0

HƯỚNG DẪN 72 QUY TRÌNH NHẬP CẢNH VÀO QUẢNG NAM

12 0 0
  • HƯỚNG DẪN 72 QUY TRÌNH NHẬP CẢNH VÀO QUẢNG NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2021, 00:09

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc DỊCH COVID-19 Số: /HD-BCĐ Quảng Nam, ngày tháng năm 2021 HƯỚNG DẪN Quy trình tiếp đón, giám sát cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam I CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; - Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế chống dịch đặc thù thời gian có dịch; - Nghị số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 Chính phủ chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh số chế độ đặc thù phòng, chống dịch COVID-19; - Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”; - Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc hỗ trợ cho người nước nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc; - Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc; - Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 Bộ Y tế việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 người nước nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày); - Công văn số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 Bộ Y tế việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam; - Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hoàn thành cách ly tập trung; - Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam; - Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục thực nghiêm công tác quản lý trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phịng chống dịch COVID-19; - Thơng báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 Văn phịng Chính phủ Kết luận đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phịng, chống dịch COVID-19 họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phịng, chống dịch COVID-19; - Cơng điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc thực nghiêm quy định cách ly tập trung quản lý sau kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19; - Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau kết thúc cách ly tập trung xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19; - Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố việc tổ chức triển khai sở cách ly tập trung địa bàn tỉnh; - Công văn 379/UBND-KGVX ngày 21/01/2021 UBND tỉnh Quảng Nam việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hoàn thành cách ly tập trung; - Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý bảo vệ cách ly tập trung phịng, chống dịch COVID-19 có thu phí khách sạn; - Công văn số 2570/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 UBND tỉnh Quảng Nam việc triển khai thực Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021; - Công văn số 2571/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 UBND tỉnh Quảng Nam việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau kết thúc cách ly tập trung xét nghiệm phịng, chống dịch COVID-19; - Cơng văn số 2913/UBND-TH ngày 19/5/2021 UBND tỉnh Quảng Nam việc quản lý chặt chẽ trường hợp chuyên gia nước thân nhân xin phép nhập cảnh vào làm việc II MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, HÌNH THỨC CÁCH LY Mục đích Tổ chức tiếp đón, vận chuyển, giám sát cách ly người nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, sinh sống tỉnh Quảng Nam nhằm phát sớm, ngăn chặn triệt để lây lan dịch bệnh COVID-19 cộng đồng; đảm bảo việc thực mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội Yêu cầu - Việc nhập cảnh phải theo lộ trình kế hoạch duyệt, phù hợp lực cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo chặt chẽ, an tồn, cơng khai, minh bạch - Các tổ chức, đơn vị đứng tên xin nhập cảnh phải gửi đề nghị văn cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email) kèm theo tài liệu chứng minh lý xin nhập cảnh; phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung đề cập văn đề nghị có trách nhiệm tổ chức, thực nghiêm túc yêu cầu phòng, chống dịch COVID19 trước, sau nhập cảnh theo quy định - Các cá nhân đứng tên đề nghị nhập cảnh, thuộc đối tượng xem xét nhập cảnh theo quy định phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email, hộ chiếu) kèm theo tài liệu chứng minh lý xin nhập cảnh; phải có xác nhận thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) quan có thẩm quyền địa phương (cấp xã) nơi người nhập cảnh sau hết cách ly lưu trú Hình thức cách ly Cách ly y tế sở cách ly tập trung theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 theo hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 III ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ CÁCH LY, THỜI GIAN, NGUYÊN TẮC CÁCH LY Đối tượng cách ly: tất chuyên gia, nhà quản lý người nước ngồi, cơng dân Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam cách ly sở cách ly tập trung làm việc, sinh sống tỉnh Quảng Nam a) Nhóm đối tượng 1: Các trường hợp Công dân Việt Nam xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, giải cứu, hồi hương trường hợp đặc biệt khác b) Nhóm đối tượng 2: Người nước chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, đối tượng theo thỏa thuận hợp tác (gọi tắt chuyên gia) thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) nhập cảnh vào Việt Nam ở/lưu trú từ 14 ngày trở lên Khách nhập cảnh mục đích ngoại giao, cơng vụ Việt Nam từ 14 ngày trở lên Học sinh, sinh viên nước học tập Việt Nam c) Nhóm đối tượng 3: Người nước ngồi chun gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, đối tượng theo thỏa thuận hợp tác (gọi tắt chuyên gia) thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) nhập cảnh vào Việt Nam ở/lưu trú 14 ngày Khách nhập cảnh mục đích ngoại giao, công vụ Việt Nam 14 ngày Cơ sở cách ly tập trung - Cơ sở cách ly tập trung Quân đội quản lý - Cơ sở cách ly tập trung khách sạn (thực theo Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19) Thời gian cách ly tập trung: Theo quy định Trung ương, 21 ngày Nguyên tắc cách ly: Theo hướng dẫn Bộ Y tế Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế sở cách ly tập trung phịng, chống dịch COVID-19” 4 IV QUY TRÌNH THỰC HIỆN * NHĨM ĐỐI TƯỢNG 1: Bộ Quốc phịng quy định quy trình thơng báo UBND tỉnh Quảng Nam sở cách ly tập trung Quân đội quản lý Tại sở cách ly thực theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”; Công điện số 600/CĐ-BCĐ Ban Chỉ đạo Quốc gia phịng, chống dịch COVID-19 ngày 05/5/2021; Cơng văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hồn thành cách ly tập trung * NHĨM ĐỐI TƯỢNG Trước nhập cảnh a) Đối với người nhập cảnh Ngoài nội dung quy định Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý bảo vệ cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 có thu phí khách sạn; bổ sung thêm hồ sơ cụ thể sau: - Hợp đồng sở cách ly tập trung để thực cách ly nhập cảnh kèm theo phương án/kế hoạch, lịch trình làm việc cụ thể Việt Nam - Có giấy xác nhận (ngơn ngữ tiếng Anh) âm tính với vi rút SARS-CoV-2 kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR/RT-LAMP… quan y tế có thẩm quyền nước sở cấp trước ngày khởi hành từ đến ngày b) Đối với doanh nghiệp, quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh Ngoài nội dung quy định Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý bảo vệ cách ly tập trung phịng, chống dịch COVID-19 có thu phí khách sạn; bổ sung thêm thủ tục cụ thể sau: - Gửi đầy đủ hồ sơ đến quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ người nhập cảnh (Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh Quảng Nam) để xem xét, giải Cơ quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ người nhập cảnh thẩm định kỹ, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét, giải cho phép nhập cảnh - Sau cấp phép nhập cảnh, thông báo văn cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 quan liên quan (Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam) với nội dung cụ thể địa điểm, thời gian hạ cánh, số hiệu chuyến bay, số lượng chuyên gia nhập cảnh thông tin liên quan khác để có sở phối hợp tổ chức thực cách ly y tế theo phuơng án Sở Y tế thống - Nếu xin nhập cảnh cách ly địa phương khác (không phải tỉnh Quảng Nam) doanh nghiệp/đơn vị chủ động gửi văn xin phép Sở Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn chọn sở cách ly tập trung đồng ý bố trí cách ly Sau người nhập cảnh hoàn thành cách ly địa phương khác nêu tỉnh Quảng Nam làm việc phải thông báo cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam biết để tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe theo quy định - Thông báo cho