0

cách làm bảng cân đối kế toán

3 304 0
  • cách làm bảng cân đối kế toán

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2014, 10:14

cách làm bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN <= Dựa vào Bảng cân đối số phát sinh<=TK chữ T, sổ cái A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 MS110+MS120+MS130+MS140+MS150 I- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 MS111+MS112 1- Tiền 111 Số dư nợ TK111+TK112+TK113 2- Các khoản tương đương tiền 112 Số dư nợ chi tiết TK121 có thời hạn thu hồi hay đáo hạn < 3 tháng kể từ ngày mua II- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 ∑số dư Nợ TK 121+ TK128 Sau khi trừ MS 112 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn “129 ” Số dư Có TK 129 Ghi số âm (…) III- CÁC KHOẢN PHẢI THU 130 1- Phải thu của kh 131 ∑số dư Nợ chi tiết TK131(thời hạn thu hồi Nợ dưới 12 tháng) 2- Trả trước cho người bán 132 ∑dư Nợ chi tiết TK331 3- Pthu nội bộ ngắn hạn 133 Số dư Nợ chi tiết TK1368 (khoản phải thu nội bộ ngắn hạn) 4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Số dư Nợ TK337 trên sổ cái 5- Các khoản phải thu khác 135 ∑dư Nợ TK1385,1388,334,338 6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) “139 ” Số dư Có TK139 khoản dư phòng ngắn hạn, ghi âm (…) IV- HÀNG TỒN KHO 140 1- Hàng tồn kho 141 ∑dư Nợ TK151,152,153,154,155,156,157,158 2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho “149 ” Số dư Có TK159 trên sổ cái, ghi âm (…) V- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 1- Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Số dư Nợ TK142 trên sổ cái 2.ThuếGTGTđcktr u 152 Số dư Nợ TK133 trên sổ cái 3- Thuế và các khoản phải thu NN 154 Số dư Nợ chi tiết TK333 4-Ts ngắnhạn khác 158 Số dư Nợ TK1381,141,144 trên sổ cái B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200=210+220+240+250+260) I- CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 MS211+MS212+MS213+MS218+MS219 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 số dư Nợ chi tiết TK131 tương ứng các khoản phải thu khách hàng dài hạn 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 số dư Nợ TK1361 (Tương ứng MS 411 trên BCĐKT của đơn vị trực thuộc) 3. Phải thu dài hạn nội bộ dài hạn 213 Số dư Nợ chi tiết TK1368 4. Phải thu dài hạn khác 218 số dư nợ chi tiết TK1388,331,338 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi “ 219 ” Số dư Có TK139 tương ứng khoản dư phòng dài hạn, ghi âm (…) II- TÀI SẢN CỐ 220 ∑TS = ∑NV • TK 221: tỷ lệ góp vốn >50% vốn của cty • TK 222: tỷ lệ góp vốn = 50% • TK 223: 20% ≤ tỷ lệ góp vốn < 50%, cty k giữ quyền kiểm soát nhưng vẫn còn a.hưởng đáng kể • TK 228: 20% < tỷ lệ góp vốn, k giữ quyền kiểm soát và k còn a.hưởng đáng kể • Chú ý: ngoài các đk trên, nếu có những thõa thuận khác thì phải tuân thủ thõa thuận đó. • Vd: cty A góp vốn vào cty X- cơ sở kd đồng kiểm soát(tk222) – tỷ lệ vốn góp 30% (tk223) • “căn cứ vào chữ”=> tk222. . kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 số dư Nợ TK1361 (Tương ứng MS 411 trên BCĐKT của đơn vị trực thuộc) 3. Phải thu dài hạn nội bộ dài hạn 213 Số dư Nợ
- Xem thêm -

Xem thêm: cách làm bảng cân đối kế toán, cách làm bảng cân đối kế toán, cách làm bảng cân đối kế toán