0

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh đa tiêu loạn thị

163 1 0
 • Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh đa tiêu loạn thị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:52

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá hiệu quả của phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu điều chỉnh loạn thị Acrysof ReSTOR Toric. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ HOÀNG NGA NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH ĐA TIÊU LOẠN THỊ LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ HOÀNG NGA NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH ĐA TIÊU LOẠN THỊ Chuyên ngành : Nhãn khoa Mã số : 62720157 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Nhƣ Hơn PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu , phòng Đào tạo sau đại học, Bộ môn Mắt trường Đại học Y Hà Nội, Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt trung Ương quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Đỗ Như Hơn- nguyên Giám đốc bệnh viện Mắt Trung Ương, người thầy tận tâm trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt tơi bước trưởng thành đường học tập, nghiên cứu khoa học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung Ương, người thầy nghiêm khắc tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu sống Tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS Tơn Thị Kim Thanh PGS.TS Hồng Thị Phúc PGS.TS Nguyễn Văn Đàm PGS.TS Phạm Thị Khánh Vân PGS.TS Trần Thị Nguyệt Thanh PGS.TS Phạm Trọng Văn TS Phạm Thị Thu Thủy Cùng nhiều thầy cô môn bệnh viện cho ý kiến quý báu trình thực luận án Tơi xin cảm ơn lãnh đạo tồn thể nhân viên khoa Khám bệnh điều trị theo yêu cầu tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập làm luận án Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị đồng nghiệp bạn bè nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin dành tất tình u thương lịng biết ơn vơ hạn tới gia đình tất người thân bên tôi, hết lịng tơi đường khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Trần Thị Hoàng Nga LỜI CAM ĐOAN Tơi Trần Thị Hồng Nga, nghiên cứu sinh khóa 31, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhãn khoa, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn thầy Đỗ Như Hơn thầy Nguyễn Xn Hiệp Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020 Ngƣời viết cam đoan Trần Thị Hoàng Nga CÁC CHỮ VIẾT TẮT TTT : Thể thủy tinh TTTNT : Thể thủy tinh nhân tạo ART : Acrysof ReSTOR Toric D : Điốp TL : Thị lực MP : Mắt phải MT : Mắt trái SIA : Độ loạn thị phẫu thuật PTV : Phẫu thuật viên Toric IOL : Thể thủy tinh nhân tạo điều chỉnh loạn thị TLNXCCK : Thị lực nhìn xa chưa chỉnh kính TLNXCKTĐ : Thị lực nhìn xa chỉnh kính tối đa TLNGCCK : Thị lực nhìn gần chưa chỉnh kính TLNGCKTĐ : Thị lực nhìn gần chỉnh kính tối đa TLTGCCK : Thị lực nhìn trung gian chưa chỉnh kính TLTGCKTĐ : Thị lực nhìn trung gian chỉnh kính tối đa MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 15 1.1 Loạn thị giác mạc phƣơng pháp điều chỉnh loạn thị giác mạc bệnh nhân đục thể thủy tinh 15 1.1.1 Loạn thị giác mạc 15 1.1.2 Các phương pháp điều chỉnh loạn thị giác mạc bệnh nhân đục thể thủy tinh 22 1.2 Hiệu phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu điều chỉnh loạn thị Acrysof ReSTOR Toric 32 1.2.1 Thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu điều chỉnh loạn thị Acrysof ReSTOR Toric 32 1.2.2 Hiệu phẫu thuật phaco đặt TTTNT đa tiêu điều chỉnh loạn thị Acrysof ReSTOR Toric 37 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết phẫu thuật 42 1.3.1 Kích thước đồng tử 43 1.3.2 Độ loạn thị tồn dư 43 1.3.3 Vị trí trục IOL 44 1.3.4 Biến chứng sau phẫu thuật 46 1.4 Các công trình nghiên cứu giới Việt Nam 47 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 48 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 48 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 48 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 48 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 48 2.2.2 Cỡ mẫu 49 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 49 2.2.4 Phương pháp tiến hành 50 2.2.5 Các số, biến số nghiên cứu 58 2.2.6 Các tiêu chí đánh giá kết phương pháp đánh giá 59 2.2.7 Xử lý số liệu 66 2.2.8 Đạo đức nghiên cứu 66 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 67 3.1 Đặc điểm bệnh nhân trƣớc phẫu thuật 67 3.1.1 Tuổi, giới 67 3.1.2 Hình thái mức độ đục thể thủy tinh 68 3.1.3 Hình thái mức độ loạn thị giác mạc trước phẫu thuật 68 3.1.4 Trục nhãn cầu công suất cầu IOL 69 3.1.5 Tình trạng chức mắt trước phẫu thuật 69 3.1.6 Kích thước đồng tử 71 3.1.7 Các mẫu ART sử dụng phẫu thuật 71 3.1.8 Vị trí vết mổ 71 3.2 Hiệu phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu loạn thị Acrysof ReSTOR Toric 72 3.2.1 Kết thị lực 72 3.2.2 Kết khúc xạ 77 3.2.3 Tần suất đeo kính 81 3.2.4 Nhãn áp 82 3.2.5 Độ nhạy cảm tương phản 82 3.2.6 Biến chứng sau phẫu thuật 82 3.2.7 Mức độ hài lòng bệnh nhân 84 3.3 Một số yếu tố liên quan đến kết phẫu thuật 86 3.3.1 Kích thước đồng tử 86 3.3.2 Vị trí vết mổ 88 3.3.3 Vị trí trục IOL 91 3.3.4 Độ loạn thị tồn dư sau mổ 93 3.3.5 Đục bao sau 96 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 98 4.1 Đặc điểm chung 98 4.1.1 Tuổi giới 98 4.1.2 Hình thái mức độ đục thể thủy tinh 99 4.1.3 Hình thái mức độ loạn thị giác mạc trước phẫu thuật 100 4.1.4 Trục nhãn cầu công suất cầu IOL 101 4.1.5 Tình trạng chức mắt trước phẫu thuật 101 4.1.6 Kích thước đồng tử 102 4.1.7 Các mẫu ART sử dụng phẫu thuật 102 4.1.8 Vị trí vết mổ 103 4.2 Hiệu phẫu thuật 104 4.2.1 Kết thị lực 104 4.2.2 Kết khúc xạ 110 4.2.3 Tần suất đeo kính 116 4.2.4 Kết nhãn áp 117 4.2.5 Độ nhạy cảm tương phản 118 4.2.6 Biến chứng sau phẫu thuật 119 4.2.7 Mức độ hài lòng bệnh nhân 124 4.3 Một số yếu tố liên quan đến kết phẫu thuật 125 4.3.1 Kích thước đồng tử 125 4.3.2 Vị trí vết mổ 127 4.3.3 Vị trí trục IOL 128 4.3.4 Loạn thị tồn dư 132 4.3.5 Đục bao sau 135 KẾT LUẬN 138 KIẾN NGHỊ 140 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 141 HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 142 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƢỢC CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các tiêu chí nghiên cứu 59 Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 67 Bảng 3.2 Hình thái mức độ đục thể thủy tinh 68 Bảng 3.3 Mức độ loạn thị giác mạc trước phẫu thuật 69 Bảng 3.4 Trục nhãn cầu công suất cầu IOL 69 Bảng 3.5 Nhãn áp trước phẫu thuật 69 Bảng 3.6 Thị lực trước phẫu thuật 70 Bảng 3.7 Kích thước đồng tử 71 Bảng 3.8 Các mẫu ART sử dụng phẫu thuật 71 Bảng 3.9 Vị trí vết mổ 71 Bảng 3.10 Khúc xạ cầu tồn dư sau mổ 77 Bảng 3.11 Khúc xạ cầu tương đương sau mổ 78 Bảng 3.12 Khúc xạ trụ thời điểm theo dõi sau mổ 78 Bảng 3.13 Kết điều chỉnh loạn thị 79 Bảng 3.14 Loạn thị giác mạc trung bình mẫu ART theo thời gian (điốp) 79 Bảng 3.15 Độ loạn thị tồn dư trung bình sau mổ mẫu ART (điốp) 80 Bảng 3.16 Phân tích kết điều trị loạn thị theo phương pháp Alpin 80 Bảng 3.17 Nhãn áp sau mổ 82 Bảng 3.18 Độ nhạy cảm tương phản 82 Bảng 3.19 Biến chứng sau phẫu thuật 83 Bảng 3.20 Mức độ lệch trục IOL 83 Bảng 3.21 Các rối loạn thị giác 84 Bảng 3.22 Mức độ hài lòng bệnh nhân 84 Bảng 3.23 Một số hoạt động chức thị giác 85 Bảng 3.24 Liên quan kích thước đồng tử chức thị giác 87 Bảng 3.25 Liên quan vị trí vết mổ chức thị giác 89 Bảng 3.26 Liên quan vị trí vết mổ độ loạn thị tồn dư 90 10 Bảng 3.27 Liên quan vị trí trục IOL chức thị giác 92 Bảng 3.28 Liên quan vị trí trục IOL độ loạn thị tồn dư sau mổ 93 Bảng 3.29 Liên quan độ loạn thị giác mạc trước mổ độ loạn thị tồn dư sau mổ 93 Bảng 3.30 Liên quan độ loạn thị tồn dư chức thị giác 95 Bảng 3.31 Liên quan kiểu loạn thị độ loạn thị tồn dư sau mổ 95 Bảng 3.32 Liên quan đục bao sau chức thị giác 97 Bảng 4.1 Tuổi trung bình bệnh nhân nghiên cứu khác 98 Bảng 4.2 Tỷ lệ nam nữ nghiên cứu khác 99 Bảng 4.3 Độ loạn thị trước phẫu thuật số tác giả khác 100 Bảng 4.4 Thị lực nhìn xa sau mổ tác giả khác 104 Bảng 4.5 Thị lực nhìn gần sau mổ tác giả khác 106 Bảng 4.6 Thị lực nhìn trung gian sau mổ tác giả khác 109 Bảng 4.7 Độ loạn thị sau mổ tác giả khác 112 Bảng 4.8 Độ lệch trục IOL số tác giả khác 122 46 Nichamin LD (2003), “Treating astigmatism at the time of cataract surgery”, Curr Opin Ophthalmol, Feb;14(1):35-38 47 Osher RH (1992), “Transverse astigmatic keratotomy combined with cataract surgery”, Ophthalmology clinics of North America, Pages 717 -725 48 Trần Đình Tùng, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Phƣơng Thu (2010), “Đánh giá hiệu điều chỉnh loạn thị giác mạc sẵn có phẫu thuật phaco kết hợp rạch giác mạc rìa”, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, tập 14, số 1, tr 43 - 49 49 Mendicute J, Irigoyen C, Ruiz M, Illarramendi I, Ferrer-Blasco T, Montés-Micó R (2009) “Toric intraocular lens versus opposite clear corneal incisions to correct astigmatism in eyes having cataract surgery”, J Cataract Refract Surg, March; 35(3):451-8 50 Kessel L., Andresen J., et al (2016), “Toric Intraocular lenses in the Correction of Astigmatism During Cataract Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis”, Ophthalmology, Feb;123(2):275-286 51 Ahmed IK, Guillermo Rocha (2010), “Visual function and patient experience after bilateral implantation of toric intraocular lenses”, J Cataract Refract Surg, April, 36 (4): 609 - 616 52 Dardzhikova A, Shah CR, Gimbel HV (2009) “Early experience with the AcrySof toric IOL for the correction of astigmatism in cataract surgery”, Can J Ophthalmol, Jun; 44 (3): 269-73 53 Ernest P, Richard Potvin (2011) “Effects of preoperative corneal astigmatism orientation on results with a low-cylinder-power toric intraocular lens”, J Cataract Refract Surg, April, 37 (4): 727-732 54 Visser N, Tos T.J.M Berendschot, Noël J.C ( 2011), “Accuracy of toric intraocular lens implantation in cataract and refractive surgery”, J Cataract Refract Surg, August, 37 (8): 1394-1402 55 Hoffmann PC, Auel S, Hütz WW (2011) “Results of higher power toric intraocular lens implantation”, J Cataract Refract Surg, Aug;37(8):1411-8 56 Holland E, Lane S, et al (2010) “The AcrySof Toric intraocular lens in subjects with cataracts and corneal astigmatism: a randomized, subjectmasked, parallel-group, 1-year study", Ophthalmology, Nov;117(11):2104 -11 57 Ruíz-Mesa R, Carrasco-Sánchez D, Díaz-Alvarez SB, Ruíz-Mateos MA (2009), “Refractive lens exchange with foldable toric intraocular lens”, Am J Ophthalmol, Jun;147(6):990 - 996 58 Tan QQ , Liao X , et al (2019), “Comparison of Toric intraocular lenses and corneal incisional procedures for correction of low and moderate astigmatism during cataract surgery: A meta-analysis”, Chin J Ophthalmol, 55: 522-530 59 Lake JC, Victor G, et al (2019), “Toric intraocular lens versus limbal relaxing incisions for corneal astigmatism after phaco emulsification”, Cochrane Database Syst Rev, Dec 17;12:CD012801 60 Chang DF (2003) “Early rotational stability of the longer Staar toric intraocular lens: fifty consecutive cases”,J Cataract Refract Surg, May; 29(5):935- 940 61 Chua WH, Yuen LH, Chua J, Teh G, Hill WE (2012), “Matched comparison of rotational stability of 1-piece acrylic and plate-haptic silicone toric intraocular lenses in Asian eyes”, J Cataract Refract Surg, Apr;38(4):620-4 Epub 2012 Jan 31 62 Alfonso JF, et al (2014) “Clinical outcomes after bilateral implantation of an apodized +3.0 D toric diffractive multifocal intraocular lens”, J Cataract Refract Surg, 40:51–59 63 Gangwani V, Hirnschall N, et al (2014) “Multifocal toric intraocular lenses versus multifocal intraocular lenses combined with peripheral corneal relaxing incisions to correct moderate astigmatism”, J Cataract Refract Surg, Oct;40(10):1625-32 64 Tiago B Ferreira, Eduardo F Marques, et al (2013) “Visual and optical outcomes of a diffractive multifocal toric intraocular lens”, J Cataract Refract Surg, 39:1029–1035 65 Armando S Crema, MD, PhD; Aileen Walsh, MD; Bruna V Ventura, MD (2014) “Visual Outcomes of Eyes Implanted With a Toric Multifocal Intraocular Lens”, J Refract Surg, 30(7):486-491 66 Chen X, Zhao M, Shi Y, et al (2016) “Visual outcomes and optical quality after implantation of a diffractive multifocal toric intraocular lens”, Indian J Ophthalmol, Apr;64(4):285-91 67 Talita Shimoda, Gilberto Shimoda1, Wilson Takashi Hida, et al (2014) “Visual outcomes after implantation of a novel refractive toric multifocal intraocular lens”, Arq Bras Oftalmol, 77(2):71-5 68 Lehmann R., Satish Modi, Bret Fisher, Magda Michna, and Michael Snyder (2017) "Bilateral implantation of +3.0 D multifocal toric intraocular lenses: results of a US Food and Drug Administration clinical trial", Clin Ophthalmol, Jul 20;11:1321-1331 69 Ken Hayashi, MD, Miki Masumoto, MD, Minehiro Takimoto, MD (2015) ''Comparison of visual and refractive outcomes after bilateral implantation of toric intraocular lenses with or without a multifocal component”, J Cataract Refract Surg, 41:73–83 70 Jing-LiLiang, Fang Tian, Hong Zhang, and He Teng (2016) “Combination of Toric and multifocal intraocular lens implantation in bilateral cataract patients with unilateral astigmatism”, Int J Ophthalmol, 9(12): 1766–1771 71 Michael C Knorz, et al (2013) “Subjective Outcomes After Bilateral Implantation of an Apodized Diffractive +3.0 D Multifocal Toric IOL in a Prospective Clinical Study”, J Refract Surg, 29(11):762-767 72 Salati C, Salvetat ML, Zeppieri M, Brusini “Pupil size influence on P (2007), the intraocular performance of the multifocal AMO-Array intraocular lens in elderly patients”, Eur J Ophthalmol, Jul-Aug;17(4):571-8 73 Wang M, Corpuz CC, Huseynova T, Tomita M.(2016) “Pupil Influence on the Visual Outcomes of a New-Generation Multifocal Toric Intraocular Lens With a Surface-Embedded Near Segment”, J Refract Surg, Feb;32(2):90-5 74 Hayashi K, Hayashi H (2004) “Pupil size before and after phacoemulsification in nondiabetic and diabetic patients”, J Cataract Refract Surg, Dec;30(12):2543-50 75 Nino Hirnschall, Peter C Hoffmann, Petra Draschl, (2014), “Evaluation of Factors Influencing the Remaining Astigmatism After Toric Intraocular Lens Implantation”, J Refract Surg;30(6):394-400 76 Visser N, Bauer NJ, Nuijts RM (2012), “Residual astigmatism following toric intraocular lens implantation related to pupil size”, J Refract Surg, Oct;28(10):729-32 77 Berdahl JP, David R Hardten, Brent A Kramer, (2018), “Effect of astigmatism on visual acuity after multifocal versus monofocal intraocular lens implantation”, J Cataract Refract Surg; 44:1192–1197 78 Veselá M, Baráková D, Bujalková D, Garajová D, (2016), “The Effect of Multifocal Toric Lens Rotation on Visual Quality”, Cesk Slov Oftalmol, 72(2):3-11 79 Garzón N, Poyales F, de Zárate BO, Ruiz-García JL, Quiroga JA (2015), “Evaluation of rotation and visual outcomes after implantation of monofocal and multifocal toric intraocular lenses”, J Refract Surg, Feb;31(2):90-7 80 Burato L (1996), “Les complications peroperatoies de la phacoemulsification”, Chirurgie de la cataracte, Masson Paris, p 233239 81 Kohnen, T., & Koch, D D (2008), “Cataract and refractive surgery: Progress III”, Springer Science & Business Media 82 Kohnen T, Nuijts R, Levy P et al (2009), “Visual function after bilateral implantation of apodized diffractive aspheric multifocal intraocular lenses with a +3.0 D addition”, J Cataract Refract Surg, 35 (12), 2062-9 83 Friedman DS, Tielsch JM, Vitale S, Bass EB, Schein OD (2002) “VF14 item specific responses in patients undergoing first eye cataract surgery: can the length of the VF-14 be reduced?”, British Journal of Ophthalmology, (86): 