người nhập cảnh biết yêu cầu thủ tục bắt buộc điểm a nêu tiếp tục theo dõi sức khỏe nhà, nơi lưu trú theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phịng, chống dịch COVID-19, Cơng văn số 2571/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 UBND tỉnh Quảng Nam việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau kết thúc cách ly tập trung xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 Khi nhập cảnh sân bay, người nhập cảnh phải thực nội dung sau đây: - Tuân thủ việc giám sát y tế, đo thân nhiệt; phân luồng cảng hàng khơng sẵn sàng hai tình sau: + Tình 1: Tất khơng có triệu chứng bệnh (ho, sốt, khó thở…) → tiếp tục bước + Tình 2: Trong Đồn nhập cảnh có người có triệu chứng bệnh (ho, sốt, khó thở…) → Bố trí riêng 01 xe để đưa người bệnh đến sở y tế gần Tiến hành khử trùng xe sau bệnh nhân xuống xe - Xuất trình cho cán kiểm dịch y tế kiểm tra việc khai báo y tế (mã QR), Giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 (bản chính) để đối chiếu, kiểm tra, hộ chiếu vaccine (nếu có) nhận Giấy xác nhận hồn thành việc khai báo y tế (có dấu kiểm tra) - Tuân thủ để cán kiểm dịch y tế kiểm tra hay chưa cài đặt ứng dụng Vietnam Health Declaration, NCOVI ứng dụng truy vết Bluezone - Đeo trang thực nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo quy định Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, mắc COVID19 phải tuân thủ việc giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định Di chuyển từ sân bay sở cách ly tập trung - Các trường hợp cách ly khách sạn: Thực nghiêm biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý bảo vệ cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 có thu phí khách sạn - Các trường hợp cách ly sở Quân đội quản lý: Các Sở, Ban, ngành thực theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố việc tổ chức triển khai sở cách ly tập trung địa bàn tỉnh Tại sở cách ly tập trung a) Đối với người nhập cảnh - Mở kết nối liên tục ứng dụng cài đặt trước nhập cảnh - Tự theo dõi sức khỏe, cập nhật tình hình sức khỏe ngày ứng dụng khai báo trực tiếp cho cán y tế khu cách ly - Thực nghiêm thông điệp 5K Bộ Y tế “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” - Không sử dụng chung vật dụng cá nhân - Tự thu gom rác, chất thải theo quy định sở cách ly - Phối hợp với cán y tế để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định cách ly tối thiểu 21 ngày - Được cấp giấy xét nghiệm 03 lần âm tính với vi rút SARS-CoV-2 có định hồn thành cách ly y tế sở cách ly tập trung b) Đối với địa phương, sở cách ly cán y tế - Ban Chỉ đạo cấp huyện Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành định cách ly y tế tập trung - Thực tốt Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”; Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 văn phòng, chống dịch COVID19 liên quan - Lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 theo quy định Hoàn thành cách ly di chuyển từ sở cách ly tập trung nơi lưu trú, làm việc 5.1 Sở Y tế - Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đơn vị báo cáo, gồm: danh sách người hoàn thành cách ly tập trung (số điện thoại hoặc/và email, địa lưu trú) chụp giấy tờ liên quan định giấy xác nhận hoàn thành cách ly, kết xét nghiệm theo quy định, phương án di chuyển để bàn giao, thơng báo (bằng nhiều hình thức: qua văn bản, email ) cho Sở Y tế tỉnh, thành phố/Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 Trung tâm Y tế địa phương thuộc tỉnh, nơi nhận người hoàn thành cách ly tập trung địa phương lưu trú, cư trú xác nhận việc bàn giao 5.2 Sở Giao thông vận tải Phối hợp, hỗ trợ Sở, Ban, ngành, quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án di chuyển công dân theo Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hoàn thành cách ly tập trung Công văn số 379/UBND-KGVX ngày 21/01/2021 UBND tỉnh Quảng Nam việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hồn thành cách ly tập trung 5.3 Cơng an tỉnh - Phối hợp, hỗ trợ Sở, Ban, ngành, quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án di chuyển công dân theo Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hoàn thành cách ly tập trung Công văn số 379/UBND-KGVX ngày 21/01/2021 UBND tỉnh Quảng Nam việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hoàn thành cách ly