0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM DỊCH TỄ HỌC CÓ ĐÁP ÁN

36 24 0
  • ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM DỊCH TỄ HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:57

Dịch tễ học là môn học cơ sở của khối ngành sức khỏe bao gồm: bác sĩ, điều dưỡng, xét nghiệm... Việc học môn dịch tễ học sẽ giúp cho sinh viên có kiến thức tổng quát về các loại bệnh lây nhiễm và không lây, cũng như các kiến thức về các phương pháp nghiên cứu trong dịch tễ học. NGÂN HÀNG ĐỀ THI DỊCH TỄ HỌC Chương 1: Cách đề cập dịch tễ học – số đo mắc bệnh tử vong Dịch tễ học gì? A Là khoa học nghiên cứu sinh lý bệnh bệnh cụ thể B Là khoa học nghiên cứu phân bố tần số mắc chết yếu tố quy định vấn đề sức khỏe quần thể C Là khoa học nghiên cứu người, môi trường mối quan hệ xã hội người D Là khoa học nghiên cứu tỷ lệ bệnh người cụ thể Tỷ lệ chết trẻ em tuổi đo số trẻ chết : A Từ 24 đến năm tuổi 1000 trẻ đẻ sống B Dưới tháng tuổi 1000 trẻ đẻ sống C Dưới năm tuổi 1000 trẻ đẻ sống D Dưới năm tuổi 1000 đẻ Trong cộng đồng gồm 1.000.000 người có 1.000 trường hợp mắc bệnh cấp tính, có 300 trường hợp chết bệnh năm Tỷ lệ chết/mắc bệnh năm là: A 3% B 1% C 10% D 30% Tỷ lệ chết/mắc bệnh là: A Tỷ lệ chết thô/100.000 dân B Tỷ lệ chết theo nguyên nhân (case specific death rate) bệnh C Tỷ lệ phần trăm chết bệnh nhân D Tỷ lệ chết bệnh tất người chết tất nguyên nhân Tỷ suất mắc bệnh định nghĩa : A Số ca có bệnh thời gian chia cho số dân lúc bắt đầu thời gian B Số ca có bệnh thời gian chia cho số dân thời điểm thời gian C Số ca mắc bệnh thời gian chia cho số dân có nguy lúc bắt đầu nghiên cứu D Số ca mắc bệnh thời gian chia cho số dân thời điểm thời gian Nguy mắc bệnh đo lường A Tỷ suất mắc B Tỷ suất mắc nhân với thời gian trung bình bệnh C Tỷ suất mắc D Tỷ suất mắc nhân với thời gian trung bình bệnh Những số dịch tễ học có ích lợi việc xác định yếu tố nguy sở đề biện pháp can thiệp có hiệu là: A Tỷ suất mắc bệnh người có phơi nhiễm B Nguy quy thuộc C Tỷ suất mắc bệnh người có phơi nhiễm D Nguy tương đối bệnh Ví dụ tỷ suất mắc là: A Số lần bị viêm họng trẻ em tuổi hàng năm B Tổng số trường hợp bị ung thư tuyến tiền liệt hàng năm 100.000 đàn ông C Số bệnh nhân đái đường trường đại học D Tổng số bệnh nhân bị xơ cứng lan tỏa 100.000 dân hàng năm Ở điều tra bản, 17 người số 1000 người có dấu hiệu bênh mạch vành tim Chỉ số đo lường bệnh xảy là: A Tỷ suất mắc B Tỷ suất mắc C Tỷ suất mắc tích lũy D Tỷ suất mật độ mắc 10 Mức độ kết hợp gữa yếu tố nguy bệnh đo lường tốt A Thời kỳ ủ bệnh B Tỷ suất mắc bệnh toàn dân chúng C Nguy quy thuộc D Nguy tương đối 11 Một nghiên cứu tập thời gian 12 năm nhằm đánh giá nguy hút thuốc bệnh tim mạch người ta thấy tỉ lệ xảy đau thắt ngực người nghiện thuốc cao gấp 1,6 lần so với người không nghiện thuốc Chỉ số dùng để đo lường tỷ lệ mắc bệnh xảy là: A Tỉ suất mắc B Tỉ suất mắc bệnh chuẩn hóa C Tỉ lệ chết xác định theo tuổi D Tỉ suất mắc 12 Tỷ lệ mắc quan sát tăng lên khi: A Kéo dài sống; B Rút ngắn thời gian bị bệnh; C Tỷ lệ tử vong cao; D Giảm số mắc; 13 Tỷ lệ mắc quan sát tăng lên khi: A Tăng số mắc B Tỷ lệ tử vong cao; C Giảm số mắc; D Sự tới người khỏe 14 Tỷ lệ mắc bệnh quan sát tăng lên A tăng số mắc B Tỷ lệ tử vong cao C Giảm số mắc D Sự tới người khỏe 15 Tỷ lệ mắc quan sát giảm xuống khi: A Rút