0

Đồ án tốt nghiệp “hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than hà nội”

87 5 0
  • Đồ án tốt nghiệp “hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than hà nội”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam đà chuyển đổi từ kinh tế bao cấp, không phát huy nội lực cđa m×nh sang nỊn kinh tÕ më theo xu h­íng khu vực hoá, toàn cầu hoá Đó sách kinh tế Đảng Nhà nước đà thực nhằm tạo một môi trường kinh doanh, sản suất đầy triển vọng cho tất doanh nghiệp nước, phát huy nội lực mình, góp phần vào mục tiêu chung công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Đứng trước cánh cửa mở rộng việc đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp vô quan trọng , điều kiện sống phát triển doanh nghiệp Có tiêu thụ sản phẩm đảm bảo việc thu hồi vốn bỏ ra, tích luỹ sản xuất nâng cao đời sống cho cán công nhân viên Đồng thời phải khai thác nguồn lực tài chính, huy động nguồn lực sử dụng nguồn lực có hiệu Do mà hạch toán kế toán phận quan trọng công cụ quản lý kinh tế có vai trò tích cực việc quản lý điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế, kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế tài Công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội công ty vừa mang tính chất thương mại, võa mang tÝnh phơc vơ nhiƯm vơ chÝnh cđa ngµnh Lĩnh vực hoạt động công ty lĩnh vực lớn đầy tiềm Bởi than nguyên liệu truyền thống sử dụng nhiều sở sản xuất Do mà công ty có nhiều hội kinh doanh, đồng thời phải đương đầu với nhiều cạnh tranh sản phẩm thay thị trường đòi hỏi công ty phải có kết hợp nhanh nhẹn khéo léo dể giữ vững vị trí kinh tế thị trường Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Nhận thức vai trò tầm quan trọng công tác kế toán tiến hành nghiên cứu đề tài: Hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận Hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá - Đánh giá thực trạng công tác hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá, xác định kết tiêu thụ công ty - Đưa số giải pháp để hoàn thiện công tác hạch toán nâng cao hiệu kinh doanh công ty 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Hàng hóa - Các trình tiêu thụ hàng hóa - Công tác hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá công ty 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nội dung đề tài thực công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội -Phạm vi thời gian: Từ ngày 15/10/2005 đến ngày 10/03/2006 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only ch­¬ng I C¬ sở lý luận hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá I Những vấn đề chung hạch toán hàng hoá Khái niệm Hàng hóa vật phẩm lao động nhằm thỏa mÃn nhu cầu người, vào sản sản xuất tiêu dùng thông qua trình mua bán trao đổi hàng hóa thị trường Sản phẩm hàng hóa tập hợp tất đặc tính vật lý, hóa học quan sát tập hợp hình thức đồng vật vừa mang giá trị sử dụng vừa mang giá trị Sản phẩm mang trao đổi Hàng hóa doanh nghiệp thương mại hàng hóa mua vào để bán nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng xuất Hàng hóa biểu hai mặt giá trị số lượng Số lượng hàng hóa xác định đơn vị đo lường phï hỵp víi tÝnh chÊt hãa häc, lý häc cđa kg, lít, mét phản ánh quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chất lượng hàng hóa xác định tỉ lệ % tốt, xấu giá trị phẩm cấp hàng hóa Đặc điểm trình tiêu thụ hàng hóa Đó là trao đổi mua bán có thỏa thuận, doanh nghiệp đồng ý bán khách hàng đồng ý mua, đà toán chấp nhận toán Có chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa từ doanh nghiệp sang khác hàng Doanh nghiệp giao hàng hóa từ doanh nghiệp sang khách hàng khoản tiển hay khoản nợ tương ứng Khoản tiền gọi doanh thu bán hàng, dùng để bù đắp khoản chi phí đà bỏ trình kinh doanh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Căn số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận trả để hạch toán kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Vai trò trình tiêu thụ hàng hóa Tiêu thụ hàng hóa trình doanh nghiƯp thùc hiƯn viƯc chun hãa vèn s¶n xt kinh doanh từ hình thái hàng hóa sang hình thái giá trị, thực giá trị giá trị sử dụng hàng hóa thông qua quan hệ trao đổi Tiêu thụ khâu quan hoạt động thương mại doanh nghiệp, thực mục đích sản xuất tiêu dùng đưa sản phẩm hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Tiêu thụ hàng hóa khâu trung gian, cầu nối sản xuất tiêu dùng Qua tiêu thụ khẳng định lực kinh doanh doanh nghiệp Sau tiêu thụ doanh nghiệp thu hồi tổng chi phí bỏ mà