0

Chuyên đề Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Toán lớp 6

58 1 0
  • Chuyên đề Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Toán lớp 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 15:02

Chuyên đề Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Toán lớp 6 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình cũng như làm quen với cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.  CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Tài liệu sưu tầm, ngày tháng 12 năm 2020 Website:tailieumontoan.com CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN BÀI 1: TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Bài Cho hai tập hợp A = {a, b, c, d , e} B = {3; 4;5;6;7;8;9} Điền kí hiệu ∈ ∉ vào chỗ trống cho thích hợp: Bài Bài 1)8 .B 4) e B 7) c B 2) .B 5) n A 8) e A 3)10 .B 6) m B 9) B Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: a) Tập hợp A chữ số khác không số 359077 b) Tập hợp B chữ số từ « HIẾU HỌC » c) Tập hợp C số tự nhiên lớn không vượt d) Tập hợp D số tự nhiên số lẻ ; số nhỏ , số lớn 11 e) Tập hợp số tự nhiên khác không vượt f) Tập hợp số tự nhiên lẻ lớn 90 bé 104 Cho hình vẽ sau: a) Viết tập hợp M cách b) Dùng kí hiệu ∈ ∉ để phần tử thuộc không thuộc tập hợp M BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài Cho tập hợp A = {2;0;1} B tập hợp số tự nhiên khác nhỏ Hãy điền kí hiệu hiệu ∈ ∉ vào chỗ chấm: .A .A Bài .B .B 2001 .B 12 .A .B .B Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: a) Tập hợp A chữ từ “LƯƠNG THẾ VINH” b) Tập hợp B số tự nhiên bé Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com Bài c) Tập hợp C số tự nhiên chẵn lớn 12 nhỏ 22 d) Tập hợp D số tự nhiên số chẵn không vượt 21 e) Tập hợp E số tự nhiên có hai chữ số chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị f) Tập hợp F số tự nhiên có hai chữ số mà tích hai chữ số 12 Hãy viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ hai cách HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 1: TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Bài Cho hai tập hợp A = {a, b, c, d , e} B = {3; 4;5;6;7;8;9} Điền kí hiệu ∈ ∉ vào chỗ trống cho thích hợp: 1)8 .B 2) .B 3)10 .B 4) e B 5) n A 6) m B 7) c B 8) e A 9) B Lời giải 1)8 ∈ B 2) ∈ B 3)10 ∉ B Bài 4) e ∉ B 5) n ∉ A 6) m ∉ B 7) c ∉ B 8) e ∈ A 9) ∈ B Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: a) Tập hợp A chữ số khác không số 359077 b) Tập hợp B chữ từ « HIẾU HỌC » c) Tập hợp C số tự nhiên lớn không vượt d) Tập hợp D số tự nhiên số lẻ ; số nhỏ , số lớn 11 e) Tập hợp số tự nhiên khác không vượt f) Tập hợp số tự nhiên lẻ lớn 90 bé 104 Lời giải a) A = {3;5;9;7} b) B = { H , I , E , U , O, C} c) C = {4;5;6;7;8} d) D = {1;3;5;7;9;11} e) E = {1; 2;3; 4;5;6;7} f) F = {91;93;95;97;99;101;103} Bài Cho hình vẽ sau: a) Viết tập hợp M cách b) Dùng kí hiệu ∈ ∉ để phần tử thuộc không thuộc tập hợp M Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com Lời giải a) M = {0;1; 2;3} M = { x ∈  | x ≤ 3} b) ∈ M ,1 ∈ M , ∈ M ,3 ∈ M , ∉ M ,5 ∉ M BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài Cho tập hợp A = {2;0;1} B tập hợp số tự nhiên khác nhỏ Hãy điền kí hiệu hiệu ∈ ∉ vào chỗ chấm: .A .A .B .B 2001 .B 12 .A .B .B 2001 ∉ B 12 ∉ A 0∉ B 3∈ B Lời giải 2∈ A 0∈ A Bài 2∈ B 4∉ B Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: a) Tập hợp A chữ từ “LƯƠNG THẾ VINH” b) Tập hợp B số tự nhiên bé c) Tập hợp C số tự nhiên chẵn lớn 12 nhỏ 22 d) Tập hợp D số tự nhiên số chẵn không vượt 21 e) Tập hợp E số tự nhiên có hai chữ số chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị f) Tập hợp F số tự nhiên có hai chữ số mà tích hai chữ số 12 Lời giải a) A = { L, U , O, N , G , T , H , E , V , I } b) B = {0;1; 2;3; 4} c) C = {14;16;18; 20} d) D = {0; 2; 4; ;16;18; 20} e) E = {20;31; 42;53;64;75;86;97} f) F = {26;62;34; 43} Bài Hãy viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ hai cách Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com Lời giải Cách 1: A = {4;5;6;7} Cách 2: A = { x ∈  | < x < 8} CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN BÀI TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Bài Viết số tự nhiên liền sau số sau: 7;38;55; m; m − 1; a + 1; b + c ( a , b, c ∈ N ; n ∈ N ∗ ) Bài Viết số tự nhiên liền trước số sau: 77;53; a + b; a + 1; n; c − (a ∈ N ; n, b ∈ N ∗ , c ≥ 2) Bài Điền vào ô trống để ba số dòng ba số tự nhiên liên tiếp: a) Tăng dần: 72; .; b) Giảm dần: ; 49; c) Tăng dần: ; .; a + d) Giảm dần: a + 10; .; Bài Tìm hai số tự nhiên x y cho: a) 19 < x < y < 22 b) 11 < x < y < 15 Bài Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: 5) K = { x ∈ N / x + ≤ 13} 1) A = { x ∈ N / x ≤ 15} 3) F =∈ {x N ∗ / x < 4} { 7) M = {x ∈ N 4) I = { x ∈ N /1 < x ≤ 8} 8) L ={ x ∈ N /15 ≤ x ≤ 78} 2) C = { x ∈ N / 25 ≤ x ≤ 34} Bài } ∗ 6) L = x ∈ N / 22 ≤ x + 13 ≤ 27 ∗ } / 3.x ≤ 16 Viết tập hợp sau dạng tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp đó: a) A = {0;1; 2;3; 4} e) E = {1;3;5;7;9} b) B = {34;35;36;37;38} f) F = {2; 4;6; ;98;100} c) C = {1; 2;3; 4;5;6} g) G = {1;3;5;7; ;97;99} d) D = {0; 2; 4;6;8;10} h) H = {0;3;6;9;12} Liên hệ tài liệu word tốn SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TỐN HỌC Website:tailieumontoan.com Bài Bài Bài BÀI TẬP VỀ NHÀ Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: 5) D = { x ∈ N / < x ≤ 5} 1) A = { x ∈ N / x < 6} 2) B = {x ∈ N ∗ / x ≤ 7} 6) E = { x ∈ N ∗ / x + ≤ 12} 3) C = { x ∈ N ∗ / ≤ x ≤ 7} 7) F = {x ∈ N ∗ / x ≤ 9} 4) B = {x ∈ N ∗ / x ≤ 10} 8) G = { x ∈ N / < x < 10} Viết tập hợp sau dạng tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp đó: 4) D = {1;3;5; ;99} 1) A = {6;7;8;9} 2) B = {4;6;8;10;12} 5) E = {2; 4;6;8; ;72} 3) C = {1;3;5;7;9;11} 6) F = {1;5;9;13;17} Điền vào ô trống để ba số dòng ba số tự nhiên liên tiếp: a) Tăng dần: 56; .; b) Giảm dần: ;93; c) Giảm dần: ; a + 3; d) Tăng dần: a − 8; .; ( a ≥ ) Bài Tìm hai số tự nhiên a b cho: a) 20 < a < b < 23 b) 12 < a < b < 17 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 2: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Bài Viết số tự nhiên liền sau số sau: 7;38;55; m; m − 1; a + 1; b + c ( a , b, c ∈ N ; n ∈ N ∗ ) Lời giải 8;39;56; m + 1; m; a + 2; b + c + Bài Viết số tự nhiên liền trước số sau: 77;53; a + b; a + 1; n; c − (a ∈ N ; n, b ∈ N ∗ , c ≥ 2) Lời giải 76;52; a + b − 1; a; n − 1; c − Bài Điền vào ô trống để ba số dòng ba số tự nhiên liên tiếp: a) Tăng dần: 72; .; b) Giảm dần: ; 49; Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com c) Tăng dần: ; .; a + d) Giảm dần: a + 10; .; Lời giải a) Tăng dần: 72;73;74 b) Giảm dần: 50; 49; 48 c) Tăng dần: a; a + 1; a + d) Giảm dần: a + 10; a + 9; a + Bài Tìm hai số tự nhiên x y cho: a) 19 < x < y < 22 b) 12 < x < y < 15 Lời giải a) 19 < 20 < 21 < 22 Bài b) 12 < 13 < 14 < 15 Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: 1) A = { x ∈ N / x ≤ 15} 2) C = { x ∈ N / 25 ≤ x ≤ 34} { } x N∗ / x < 3) F =∈ { x ∈ N /1 < x ≤ 8} K = { x ∈ N / x + ≤ 13} 4) I = 5) {x ∈ N / 22 ≤ x + 13 ≤ 27} 7) M = {x ∈ N / 3.x ≤ 16} 6) L = ∗ ∗ 8) L ={ x ∈ N /15 ≤ x ≤ 78} Lời giải 1) A = {0;1; 2;3 ;15} 2) C = {25; 26; 27; ;34} 3) F = {1; 2;3} 4) I = {2;3; 4;5;6;7;8} 5) K = {0;1; 2;3; 4;5;6;7} 6) L = {9;10;11;12; ;14} Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com 7) M = {1; 2;3; 4;5} 8) L = {3; 4;5;6;7;8;9;10;11} Bài Viết tập hợp sau dạng tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp đó: a) A = {0;1; 2;3; 4} b) B = {34;35;36;37;38} c) C = {1; 2;3; 4;5;6} d) D = {0; 2; 4;6;8;10} e) E = {1;3;5;7;9} f) F = {2; 4;6; ;98;100} g) G = {1;3;5;7; ;97;99} h) H = {0;3;6;9;12} Lời giải a) A = { x ∈ N / x ≤ 4} b) B = { x ∈ N / 33 < x < 39} { } x∈ N∗ / x ≤ c) C = d) D = K { x ∈ N / x = 2k ; x ≤ 5} e) E ={ x ∈ N / x =2k + 1; k < 5} { g) G ={ x ∈ N } x∈ N∗ / x = 2k ; k ≤ 50 f) F = ∗ / x =2k + 1; k < 50} 3k ; k ≤ } h) H = {x ∈ N / x = Bài BÀI TẬP VỀ NHÀ Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: 1) A = { x ∈ N / x < 6} { 3) C = { x ∈ N 4) B = {x ∈ N } x∈ N∗ / x ≤ 2) B = 5) D = 8) G = ∗ / ≤ x ≤ 7} / x ≤ 10} { x ∈ N / < x ≤ 5} {x ∈ N 7) F = {x ∈ N 6) E = ∗ ∗ ∗ / x + ≤ 12} / x ≤ 9} { x ∈ N / < x < 10} Lời giải Liên hệ tài liệu word tốn SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TỐN HỌC Website:tailieumontoan.com 1) A = {0;1; 2;3;; 4;5} 2) B = {1; 2;3; 4;5;6;7} 3) C = {2;3; 4;5;6;7} 4) B = {1; 2; ;10} 5) D = {3; 4;5} 6) E = {1; 2;3; 4;5;6;7;8} 7) F = {1; 2;3; 4} 8) G = {6;7;8;9} Bài Viết tập hợp sau dạng tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp đó: 1) A = {6;7;8;9} 2) B = {4;6;8;10;12} 3) C = {1;3;5;7;9;11} 4) D = {1;3;5; ;99} 5) E = {2; 4;6;8; ;72} 6) F = {1;5;9;13;17} Lời giải { x ∈ N / < x < 10} 2) B = { x ∈ N / x = 2k ;1 < k < 7} 3) C ={ x ∈ N / x =2k + 1; k < 6} 4) D ={ x ∈ N / x =2k + 1; k < 50} 1) A = { } ∗ x∈ N / x = 2k ; k < 37 5) E = 6) F = Bài {x ∈ N / x = 4.k + 1, (0 ≤ k ≤ 4)} Điền vào trống để ba số dịng ba số tự nhiên liên tiếp: a) Tăng dần: 56; .; b) Giảm dần: ;93; c) Giảm dần: ; a + 3; d) Tăng dần: a − 8; .; ( a ≥ ) Lời giải a) Tăng dần: 56;57;58 b) Giảm dần: 94;93;92 c) Giảm dần: a + 4; a + 3; a + d) Tăng dần: a − 8; a − 7; a − ( a ≥ ) Bài 10 Tìm hai số tự nhiên a b cho: a) 20 < a < b < 23 Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC Website:tailieumontoan.com b) 12 < a < b < 17 Lời giải a) 20 < 21 < 22 < 23 b) a 13 ; b 14;15;16 a 14 ; b 15;16 a 15 ; b 16 CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN BÀI GHI SỐ TỰ NHIÊN Bài Viết số tự nhiên sau: 1) Số tự nhiên có số chục 234, chữ số hàng đơn vị 2) Số tự nhiên có số trăm 52, chữ số hàng chục 7, chữ số hàng đơn vị 3) Số tự nhiên nhỏ có ba chữ số 4) Số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số 5) Số tự nhiên nhỏ có ba chữ số khác 6) Số tự nhiên lớn có hai chữ số khác 7) Số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số khác Bài 1) Viết tập hợp A số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục nhỏ chữ số hàng đơn vị 2) Viết tập hợp B cố tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị 3) Viết tập hợp C số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục nhỏ chữ số hàng đơn vị tổng hai chữ số 14 Bài 1) Dùng ba chữ số 3;6;8 viết tất số tự nhiên có hai chữ số chữ số viết lần 2) Dùng ba chữ số 3;2;0 viết tất số tự nhiên có ba chữ số chữ số viết lần BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1) Viết tập hợp B số tự nhiên có hai chữ số chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị 2) Viết tập hợp C số tự nhiên có hai chữ số chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số 12 3) Viết tập hợp E số tự nhiên có hai chữ số mà tổng hai chữ số Bài Liên hệ tài liệu word tốn SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TỐN HỌC 43 Website:tailieumontoan.com Bài 90: Một trường THCS có 756 HS lớp đăng kí nhập học Biết trường có 21 phịng, phịng chứa 35 HS a) Ta có: 21.35 = 735 < 756 Nhà trường không nhận hết số HS lớp Số HS dư là: 756 − 735 = 21 b) Để đủ tất HS nhập học phải thay đổi số HS lớp: 756 : 21 = 36 (HS) HƯỚNG DẪN GIẢI LUYỆN TẬP Bài 86: Tìm số tự nhiên x , biết a x :14 = 36 b 216 − 11x = 95 c 135 − ( x + 43) = 67 d x − 39 = 5628 : 28 e 167 − ( x − 33) = 133 f 2448 − ( x + 148 ) = 2000 Lời giải a x :14 = 36 x = 36.14 x = 504 b 216 − 11x = 95 11 = x 216 − 95 11x = 121 x = 121:11 x = 11 c 135 − ( x + 43) = 67 x + 43 = 135 − 67 x + 43 = 68 = x 68 − 43 x = 25 d x − 39 = 5628 : 28 Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 44 Website:tailieumontoan.com x − 39 = 201 = x 201 + 39 x = 240 x = 240 : x = 40 e 167 − ( x − 33) = 133 x − 33 = 167 − 133 x − 33 = 34 = x 34 + 33 x = 67 f 2448 − ( x + 148 ) = 2000 x + 148 = 2448 − 2000 x + 148 = 448 = x 448 − 148 x = 300 x = 300 : x = 60 Bài 87: Có đồn khách du lịch gồm 389 người Mỗi tàu chở 21 người Hỏi cần tàu để chở hết khách du lịch đảo? Lời giải Ta có 389 : 21 = 18 (dư 11 ) Cần số tàu để chở hết khách du lịch đảo là: 18 + = 19 (tàu) Bài 88: Tìm số tự nhiên x , biết a 35 ( x − 97 ) − 68 = b ( x + 72 ) − 184 = 56 c 289 − ( x + 167 ) = 65 d 1793 ( x :1792 ) = Lời giải a 35 ( x − 97 ) − 68 = Liên hệ tài liệu word tốn SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TỐN HỌC 45 Website:tailieumontoan.com x − 97 = 35 + 68 x − 97 = 103 = x 103 + 97 x = 200 b ( x + 72 ) − 184 = 56 x + 72 = 56 + 184 x + 72 = 240 = x 240 − 72 x = 168 c 289 − ( x + 167 ) = 65 x + 167 = 289 − 65 x + 167 = 224 x 224 − 167 = x = 57 d 1793 ( x :1792 ) = x :1792 = :1793 x=0 Bài 89: a) Một giá sách chứa 15 Để chứa hết 210 sách, trường cần giá sách? b) Có đồn khách du lịch gồm 378 người Mỗi xe buýt chở 54 người Hỏi cần xe buýt để chở hết khách du lịch? Lời giải a) Trường cần số giá sách là: 210 :15 = 14 (giá) b) Cần số xe buýt để chở hết khách du lịch là: 378 : 54 = (xe) Bài 90: Một trường THCS có 756 HS lớp đăng kí nhập học Biết trường có 21 phòng, phòng chứa 35 HS a) Hỏi nhà trường có nhận hết số HS lớp khơng? Số HS dư bao nhiêu? b) Phải thay đổi số HS lớp để tất HS nhập học? a) Ta có: 21.35 = 735 < 756 Lời giải Nhà trường không nhận hết số HS lớp Số HS dư là: 756 − 735 = 21 b) Để đủ tất HS nhập học phải thay đổi số HS lớp: 756 : 21 = 36 (HS) Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 46 Website:tailieumontoan.com TỰ LUYỆN CỘNG – TRỪ – NHÂN – CHIA Câu 91 Tính tổng: + + + + + + + + + 10 Áp dụng kết để tính nhanh tổng sau: + 18 + 27 + 36 + 45 + 54 + 63 + 72 + 81 + 90 Câu 92 Tính tổng: a) S =1 + + + + + 50 b) S = 15 + 17 + 19 + + 153 + 155 c) S = 4.325.6 + 4.69.24 + 3.399.8 d) S =48.19 + 48.115 + 134.52 Câu 93 Tìm số tự nhiên x , biết: 32 a) x + 12 = 97 b) 41 + x = c) 42 − x = 17 d) x − 52 = 114 e) x :13 = 41 f) 1428 : x = 14 Câu 94 Tìm số tự nhiên x , biết: a) x : 27 = b) x − = 713 c) ( x − 3) = d) : x = Câu 95 Tìm số tự nhiên x , biết: 25 a) 12 x + 13 x = 100 b) 10 x + 14 x + x = Câu 96 Tìm số tự nhiên x , biết: a) ( x − 47 ) − 127 = 347 b) 224 + (138 − x ) = 32 c) 147 − ( x − 53) = 50 d) (15 − x ) + 42 = Câu 97 Viết tập hợp A số tự nhiên n , biết rằng: a) < 2n ≤ 18 b) 3n − < 14 c) 14 ≤ 3n + < 32 HƯỚNG DẪN GIẢI TỰ LUYỆN CỘNG – TRỪ – NHÂN – CHIA Bài 91 Tính tổng: + + + + + + + + + 10 Áp dụng kết để tính nhanh tổng sau: + 18 + 27 + 36 + 45 + 54 + 63 + 72 + 81 + 90 Lời giải Ta có : Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 47 Website:tailieumontoan.com + + + + + + + + + 10 =1 + + + + + + + + 10 + = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + = 55 Áp dụng: + 18 + 27 + 36 + 45 + 54 + 63 + 72 + 81 + 90 = (1 + + + + + + + + + 10 ) = 9.55 = 495 Bài 92 Tính tổng: a) S =1 + + + + + 50 b) S = 15 + 17 + 19 + + 153 + 155 c) S = 4.325.6 + 4.69.24 + 3.399.8 d) S =48.19 + 48.115 + 134.52 Lời giải a) S =1 + + + + + 50 50 Số số hạng tổng ( 50 − 1) :1 + = Tổng S S =+ ( 50 1) 50 : = b) S = 15 + 17 + 19 + + 153 + 155 121 Số số hạng tổng ( 255 − 15 ) : + = Tổng S S =+ ( 255 15) 121: = c) S = 4.325.6 + 4.69.24 + 3.399.8 = 24.325 + 276.24 + 24.399 = 24 ( 325 + 276 + 399 ) = 24.1000 = 24000 d) S =48.19 + 48.115 + 134.52 = 48 (19 + 115 ) + 134.52 = 48.134 + 134.52 = 134 ( 48 + 52 ) = 134.100 = 13400 Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 48 Website:tailieumontoan.com Bài 93 Tìm số tự nhiên x , biết: 32 a) x + 12 = 97 b) 41 + x = c) 42 − x = 17 d) x − 52 = 114 e) x :13 = 41 f) 1428 : x = 14 Lời giải a) x + 12 = 32 b) 41 + x = 97 = x 32 − 12 x = 20 17 c) 42 − x = = x 42 − 17 x = 25 e) x :13 = 41 x = 41.13 = x 97 − 41 x = 56 114 d) x − 52 = = x 114 + 52 x = 533 x = 166 f) 1428 : x = 14 x = 1428 :14 x = 102 Bài 94 Tìm số tự nhiên x , biết: a) x : 27 = b) x − = 713 c) ( x − 3) = d) : x = Lời giải a) x : 27 = b) x − = 713 x = 0.27 4x = x=0 c) ( x − 3) = = x 713 + x = 721 x = 103 d) : x = x ∈ * x −3 = x=3 Bài 95 Tìm số tự nhiên x , biết: 25 a) 12 x + 13 x = 100 b) 10 x + 14 x + x = Lời giải a) 12 x + 13 x = 25 b) 10 x + 14 x + x = 100 25 x = 25 25 x = 100 x = 100 : 25 x=4 x = 25 : 25 x =1 Bài 96 Tìm số tự nhiên x , biết: a) ( x − 47 ) − 127 = Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 347 b) 224 + (138 − x ) = TÀI LIỆU TOÁN HỌC 49 Website:tailieumontoan.com 32 c) 147 − ( x − 53) = 50 d) (15 − x ) + 42 = Lời giải a) ( x − 47 ) − 127 = 347 b) 224 + (138 − x ) = 224 + (138 − x ) = 347 x − 47 = 127 = x 127 + 47 138 − x = 123 x = 174 x 138 − 123 = x = 15 50 d) (15 − x ) + 42 = 32 c) 147 − ( x − 53) = x − 53 = 115 (15 − x ) = 2= x 115 + 53 15 − x = x = 168 x = 84 x 15 − = x = 11 Bài 97 Viết tập hợp A số tự nhiên n , biết rằng: a) < 2n ≤ 18 b) 3n − < 14 c) 14 ≤ 3n + < 32 Lời giải a) < 2n ≤ 18 ⇒ < n ≤ Vì n số tự nhiên nên n ∈ {5;6;7;8;9} Vậy A = {5;6;7;8;9} b) 3n − < 14 ⇒ 3n < 21 ⇒ n < Vì n số tự nhiên nên n ∈ {0;1; 2;3; 4;5;6} Vậy A = {0;1; 2;3; 4;5;6} c) 14 ≤ 3n + < 32 ⇒ 12 ≤ 3n < 30 ⇒ ≤ n < 10 Vì n số tự nhiên nên n ∈ {4;5;6;7;8;9} Vậy A = {4;5;6;7;8;9} Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 50 Website:tailieumontoan.com CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN BÀI 7: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ Câu 98 Viết gọn tích sau cách dùng lũy thừa 1) 5.5.5.5.5.5 2) 4.4.4.4.4.4 3) 2.2.2.2 4) 3.3.3.4.4.4.4.4 5) 2.2.5.5.2 6) 5.5.5.25 7) a.a.a.b.b 8) m.m.m.m p p Câu 99 Tính giá trị lũy thừa sau 1) 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 2) 31 ;32 ;33 ;34 ;35 ;36 ;37 3) 51 ;52 ;53 ;54 ;55 4) 61 ;62 ;63 ;64 Câu 100 Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa 1) 84.87 2) 34.34 3) 75.7 4) a a a 5) 103.106.109 6) 23.22.24 BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu 101 Viết gọn tích sau cách dùng lũy thừa 1) 5.5.5.7.7.7 2) 8.8.8.4.2 3) 7.7.5.5.5.3.3 4) 3.2.6.6 5) 8.2.2.2.2.2.2 6) 100.100.10.10 7) a.b.a.b.a.b 8) x y.x.x y.x y Câu 102 Tính giá trị lũy thừa sau 1) 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 2) 71;7 ;73 ;7 Liên hệ tài liệu word tốn SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TỐN HỌC 51 Website:tailieumontoan.com Câu 103 Lập bảng lũy thừa bình phương số tự nhiên từ đến 20 LUYỆN TẬP Câu 104 Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa 1) 23.25 2) 52.57 3) 33.35.37 4) 2.22.23.24 Câu 105 Tìm số tự nhiên n biết 1) 2n = 16 2) 4n = 4096 3) 6n+3 = 216 4) 3n = 243 5) 5n = 15625 6) 4n−1 = 1024 Câu 106 Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa 1) 42.47 2) x.x5 3) x x3.x 4) 2.22.23.24 2100 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 7: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ Câu 98 Viết gọn tích sau cách dùng lũy thừa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 5.5.5.5.5.5 4.4.4.4.4.4 2.2.2.2 3.3.3.4.4.4.4.4 2.2.5.5.2 5.5.5.25 a.a.a.b.b m.m.m.m p p Lời giải 1) 2) 3) 4) 5.5.5.5.5.5 = 56 4.4.4.4.4.4 = 46 2.2.2.2 = 24 3.3.3.4.4.4.4.4 = 33.45 Liên hệ tài liệu word tốn SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TỐN HỌC 52 Website:tailieumontoan.com 5) 6) 7) 8) Câu 99 2.2.5.5.2 = 23.52 5.5.5.25 = 55 a.a.a.b.b = a b m.m.m.m p p = m p Tính giá trị lũy thừa sau 1) 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 2) 31 ;32 ;33 ;34 ;35 ;36 ;37 3) 51 ;52 ;53 ;54 ;55 4) 61 ;62 ;63 ;64 Lời giải 1)= 21 2;2 = 4;2 = 8;2 = 16;2 = 32;2 = 64;2 = 128;2 = 256 2)= 31 3;3 = 9;3 = 27;3 = 81;3 = 243;3 = 729;3 = 2187 3)= 51 5;5 = 25;5 = 125;5 = 625;5 = 3125 4)= 61 6;6 = 36;6 = 216;6 = 1296 Câu 100 Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa 1) 84.87 2) 34.34 3) 75.7 4) a 3.a a 5) 103.106.109 6) 23.22.24 Lời giải 1) 8 = 2) 34.34 = 38 3) 75.7 = 76 4) a 3.a a = a15 5) 103.106.109 = 1018 6) 23.22.24 = 29 11 BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu 101 Viết gọn tích sau cách dùng lũy thừa 1) 5.5.5.7.7.7 2) 8.8.8.4.2 3) 7.7.5.5.5.3.3 4) 3.2.6.6 5) 8.2.2.2.2.2.2 6) 100.100.10.10 7) a.b.a.b.a.b Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 53 Website:tailieumontoan.com 8) x y.x.x y.x y Lời giải 1) 5.5.5.7.7.7 = 2) 8.8.8.4.2 = 84 3) 7.7.5.5.5.3.3 = 2.53.32 4) 3.2.6.6 = 63 5) 8.2.2.2.2.2.2 = 29 6) 100.100.10.10 = 106 7) a.b.a.b.a.b = a b3 8) x y.x.x y.x y = x y 3 Câu 102 Tính giá trị lũy thừa sau 1) 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 2) 71;7 ;73 ;7 Lời giải 1)= 41 4;= 42 16;= 43 64;= 44 256;= 45 512;= 46 1024 2)= 71 7;7 = 49;7 = 343;7 = 2401 Câu 103 Lập bảng lũy thừa bình phương số tự nhiên từ đến 20 Lời giải = 0;1 = 1;= 4;3 = 9;= 16;5 = 25 2 2 2 2 2 = 62 36;7 = 49;8 = 64;9 = 81;10 = 100 2 2 = = = = = 112 121;12 144;13 169;14 196;15 225 2 = 162 256;17 = 289;18 = 324;19 = 361; = 202 400 LUYỆN TẬP Câu 104 Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa 1) 2) 3) 4) 23.25 52.57 33.35.37 2.22.23.24 Lời giải 1) 2) 3) 4) 2 = 52.57 = 59 33.35.37 = 315 2.22.23.24 = 210 Câu 105 Tìm số tự nhiên n biết 1) 2n = 16 Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 54 Website:tailieumontoan.com 2) 3) 4) 5) 6) 4n = 4096 6n+3 = 216 3n = 243 5n = 15625 4n−1 = 1024 Lời giải 2n = 16 1) 2n = 24 n=4 4n = 4096 2) 4n = 46 n=6 6n +3 = 216 n +3 3) = n+3= n = 3−3 = 3n = 243 4) 3n = 35 n=5 5n = 15625 5) 5n = 56 n=6 4n −1 = 1024 n −1 6) = n − =5 n = +1 = Câu 106 Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa 1) 2) 3) 4) 42.47 x.x5 x x x 2.22.23.24 2100 Lời giải 1) 2) 3) 4) 4 = x.x5 = x x x x = x 2.22.23.24 2100 = 25050 Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TỐN HỌC 55 Website:tailieumontoan.com CHƯƠNG I: ƠN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN BÀI CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ Bài 107 Viết kết phép tính dạng lũy thừa tính giá trị lũy thừa đó: 1) 2) 3) Bài 108 1) 2) 714 : 712 25 : 23 64 : 62 4) 167 :165 5) 108 :104 6) 245 : 244 7) 37 : 35 8) 98 : 93 9) 58 : 56 10) 47 : 44 11) 79 : 77 12) 25 : 24 Tính: 3) 197 :195 + 4.43 4) 108 :104 − 102.10 56 : 53 + 32.33 28 : 24 + 32.33 BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 109 1) 2) 3) 4) 5) Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa: 6) 311 : 37 79 : 7 7) 39 : 34 48 : 42 57 : 53 8) a : a (a ≠ 0) 712 : 75 9) 510 : 54 10) x : x ( x ≠ 0) 109 :105 Bài 110 Tính: 1) 28 : 22 + 33 : 33 3) 137 :135 − 77 : 75 4) 36 : 34 + 55 : 53 2) 52.5 + 28 : 25 Bài 111 Tính: 1) (277 + 279 + 280 ) : (277 + 276 + 275 ) 3) (556 + 57 ) : (549 + 1) 2) (393 + 399 ) : (317.373 ) 4) (7 22 + 21 + 20 ) : (75 + + 73 ) Bài 112 Viết số sau dạng lũy thừa 10: a) 100 b) 1000 c) 000 000 d) 1000  ch÷ sè Bài 113 Số phương số bình phương số tự nhiên (Ví dụ: 0; 1; 4; 9; 16; 25; ) Mỗi số sau có số phương khơng? a) 13 + 23 Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 b) 13 + 23 + 33 c) 13 + 23 + 33 + 43 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 56 Website:tailieumontoan.com HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 8: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ Câu 107 Viết kết phép tính dạng lũy thừa tính giá trị lũy thừa đó: 1) 714 : 712 2) 25 : 23 3) 64 : 62 4) 167 :165 5) 108 :104 6) 245 : 244 7) 37 : 35 8) 98 : 93 9) 58 : 56 10) 47 : 44 11) 79 : 77 12) 25 : 24 Lời giải 1) 714 : 712 = 2) 25 : 23 = 22 3) 64 : 62 = 62 4) 167 :165 = 162 5) 108 :104 = 104 6) 245 : 244 = 24 Câu 108 Tính: 1) 56 : 53 + 32.33 2) 28 : 24 + 32.33 7) 37 : 35 = 32 8) 98 : 93 = 95 9) 58 : 56 = 52 10) 47 : 44 = 43 11) 79 : 77 = 12) 25 : 24 = 3) 197 :195 + 4.43 4) 108 :104 − 102.10 Lời giải 1) 2) 3) 4) 56 : 53 + 32.33 = 53 + 35 = 125 + 243 = 368 28 : 24 + 32.33 = 24 + 35 = 16 + 243 = 259 197 :195 + 4.43 = 192 + 44 = 361 + 256 = 617 108 :104 − 102.10 = 104 − 103 = 10000 − 1000 = 9000 BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu 109 Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa: 1) 79 : 77 6) 311 : 37 2) 48 : 42 7) 39 : 34 3) 57 : 53 8) a : a (a ≠ 0) 4) 712 : 75 9) 510 : 54 5) 109 :105 10) x : x ( x ≠ 0) Lời giải 1) 2) 3) 4) 5) 79 : 7 = 48 : 42 = 46 57 : 53 = 54 712 : 75 = 7 109 :105 = 104 Câu 110 Tính: 5) 28 : 22 + 33 : 33 Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 6) 311 : 37 = 34 7) 39 : 34 = 35 8) a = : a a (a ≠ 0) 9) 510 : 54 = 56 10) x = : x x ( x ≠ 0) 7) 137 :135 − 77 : 75 TÀI LIỆU TOÁN HỌC 57 Website:tailieumontoan.com 6) 52.5 + 28 : 25 8) 36 : 34 + 55 : 53 Lời giải 5) 28 : 22 + 33 : 33 = 26 + 30 = 64 + = 65 6) 52.5 + 28 : 25 = 53 + 23 = 125 + = 133 7) 137 :135 − 7 : 75 = 132 − = 169 − 49 = 120 8) 36 : 34 + 55 : 53 =32 + 52 =9 + 25 =34 Câu 111 Tính: 1) (278 + 279 + 280 ) : (277 + 276 + 275 ) 3) (556 + 57 ) : (549 + 1) 2) (393 + 399 ) : (317.373 ) 4) (7 22 + 21 + 20 ) : (75 + + 73 ) Lời giải 1) (278 + 279 + 280 ) : (277 + 276 + 275= ) 278 (1 + + 22 ) : 275 (22 + + 1) = 278 : 275 = 23 2) (393 + 399 ) : (317.373 ) =393 (1 + 36 ) : 390 =33.(1 + 729) =27.730 =19710 3) (556 + 57 ) : (549 + 1) = 57 (549 + 1) : (549 + 1) = 57 = 78125 4) (7 22 + 21 + 20 ) : (75 + + = 73 ) 20 (7 + + 1) : 73 (7 + += 1) 20 := 73 717 Câu 112 Viết số sau dạng lũy thừa 10: a) 100 b) 1000 c) 000 000 d) 1000  ch÷ sè Lời giải a) 100 = 102 b) 1000 = 103 c) 1000000 = 106 d) 1000  = 10 ch÷ sè Câu 113 Số phương số bình phương số tự nhiên (Ví dụ: 0; 1; 4; 9; 16; 25; ) Mỗi số sau có số phương khơng? a) 13 + 23 b) 13 + 23 + 33 c) 13 + 23 + 33 + 43 Lời giải a) 13 + 23 =1 + = = 32 ⇒ 13 + 23 số phương 3 b) + + =1 + + 27 =36 =6 ⇒ 13 + 23 + 33 số phương c) 13 + 23 + 33 + 43 = + + 27 + 64 = 100 = 102 ⇒ 13 + 23 + 33 + 43 số phương Liên hệ tài liệu word toán SĐT zalo: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC ... 14;15; 16 a 14 ; b 15; 16 a 15 ; b 16 CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN BÀI GHI SỐ TỰ NHIÊN Bài Viết số tự nhiên sau: 1) Số tự nhiên có số chục 234, chữ số hàng đơn vị 2) Số tự nhiên có số. .. A số tự nhiên x mà x + = b) Tập hợp B số tự nhiên x mà x − = c) Tập hợp C số tự nhiên x mà x.3 = 12 d) Tập hợp D số tự nhiên x mà x : = e) Tập hợp E số tự nhiên x mà x.2 = f) Tập hợp F số tự nhiên. .. chữ số hàng chục 7, chữ số hàng đơn vị 3) Số tự nhiên nhỏ có ba chữ số 4) Số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số 5) Số tự nhiên nhỏ có ba chữ số khác 6) Số tự nhiên lớn có hai chữ số khác 7) Số tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Toán lớp 6, Chuyên đề Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Toán lớp 6

Mục lục

Xem thêm