tập trung - Phối hợp với Sở, Ban, ngành đạo kiểm tra, giám sát việc đưa người sau hoàn thành cách ly nơi lưu trú địa phương 5.4 Bộ Chỉ huy Quân tỉnh - Chỉ đạo sở cách ly tập trung Quân đội quản lý thực nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh khu cách ly tập trung, hướng dẫn người hoàn thành cách ly thực cam kết theo quy định 05 ngày trước hoàn thành cách ly (Cam kết phương án di chuyển người hoàn thành cách ly y tế trở địa phương Bản cam kết thực biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau hoàn thành cách ly tập trung) phối hợp với Sở Y tế để tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly địa phương, nơi lưu trú Thơng báo danh sách dự kiến hồn thành cách ly theo mẫu cho Sở Y tế 05 ngày trước hoàn thành cách ly - Hướng dẫn cụ thể cho người hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày nhà, nơi lưu trú - Phối hợp Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án di chuyển công dân theo Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hồn thành cách ly tập trung Cơng văn số 379/UBND-KGVX ngày 21/01/2021 UBND tỉnh Quảng Nam việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau hoàn thành cách ly tập trung 5.5 UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện/thị xã/thành phố: thực theo Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 5.6 Ban điều hành khu cách ly tập trung có thu phí: thực theo Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 * NHÓM ĐỐI TƯỢNG 3: thực đầy đủ yêu cầu theo Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 Bộ Y tế việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 người nước nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Sở Lao động - Thương binh Xã hội - Thông báo, hướng dẫn Công ty, doanh nghiệp, quan, đơn vị địa bàn tỉnh lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin phép nhập cảnh cho chuyên gia người nước thân nhân vào làm việc tỉnh Quảng Nam đảm bảo theo quy định hành; lưu ý nêu rõ nhu cầu, lý xin phép nhập cảnh, danh sách người nhập cảnh, công việc cụ thể chuyên gia nước đơn vị, Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp nhân doanh nghiệp, quan, tổ chức, Giấy phép lao động chuyên gia (nếu có), xác nhận thư giới thiệu làm việc, Giấy tờ xác minh nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao ; người thân chuyên gia phải có giấy xác nhận là: bố, mẹ, vợ, chồng, chuyên gia - Khi nhận hồ sơ doanh nghiệp địa bàn tỉnh gửi đến, Sở Lao động - Thương binh Xã hội rà soát, xem xét kỹ nhu cầu doanh nghiệp, công việc cụ thể chuyên gia nước ngoài; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ xem xét, định - Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép lao động lao động người nước để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm giả hồ sơ, ngăn chặn triệt để tình trạng chuyên gia nước ngồi nhập cảnh trái phép, khơng đối tượng - Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát trường hợp chuyên gia hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục theo dõi, giám sát y tế (07 ngày tiếp theo) nơi lưu trú Sở Ngoại vụ - Đầu mối tổng hợp ý kiến Sở, ngành (Sở Lao động – Thương binh Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh) tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19/UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép chuyên gia nước thân nhân nhập cảnh vào làm việc tỉnh Quảng Nam - Tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trường hợp quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự, tổ chức quốc tế có nhu cầu nhập cảnh làm việc Quảng Nam; thông báo cho Sở Y tế quan liên quan việc nhập cảnh để triển khai cơng tác phịng, chống dịch COVID-19 theo quy định Sở Y tế - Là quan đầu mối phối hợp với Sở, Ban, ngành tổ chức, theo dõi, giám sát, kiểm tra hoạt động y tế phòng, chống dịch COVID-19 người nhập cảnh vào Quảng Nam - Tổ chức thẩm định kế hoạch/phương án nhập cảnh, phương tiện đưa đón, lưu trú, nơi họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa cho chuyên gia khách nhập cảnh; phương án đảm bảo an tồn q trình làm việc chun gia, khách nhập cảnh người tiếp xúc; trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tạm dừng việc nhập cảnh công ty, doanh nghiệp, đơn vị, khách sạn khơng đảm bảo quy định phịng, chống dịch bệnh COVID-19 