thực phần giá trị thặng dư Phần thặng dư phần quan trọng đóng góp vào ngân sách nhà nước, mở rộng quy mô kinh doanh Cũng trình khác, trình tiêu thụ hàng hóa chịu thay đổi quản lý nhà nước, người có lợi ích trực tiếp gián tiếp Đó chủ doanh, cổ đông, bạn hàng, nhà tài trợ, quan quản lý nhà n­íc (th, lt ph¸p ) HiƯn nỊn kinh tế thị trường, doanh nghiệp thương mại đà sử dụng nhiều biện pháp để quản lý công tác tiêu thụ hàng hóa Với chức thu thập số liệu, xử lý cung cấp thông tin, kế toán coi công cụ góp phần giải quyến vấn đề phát sinh doanh nghiệp Cụ thể kế toán đà theo dõi số lượng, chất lượng, giá trị tổng lô hàng từ khâu mua đến khâu tiêu thụ hàng hóa Từ doanh nghiệp điều chỉnh đưa phương án, kế hoạch tiêu thụ hàng hóa nhằm thu hiệu cao Doanh nghiệp thương mại thực tốt nghiệp vụ đáp ứng tốt, đẩy đủ, kịp thời nhu cầu khách hàng, góp phần khuyến khích tiêu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only dùng, thúc đẩy sản xuất, tăng doanh thu bán ra, mở rộng thị phần, khẳng định uy tín doanh nghiƯp mèi quan hƯ víi c¸c chđ thĨ kh¸c (như bạn hàng, chủ nợ, nhà đầu tư ) Đồng thời động viên người lao động, nâng cao mức sống cho họ đặc biệt doanh nghiệp thu hội khoản lợi nhuận mong muốn, góp phần xây dựng kinh tế quốc dân Yêu cầu quản lý tiêu thụ hàng hóa Trong doanh nghiệp thương mại tiêu thụ hàng hóa trình quản lý hàng hóa số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa trình vận động từ khâu xuất bán thu tiền bán hàng Công tác quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa đòi hỏi phải thường xuyên theo dõi, đạo trình bán hàng theo kế hoạch đà định, kịp thời phát biến động thị trường để điều chỉnh kinh doanh cho mang lại hiệu cao Đồng thời phải tính toán đưa mức kế hoạch chi phí, kết quản kinh doanh, suất lao động, thời gian chu chuyển vốn Việc quản lý tiêu thụ hàng hóa theo nội dung sau: Quản lý số lượng, chất lượng, giá trị hàng hãa, bao gåm: ViƯc qu¶n lý tõng ng­êi mua, tõng lần gửi hàng, nhóm hàng, phận kinh doanh ViƯc qu¶n lý chØ kÕt thóc qun së hữu chuyển giao doanh nghiệp nhận tiền hay có đòi hỏi tiền Quản lý giá bao gồm việc lập dự định theo dõi thực giá, đồng thời doanh nghiệp phải đưa kế hoạch cho kỳ Doanh nghiệp phải đưa biểu giá hợp lý cho mặt hàng, phương thức bán, địa điểm kinh doanh Trong công tác quản lý giá hàng hóa hệ thống chứng từ, sổ sách kết toán công cụ đắc lực nhất, phản ánh xác tình hình tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt biến động giá thời điểm Nó giúp cho nhà quản lý xây dựng định mức giá hợp lý cho hàng bán Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Quản lý việc thu hồi tiền bán hàng xác định kết kinh doanh Quản lý việc thu hồi tiền bán hàng việc xem xét số tiền thu sau tiêu thụ chuyển đơn vị hình thức nào, số lượng bao nhiêu, chiều hướng phát sinh khoản nợ khó đòi Quản lý mặt bao gồm việc quản lý nghiệp vụ phát sinh trình tiêu thụ nhận tièn trước khách hàng, chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại Sau trình tiêu thụ hàng hóa kết thúc cần phải quản lý việc xác định kết quản kinh doanh, đảm bảo tính đúng, tính đủ kết kinh doanh đà đạt Xác định kết tiêu thụ Kết tiêu thụ tiêu phản ánh kết cuối việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh phụ 5.1 Các yếu tố cấu thành việc xác đinh kết tiêu thụ 5.1.1 Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng: Là tổng giá trị thực việc ban hàng hóa, sản phẩmm cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng Tổng số doanh thu bán hàng số tiền ghi hóa đơn, hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch vụ Doanh thu bán hàng ghi nhận tất điều kiện sau thỏa mÃn: Doanh nghiệp đà chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền lợi sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa Giá trị khoản doanh thu xác định cách chắn Doanh nghiệp đà thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Với phương thức bán hàng thời điểm ghi nhận doanh thu niệm khác nhau: - Trong trường hợp bán lẻ hàng hóa: Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm nhận báo cáo bán hàng nhân viên bán hàng - Trong trường hợp gửi đại lý bán hàng: Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm nhận báo cáo bán hàng bên đại lý gửi - Trường hợp bán buôn qua kho ban buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao trực tiệp thời điểm hàng hóa xác nhận tiêu thụ doanh thu ghi nhận đại diện bên mua ký nhận đủ hang, đà toán tiền hàng chấp nhận nợ - Trường hợp bán buôn qua