85-89 84 Morlet N (1995), “Intraoperative semiquantitative keratometry using the keratoscopic astigmatic ruler”, J Cataract Refract Surg, May; 21(5), p 616-621 85 Esmenjaud E., Fraimout T.L (1994), “Phacoemulsification, les 300 premiers cas”, Opht France, -7, XCIV, p 633 – 637 86 Prajna NV, Ellwein LB, Selvaraj S, Manjula K, Kupfer C (2000), “The madurai intraocular lens study IV: posterior capsule opacification”, Am J Ophthalmol, Sep;130(3):304-9 87 Đặng Xuân Nguyên (2018), “Nghiên cứu điều chỉnh loạn thị phẫu thuật phaco kính nội nhãn Toric”, Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 88 Trần Tất Thắng (2017), “Nghiên cứu hiệu kính nội nhãn đa tiêu cự phẫu thuật phaco điều trị bệnh đục thể thủy tinh”, Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 89 Trần Thế Hƣng (2005), “Nghiên cứu thay đổi nhãn áp sau mổ tán nhuyễn thể thủy tinh đục, đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng”, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 90 Mayer S, B.T., Häberle H, Pham DT (2008) “Combined implantation of monofocal and multifocal intraocular lenses for presbyopia correction in cataract patients”, Klin Monatsbl Augenheilkd, 25(9): p 812-817 91 Statham M, Apel A, Stephensen D (2009) “Comparison of the AcrySof SA60 spherical intraocular lens and the AcrySof Toric SN60T3 intraocular lens outcomes in patients with low amounts of corneal astigmatism”, Clin Exp Ophthalmol; 37:775–779 92 Hao J, Tan LZ, et al (2019), “Comparison of visual quality in cataract patients with low astigmatism after ART2 or ReSTORintraocular lens implantation”, Int J Ophthalmol, Mar 18;12(3):424-428 93 Ernest P, Potvin R (2011) “Effects of preoperative corneal astigmatism orientation on results with a low-cylinder-power toric intraocular lens”, J Cataract Refract Surg, 37(4):727–732 94 Chen XF, Lu Y, et al (2014) “Effects of AcrySof IQ ReSTOR Toric intraocular lens implantation on visual quality”, Rec Adv Ophthalmol, 34(4):337–340 95 Tan LZ, Zhang H, Tian F, Mu JW (2015) “Clinical study of optical quality after aspheric multifocal toric intraocular lens implantation”, Rec Adv Ophthalmol , 35(9):861–865 96 Epitropoulos AT (2016) “Visual and refractive outcomes of a toric presbyopia-correcting intraocular lens”, J Ophthalmol, 7458210 97 Kjell Gunnar Gundersen, Rick Potvin (2016) “Comparison of visual outcomes after implantation of diffractive trifocal toric intraocular lens and a diffractive apodized bifocal toric intraocular lens”, Clin Ophthalmol, 10: 455–461 98 Chassain C (2014), “Evaluation of visual performance after implantation of a double C-Loop toric intraocular lens”, J Fr Ophtalmol, 37(7):507–513 99 Ang R, Martinez G, Cruz E, Tiongson A, Dela Cruz A (2013), “Prospective evaluation of visual outcomes with three presbyopiacorrecting intraocular lenses following cataract surgery”, Clin Ophthalmol ;7:1811-23 100 Bauer NJ, de Vries NE, Webers CA, Hendrikse F, Nuijts RM (2008) “ Astigmatism management in cataract surgery with the Acry- Sof toric intraocular lens”, J Cataract Refract Surg; 34:1483-1488 101 Holland E, Lane S, Horn JD, Ernest P, Arleo R, Miller KM (2010) “The AcrySof toric intraocular lens in subjects with cataracts and corneal astigmatism; a randomized, subject-masked, parallel-group,1-year study”, Ophthalmology;117:2104–2111 102 Viestenz A, Seitz B, Langenbucher A (2005) “Evaluating the eye’s rotational stability during standard photography; effect on deter- mining the axial orientation of toric intraocular lenses”, J Cataract Refract Surg; 31:557–561 103 Jin H., Limberger, I.-J., Ehmer, A., Guo, H., & Auffarth, G U (2010) “Impact of axis misalignment of toric intraocular lenses on refractive outcomes after cataract surgery”, Journal of Cataract & Refractive Surgery, 36(12), 2061-2072 104 Artur Jose Schmitt, Ana Tereza Ramos Moreira, et al (2019) “Corneal Posterior Curvature Changes After Phacoemulsification Cataract Surgery with 2.75 mm Corneal Incision”, Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol; 8(2): 110–115 105 Nemeth G, Berta A, Szalai E, Hassan Z, Modis L Jr (2014) “Analysis of surgically induced astigmatism on the posterior surface of the cornea”, J Refract Surg ;30(9):604–8 106 Koch DD, Ali SF, Weikert MP, Shirayama M, Jenkins R, Wang L (2012) “Contribution of posterior corneal astigmatism to total corneal astigmatism”, J Cataract Refract Surg ;38(12):2080–7 107 Loffler F, Bohm M, Herzog M, et al (2017) “Tomographic Analysis of Anterior and Posterior and Total Corneal Refractive Power Changes After Femtosecond Laser-Assisted Keratotomy”, Am J Ophthalmol; 180:102–9 108 Zhang B, Ma JX, Liu DY, Guo CR, Du YH, Guo XJ, et al (2016) “Effects of posterior corneal astigmatism on the accuracy of AcrySof toric intraocular lens astigmatism correction”, 9(9):1276–82 Int J Ophthalmol; PHỤ LỤC 1: Bảng chuyển đổi thị lực nhìn xa hệ Line Number Visual Snellen Decimal LogMAR Angle (Min) (Feet) -3 0.50 20/10 2.00 - 0.30 -2 0.63 20/12.5 1.60 - 0.20 -1 0.80 20/16 1.25 - 0.10 1.00 20/20 1.00 0.00 1.25 20/25 0.80 0.10 1.60 20/30 0.63 0.20 2.00 20/40 0.50 0.30 2.50 20/50 0.40 0.40 3.15 20/63 0.32 0.50 4.00 20/80 0.25 0.60 5.00 20/100 0.20 0.70 6.25 20/125 0.16 0.80 8.00 20/160 0.13 0.90 10 10.00 20/200 0.10 1.00 11 12.50 20/250 0.08 1.10 12 16.00 20/320 0.06 1.20 13 20.00 20/400 0.05 1.30 16 40.00 20/800 0.03 1.60 20 100.00 20/2000 0.01 2.00 30 1000.00 2020000 0.001 3.00 PHỤ LỤC 2: Bảng chuyển đổi thị lực nhìn trung gian hệ (khoảng cách 63 cm) Hệ M Hệ feet Hệ thập phân LogMAR 8,0 20/250 0.08 1.10 6,3 20/200 0.10 1.00 5,0 20/160 0.125 0.9 4,0 20/125 0.16 0.8 3,2 10/100 0.20 0.7 2,5 20/80 0.25 0.6 2,0 20/63 0.32 0.5 1,6 20/50 0.40 0.4 1.25 20/40 0.50 0.3 1,0 20/30 0.63 0.2 0,8 20/25 0.8 0.1 0,63 20/20 1.00 0.000 0,5 20/16 1.25 -0.1 0,4 20/12.5 1.6 -0.2 0,32 20/10 2.00 -0.3 PHỤ LỤC 3: Bảng chuyển đổi thị lực nhìn gần hệ (khoảng cách 40 cm) Hệ M Hệ feet Hệ thập phân LogMAR 8,0 20/400 0.05 1.3 6,3 20/320 0.063 1.2 5,0 20/250 0.08 1.10 4,0 20/200 0.10 1.00 3,2 20/160 0.125 0.9 2,5 20/125 0.16 0.8 2,0 10/100 0.20 0.7 1,6 20/80 0.25 0.6 1.25 20/63 0.32 0.5 1,0 20/50 0.40 0.4 0,8 20/40 0.50 0.3 0,63 20/30 0.63 0.2 0,5 20/25 0.8 0.1 0,4 20/20 1.00 0.000 0,32 20/16 1.25 -0.1 PHỤ LỤC 4: Bộ câu hỏi VF-14 đánh giá mức độ hài lòng với chức thị giác bệnh nhân Câu hỏi: Anh (chị, ông, ) có gặp khó khăn thực hoạt động bảng khơng? Nếu có khó khăn mức nào: chút ít? khó khăn? khơng thể thực được? BN khơng cần trả lời hoạt động không liên quan đến sống họ (VD: BN không đọc sách, ) STT 10 11 12 13 14 Điểm số Hoạt động Đọc chữ nhỏ (chữ lọ thuốc chữ sổ điện thoại, ) Đọc chữ thường (đọc sách, báo, ) Đọc chữ to (đầu đề sách, báo, số điện thoại, ) Nhận người đến gần Nhìn bậc cầu thang, vỉa hè, Đọc bảng quảng cáo, biển hiệu, đèn giao thông Thêu thùa, trạm chổ, Điền mẫu điều tra, giấy tờ hành Các trị chơi giải trí (chơi bài, domino, ) Chơi thể thao (cầu lông, tenis, ) Nấu ăn Xem vô tuyến Lái xe ban ngày Lái xe ban đêm Dễ dàng Chút Khó khăn Khơng thể làm PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Họ tên bệnh nhân: Tuổi: Địa chỉ: Nghề nghiệp: Điện thoại: Ngày phẫu thuật: Mắt phẫu thuật: MP MT Khám trƣớc phẫu thuật Snellen LogMAR TLNXCCK TLNXCKTĐ TLTGCCK TLTGCKTĐ TLNGCCK TLNGCKTĐ Hình thái đục TTT Đục nhân Đục bao sau Đục toàn Mức độ N/A đục TTT Khúc xạ K1 (steep) Độ loạn thị Siêu âm Đường kính giác mạc Trục K2 (Flat) Thuận Trục nhãn cầu Trục Nghịch Chéo Công suất IOL cầu Đường kính đồng tử Độ nhạy cảm tương phản Tính cơng suất trụ (mẫu ART-kèm theo bảng tính online): Vị trí vết mổ: Vị trí trục IOL: Ước tính SIA: Ước tính độ loạn thị cịn tồn dư: Khám lại ngày T1 Giác mạc Trong Phù Tiền phịng Sâu Nơng IOL Chính tâm Lệch Trục IOL Không xoay Xoay Phản ứng màng bồ đào Có Khơng  Độ xoay Khám sau phẫu thuật tuần, tháng, tháng, tháng, năm Snellen LogMAR TLNXCCK TLNXCKTĐ TLTGCCK TLTGCKTĐ TLNGCCK TLNGCKTĐ Khúc xạ cầu tồn dư: Khúc xạ trụ tồn dư: IOL Chính tâm Lệch Xoay Độ xoay Bình thường Giảm Độ nhạy cảm tương phản: Biến chứng VMBĐ Lệch IOL Có tượng nhìn lóa hay khơng? Có Khơng Có tượng lúc nhìn rõ, lúc nhìn mờ hay khơng? Có Khơng Có tượng nhìn hình hay khơng Có Khơng Có tượng nhìn méo hình hay khơng? Có Khơng Trục loạn thị: Đục bao sau Có phải đeo kính nhìn xa khơng? Có Khơng Có phải đeo kính đọc sách khơng? Có Khơng Có phải đeo kính làm máy tính, trang điểm, soi gương khơng? Có Khơng Bệnh nhân trả lời câu hỏi mức độ hài lòng: Rất hài lòng Hài lịng Khơng hài lịng Nếu phẫu thuật đục thể thủy tinh lần ơng/bà có lựa chọn loại IOL khơng? Có Khơng ... TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ HOÀNG NGA NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ TH? ?Y TINH ĐA TIÊU LOẠN THỊ Chuyên ngành : Nhãn khoa Mã số : 62720157 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Ngƣời... thể rõ rệt mắt đặt thể th? ?y tinh nhân tạo đa tiêu cự so với mắt đặt thể th? ?y tinh nhân tạo đơn tiêu cự Qua cho th? ?y kiểm soát loạn thị đặc biệt quan trọng xem xét đặt thể th? ?y tinh nhân tạo đa. .. kế tiêu chuẩn, cịn trục loạn thị nên sử dụng thông số phép đo đồ giác mạc IOL Master 1.1.1.4 Loạn thị sau phẫu thuật đục thể th? ?y tinh Loạn thị sau phẫu thuật đục thể th? ?y tinh kết hợp loạn thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh đa tiêu loạn thị, Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật phaco đặt thể thủy tinh đa tiêu loạn thị