tình đặc biệt khác - Liên hệ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức phân luồng tiếp đón người nhập cảnh; thực nghiêm việc kiểm dịch y tế, tổ chức điều phối việc tiếp nhận đưa người nhập cảnh sở cách ly/nơi lưu trú bố trí theo quy định 9 - Bố trí sở thu dung điều trị trường hợp nghi ngờ xác định mắc COVID-19, trường hợp cần can thiệp y tế khác sở cách ly tập trung - Triển khai, hướng dẫn sở y tế tổ chức cách ly người nhập cảnh đạo đơn vị thực công tác xét nghiệm theo quy định Thành lập tổ cơng tác (Tổ Y tế, Tổ phịng chống dịch ) để theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho chuyên gia, nhà quản lý đường vận chuyển sở cách ly, tham gia phục vụ y tế sở cách ly, thực khử trùng xe trước sau đưa, đón - Phối hợp Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực thủ tục bàn giao trường hợp hoàn thành cách ly địa phương ngược lại để có phương án theo dõi, giám sát - Tổ chức giám sát, kiểm tra việc tuân thủ hướng dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 người nước nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan - Thường xuyên cập nhật văn hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 người nhập cảnh; ghi nhận khó khăn, vướng mắc trình thực sớm đề xuất hướng giải để trình Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 xem xét, định - Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: + Phân công phận/người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát y tế khách sạn, địa điểm họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa chuyên gia nhập cảnh vào làm việc + Thông báo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện trường hợp chuyên gia nước nhập cảnh vào làm việc địa bàn (lưu trú, làm việc thực địa ) để đạo đơn vị liên quan tham gia giám sát hoạt động + Hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn môi trường địa điểm mà chuyên gia lưu trú, làm việc Quảng Nam + Phối hợp, tiến hành lấy mẫu thực xét nghiệm theo quy định + Xử lý có trường hợp chuyên gia nghi ngờ xác định mắc COVID-19 theo quy định, hướng dẫn Bộ Y tế Sở Thông tin Truyền thông - Chỉ đạo quan báo, đài tiếp tục truyền thông cho người nhập cảnh, người dân hiểu rõ quy định phòng, chống COVID-19 Việt Nam để đồng thuận, phối hợp thực tốt - Chỉ đạo đơn vị công nghệ thông tin phối hợp với Sở Y tế cập nhật, sửa đổi, trì cán vận hành, hỗ trợ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin khai báo y tế, truy vết nhằm quản lý, theo dõi sức khoẻ người nhập cảnh có hiệu 10 Công an tỉnh - Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện/thị xã/thành phố, Ban Điều hành khu cách ly có thu phí đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự giám sát việc đưa đón khách nhập cảnh từ khu vực giáp ranh với tỉnh, thành phố khác địa điểm cách ly tập trung - Phối hợp với Sở Y tế Ban điều hành khu cách ly tổ chức quản lý, bố trí lực lượng bảo vệ, giám sát chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự sở cách ly tập trung - Tăng cường nắm thông tin, rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, danh sách chuyên gia nước thân nhân nhập cảnh vào làm việc tỉnh Quảng Nam đảm bảo đối tượng nhập cảnh quy định hành; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ xem xét, định; tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức lợi dụng việc nhập cảnh, cách ly tập trung để trục lợi - Phối hợp với đơn vị liên quan thực cưỡng chế cách ly (nếu có); kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Chỉ đạo công an quy cấp xã nắm hộ, nắm người; thành lập Tổ tự quản với cơng an làm nịng cốt, Mặt trận Tổ quốc để quản lý danh sách người nhập cảnh, người cách ly tập trung trở địa phương, khu kinh doanh, sở sản xuất Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, quyền địa phương để giám sát, quản lý đối tượng địa bàn, chuyên gia cách ly sở cách ly tập trung - Phối hợp với Sở, Ban, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát danh sách chuyên gia, nhà quản lý nước doanh nghiệp sau hoàn thành cách ly địa phương công ty làm việc Bộ Chỉ huy Quân tỉnh - Báo cáo, tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu điều tiết, phân bổ hợp lý công dân Việt Nam nhập cảnh thực cách ly y tế sở Quân đội quản lý - Hướng dẫn thủ tục, cung cấp mẫu đơn cho người tự nguyện