electron.D. dòng chuyển dời có hướng của ion dương.Bài 2: Tác dụng nổi bậc của dòng điện làA. Tác dụng cơ.B. Tác dụng nhiệt.C. Tác dụng hóa học.D. Tác dụng từ.Bài 3: Chọn câu phát biểu đúng.A. Dòng điện là dòng chuyển dời của các điện tích.B. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều không thay đổi.C. Dòng điện không đổi là dòng điện có cường độ (độ lớn) không thay đổi.D. Dòng điện có các tác dụng như: từ, nhiệt, hóa, cơ, sinh lý…Bài 4: Đại lượng nào cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện?A. Hiệu điện thếB. Công suấtC. Cường độ dòng điệnD. Nhiệt lượng 100 câu trắc nghiệm Dịng điện khơng đổi Bài 1: Dịng điện A dịng chuyển dời có hướng điện tích B dịng chuyển động điện tích C dịng chuyển dời có hướng electron D dịng chuyển dời có hướng ion dương Bài 2: Tác dụng bậc dòng điện A Tác dụng B Tác dụng nhiệt C Tác dụng hóa học D Tác dụng từ Bài 3: Chọn câu phát biểu A Dòng điện dòng chuyển dời điện tích B Dịng điện khơng đổi dịng điện có chiều khơng thay đổi C Dịng điện khơng đổi dịng điện có cường độ (độ lớn) khơng thay đổi D Dịng điện có tác dụng như: từ, nhiệt, hóa, cơ, sinh lý… Bài 4: Đại lượng cho biết mức độ mạnh yếu dòng điện? A Hiệu điện B Công suất C Cường độ dịng điện D Nhiệt lượng Bài 5: Dịng điện khơng đổi gì? A Dịng điện có chiều cường độ khơng thay đổi theo thời gian B Dịng điện có cường độ khơng đổi theo thời gian C Dịng điện có chiều khơng đổi theo thời gian D Dịng điện có chiều cường độ thay đổi theo thời gian Bài 6: Dòng điện chạy mạch khơng phải dịng điện khơng đổi? A Trong mạch điện thắp sáng đèn mạng điện gia đình B Trong mạch điện kính đèn pin C Trong mạch điện kính thắp sáng đèn với nguồn điện acquy D Trong mạch điện kính thắp sáng đèn với nguồn điện pin mặt trời Bài 7: Cường độ dịng điện đo A Nhiệt kế B Vơn kế C ampe kế D Lực kế Bài 8: Đơn vị cường độ dịng điện A Vơn (V) B ampe (A) C niutơn (N) D fara (F) Bài 9: Cường độ dịng điện có đơn vị A jun (J) B cu – lông (C) C Vôn (V) D Cu – lông giây (C/s) Bài 10: Cường độ dịng điện khơng đổi xác định công thức sau đây? A I = q.t B I = q/t C I = t/q D I = q/e Bài 11: Mối liên hệ cường độ dòng điện (I), điện lượng (q) qua tiết diện thẳng dây dẫn biểu diễn đồ thị hình vẽ sau đây? Bài 12: Đơn vị điện lượng (q) A ampe (A) B cu – lông (C) C vôn (V) D jun (J) Bài 13: Chọn câu sai A Đo cường độ dòng điện ampe kế B Ampe kế mắc nối tiếp vào mạch điện cần đo cường độ dòng điện chạy qua C Dịng điện chạy qua ampe kế có chiều vào chốt dương (+) từ (-) D Dịng điện chạy qua ampe kế có chiều vào chốt âm (-) từ chốt (+) Bài 14: Hạt sau tải điện? A Prôtôn B Êlectron C Iôn D Phôtôn Bài 15: Điều kiện để có dịng điện cần A có vật dẫn điện nối liền thành mạch điện kín B trì hiệu điện hai đầu vật dẫn C có hiệu điện D nguồn điện Bài 16: Khi có dịng điện chạy qua vật dẫn đoạn mạch nối hai cực nguồn điện hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng tác dụng lực A Cu – lông B hấp dẫn C đàn hồi D điện Bài 17: Nguồn điện tạo hiệu điện hai cực cách A tách electron khỏi nguyên tử chuyển electron ion cực nguồn B sinh electron cực âm C sinh ion dương cực dương D làm biến electron cực dương Bài 18: Các nguồn điện trì tích điện khác hai cực nguồn điện A có xuất lực điện trường bên nguồn điện B có xuất lực lạ bên nguồn điện C hạt mang điện chuyển động hỗn loạn bên nguồn điện D hạt mang điện chuyển động theo hướng bên nguồn điện Bài 19: Bên nguồn điện, việc tách electron khỏi nguyên tử lực thực hiện? A Lực Cu – lông B Lực hấp dẫn C Lực lạ D Lực tương tác mạnh Bài 20: Các lực lạ bên nguồn điện khơng có tác dụng A Làm cho điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên nguồn điện B Tạo điện tích cho nguồn điện C Tạo trì hiệu điện hai cực nguồn điện D Tạo tích điện khác hai cực nguồn điện Bài 21: Câu sau sai nói lực lạ nguồn điện? A Lực lạ lực hóa học B Điện tiêu thụ tồn mạch cơng lực lạ bên nguồn điện C Sự tích điện hai cực khác hai cực nguồn điện lực lạ thực công làm dịch chuyển điện tích D Lực lạ có chất khác với lực tĩnh điện Bài 22: Trong đại lượng vật lý sau: I Cường độ dòng điện II Suất điện động III Điện trở IV Hiệu điện Các đại lượng vật lý đặc trưng cho nguồn điện? A I, II, III B I, II, IV C II, III D II, IV Bài 23: Gọi E suất điện động nguồn điện, A công nguồn điện, q độ lớn điện tích dương Mối liên hệ ba đại lượng diễn tả công thức sau đây? A E q = A B q = A.E C E = q.A D A = q2 E Bài 24: Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khẳ A tạo điện tích dương giây B tạo điện tích giây C thực công nguồn điện giây D thực công nguồn điện di chuyển đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên nguồn điện Bài 25: Đơn vị suất điện động A ampe (A) B Vôn (V) C fara (F) D vơn/met (V/m) Bài 26: Ngồi đơn vị vơn (V), suất điện động có đơn vị A Jun giây (J/s) B Cu – lông giây (C/s) C Jun cu – lông (J/C) D Ampe nhân giây (A.s) Bài 27: Câu 27 Để đo suất điện động nguồn điện người ta dùng A ampe kế mắc nối tiếp với nguồn điện B ampe kế mắc song song với nguồn điện C vôn kế mắc song song với nguồn điện nối với dây dẫn thành mạch kính D vơn kế mắc song song với nguồn điện để hở Bài 28: Hai nguồn điện có ghi 20V 40V, nhận xét sau A Hai nguồn tạo hiệu điện 20V 40V cho mạch B Khả sinh công hai nguồn 20J 40J C Khả sinh công nguồn thứ nửa nguồn thứ hai D Nguồn thứ sinh công nửa nguồn thứ hai Bài 29: Trong nhận định suất điện động, nhận định không là: A Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện B Suất điện động đo thương số cơng lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn có trị số hiệu điện hai cực mạch hở Bài 30: Câu 30 Chọn câu A Khi có dịng điện chạy qua, điện mà đoạn mạch tiêu thụ nhỏ công lực điện thực dịch chuyển có hướng điện tích B Khi có dịng điện chạy qua, điện mà đoạn mạch tiêu thụ công lực điện thực dịch chuyển có hướng điện tích C Khi có dịng điện chạy qua, điện mà đoạn mạch tiêu thụ nhiệt lượng toả đoạn mạch D Khi có dịng điện chạy qua, điện mà đoạn mạch tiêu thụ lớn công lực điện thực dịch chuyển có hướng điện tích Bài 31: Câu 31 Gọi A điện tiêu thụ đoạn mạch, U hiệu điện hai đầu đoạn mạch, I cường độ dòng điện qua mạch t thời gian dòng điện qua Công thức nêu lên mối quan hệ bốn đại lượng biểu diễn phương trình sau đây? Bài 32: Điện tiêu thụ đo A vôn kế B tĩnh điện kế C ampe kế D Cơng tơ điện Bài 33: Cho đoạn mạch có hiệu điện hai đầu không đổi, điện trở mạch điều chỉnh tăng lần khoảng thời gian, lượng tiêu thụ mạch A giảm lần B giảm lần C tăng lần D không đổi Bài 34: Cho đoạn mạch có điện trở khơng đổi Nếu hiệu điện hai đầu mạch tăng lần khoảng thời gian lượng tiêu thụ mạch A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần Bài 35: Điện biến đổi hoàn toàn thành nhiệt dụng cụ hay thiết bị điện sau đây? A Quạt điện B ấm điện C ác quy nạp điện D bình điện phân Bài 36: Khi động điện hoạt động điện biến đổi thành A lượng học B lượng học lượng nhiệt C lượng học, lượng nhiệt lượng điện trường D lượng học, lượng nhiệt lượng ánh sáng Bài 37: Công thức tính cơng suất dịng điện chạy qua đoạn mạch A P= A.t B P= t/A C P= A/t D P= A2t Bài 38: Chọn công thức sai nói mối liên quan cơng suất P, cường độ dòng điện I, hiệu điện U điện trở R đoạn mạch A P = U.I B P = R.I2 C P = U2/R Bài 7: Trong mạch điện có R, dịng điện có cường độ I chạy qua mạch nhiệt lượng toả đoạn mạch khoảng thời gian t tính cơng thức A Q = R2It B Q = U2I t C Q = RI2t D Q = Rit Bài 8: Trong đoạn mạch có điện trở thuần, với thời gian nhau, cường độ dịng điện giảm lần nhiệt lượng tỏa mạch A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần i Bài 9: Theo định luật Jun – Len – xơ, nhiệt lượng toả dây dẫn tỷ lệ A với cường độ dòng điện qua dây dẫn B nghịch với bình phương cường độ dịng điện qua dây dẫn C với bình phương điện trở dây dẫn D với bình phương cường độ dịng điện qua dây dẫn Bài 10: Đơn vị nhiệt lượng A Vôn (V) B ampe (A) C Oát (W) D Jun (J) Bài 11: Chọn câu sai A Cơng dịng điện thực đoạn mạch điện mà đoạn mạch tiêu thụ B Cơng suất dịng điện chạy qua đoạn mạch đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực cơng dịng điện C Cơng suất dịng điện chạy qua đoạn mạch công suất điện tiêu thụ đoạn mạch D Nhiệt lượng toả vật dẫn tỷ lệ thuận với điện trở vật, với cường độ dòng điện thời gian dòng điện chạy qua vật Bài 12: Công suất toả nhiệt vật dẫn có dịng điện chạy qua A đặc trưng cho khả thực cơng dịng điện B đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt vật dẫn C nhiệt lượng toả vật dẫn D tăng theo thời gian Bài 13: Công thức sau khơng dùng để tính cơng suất toả nhiệt vật dẫn có dịng điện chạy? A P = Qt B P = RI2 C P = Q/t D P = U2/R Bài 14: Trong đoạn mạch có điện trở khơng đổi, muốn tăng cơng suất tỏa nhiệt lên lần phải A tăng hiệu điện lần B tăng hiệu điện lần C giảm hiệu điện lần D giảm hiệu điện lần Bài 15: Trong đoạn mạch có cường độ dịng điện khơng đổi, muốn giảm cơng suất tỏa nhiệt lần phải A tăng điện trở lần B tăng điện trở lần C giảm điện trở lần D giảm điện trở lần Bài 16: Công nguồn điện công A lực lạ nguồn B lực điện trường dịch chuyển điện tích mạch ngồi C lực học mà dịng điện sinh D lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí đến vị trí khác Bài 17: Gọi A cơng nguồn điện có suất điện động E, điện trở r có dịng điện I qua khoảng thời gian t biểu diễn phương trình sau đây? A A = E.I/t B A = E.t/I C A = E.I.t D A = I.t/ E Bài 18: Cơng suất nguồn điện có suất điện động E, điện trở r có dịng điện I qua biểu diễn công thức sau đâu? A P = E /r B P = E.I C P = E /I D P = E.I/r Bài 19: Công suất nguồn điện xác định A lượng điện tích mà nguồn điện sản giây B công mà lực lạ thực dịch chuyển đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên nguồn điện C lượng điện tích chạy qua nguồn điện giây D công nguồn điện thực đơn vị thời gian Bài 20: Trong mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch ngồi có điện trở R Hệ thức sau nêu lên mối quan hệ đại lượng với cường độ dòng điện I chạy mạch? Bài 21: Điện trở toàn phần toàn mạch A tồn điện trở B tổng trị số điện trở C tổng trị số điện trở mạch ngồi D tổng trị số điện trở điện trở tương đương mạch ngồi Bài 22: Theo định luật Ơm cho tồn mạch cường độ dịng điện cho toàn mạch A tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn; B tỉ lệ nghịch điện trở nguồn; C tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn; D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở điện trở Bài 23: Hiệu điện hai đầu mạch cho biểu thức sau đây? A UN = Ir B UN = I(RN + r) C UN = E – I.r D UN = E + I.r Bài 24: Câu 24 Mắc vào cực nguồn điện có suất điện động E, điện trở r bóng đèn có hiệu điện định mức U d = E bóng đèn A ln sáng bình thường B ln sáng mức bình thường C ln tối mức bình thường D sáng hay tối mức bình thường tuỳ theo điện trở đèn lớn hay nhỏ Bài 25: Hệ thức sau biểu thị mối liên hệ suất điện động nguồn điện độ giảm mạch điện kín A E = IR – Ir B E = IR + Ir C E = IR D E = Ir Bài 26: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở cường độ dịng điện chạy mạch A tỷ lệ thuận với điện trở mạch B tỷ lệ nghịch với điện trở mạch C giảm điện trở mạch tăng D tăng điện trở mạch tăng Bài 27: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở hiệu điện mạch ngồi A tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch B tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch C tăng cường độ dòng điện chạy mạch tăng D giảm cường độ dòng điện chạy mạch tăng Bài 28: Cho mạch điện hình vẽ, biết R = r Cường độ dòng điện chạy mạch có giá trị Bài 29: Cho mạch điện hình vẽ, biết R = r Cường độ dịng điện chạy mạch có giá trị Bài 30: Hiện tượng đoản mạch xảy A Nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ B Sử dụng dây dẫn ngắn để mắc mạch điện C Khơng mắc cầu chì cho mạch điện kín D Dùng pin (hay ác quy) để mắc mạch điện kín Bài 1: Chọn câu phát biểu sai A Hiện tượng đoản mạch xảy điện trở mạch ngồi nhỏ B Tích cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch điện trở nguồn hiệu điện hai đầu đoạn mạch C Suất điện động nguồn điện có giá trị tổng độ giảm mạch mạch D Tích cường độ dịng điện chạy qua đoạn mạch điện trở gọi độ giảm đoạn mạch Bài 2: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động lâu nhiều lần liên tục A dòng đoản mạch kéo dài làm hỏng acquy B tiêu hao nhiều lượng C động đề nhanh hỏng D hỏng nút khởi động Bài 3: Khi có tượng đoản mạch xảy acquy chì A dịng điện mạch nhỏ làm acquy khơng hoạt động B dịng điện qua mạch lớn làm hỏng acquy C dòng điện qua mạch lớn làm hỏng acquy D dịng điện qua mạch khơng đổi điện trở acquy không đổi Bài 4: Trong mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch ngồi có điện trở R Khi có tượng đoản mạch cường độ dịng điện mạch I có giá trị A I = ∞ B I = E.r C I = r/ E D I= E /r Bài 5: Trong mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch ngồi có điện trở R N, I cường độ dòng điện chạy mạch khoảng thời gian t Nhiệt lượng toả mạch mạch A Q = RNI2t B Q = (QN+r)I2 C Q = (RN+r)I2t D Q = r.I2t Bài 6: Tăng chiều dài dây dẫn lên hai lần tăng đường kính dây dẫn lên hai lần điện trở dây dẫn A tăng lần B tăng gấp bốn C giảm lần D giảm bốn lần Bài 7: Hiệu suất nguồn điện xác định A tỉ số cơng có ích cơng tồn phần dòng điện mạch B tỉ số cơng tồn phần cơng có ích sinh mạch ngồi C cơng dịng điện mạch ngồi D nhiệt lượng tỏa toàn mạch Bài 8: Đối với nguồn điện hiệu suất A B nhỏ C ln lớn D lớn hơn, nhỏ Bài 9: Đối với mạch điện kín đây, hiệu suất nguồn điện khơng tính cơng thức Bài 10: Cho đoạn mạch AB có sơ đồ hình vẽ, bỏ qua điện trở dây nối Hiệu điện hai điểm A B có biểu thức A UAB = E +I(R+r) B UAB = E – I(R+r) C UAB = - E + I(R+r) D UAB = - E – I (R+r) Bài 11: Cho mạch điện hình vẽ, bỏ qua điện trở dây nối Hiệu điện hai điểm A B có biểu thức A UAB = -I (R+r) + E B UAB = -I(R+r)- E C UAB = I(R+r) + E D UAB = I(R+r)- E Bài 12: Cho mạch điện hình vẽ Cơng thức sau sai? Bài 13: Bộ nguồn nối tiếp nguồn gồm nguồn điện A đặt liên tiếp cạnh B với cực nối liên tiếp với C mà cực dương nguồn nối với cực âm nguồn điện tiếp sau D với cực dấu nối liên tiếp với Bài 14: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, nguồn có suất điện động E điện trở r suất điện động điện trở nguồn A nE r/n B nE nà nr C E nr D E r/n Bài 15: Bộ nguồn song song nguồn gồm nguồn điện A có cực đặt song song B với cực thứ nối dây dẫn vào điểm cực lại nối vào điểm khác C mắc thành hai dãy song song, dãy gồm số nguồn mắc nối tiếp D với cực dương nối dây dẫn vào điểm cực