ngắn thời gian bị bệnh B Kéo dài thời gian bị bệnh C Tăng số mắc D Sự tới cuả người nhậy cảm 16 Tỷ lệ mắc quan sát giảm xuống khi: A Sự tới người khỏe B Kéo dài thời gian bị bệnh; C Kéo dài sống; D Tăng số mắc; 17 Với bệnh có thời gian phát triển trung bình tương đối ổn định thì: A I = B = P/ ; PI; C P = I / ; D I = P; 18 Gọi dịch tượng xảy ra: A Bị giới hạn thời gian, không bị giới hạn không gian; B Bị giới hạn thời gian, bị giới hạn không gian C Không bị giới hạn thời gian, bị giới hạn không gian; D Không bị giới hạn thời gian, không bị giới hạn không gian; 19 Một tượng sức khỏe xảy bị giới hạn thời gian, bị giới hạn không gian là: A Dịch; B Đại dịch; C Dịch địa phương; D dịch nhiễm trùng 20 Một tượng sức khỏe xảy bị giới hạn thời gian, không bị giới hạn không gian là: A Dịch; B Đại dịch; C Dịch địa phương; D Dịch nhiễm trùng; 21 Hình ảnh "tảng băng trơi" cộng đồng nói lên điều A Chỉ số cá thể bệnh phát cộng đồng B Là bệnh phổ biến cộng đồng C Là hình ảnh trơi cần quan tâm cộng đồng D Là bệnh dễ phát cộng đồng 22 Người có sức khỏe người A Khơng có bệnh nặng năm B Làm nhiều sản phẩm cho xã hội C Thoải mái hoàn toàn thể chất, tinh thần xã hội D Hồn tồn khơng cần giúp đỡ bác sĩ 23 Để chẩn đoán cộng đồng người ta dùng phương pháp A Chỉ cần hội chứng bệnh qua thăm khám lâm sàng B Các điều tra kỹ thuật sàng tuyển C Những kỹ thuật khám lâm sàng xét nghiệm cls D Chỉ dùng kỹ thuật xét nghiệm cls có giá trị chẩn đoán 24 Trong năm 1997 dân số có 100000 trẻ, có 120 trẻ bị viêm màng não 24 trẻ bị chết bệnh này, tỉ lệ chết/mắc viêm màng não là: A 24/120 B 120/100000 C 24/100000 D tất sai 25 Phần trăm nguy quy trách dân số A Tỉ lệ bệnh dân số toàn dân số khơng cịn tiếp xúc với yếu tố nguy B Tỉ lệ dân số có nguy mắc bệnh C Tỉ lệ giảm bớt bệnh dân số tồn dân số khơng cịn tiếp xúc với yếu D Nguy dân số toàn dân số khơng cịn tiếp xúc với yếu tố nguy CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU TRONG DỊCH TỄ HỌC 26 Điều tra ngang tiến hành với cách chọn mẫu sau trừ cách: A Ngẫu nghiên cứu đơn hệ thống B Mẫu tầng chùm C Mẫu ghép cặp D Mẫu 30 cụm ngẫu nhiên 27 Đặc trưng không đề cập đến nghiên cứu dịch tễ học mô tả A Con người B Không gian C Thời gian D Căn nguyên 28 Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm: A Xác định mối liên quan phơi nhiễm bệnh B Kiểm định giả thuyết C Chứng minh giả thuyết D Hình thành giả thuyết 29 Các phương pháp nghiên cứu mô tả A Nghiên cứu tương quan B Báo cáo trường hợp bệnh C Điều tra cắt ngang D Tất 30 Nhận xét không với nghiên cứu bệnh chứng nghiên cứu tập A Nghiên cứu tập tương lai nhạy cảm với sai lệch B Nghiên cứu tập tương lai cho phép tính tốn trực tiếp tỷ suất mắc C Nghiên cứu bệnh chứng có ưu điểm sẵn có số liệu cho việc phân tích nhóm D Nghiên cứu tập tương lai thường áp dụng để làm sáng tỏ yếu tố liên qua với bệnh gặp 31 Nhược điểm nghiên cứu bệnh chứng vai trò yếu tố bệnh nghi ngờ so sánh với nghiên cứu tập tương lai là: A Tốn kéo dài B Có thể có sai số hệ thống việc xác định có mặt hay khơng có mặt yếu tố nguy C Có thể có sai số hệ thống việc xác định có mặt hay khơng có mặt hậu bệnh D Khó chọn nhóm đối chứng 32 Kỹ thuật ghép cặp áp dụng nghiên cứu bệnh chứng để: A Kiểm soát biến số biết có ảnh hưởng đến phân bố bệnh mà ta nghiên cứu nhóm bệnh nhóm chứng B Có thể nghiên cứu ảnh hưởng biến số ghép C Kết quy cho ảnh hưởng biến số ghép D Giảm cỡ mẫu nghiên cứu 33 Một nghiên cứu bệnh chứng có đặc điểm sau trừ A Khơng q tốn B Có thể ước lượng nguy tương đối C Có thể ước lượng tỷ suất mắc D Có thể chọn nhóm chứng từ bệnh khác 34 Nhóm chứng nghiên cứu tập nhóm: A Giống nhóm chủ cứu tất đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu B Nhóm bênh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu C Nhóm người khỏe mạnh khơng mắc bệnh nghiên cứu D Nhóm người tiếp xúc với yếu tố phơi nhiễm nghiên cứu 35 Trong nghiên cứu tập thường khơng tính: A Tỷ suất mắc B Tỷ suất chênh C Nguy tương đối (RR) D Nguy quy thuộc 36 Sai số hay gặp nghiên cứu tập là: A Sai chênh lựa chọn B Sai chênh phân loại C Ảnh hưởng việc đối tượng nghiên cứu trình theo dõi D Ảnh hưởng không tham gia nghiên cứu 37 Ưu điểm nghiên cứu tập là: A Ước lượng xác nguy mắc bệnh B Rất tốn thời gian kinh phí tập lồng ghép bệnh chứng C Cần phải có hồ sơ đầy đủ nghiên cứu tập hồi cứu D Giá trị kết nghiên cứu bị ảnh hưởng nghiêm trọng đối tượng nghiên cứu trình theo dõi 38 Thử nghiệm nghiên cứu can thiệp lâm sàng: A Thử nghiệm thuốc điều trị lâm sàng B Thử nghiệm phương pháp điều trị nội khoa, ngoại khoa, vật lí trị liệu C Thử nghiệm phương pháp điều trị nói chung D Thử nghiệm vaccine phòng bệnh 39 Giai đoạn IV thử nghiệm thuốc điều trị không bao gồm A Giám sát ảnh hưởng phụ thuốc B Các nghiên cứu bổ sung lâu dài phạm vi lớn tỷ lệ mắc bệnh C Các nghiên cứu bổ sung lâu dài phạm vi lớn tỷ lệ tử vong D Đánh giá chi phí hiệu thuốc 40 Trong nghiên cứu can thiệp không cần cân nhắc điểm A Đạo đức B Khả thực C Giá thành D Thời gian tham gia vào nghiên cứu nhóm đối chứng 41 Tăng cường tuân thủ nghiên cứu can thiệp cách A Lựa chọn quần thể nghiên cứu phải đáng tin cậy quan tâm đến nghiên cứu B Người nghiên cứu phải giám sát tuân thủ C Người nghiên cứu phải thông báo thường xuyên tỉ lệ người tuân thủ D Người nghiên cứu làm xét nghiệm thường xuyên cho nhóm can thiệp 42 Nghiên cứu ''làm mù kép'' loại vaccine nghiên cứu A Nhóm nghiên cứu nhận vaccine nhóm chứng nhận placebo B Cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu chất placebo C Cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu nhận vaccine nhận placebo D Những người nhóm chứng khơng biết người nhóm nghiên cứu 43 Nhận xét sau mô tả ưu điểm chủ yếu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên A Nó tránh sai lệch quan sát B Nó thích ứng đạo đức C Nó mang lại kết áp dụng bệnh nhân khác D Nó loại trừ tự chọn đối tượng nghiên cứu vào nhóm điều trị khác 44 Người ta nghiên cứu kỹ lưỡng kết hợp hút thuốc ung thư phổi Những kết luận sau khẳng định kết hợp hút thuốc ung thư phổi đưa chứng mối quan hệ nhân A Nguy ung thư phổi tăng lên số thuốc hút hàng ngày tăng lên B Nguy ung thư phổi tăng lên khoảng thời gian hút thuốc dài C Những người bỏ thuốc có tỷ lệ ung thư phổi mức trung gian so với người không hút thuốc người hút thuốc D Các nghiên cứu thực nghiệm động vật cho thấy tỷ lệ có vết loét tiền ung thư tăng lên sau hít khói thuốc vào phổi 45 Nguyên tắc phiên giải kết trắc nghiệm thống kê A Không áp dụng máy móc cứng nhắc giá trị P B Ý nghĩa thống kê chưa cân nhắc tới ý nghĩa sinh học hay lâm sàng C Giá trị p chứa đựng thông tin sai số hệ thống D Giá trị p chứa đựng thông tin yếu tố nhiễu 46 Nghiên cứu dịch tễ học mô tả gồm loại trừ A Nghiên cứu trường hợp bệnh đơn lẻ gặp B Nghiên cứu hiệu điều trị C Nghiên cứu chùm bệnh D Nghiên cứu tương quan 47 Nghiên cứu dịch tễ học mơ tả dùng để nhằm mục đích sau trừ: A Đánh giá chiều hướng sức khoẻ cộng đồng B Cơ sở cho việc lập kế hoạch đánh giá dịch vụ y tế C Xác định vấn đề cần nghiên cứu, hình thành giả thuyết D Xác định yếu tố nguy 48 Nhóm chứng cần thiết nghiên cứu bệnh chứng vì: A Nhóm chứng ghép với nhóm bệnh yếu tố bệnh nghi ngờ B Nhóm chứng theo dõi để xác định liệu có phát triển bệnh mà ta nghiên cứu hay không C Làm tăng cỡ mẫu để đạt ý nghĩa thống kê D Cho phép đánh giá khác biệt mức độ phơi nhiễm nhóm bệnh nhóm chứng 49 Có thể lựa chọn nhóm so sánh nghiên cứu tập trừ : A Một loại nhóm so sánh bên B Một loại nhóm so sánh bên ngồi C Một loại nhóm so sánh D Cả nhóm so sánh bên bên 50 Kết nghiên cứu tập thường trình bày bảng: A Bảng tiếp liên (2x2) B Bảng tiếp liên có ghép cặp C Bảng đơn vị người - thời gian D Bảng sống 51 Nghiên cứu can thiệp nghiên cứu có đặc điểm sau trừ A Là nghiên cứu thực nghiệm có kế hoạch B Thiết kế nghiên cứu tập tương lai khác phân bổ đưa vào nghiên cứu C Tình trạng phơi nhiễm đối tượng nghiên cứu nhà nghiên cứu lựa chọn theo mục đích D Tình trạng phơi nhiễm đối tượng nhà nghiên cứu định ngẫu nhiên 52 Giai đoạn II thử nghiệm thuốc điều trị khơng bao gồm A Nghiên cứu tính an tồn thuốc B Nghiên cứu tính hiệu thuốc C Thử nghiệm mang tính thử nghiệm lâm sàng D Thử nghiệm phạm vi nhỏ bệnh nhân cỡ mẫu 100 – 200 53 Sai số hệ thống không xảy nghiên cứu can thiệp A Khi khơng phân tích tất người tham gia nghiên cứu sau chọn ngẫu nhiên nghiên cứu B Khi loại bỏ trường hợp không tuân thủ chế độ nghiên cứu kết C Khi nghiên cứu không giám sát tuân thủ nghiên cứu D Khi đối tượng điều tra nhận placebo nhóm đối chứng 54 Giá trị P trắc nghiệm thống kê: A Chỉ xác suất trị số quan sát xảy yếu tố may rủi B Càng nhỏ giả thiết có ý nghĩa thống kê lớn C Ngưỡng giả thiết trọng tâm cố định cho lĩnh vực nghiên cứu D Nếu P < 0,05 mà bác bỏ giả thiết H0 mắc sai lầm C Viêm gan B D Thương hàn 118 Bệnh giun chủ yếu lây qua đường A Da, niêm mạc B Muỗi đốt C Tiêu hóa D Truyền máu 119 Đường lây truyền bệnh giang mai A Máu B Tiêu hóa C Da D Niêm mạc 120 Tác nhân gây bệnh xuất huyết Dengue nhóm virus sau A Dicimaviridae B Plavivididae C Paramuyxoviridae D Retrovirus 121 Nguồn truyền nhiễm nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa là: A Người bệnh thể điển hình B Người bệnh thể khơng điển hình C Người mang mầm bệnh D Tất loại kể 122 Tiêu chuẩn nguyên bệnh nhiễm trùng theo dịch tễ Koch, trừ A Chỉ thấy bệnh B Không thấy bệnh khác C Phân lập nuôi cấy gây bệnh thực nghiệm D Có thể thay đổi theo địa dư 123 Chẩn đoán phát sớm bệnh nhân vụ dịch không dựa vào A Chẩn đoán lâm sàng B Chẩn đoán xét nghiệm C Điều tra dịch tễ học D Các nghiên cứu dịch tễ học phân tích 124 Mục đích điều tra dịch tễ học khu dịch là: A Đánh giá hiệu biện pháp can thiệp B Tính tỷ suất mắc C Chọn biện pháp thích hợp để xử lý khu dịch D Đánh giá trình độ chuyên môn cán y tế sở 125 bệnh lây truyền từ người sang người A Bệnh viêm não nhật B Bệnh giang mai C Bệnh dại D Bệnh than 126 Bệnh lây truyền qua đường máu khơng có ổ dịch thiên nhiên A Bệnh viêm não nhật B