cách ly, thủ tục hoàn thành cách ly tập trung, phối hợp với Sở Y tế để thực việc bàn giao công dân địa phương quy định - Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm công dân cách ly, cử lực lượng phục vụ sở cách ly tập trung; thu phí cách ly xét nghiệm theo quy định - Xây dựng quy chế khung vận hành cụ thể sở cách ly tập trung Quân đội quản lý theo văn hướng dẫn, phân công nhiệm vụ rõ ràng tổ cơng tác quan, đơn vị có liên quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thực tốt Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý bảo vệ cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 có thu phí khách sạn 11 Sở Giao thông vận tải: Thực nhiệm vụ nêu khoản 5.2, mục IV Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thực tốt Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý bảo vệ cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 có thu phí khách sạn 10 Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn đơn vị, địa phương liên quan thực hiện, xử lý theo thẩm quyền vướng mắc phát sinh q trình thực thu chi phí liên quan đến cách ly tập trung 11 UBND huyện, thị xã, thành phố Thực tốt Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý bảo vệ cách ly tập trung phịng, chống dịch COVID-19 có thu phí khách sạn; Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố việc tổ chức triển khai sở cách ly tập trung địa bàn tỉnh 12 Doanh nghiệp đề nghị đưa người nhập cảnh làm việc, sinh sống tỉnh Quảng Nam Ngoài việc thực nghiêm quy định điểm b, khoản 1, mục IV nêu trên; cần thực thêm nội dung sau: - Phối hợp với sở cách ly tập trung thực phương án tổ chức hồ sơ phê duyệt - Lưu trữ toàn nhật ký di chuyển chuyên gia hết 14 ngày kể từ chuyên gia rời Việt Nam khơng có thơng tin mắc bệnh 13 Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phối hợp đạo công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho Nhân dân chấp hành nghiêm túc văn đạo Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh việc tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung trường hợp liên quan địa bàn tỉnh - Đề nghị hội, đoàn thể, tổ chức quần chúng tích cực tham gia cơng việc có liên quan khu vực cách ly; làm công tác vận động nhân dân thực tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định VI KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Kinh phí doanh nghiệp có chuyên gia, nhà quản lý chi trả cho sở cách ly tập trung dựa sở thỏa thuận 02 bên - Chế độ nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động sở cách ly tập trung thực theo quy định hành Trên Hướng dẫn Quy trình tiếp đón, giám sát cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam 12 Trong trình thực hiện, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục cập nhật, bổ sung để phù hợp với đạo Trung ương tình hình diễn biến dịch COVID-19 địa bàn tỉnh Quảng Nam./ (Hướng dẫn thay Hướng dẫn số 96/HD-BCĐ ngày 26/6/2020 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19) Nơi nhận: - TT TU, TT HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - UB MTTQ VN tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Ban Dân vận Tỉnh ủy; - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; - UBND huyện, thị xã, thành phố; - Các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị liên quan địa bàn tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, NC, TH, KGVX KT TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC [daky] PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Trần Văn Tân ... cách ly tập trung thực theo quy định hành Trên Hướng dẫn Quy trình tiếp đón, giám sát cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam 12 Trong trình thực hiện, Ban Chỉ... tục xin phép nhập cảnh cho chuyên gia người nước thân nhân vào làm việc tỉnh Quảng Nam đảm bảo theo quy định hành; lưu ý nêu rõ nhu cầu, lý xin phép nhập cảnh, danh sách người nhập cảnh, công việc... người nhập cảnh vào Quảng Nam - Tổ chức thẩm định kế hoạch/phương án nhập cảnh, phương tiện đưa đón, lưu trú, nơi họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa cho chuyên gia khách nhập cảnh;
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN 72 QUY TRÌNH NHẬP CẢNH VÀO QUẢNG NAM, HƯỚNG DẪN 72 QUY TRÌNH NHẬP CẢNH VÀO QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan