0

Cong van tinh giam bien che cuoi nam 20142015

1 2 0
  • Cong van tinh giam bien che cuoi nam 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 03:16

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 1186/UBND-VP ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Trần[r] (1)UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 605 /PGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Huyện Trần Văn Thời, ngày 16 tháng năm 2015 Về việc triển khai thực Công văn số 1186/UBND-VP Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc Ngày 16 tháng năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận Công văn số 1186/UBND-VP ngày 12 tháng năm 2015 Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời việc xây dựng Đề án xếp tổ chức máy tinh giản biên chế, vấn đề trên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến sau: Giao cho hiệu trưởng triển khai đến tất viên chức đơn vị biết và thực xây dựng Đề án, báo cáo đúng theo tinh thần Công văn số 1186/UBNDVP (gửi kèm Công văn số 1186/UBND-VP) Lưu ý: - Xác định đúng đôi tượng - Tính đúng dự toán kinh phí - Nếu công chức, viên chức không đăng ký nghỉ hưu trước tuổi thì đến thời điểm đủ điều kiện nghỉ không nghỉ Hiệu trưởng hoàn thành Đề án nộp đúng quy định (Đề án đóng thành quyển, 01 nộp Phòng GD&ĐT, 01 lưu đơn vị) Các biểu mẫu thực tren file Excel Thời gian nộp báo cáo văn Phòng Giáo dục và Đào tạo đ/c Lê Văn Tươi, chậm ngày 23/6/2015 và gửi file theo địa levantuoi.pgdtvthoi@camau.edu.vn Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường trực thuộc thực nghiêm túc nội dung Công văn này./ Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT KT TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Ký bởi: Trần Hùng Dũng Email: dungth.tvt@camau.gov.vn Cơ quan: Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Thời gian ký:16.06.2015 09:11:33 +07:00 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong van tinh giam bien che cuoi nam 20142015, Cong van tinh giam bien che cuoi nam 20142015