Bệnh sốt rét C Bệnh viêm gan B, C D Bệnh dịch hạch 127 Biện pháp hiệu điều trị dự phòng viêm gan b A Sàng lọc máu trước truyền B Thực an tồn mơi trường chăm sóc C Thực tốt vô trùng - tiệt trùng D Tiêm vaccine viêm gan b 128 Ở việt nam bệnh có tỷ suất tử vong cao A Thương hàn B Aids C Dại D Lao 129 Nguồn truyền nhiễm bệnh thương hàn A Người khỏi mang vi khuẩn thương hàn B Sữa nhiễm vi khuẩn C Nước nhiễm vi khuẩn D Người khỏe mạnh 130 Các yếu tố trực tiếp trình dịch A Nguồn truyền nhiễm B Đường truyền nhiễm C Yếu tố thiên nhiên D Cả A B 131 Tác động gián tiếp ảnh hưởng đến yếu tố trực tiếp trình dịch A Yếu tố thiên nhiên B Yếu tố xã hội C Khối cảm nhiễm D Cả A B 132 Nguồn truyền nhiễm bệnh tả, lỵ, thương hàn là: A Người mắc bệnh B Thực phẩm ô nhiễm C Nguồn nước nhiễm vi sinh vật gây bệnh D Động vật mắc bệnh 133 Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phịng bệnh lây qua đường tiêu hóa là: A Tiêm phòng cho súc vật B Kiểm tra vệ sinh nguồn nước C Xử lý phân qui cách D Phát sớm người mắc bệnh, cách ly điều trị triệt để 134 Nguồn lây có ý nghĩa quan trọng phát sinh dịch bệnh tả là: A Người bệnh B Người mang trùng C Người mang trùng mạn tính D Nguồn nước bị nhiễm vi khuẩn tả 135 Về lâu dài biện pháp tốt để phòng chống bệnh lây qua đường tiêu hóa A Quản lý tốt nguồn truyền nhiễm B Quản lý tốt người mang trùng mạn tính C Dùng vắc xin D Đảm bảo cung cấp nước an tồn vệ sinh mơi trường 136 Bệnh sau có tình trạng người mang trùng mạn tính sau khỏi bệnh: A Bệnh tả B Bệnh thương hàn C Viêm gan A D Tiêu chảy 137 Đối với bệnh lây qua đường tiêu hóa nguồn lây nguy hiểm là: A Người bệnh giai đoạn ủ bệnh B Người bệnh thời kỳ phát bệnh C Người bệnh giai đoạn hồi phục D Người mang trùng mạn tính 138 Đa số bệnh lây qua đường hơ hấp có miễn dịch bền vững, ngoại trừ bệnh: A Sởi B Đậu mùa C Ho gà D Nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính 139 Bệnh sởi lây truyền qua đường sau : A Tiêu hóa B Hô hấp C Máu D Da 140 Bệnh sốt xuất huyết dengue lây truyền qua đường: A Hô hấp B Máu C Ttiêu hóa D Da 141 Véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue sinh sản phát triển chủ yếu ở: A Sông, suối B Ao hồ C Cống rảnh đầm lầy D Các dụng cụ chứa nước ổ đọng nước tự nhiên DỊCH TỄ HỌC CÁC BỆNH NHIỄM TRÙNG 142 Bệnh nhiễm trùng chiếm vị trí quan trọng dịch tễ học đại lý sau ngoại trừ lý A Bệnh nhiễm trùng nguyên nhân hàng đầu bệnh tật tử vong giới B Có biến đổi mặt chủng loại độc lực vi sinh vật gây bệnh C Nghiên cứu dịch tễ học bệnh nhiễm trùng góp phần ngăn ngừa tiêu diệt bệnh tương lai D Cơng tác phịng chống bệnh nhiễm trùng it có hiệu 143 Nhiễm trùng A Sự xâm nhiễm vi sinh vật gây bệnh vào quan khác thể B Sự xâm nhập vi sinh vật gây bệnh vào bên thể ký chủ C Sự gây bệnh cho ký chủ vi sinh vật ký sinh D Sự truyền bệnh nhiễm trùng cho thể ký chủ 144 Truyền nhiễm A Sự xâm nhiễm vi sinh vật gây bệnh vào quan thể B Sự xâm nhập vi sinh vật gây bệnh vào thể ký chủ C Sự gây bệnh cho ký chủ vi sinh vật ký sinh D Sự truyền bệnh nhiễm trùng từ thể sang thể khác 145 Đặc trưng dịch tễ học tác nhân bệnh sởi A Khả lây lan thấp, khả gây bệnh cao, độc tính thấp B Khả lây lan cao, khả gây bệnh thấp, độc tính cao C Khả lây lan cao, khả gây bệnh cao, độc tính thấp D Khả lây lan thấp, khả gây bệnh cao, độc tính thấp 146 Đặc trưng dịch