0

Biên bản họp xét tinh giảm biên chế

1 9,244 67
  • Biên bản họp xét tinh giảm biên chế

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 17:10

PHÒNG GIÁO DỤC …………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ……………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   BIÊN BẢN HỌP LÃNH ĐẠO I.Thời gian : vào lúc giờ ngày … thang … năm 20… II.Đòa điểm : Tại văn phòng trường III.Thành phần : Đ/c :…………………… Hiệu Trưởng Chủ trì Đ/c :…………………… PHT Đ/c :…………………… PHT Đ/c :…………………… Phó CTCĐ CS Đ/c :…………………… Bí thư chi Đoàn thư ký Đã tiến hành cuộc họp lãnh đạo nhà trương IV.Nội Dung : Theo tinh thần buổi họp hội đồng nhà trường vào lúc … giờ ngày … tháng … năm 20….Do đồng chí ……………… Hiệu Trưởng chủ trì tổ chức cho toàn thể CBGV CNV trong toàn trường học tập nghò quyết 16/2000 của chính phủ về việc tinh giản biên chế. Nay lãnh đạo nhà trường tổ chức họpxét lại tình hình CBGV CNV trong trường và kế hoạch biên chế CBGV CNV trong năm học 20…-20…. 1) Kế hoạch biên chêù năm học 20…-20… : -Tổng số lớp : … / … giáo viên ( 1, ) -Hiện tại GV : … ( thiếu …) -CNV : kế hoạch … ,hiện tại … ( thiếu …) 2) Tình hình CBGVCNV a) Công nhân viên : … đ/c - Họp đồng sau năm 1993: …. đ/c b) Giáo Viên : - … giáo viên chưa chuẩn hóa sư phạm,trong đó GV trong độ tuổi 50 trở lên … đ/c, độ tuổi 30 đến 49 : … đ/c. * Qua bàn bạc ,xem xét tình hình CBGVCNV trong trường ,lãnh đạo nhà trường nhận thấy toàn thể CBGVCNV trong trường luôn hoàn thành tốt công tác được giao, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Theo tinh thần nghò quyết 16/2000 của chính phủ về việc tinh giản biên chế thì toàn bộ CBGVCNV trong trường không có đồng chí nào nằm trong diện tinh giản . Biên bản kết thúc vào lúc … giờ …cùng ngày. Thư Ký Chủ Trì . chính phủ về việc tinh giản biên chế. Nay lãnh đạo nhà trường tổ chức họp rà xét lại tình hình CBGV CNV trong trường và kế hoạch biên chế CBGV CNV trong. Theo tinh thần nghò quyết 16/2000 của chính phủ về việc tinh giản biên chế thì toàn bộ CBGVCNV trong trường không có đồng chí nào nằm trong diện tinh giản
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản họp xét tinh giảm biên chế, Biên bản họp xét tinh giảm biên chế, Biên bản họp xét tinh giảm biên chế