âm nối vào điểm khác Bài 16: Khi mắc song song n dãy, dãy m nguồn điện có điện trở r giống điện trở nguồn cho biểu thức A nr B mr C m.nr D mr/n Bài 17: Cho nguồn giống Cách ghép sau tạo nguồn có suất điện động lớn nhất? A Song song B Hỗn hợp cụm nối tiếp, cụm nguồn song song C Nối tiếp D Hỗn hợp nhánh song song, mối nhánh nguồn nối tiếp Bài 18: Cho mạch điện hình vẽ, pin giống có suất điện động E điện trở r Cường độ dịng điện qua mạch có biểu thức Bài 19: Cho mạch điện hình vẽ, pin giống có suất điện động E điện trở r Cường độ dịng điện qua mạch có biểu thức Bài 20: Một mạch điện kính gồm pin có suất điện động E, điện trở r mắc với bóng đèn thấy đèn sáng bình thường Hỏi độ sáng đèn thay đổi mắc thêm pin giống pin trước song song với pin trước? A Không thay đổi B Mờ trước C Sáng trước D Chưa đủ sở để kết luận Bài 21: Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở r, mắc với điện trở R = r tạo thành mạch điện kín, cường độ dịng điện mạch I Nếu ta thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dịng điện mạch A I B 1,5I C I/3 D 0,75I Bài 22: Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mắc với điện trở R = r tạo thành mạch điện kín, cường độ dịng điện mạch I Nếu ta thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc nối tiếp cường độ dịng điện mạch A 3I B 2I C 1,5I D I/3 Bài 23: Cho mạch điện hình vẽ, bỏ qua điện trở dây nối Cường độ dòng điện qua mạch Bài 24: Ghép pin giống nối tiếp pin có suất điện động V điện trở Ω Suất điện động điện trở pin A V Ω B V 1/3 Ω C V Ω D V 1/3 Ω Bài 25: Ghép song song pin giống loại V – Ω thu nguồn có suất điện động điện trở A V – Ω B V – Ω C V – Ω D V – 1/3 Ω Bài 26: Nếu ghép pin giống nối tiếp thu nguồn 7,5 V Ω mắc pin song song thu nguồn A 2,5 V Ω B 7,5 V Ω C 7,5 V Ω D 2,5 V 1/3 Ω Bài 27: Người ta mắc pin giống song song thu nguồn có suất điện động V điện trở Ω Mỗi pin có suất điện động điện trở A 27 V; Ω B V; Ω C V; Ω D V; Ω Bài 28: Dụng cụ sau không dùng thí nghiệm xác định suất điện động điện trở nguồn? A Pin điện hóa; B đồng hồ đa số; C dây dẫn nối mạch; D thước đo chiều dài Bài 29: Những điều không cần thực sử dụng đồng hồ đa số? A Nếu rõ giá trị giới hạn đại lượng cần đo, phải chọn thang đo có giá trị lớn phù hợp với chức chọn; B Khơng đo cường độ dịng điện hiệu điện vượt giới hạn thang đo chọn; C Không chuyển đổi thang đo có điện đưa vào hai cực đồng hồ; D Phải thay pin đồng hồ báo hết pin Bài 30: Có thể mắc nối tiếp vơn kể với pin để tạo thành mạch kín mà không mắc nối tiếp mili ampe kế với pin để tạo thành mạch kín A Điện trở vơn kế lớn nên dịng điện mạch kín nhỏ, khơng gây ảnh hưởng đến mạch Cịn miliampe kế có điện trở nhỏ, gây dịng điện lớn làm hỏng mạch B Điện trở miliampe kế nhỏ nên gây sai số lớn C Giá trị cần đo vượt thang đo miliampe kế D Kim miliampe kế quay liên tục không đọc giá trị cần đo ... C không đổi D giảm lần Bài 35: Điện biến đổi hoàn toàn thành nhiệt dụng cụ hay thiết bị điện sau đây? A Quạt điện B ấm điện C ác quy nạp điện D bình điện phân Bài 36: Khi động điện hoạt động điện. .. cho điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên nguồn điện B Tạo điện tích cho nguồn điện C Tạo trì hiệu điện hai cực nguồn điện D Tạo tích điện khác hai cực nguồn điện Bài 21: Câu. .. cường độ thay đổi theo thời gian Bài 6: Dòng điện chạy mạch khơng phải dịng điện không đổi? A Trong mạch điện thắp sáng đèn mạng điện gia đình B Trong mạch điện kính đèn pin C Trong mạch điện kính
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu trắc nghiệm dòng điện không đổi, 100 câu trắc nghiệm dòng điện không đổi

Từ khóa liên quan