kho, bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng thời điểm ghi nhận doanh nghiệp thu thu tiền bên mua bên mua chấp nhận toán tiền 5.1.2 Chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại số tiền mà doanh nghiệp đà giảm trừ đà toán cho người mua mua hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại đà ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng 5.1.3 Giảm giá hàng bán Giảm giá hàng bán: số tiền giảm trừ cho khách hàng hóa đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ nguyên nhân đặc biệt hàng phẩm chất, không quy cách, giao hàng không thời gian, địa điểm hợp đồng (do chủ quan doanh nghiệp) Ngoài tính vào khoản giảm giá hàng bán bao gồm khoản thưởng khách hàng khoảng thời gian định đà tiến hành mua khối lượng hàng hóa đợt 5.1.4 Hàng bán bị trả lại Hàng bán bị trả lại: Là số hàng đà coi tiêu thụ (đà chuyển giao quyền sở hữu, đà thu tiền hay người chấp nhận trả tiền) lại bị Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only người mua từ chối trả lại người bán không tôn trọng hợp đồng kinh tế đà ký kết không phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy cách kỹ thuật, hàng phẩm chất, không chủng loại Tương ứng với hàng bán bị trả lại giá vốn hàng bán bị trả lại (tính theo giá vốn bán) doanh thu hàng bán bị trả lại cụng với thuế GTGT đầu phải nộp hàng bán bị trả lại 5.1.5 Doanh thu Doanh thu thuần: Là số chênh lệch tổng số doanh thu với khoản giảm giá, chiết khấu thương mại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 5.1.6 Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán: trị giá vốn sản phẩm, vật tư, hàng hóa lao vụ, dịch vụ tiêu thụ Đối với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) hay chi phí sản xuất Với vật tư tiêu thụ, giá vốn giá trị ghi sổ, với hàng hóa tiêu thụ, giá vốn bao gồm trị giá mua hàng hóa tiêu thơ céng víi chi phÝ thu mua ph©n bỉ cho hàng tiêu thụ Việc xác định vốn hàng bán hÕt søc quan träng, nã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp đến kết kinh doanh, đặc biệt kinh tế thị trường nhiều biến động doanh nghiệp phải quan tâm việc lựa chọn phương pháp xác định giá vốn thích hợp cho cho có lợi ích mà phản ánh trị giá vốn hàng hóa theo quy định tài 5.1.7 Lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp: Là tiêu phản ánh số chênh lệch doanh thu giá vốn hàng bán phát sinh thời kỳ 5.1.8 Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng: Là phận chi phí lưu thông phát sinh hình thái tiền tệ để thực nghiệp vụ bán hàng hóa Chi phí bán hàng bao gồm khoản chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động tiêu thụ như: Chi phí nhân viên bán hàng, vận chuyển, bao bì, hàng hóa trả đại lý Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 5.1.9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là loại chi phí thời kỳ tính hạch toán lợi túc Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh khoản chi chung cho quản lý văn phòng khoản kinh doanh không gắn với địa cụ thể cấu tổ chức kinh doanh doanh nghiệp chi lương nhân viên quản lý, đồ dùng văn phòng, chi tiếp khác, công phí 5.1.10 Các khoản thuế phải nộp có liên quan đến bán hàng Thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT loại thuế gián thu, thu phần giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ Mục đích thuế GTGT nhằm động viên phần thu nhập người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước, bảo đảm công xà hội, kiểm soát kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Đối tượng nộp thuế GTGT bao gồm tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung cở sở kinh doanh) tổ chức cá nhân có nhập hàng hóa chịu thuế (gọi chung người nhập khẩu) đối tượng nộp thuế GTGT Phương pháp xác định thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Đối tượng áp dụng: đơn vị, tổ chức kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, hợp tác xà đơn vị, tổ chức kinh doanh khác Xác định thuÕ GTGT ph¶i nép Sè thuÕ GTGT Ph¶i nép ThuÕ GTGT = Thuế GTGT đầu vào - đầu khấu trừ Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Trong đó: Thuế GTGT Giá trị tính thuế = đầu suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ thuế GTGT Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ chịu Thuế x Tổng thuế GTGT ghi hóa đơn GTGT = đầu vào mua hàng hóa, dịch vụ chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt Tiêu thụ đặc loại thuế gián thu thu nhập doanh nghiệp số mặt hàng hóa định mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (Rượu, bia, thuốc lá, xăng loại ) Mọi tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế sản xuất hay nhập mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vận chuyển đượng phải có đủ biên nộp thuế giấy vận chuyển hàng hóa đà nộp thuế Đối với hàng dự trữ kho hàng, cửa hiệu phải có giấy tờ chứng minh đà nộp thuế (Biên lai, hóa đơn) Mỗi mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải chịu thuế lần tức sau mặt hàng đà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khâu sản xuất chịu thuế lần thứ hai lưu thông thị trường Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệc mà không chịu thuế GTGT, sở thương nghiệp kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất Thuế xuất loại thuế gián thu, thu vào vác hàng hóa phép xuất 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Trước hết thay đổi nội dung hình thức mối quan hệ kinh tế tạo nên thay đổi cách hạch toán Cho nên thay đổi nội dung hình thức c¸c mèi quan hƯ kinh tÕ nh­ kinh tÕ nhiỊu thành phần với xuất Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty tư nhân đòi hỏi phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán để theo kịp phát triển hòa nhập với hệ thống kế toán nước giới Từ đầu năm 1994 đạo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài đà tiến hành xây dựng hệ thống kế toán áp dụng thống nước Như hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán việc làm tất yếu cần thiết Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiêu thụ khâu cuối kết thúc trình kinh doanh doanh nghiệp nên có đóng vai trò quan trọng Thực trạng kế toán nói chung, kế toán tiêu thụ nói riêng doanh nghiệp Việt Nam hầu hết chưa thể đầy đủ nhiệm vụ Nói chung, công tác kế toán thụ động, dừng mức độ ghi chép, cung cấp thông tin mà chưa có tác động tích cực Nghiệp vụ tiêu thụ nghiệp vụ định kết hoạt động doanh nghiệp Nghiệp vụ định tồn tại, phát triển hay suy thoái doanh nghiệp Hàng hóa tiêu thụ nhanh, công nợ tạo điều kiện cho phát triển kinh doanh doanh nghiệp, ngược lại, hàng hóa tiêu thụ chậm, công nợ khách hàng tăng, doanh nghiệp không thu hồi vốn kinh doanh dẫn đến kinh doanh suy thoái Do vậy, hoàn thiện trình hạch toán tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thương mại vấn đề cần thiết có ý nghĩa quan trọng Yêu cầu hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thương mại: Để việc hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tốt phải thực số yêu cầu chủ yếu sau: Bảo đảm phù hợp với chế độ quản lý kế toán Nhà nước Bộ tài ban hành Nhà nước đà xây dựng ban hành văn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu quản lý đồng hoạt động kế toán tài 73 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nước Đây văn có tính bắt buộc Do vậy, hoàn thiện công tác kế toán đơn vị kinh doanh nhà quản lý cần phải xem xét cho việc hoàn thiện không vi phạm chế độ Hệ thống tài khoản thống dùng cho doanh nghiệp hành theo định số 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 đà sửa đổi, bổ sung số điểm nhằm đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp, với chế tài doanh nghiệp Nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn khác Tuy nhiên, trình sử dụng Doanh nghiệp thấy điểm không phù hợp có kiến nghị sửa đổi khuôn khổ định cho phép cấp có thẩm quyền, sau sửa đổi Bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm khác tổ chức sản xuất kinh doanh, loại hình kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, trình độ nhân viên yêu cầu quản lý Đây đặc điểm mà không doanh nghiƯp nµo gièng doanh nghiƯp nµo Cã thĨ hai doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng, doanh nghiệp Nhà nước, máy quản lý tương tụ bên cán thường xuyên học lớp nâng cao tay nghề cho kết khác thực kế hoạch Do vậy, viƯc vËn dơng hƯ thèng kÕ to¸n doanh nghiƯp phải hợp lý, phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp Đảm bảo quyên tắc tiết kiệm nhân lực chi phí Yêu cầu thực cách xây dựng cấu sổ sách cho khối lượng công việc thực nhiều mà đáp ứng khối lượng công việc Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ xác Kế toán công cụ đắc lực quản lý kinh doanh Qua công cụ giúp nhà quản ý nắm bắt toàn thông tin tình hình sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp Những yêu cầu yêu cầu chủ yếu việc hoàn thiện kế toán Ngoài ra, tùy thuộc vào nôi dung hoàn thiện mà các yêu cầu cụ thể 74 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only khác Nhưng tấc yêu cầu điều nhằm mục đích giúp cho doanh nghiệp tốt Định hướng chung việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thương mại: 3.1 Hoàn thiện hạch toán ban đầu Hạch toán ban đầu trình theo dõi, ghi chép, hệ thống hoa nghiệp vụ kinh tế phát triển vào chứng từ kế toán để làm sở cho việc hạch toán tổng hợp, hạch toán chi tiết Hạch toán ban đầu bao gồm: Xác định chứng từ sử dơng, ng­êi lËp chøng tõ, sè liƯu chøng tõ cÇn lập, trình tự luân chuyển chứng từ Các chứng từ sử dụng hạch toán kế tán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa gồm có: * Hóa đơn GTGT kiểm phiếu xuất kho * Hóa đơn GTGT cước vận chuyển * Thẻ quầy hàng * Phiếu giao hàng * PhiÕu thu, phiÕu chi 3.3 Hoµn thiƯn vËn dơng hƯ thèng kÕ to¸n HƯ thèng kÕ to¸n doanh nghiƯp hành gồm nhiều tài khoản cấp bảng cân đối kế toán chia làm loại tài khoản bảng cân đối kế toán Nhà nước quy định việc mở nội dung phản ánh, kết cấu phương pháp ghi chép củ tài khoản nhằm đảm bảo tính thống việc ghi chép sổ kế toán, tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài Tuy nhiên, doanh nghiệp có chức nhiệm vụ riêng, đặc điểm tổ chức phân cấp khác nhau, có doanh nghiệp đà vận dụng sai tài khoản lẫn lộn nội dung tài khoản Cho nên, doanh nghiệp cần phải theo dõi xác, rõ ràng số liệu đồng thời thuận tiện cho việc kiểm tra cấp Bộ tài 3.3 Hoàn thiện sổ kế toán 75 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Để phản ánh tình hình tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết sổ kế toán theo tháng, quý, năm Việc sử dụg hệ thống sổ kế toán phụ thuộc vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng * Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ * Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ * Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ * Hình thức kế toán Nhật ký chung Việc ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số liệu kế toán từ chứng từ để cung cấp số liệu báo cáo tài khâu chiếm khối lượng công việc chủ yếu máy kế toán, khâu tập trung nghiệp vụ kinh tế vận dụng phương pháp kế toán Do đó, việc vận dụng hệ thống sổ sách kế toán hợp lý thích hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh trình độ quản lý doanh nghiệp phát huy chức giám đốc kế toán, cung cấp đầy đủ xác tiêu cần thiết cho quản lý sản xuất kinh doanh, có khả đơn giản hóa, giảm nhẹ việc ghi chép, đối chiếu nâng cao hiệu suất công tác kế toán Cho nên, vấn đề cần hoàn thiện kế toán, đặc biệt nghiệp vụ kế toán bán hàng 3.4 Hoàn thiện báo cáo kế toán Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo kế toán nhằm tổng hợp trình bày cách khái quát, toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh cua danh nghiệp kỳ hạch to¸n ViƯc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n sÏ cung cÊp thông tin kế toán tài chủ yếu cho việc đánh giá tình hình kết hoạt động đà qua dự án tương lai Thông tin báo cáo tài quan trọng cho chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, nhà đầu từ, chủ nợ tương lai doanh nghiệp Đối với nghiệp vụ tiêu thu hàng hóa, kết cuối phản ánh báo cáo kết kinh doanh Các khoản mục doanh thu hàng bán, 76 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only gi¸ vèn, chi phÝ bán hàng cho ta thấy kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Tùy theo đặc điểm kinh doanh đơn vị mà theo định kỳ kế toán phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tình hình tiêu thụ cho cấp quản lý Nói chung, để hoàn thiện trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa phải vào nội dung tổ chức công tác kế toán, hoàn thiện số khâu hạch toán (từ hạch toán ban đầu), vận dụng hệ thống tài khoản thống đến việc ghi chép, phản ánh vào sổ báo cáo kết ý nghĩa việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp thương mại Đối với công tác quản lý, hoàn thiện trình nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ giúp đơn vị quản lý chặt chẽ hoạt động tiêu thụ hàng hóa, việc toán hàng hóa khách hàng theo dõi chi tiết khoản nợ Từ doanh nghiệp có biện pháp để thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay cho vốn doanh nghiệp, hoàn thiện trình cho phép quản lý hàng tiền hàng tốt, giảm chi phí cho doanh nghiệp, xác định đắn kết kinh doanh, phân phèi thu nhËp mét c¸ch chÝnh x¸c, kÝch thÝch ng­êi lao động thực tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước Đối với công tác kế toán, hoàn thiện trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa cung cấp tài liệu có độ xác tin cậy cao, giúp cho nhà quản lý đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thông