tễ học tác nhân bệnh bại liệt A Khả lây lan thấp, khả gây bệnh cao, độc tính thấp B Khả lây lan cao, khả gây bệnh thấp, độc tính trung bình C Khả lây lan cao, khả gây bệnh cao, độc tính thấp D Khả lây lan thấp, khả gây bệnh cao, độc tính thấp 147 Đối với bệnh nhiễm trùng người, số tác nhân liệt kê sau đây, tác nhân có khả lây lan thấp A Trực khuẩn lao B Trực khuẩn thương hàn C Nảo mô cầu D Virus dại 148 Thể bệnh không triệu chứng lâm sàng thường xảy trường hợp bệnh A Thủy đậu B Sởi C Bại liệt D Ho gà 149 Yếu tố gây bệnh sốt xuất huyết A Muỗi culex tritaeniorhuynchus B Muỗi aedes aegypti C Muỗi ades albopictus D Muỗi ades niveus 150 Bệnh lây truyền theo đường da niêm mạc A Bệnh thương hàn B Bệnh bạch hầu C Bệnh dại D Bệnh viêm não nhật 151 Nhận xét sau không đúng, nhiễm trùng bệnh viện A Do dụng cụ y tế chưa vô trùng B Ơ nhiễm mơi trường bệnh viện C Nhân viên y tế vận chuyển mầm bệnh lại thăm khám D Do kháng thuốc vi khuẩn 152 Tụ cầu thường gây bội nhiễm nhiều khoa A Nhi ngoại B Sản ngoại C Nội nhi D Nhiễm nội 153 Hiện vi khuẩn kháng thuốc A Trực khuẩn mủ xanh B Trực khuẩn lao C Tụ cầu vàng D Liên cầu nhóm a 154 Con vi khuẩn gây "nhiễm trùng hội" điển hình A Tụ cầu vàng B Liên cầu nhóm a C Trực khuẩn lao D Trực khuẩn mủ xanh 155 Trong nhóm vi khuẩn gram (+) loại vi khuẩn gây nhiễm trùng phổ biến là: A Lao B Tụ cầu C Liên cầu D Tương đương 156 Trường hợp sau nhiễm trùng bệnh viện A Bệnh nhân vào viện để điều trị sốt rét 1.5 ngày mắc chứng tiêu chảy, xét nghiệm phân có shigella B bé gái tuổi vào khoa nhiễm điều trị bệnh viêm gan siêu vi ngày bị thêm bệnh cúm C bệnh nhân vào nằm viện điều trị khoa ngoại chấn thương với lí gãy xương đùi lên sốt, xét nghiệm thấy kst sốt rét máu D bệnh nhân mổ sỏi mật ngày thấy nhiễm trùng chỗ dẫn lưu 157 Nhiễm trùng bệnh viện A Những bệnh nhiễm trùng nằm điều trị bệnh viện B Những bệnh nhiễm trùng mà tác nhân gây bệnh vào thể bệnh nhân lúc họ nằm viện C Những bệnh nhiễm trùng mà bệnh nhân khởi phát thời gian nằm viện D Những bệnh nhiễm trùng nặng cần phải đưa vào điều trị bệnh viện 158 Đối với bệnh lây qua đường hơ hấp muốn phịng dịch tốt quan trọng A Cách ly người bệnh B Uống thuốc dự phòng C Gây miễn dịch đặc hiệu không đặc hiệu D Vệ sinh môi trường 159 Trường hợp sau gọi nguồn truyền nhiễm bệnh dịch hạch A Chuột sống B Chuột chết tự nhiên C Bọ chét D bệnh nhân bị bệnh dịch hạch có hạch bẹn vừa vào viện 160 Những yếu tố sau yếu tố yếu tố trung gian truyền nhiễm A Động vật chân đốt B Nước C Thực phẩm D Gió 161 bệnh gây A Tác nhân gây bệnh gây nên B Sức đề kháng thể yếu C Chủ yếu yếu tố bên (yếu tố nguy cơ) tác động vào D mạng lưới nguyên nhân 162 Những yếu tố sau đây, yếu tố yếu tố trung gian truyền bệnh bệnh lây qua đường hơ hấp A Nước B Đờm C Khơng khí D Thực phẩm 163 Bệnh sốt xuất huyết Dengue lây qua đường A Hơ hấp B Tiêu hóa C Muỗi đốt D Truyền máu 164 Là yếu tố có liên quan nguyên nhân gây bệnh, yếu tố bệnh phải thỏa mãn điều kiện sau A Yếu tố phổ biến bệnh nhân người bị bệnh B Phơi nhiễm với yếu tố phải xảy trước phát triển bệnh C Loại trừ yếu tố làm giảm nguy mắc bệnh D Yếu tố thấy tất bệnh nhân 165 Trong sốt bại liệt thể lâm sàng thường gặp là: A Liệt mềm B Liệt không đồng đều, không đối xứng C Không rối loạn cảm giác khách quan D Teo nhanh nhiều sớm 166 Điều sau không phù hợp cho vi khuẩn Shigella A Thuộc gia đình Enterobacter B Có thể tiết nội độc tố lipopolisaccharide gây sốc C Dòng Shigella typ huyết 01 gây bệnh cảnh nặng D Gây tổn thương chủ yếu ổ loét hoại tử niêm mạc ruột non 167 Nguồn truyền nhiễm bệnh sởi là: A Người bệnh B Người khỏi mang virus sởi C Người lành mang virus sởi D Người bệnh thể khơng điển hình 168 Loại plasmodium nguyên nhân gây bệnh sốt rét ác tính A P falciparum B P vivax C P malarie D P ovale 169 Tiêu chuẩn nguyên bệnh không nhiễm trùng A Khơng có yếu tố ngun rõ ràng B Căn nguyên yếu tố C Bệnh yếu tố D Thời kỳ ủ bệnh kéo dài DỊCH TỄ HỌC CÁC BỆNH KHÔNG LÂY 170 Các yếu tố làm tăng nguy ung thư đại tràng A Thức ăn dầu mỡ đạm động vật B Thức ăn có nhiều rau C Hoa D Vi rút viêm gan B 171 Biện pháp có hiệu phịng bệnh ung thư gan nguyên phát là: A Tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ B Tập thể dục C Thức ăn có nhiều rau D Chẩn đốn phát sớm 172 Biện pháp phát sớm ung thư cổ tử cung A Khám lâm sàng B Xét nghiệm tế bào cổ tử cung C Siêu âm D Xét nghiệm máu 173 Bệnh tai biến mạch máu não bệnh có biểu sau A Tổn thương chức thần kinh khu trú đột ngột chấn thương, tồn ngắn B Tổn thương chức thần kinh khu trú đột ngột không chấn thương tồn 24h C Tổn thương chức thần kinh khu trú đột ngột không chấn thương kéo dài 24h để lại di chứng D Tổn thương chức thần kinh khu trú đột ngột chấn thương, kéo dài để lại di chứng 174 Virus gây u nhú yếu tố nguy gây ung thư A Cổ tử cung B Dạ dày C Phổi D Thực quản 175 Các yếu tố nguy bệnh mạch vành là: A Ăn nhiều chất béo B Tiểu đường C Tăng huyết áp D Tất loại kể 176 Các biện pháp phòng chống tăng huyết áp A Ăn nhiều rau B Tăng cường vận động C Phát sớm điều trị bệnh tiểu đường D Tất loại kể 177 Biện pháp có hiệu phịng bệnh ung thư phổi A Khơng hút thuốc B Tập thể dục C Phát sớm D Tăng nguồn vitamin A C thức ăn 178 Các yếu tố không làm tăng nguy ung thư phổi A Thuốc B Bụi amiang C Khí radon D Các loại rau hoa 179 Các yếu tố nguy bệnh tăng huyết áp tiên phát A Ăn mặn B Ít vận động C Béo phì D Tất 180 Yếu tổ phổ biến làm tăng nguy ung thư gan: A Tia xạ B Virus viêm gan b C Giới tính D Di truyền 181 Nếu yêu cầu đến để điều tra vụ dịch, điều anh/chị cần xác định là: A Phương thức lây truyền B Kiểm tra lại chẩn đốn, xác định ca bệnh C Phương pháp phịng chống D Giới hạn khu dịch 182 Giai đoạn III thử nghiệm thuốc điều trị không bao gồm: A Thử nghiệm phạm vi lớn B Thử nghiệm phạm vi nhỏ C So sánh hai nhóm điều trị D Quyết định có đưa thuốc sử dụng lâm sàng hay khơng 183 Trong nghiên cứu tập tính RR = 2.3 điều có nghĩa là: A người tiếp xúc có nguy mắc bệnh nhiều người không tiếp xúc 2.3 lần B Cứ 10 người tiếp xúc 2.3 người mắc bệnh C Cứ 2.3 người tiếp xúc mắc bệnh cể người tiếp xúc không mắc bệnh D Số người tiếp xúc mắc bệnh nhiều số người không tiếp xúc 2.3 lần 184 ếu tổ phổ biến làm tăng nguy ung thư gan A Tia xạ B Virus viêm gan b C Bụi gỗ D Di truyền 185 Điều trị đái đường dự phòng A Cấp B Cấp C Cấp D Cấp 186 Bệnh tim mạch mơ hình bệnh tật A Các nước phát triển giàu có B Các nước kém, nghèo đói C Các nước phát triển, thu nhập tăng D Các nước giai đoạn chuyển đổi kinh tế sang kinh tế thị trường 187 Các yếu tố làm tăng nguy ung thư cổ tử cung A Tia CIV B Virus gây u nhú người C Hoàn cảnh kinh tế xã hội cao D Điện trường từ trường 