0

Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

21 18 0
  • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 09:29

Bài tập trắc nghiệm và tự luận có đáp ánCâu 1: Phát biểu nào sau đây là một trong những nhiệm vụ của kế toán ?A. Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị nghiệp vụ kinh tế, tài chính.B. Phản ánh rõ ràng, dễ hiễu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.C. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.D. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian theo quy định thông tin, số liệu kế toán.ANSWER: CCâu 2: Tiêu chuẩn nào sau đây được xem là tài sản cố định ?A. Chắc chắc thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.B. Có thời gian sử dụng trên một năm.C. Nguyên giá tài sản phải cps giá trị từ 20.000.000 đồng.D. Cả A và B đúng.ANSWER: DCâu 3: Theo khài niệm kế toán, có bao nhiêu yêu cầu kế toán ?A. 8 yêu cầu.B. 7 yêu cầu.C. 5 yêu cầu.D. 6 yêu cầu.ANSWER: DCâu 4: Xác định đơn giá nhập thực tế sau các nghiệp vụ sau:Doanh nghiệp mua nhập kho 100.000 kg nguyên liệu chính, giá mua chưa có thuế VAT là 10đkg, thuế suất VAT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển bốc vác chi bằng tiền mặt 100.000 đồng.A. 13đkgB. 11đkgC. 10đkgD. 12đkgANSWER: BCâu 5: Kì kế toán được tính theo tháng, nếu một doanh nghiệp mở sổ vào ngày 01012019 thì sẽ khóa sổ vào ngày nào ?A. Ngày 01012020.B. Ngày 31012020.C. Ngày 31012019.D. Ngày 01012019 c toán tiền mặt, đơn giá bán chưa thuế 60/sản phẩm, thuế VAT 10% 13 Xuất kho 5000 sản phẩm đem gửi đại lý giá chưa thuế 60/sản phẩm, thuế VAT 10% Đại lý hưởng 5% huê hồng theo giá bán cho số sản phẩm bán 14 Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng 2.000 sản phẩm Đơn giá chưa thuế 60/sản phẩm, thuế VAT 5%, khách hàng trả tiền mặt 15 Khách hàng trả lại cho doanh nghiệp 200 bị hư hỏng mà doanh nghiệp bán nghiệp vụ 14 Doanh nghiệp toán tiền lại cho khách hàng tiền mặt tiến hành nhập lại kho số sản phẩm hư hỏng 16 Đại lý thông báo bán toàn số sản phẩm gửi bán nghiệp vụ 13, sau trừ tiền huê hồng hưởng, số lại đại lý chuyển khoản cho doanh nghiệp 17 Bộ phận quản lí doanh nghiệp báo hỏng số công cụ, dụng cụ loại phân bổ 50% xuất dùng năm trước, đồng thời thu hồi số phế liệu nhập kho trị giá 10.000 Biết rằng, giá trị phân bổ công cụ, dụng cụ kỳ 40.000 18 Doanh nghiệp nhận giấy báo ngân hàng số tiền khách hàng ứng trước tiền mua hàng với số tiền 35.000 19 Khấu trừ VAT đầu vào nộp VAT cho nhà nước tiền gửi ngân hàng 15 Nguyên lý kế tốn 20 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí, doanh thu, xác định lãi, lỗ kết lãi, lỗ sang lợi nhuận chưa phân phối Yêu cầu Tìm X Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, áp dụng phương pháp xuất kho nhập trước xuất trước (FIFO) III Đáp án Phương trình cân kế tốn: ∑ Tài sản = ∑ Nguồn vốn  2.550.000 = X + 2.330.000 => X = 220.000 Bảng cân đối kế toán đầu kỳ: Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền A Tài sản ngắn hạn 930.000 C Nợ phải trả 230.000 Tiền mặt 344.000 Phải trả người bán 100.000 Tiền gửi ngân hàng 300.000 Thuế VAT đầu 80.000 Phải thu khách hàng 45.000 Vay nợ thuê tài 50.000 Thuế VAT đầu vào 25.000 Tạm ứng 70.000 Nguyên vật liệu 70.000 Công cụ, dụng cụ 40.000 Chi phí sản xuất dỡ dang 70.000 Hàng gửi bán 110.000 B Tài sản dài hạn 1.620.000 D Vốn chủ sở hữu 2.320.000 Tài sản cố định hữu hình 1.500.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 2.100.000 Hao mòn tài sản cố định 100.000 Lợi nhuận chưa phân phối 220.000 Dự phòng tổn thất tài sản 20.000 Cộng 2.550.000 Cộng 2.550.000 Định Khoản (1) Nợ TK 152 210.000 Nợ TK 133 21.000 Có TK 331 231.000 16 Nguyên lý kế toán Nợ TK 152 12.000 Nợ TK 133 1.200 Có TK 112 13.200 => Đơn giá nhập kho: 37/kg (2) Nợ TK 331 Có TK 112 (3) Nợ TK 153 Có TK 111 25.000 25.000 100.000 100.000 (4) Nợ TK 152 90.000 Nợ TK 133 9.000 Có TK 331 49.500 Có TK 111 49.500 => Đơn giá nhập kho: 36/kg (5) Nợ TK 621 2.000×35+2.000×37=144.000 Có TK 152 (6) Nợ TK 627 Nợ TK 642 Có TK 214 (7) Nợ TK 622 144.000 20.000 30.000 50.000 50.000 Nợ TK 627 60.000 Nợ TK 642 60.000 Có TK 334 (8) Nợ TK 622 Nợ TK 627 170.000 11.750 14.100 17 Ngun lý kế tốn Nợ TK 642 Có TK 338 (9) Nợ TK 627 14.100 39.950 50.000 Nợ TK 641 50.000 Nợ TK 133 10.000 Có TK 331 (10) Nợ TK 627 110.000 4000×37+1000×36=184.000 Có TK 152 (11) Nợ TK 154 184.000 533.850 Có TK 621 144.000 Có TK 622 61.750 Có TK 627 328.100 Giá trị sản phẩm: ∑ Z=70.000 + 533.850 - 93.850 = 510.000 Z đơn vị = 510.000/10.000= 51/sp Nợ TK 155 Có TK 154 (12) + Nợ TK 632 Có TK 157 + Nợ TK 111 510.000 510.000 110.000 110.000 132.000 Có TK 511 2000×60=120.000 Có TK 333 12.000 (13) Nợ TK 157 Có TK 155 5000×51=255.000 255.000 18 Ngun lý kế tốn (14) + Nợ TK 632 2000×51=102.000 Có TK 155 102.000 + Nợ TK 111 132.000 Có TK 511 2000×60=120.000 Có TK 333 12.000 (15) + Nợ TK 155 200×51=10.200 Có TK 632 + Nợ TK 521_2 10.200 200×60=12.000 Nợ TK 333 1.200 Có TK 111 (16) + Nợ TK 632 Có TK 157 + Nợ TK 131 132.000 255.000 255.000 330.000 Có TK 511 300.000 Có TK 333 30.000 + Thanh tốn tiền h hồng Nợ TK 641 300.000×5%=15.000 Có TK 112 15.000 (17) Nợ TK 152 10.000 Nợ TK 642 30.000 Có TK 242 (18) Nợ TK 331 Có TK 112 40.000 35.000 35.000 19 Nguyên lý kế toán (19) ∑TK 133 = 41.200 ∑TK 333 = 52.800 Khấu trừ thuế VAT đầu vào: Nợ TK 333 41.200 Có TK 133 41.200 Nộp thuế VAT cho nhà nước: Nợ TK 333 11.600 Có TK 112 11.600 (20) + Kết chuyển khoản làm giảm doanh thu: ∑511=12.000 ∑521_2= 12.000 Doanh thu thuần= 540.000 - 12.000 = 528.000 + Kết chuyển doanh thu thuần: Nợ TK 511 Có TK 911 528.000 528.000 + Kết chuyển chi phí: Nợ TK 911 400.900 Có TK 632 201.800 Có TK 641 65.000 Có TK 642 134.100 + Tính lãi lỗ: 528.000 - 400.900 = 127.100 (Lời) Nợ TK 911 Có TK 421 127.100 127.100 20 ... 210.000 Nợ TK 133 21.000 Có TK 331 231.000 16 Nguyên lý kế toán Nợ TK 152 12.000 Nợ TK 133 1.200 Có TK 112 13.200 => Đơn giá nhập kho: 37/kg (2) Nợ TK 331 Có TK 112 (3) Nợ TK 153 Có TK 111 25.000 25.000... kho nhập trước xuất trước (FIFO) III Đáp án Phương trình cân kế toán: ∑ Tài sản = ∑ Nguồn vốn  2.550.000 = X + 2.330.000 => X = 220.000 Bảng cân đối kế toán đầu kỳ: Tài sản Số tiền Nguồn vốn.. .Nguyên lý kế toán 20 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí, doanh thu, xác định lãi, lỗ kết lãi, lỗ sang lợi nhuận chưa phân phối Yêu cầu Tìm X Lập bảng cân đối kế tốn đầu kỳ Định khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án, Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Từ khóa liên quan