qua số liệu kế toán phản ánh thấy thuận lợi khó khăn doanh nghiệp, từ nhà quản lý đề biện pháp giải kịp thời khó khăn phát huy thuận lợi nhằm mục đích giúp doanh nghiệp ngày phát triển III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ công ty chế biến kinh doanh than hà nội Qua trình thực tập Công ty, sở tìm hiểu, nắm nắm vững tình hình thực tế vấn đề lý luận đà học, nhận thấy 77 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết Công ty có hạn chế mà khắc phục phần hành kế toán Công ty hoàn thiện hơn, có hiệu cao Tôi xin đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ Công ty sau: Hoàn thiện hạch toán ban đầu: Đặc điểm kế toán tài kế thừa số liệu phần hành kế toán trước kế toán bán hàng, kế toán chi phí kinh doanh., kế toán hoạt động kinh doanh khácDo chứng từ phát sinh chứng từ tự lập Các chứng từ sử dụng nội đơn vị làm để hạch toán kết kinh doanh Mục đích việc lập chứng từ để tập hợp phản ánh cách đầy đủ chi tiết khoản doanh thu, chi phí (theo họat động kinh doanh), kết chuyển để xác định kết kinh doanh Số liệu phản ánh chứng từ thu thập từ sổ TK 511, TK 623, TK 641và sổ chi tiết doanh thu bán hàng, sổ chi tiết chi phí kinh doanhhoặc từ nhật ký chứng từ số 7, số Do Công ty quản lý hạch toán nghiệp vụ mua bán theo chủng loại theo trạm kinh doanh, nêu kế thừa số liệu phần hành kế toán trước đó, kế toán tài doanh, nên kế thừa số liệu phần hành kế toán trước đó, kế toán tài cần lập chứng từ giúp cho việc hạch toán chi tiết theo địa điểm phát sinh Chẳng hạn bảng hợp chi phí kinh doanh trạm lập theo mÉu sau: 78 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Công ty CB KD than MB Công ty CB KD than HN Bảng tổng hợp chi phí kinh doanh trạm Tháng năm Khoản mục phí Trạm Ô Cách Trạm Trạm Vĩnh Tuy Cổ Loa Trạm Tổng Giáp Nhị cộng I Chi phí bàn hàng 1.Chi phí nhân viên 2.Chi phí vật liệu, bao bì 3.Chi phí dụng cụ, đồ dùng 4.Chi phí khấu hao TSCĐ 5.Chi phí dịch vụ mua 6.Các chi phí tiền khác II.Chi phí quản lý dược phân bổ Tổng cộng Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán 2.1 Hoàn thiện kế toán chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán Hiện thị trường có nhiều tập thể cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng than nên tình hình cạnh tranh diễn gay gắt Công ty có lượng khách hàng truyền thống, nhà máy, xí nghiệp lớn Những khách hàng thường mua than với số lượng lớn, toán séc Do Công ty nên áp dụng số biện pháp khuyến mÃi bớt giá, chiết khấu thương mÃi khách hàng mua với khối lượng lớn, toán tiền nhanh, nhằm giữ khách hàng Bằng biện pháp khuyến mÃi Công ty tăng khối lượng khách hàng tương lai có ưu đại Công ty việc bán hàng toán Khi áp dụng biện pháp kế toán phải mở TK 521 Chiết khấu thương mại TK 530 Giảm giá hàng bán để theo dõi 79 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phương pháp kế toán TK 521 Chết khấu thương mại sau: Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh: Nợ TK 521: Chiết khấu thương mại khách hàng hưởng Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp theo chiết khấu thương mại Có TK111, 112, 131: Số tiền trả lại giảm nợ cho khách hàng Cuối kỳ, kết chuyển số tiền (Chiết khấu bán hàng đà chấp thuận) cho khách hàng sang TK 511 Doanh thu bán hàng Nợ TK 511: Danh thu bán hàng Có TK 521: Chiết khấu bán hàng Phương pháp kế toán TK 532 Giảm giá hàng bán Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, kế toán phản ánh: Nợ TK 532: Số tiền giảm giá cho hàng bán NợTK 3331: Thuế GTGT phải nộp theo số tiền giảm giá Có TK111,112,131: Tổng số tiền trả lại giảm nợ cho khách hàng Cuối kỳ hạch toán kết chuyển giảm giá hàng bán để điều chỉnh giảm doanh thu: Nợ TK 511: Giảm giá hàng bán Có TK 532: Kết chuyển giảm giá hàng bán 2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Các nhà quản lý kinh doanh cần biết thông tin chi tiết, cụ thể khoản mục phí việc sử dụng loại phí này, để từ lập dụ toán chi phí chủ động điều tiết chi phí Nhưng Công ty, tất khoản chi phí phát sinh phản ánh TK 641 Chi phí bán hàng không hạch toán chi tiết theo khoản mục phí Do đó, thông tin mà kế toán cung cấp chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Kế toán nên mở TK 642 Chi phí QLDN để hạch toán riêng chi phí quản lý phát sinh Công ty Tài khoản dùng để tập hợp khoản chi phí phát sinh phận văn phòng Công ty chi phí liên quan đến tất họat động kinh doanh đơn vị Khi TK 641 phản ánh chi phÝ 80 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only phát sinh trình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Để theo dõi khoản mục chi phí phát sinh phận bán hàng, kế toán mở rộng TK cấp cña TK 641 nh­ sau: * TK 641.1: Chi phí nhân viên bán hàng * TK 641.2: Chi phí vật liệu, bào bì * TK 641.3: Chi phí dụng ®å dïng * TK 641.4: Chi phÝ khÊu hao TSCĐ * TK 641.7: Chi phí dịch vụ mua * TK 641.8: Chi phí tiền khác Hơn nữa, kế toán cần phải mở tài khoản cấp để theo dõi chi phí bán hàng trạm, ví dụ chi phí viên bán hàng có thuê mở sau: * TK 6411.1: Chi phí nhân viên bán hàng trạm Vĩnh Tuy * TK 6411.2: Chi phí nhân viên bán hàng trạm Cổ Loa * TK 6411.3: Chi phí nhân viên bán hàng trạm Giáp Nhị * TK 6411.3: Chi phí nhân viên bán hàng trạm Ô Cách Tương tự mở chi tiết tài khoản cấp theo dõi khoản mục phí khác từ trạm Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty, hạch toán chi tiết theo khoản mục phí gặp khó khăn phức tạp Do đó, kế toán nên hạch toán chi tiết chi phí quản lý theo trạm kinh doanh để có xác định kết kinh doanh trạm Kế toán mở tài khoản chi tiết TK 642 sau: * TK 6420.1: Chi phí quản lý trạm Vĩnh Tuy * TK 6420.2: Chi phí quản lý trạm Cổ Loa * TK 6420.3: Chi phí quản lý trạm Giáp Nhị * TK 6420.4: Chi phí quản lý trạm Ô Cách Hoàn thiện sổ sách kế toán Hệ thống sổ kế toán mà Công ty áp dụng tổ chức theo hình thức sổ Nhật ký chứng từ Theo hình thức này, kế toán phải mở loại sổ tổng hợp, sổ chi tiết, bảng kê bảng phân bổ để ghi chép, phản ánh, hệ 81 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only thống hóa tổng hợp số liệu chứng từ kế toán nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc lập báo cáo kế toán Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán tổ chức hợp lý hệ thống sổ phù hợp với đặc điểm kinh doanh, quy mô kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ chuyên môn nhân viên kế toán, trang bị sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho kÕ to¸n… ViƯc tỉ chøc mét hƯ thèng sỉ phù hợp phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, giảm đến mức thấp công việc ghi chép kế toán, thuận lợi cho việc lưu trữ bảo quản dễ dàng kiểm tra, kiểm soát 3.1 Hoàn thiện việc ghi chép doanh thu bán hàng Trong trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ than Công ty, kế toán ghi toàn doanh thu vào bảng kê số 10 hộ trọng điểm vào sổ chi tiết doanh thu TK 511 (theo năm) Công ty không theo dõi số chủng loại, trạm Để giải vấn đề này, Công ty nên xây dựng bảng chi tiết riêng để theo dõi cho trạm (theo phương thức toán, theo chủng loại than) Dựa vào sổ chi tiết doanh thu bán hàng trạm để lập báo cáo bán hàng toàn Công ty, thuận lợi cho việc theo dõi hoạt động kinh doanh trạm Mẫu sau: Bảng theo dõi tiền hàng trạm Tháng .năm Tiền Chứng từ Tên khách Số Ngày hàng Chủng loại than Số Đơn lượng giá chưa có thuế GTGT 82 Tiền Thuế bán GTGT có thuế Phương thức to¸n 111 112 131 … Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3.2 Hoàn thiện việc ghi chép giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán tiêu quan trọng trình tiêu thụ Công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội xác định giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền, dựa vào bảng kê số Nhập, xuất, tồn kho hàng hóa Sau tính giá vốn bình quân tính trị giá vốn, lập báo cáo bán hàng Do đó, khó tránh khỏi nhầm lẫn Vì vậy, để tránh nhầm lẫn giúp cho việc tính toán dễ dàng hơn, Công ty nên lập bảng tính giá vốn bán hàng bình quân Mẫu sau: Bảng tínhgiá vốn bình quân Tháng.năm STT Chủng loại Số dư đầu kú Tỉng nhËp kú Sè l­ỵng Sè tiỊn Sè lượng Giá vốn bình quân Số tiền 3.3 Hoàn thiện sổ chi tiết chi phí bán hàng Để thực kế toán bán hàng theo địa điểm kinh doanh, kế toán cần phải sử dụng sổ chi tiết tập hợp chi phí Sổ chi tiết đuợc mở chi tiết theo địa điểm kinh doanh kết hợp với việc theo dõi khoảng mục chi phí bán hàng Công ty sử dụng mẫu số sau mẫu theo tiện lợi theo dõi phần thuế GTGT đầu vào khoản chi phí bán hàng Số chi tiết TK 641 Tr¹m:… Chøng tõ SH NT Néi dung TK Tỉng số Thuế đối tiền GTGT ứng toán đầu vào 83 Phân theo khoản mục phí 6411.01 6411.02 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Hoàn thiện công tác lập báo cáo kế toán Báo cáo kế toán doanh nghiệp hệ thống báo báo tổng hợp số liệu từ số kế toán kê toán tài liệu liên quan khác theo tiêu kinh tế tài chính, nhằm cung cấp thông tin cần thiết tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cho đối tượng sử dụng thống tin khác nhau, để đề định phù hợp với mục đích sử dụng thông tin phù hợp với yêu cầu quản lý vĩ mô vi mô Hệ thống báo cáo kế toán Công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội chi thành: Báo cáo tài chính: Là báo cáo định kỳ bắt buộc lập theo mẫu biểu thống nhà nước quy định, dựa sở số liệu mà kÕ to¸n cung cÊp B¸o c¸o kÕ to¸n néi bé: Là báo cáo lập theo yêu cầu quản lý ngành nội Công ty Chúng phản ánh chi tiết, cụ thể loại nghiệp vụ kinh tế tài họat động kinh doanh doanh nghiệp Đây báo cáo nhanh lập khoảng thời gian ngắn so với báo cáo tài Thực trạng Công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội, Hầu hết báo cáo kế toán (Chủ yếu bá cáo tài chính) đà đáp ứng yêu cầu thông tin cho đối tượng sử dụng khác nhau, đảm bảo đảm bảo yêu cầu tính kịp thời, trung thực, khách quan, mức đô tin cậy cao Tuy nhiên số báo cáo mà Công ty lập lại chưa thể tiêu so sánh Do vậy, kế toán cần phải thiết kế thông tin báo cáo dạng so sánh được, nhằm giúp nhà quản lý phân tích, đánh giá cách toàn diện mặt hoạt động đơn vị, từ xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp Ví dụ: Mẫu báo cáo kết kinh doanh néi bé nh­ sau: 84 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o kÕt kinh doanh nội Tháng năm Trạm Các tiêu Kỳ trước Kỳ Chênh lệch Số tiền Tỷ lệ (%) 1.Doanh thu 2.Các khoản giảm trừ 3.Doanh thu 4.Giá vốn hàng bán 5.Chi phí bán hàng 6.Chi phí quản lý 7.Kết kinh doanh áp dụng máy vi tính vào công tác hạch toán kế toán Hiện nay, Công ty đà áp dụng máy vi tính vào công tác hạch toán kế toán, hệ thống sổ trình tự ghi sổ Công ty chưa thực phần mềm kế toán mà tiêu xây dựng chường trình EXCEL Do đà giảm nhiều hiệu việc áp dụng máy vi tính vào công tác hạch toán kế toán Mặt khác điều kiện áp dụng máy vi tính vào công tác hạch toán kế toán hình thức Nhật ký chung hình thức mang lại hiệu cao Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ có tiên tiến phát huy hiệu cao điều kiện làm thủ công Theo tôi, Công ty đà áp dụng máy vi tính vào công tác hạch toán kế toán Vậy Công ty nên áp dụng hình thức Nhật ký chung áp dụng phần mềm kế toán phù hợp nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán không ngừng hoàn thiện nâng cao hiệu công tác kế toán quản lý tài sản hoạt động kinh tế tài phát sinh Công ty 85 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Kết luận Như vậy, tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thương mại chiếm vị trí quan trọng trình kinh doanh, tổ chức khâu tiêu thụ tốt đạt kết kinh doanh, khẳng định vị trí doanh nghiệp Điều đòi hỏi máy quản lý phải có kiến thức tổng hợp chuyên sây lĩnh vực kinh tế, tổ chức quản lý để thiết lập chiến lược lâu dài cho Công ty Trong chiến lược quản lý, kế toán giữ vai trò quan trọng, cung cấp thông tin cho việc định Ban giám đốc Vì vậy, việc hạch toán khoa học hợp lý toàn công tác kế toán đặc biệt kế toán khâu tiêu thụ có liên quan đến tồn phát triển Công ty Quá tình học tập trường tìm hiểu thực tế Công ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than Hµ Néi cïng hướng dẫn cô giáo hướng dẫn cán Công ty, em đà có điều kiện nghiên cứu đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội Do hạn chế trình độ thời gian nên khóa luận không tránh khỏi sai sót Em mong sụ đóng góp ý kiến thầy cô giáo để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn cô giáo: PGS.TS Đặng Thị Loan cán Công ty đà giúp em hoàn thành tốt khóa luận Sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Trang 86 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tài liệu tham khảo Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 207 sơ đồ kế toán doanh nghiệp Nhà xuất Tài Hệ thống kế toán doanh nghiệp Nhà xuất Tài Chuẩn mực kế toán Việt Nam Nhà xuất Tài Lý thuyết thực hành kế toán tài Nhà xuất Tài Hướng dẫn thực hành kế toán sổ kế toán Nhà xuất thống kê Hệ thống kế toán doanh nghiệp Nhà xuấ tµi chÝnh 87 ... tiêu thụ hàng hoá công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận Hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá - Đánh giá thực trạng công tác hạch toán hàng hoá tiêu. .. kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội Đặc điểm công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội... trọng công tác kế toán tiến hành nghiên cứu đề tài: Hạch toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Hạch toán hàng hoá tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp “hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than hà nội” , Đồ án tốt nghiệp “hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than hà nội”