188 Các yếu tố làm tăng nguy ung thư vú A Vitamin A B Thức ăn giàu mỡ C Thức ăn nhiều đạm động vật D Thức ăn nhiều rau 189 Các yếu tố không làm tăng nguy ung thư phổi A Thuốc B Bụi amiang C Khí radon D Các loại rau hoa 190 Các tác nhân bên nguyên nhân gây ung thư A Yếu tố di truyền B Yếu tố nội tiết C Tác nhân vật lý D Tất 191 Các tác nhân bên nguyên nhân ung thư A Yếu tố di truyền B Yếu tố nội tiết C Yếu tố giới tính D Tác nhân vật lý 192 Tác nhân hóa học gây nên ung thư A Thuốc B Bức xạ cực tím C Bức xạ ion hóa D Tất 193 Tác nhân vật lý gây nên ung thư A Bức xạ cực tím B Thuốc C Chế độ ăn uống D Ung thư nghề nghiệp 194 Tác nhân hóa học gây nên ung thư, ngoại trừ A Ung thư nghề nghiệp B Thuốc C Chế độ ăn uống D Bức xạ cực tím 195 Các tác nhân sinh học gây nên bệnh ung thư A Virus sinh ung thư B Ký sinh trùng có liên quan đến ung thư C Bức xạ ion hóa D Cả a b 196 Có cấp độ dự phịng ung thư A B C D 197 Dự phịng ung thư cấp A Khơng hút thuốc lá, không uống rượu B Sàng tuyển phát ung thư vú sớm C Cung cấp đủ thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư D Đào tạo xây dựng hệ thống chăm sóc y tế cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn 198 Dự phòng ung thư cấp A Không hút thuốc lá, không uống rượu B Sàng tuyển phát ung thư vú sớm C Cung cấp đủ thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư D Đào tạo xây dựng hệ thống chăm sóc y tế cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn 199 Dự phịng ung thư cấp A Khơng hút thuốc lá, không uống rượu B Sàng tuyển phát ung thư vú sớm C Cung cấp đủ thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư D Tiêm ngừa viêm gan B cho trẻ em 200 Dự phòng ung thư cấp 3, ngoại trừ: A Tìm kiếm nghiên cứu biện pháp chống đau cho bệnh nhân ung thư B Sàng tuyển phát ung thư vú sớm C Cung cấp đủ thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư D Đào tạo xây dựng hệ thống chăm sóc y tế cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn 201 Dự phòng ung thư cấp 1, ngoại trừ A Không hút thuốc lá, không uống rượu B Sàng tuyển phát ung thư vú sớm C Ngăn ngừa ung thư vú xảy D Duy trì chế độ ăn giảm béo, tăng cường rau, hoa 202 Dự phòng ung thư cấp 2, ngoại trừ A Tăng tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư thông qua phát bệnh sớm B Sàng tuyển phát ung thư vú sớm C Cung cấp đủ thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư D Sàng tuyển phát ung thư cổ tử cung sớm phát 221 Các yếu tố nguy bệnh mạch vành A Hút thuốc B Ít vận động C Béo phì D Tất HẾT ... vào A Chẩn đoán lâm sàng B Chẩn đoán xét nghiệm C Điều tra dịch tễ học D Các nghiên cứu dịch tễ học phân tích 124 Mục đích điều tra dịch tễ học khu dịch là: A Đánh giá hiệu biện pháp can thiệp... sánh với nghiên cứu tập tương lai là: A Tốn kéo dài B Có thể có sai số hệ thống việc xác định có mặt hay khơng có mặt yếu tố nguy C Có thể có sai số hệ thống việc xác định có mặt hay khơng có. .. là: A Dịch; B Đại dịch; C Dịch địa phương; D dịch nhiễm trùng 20 Một tượng sức khỏe xảy bị giới hạn thời gian, không bị giới hạn không gian là: A Dịch; B Đại dịch; C Dịch địa phương; D Dịch nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM DỊCH TỄ HỌC CÓ ĐÁP ÁN, ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM DỊCH TỄ HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan