0

KIEM TRA HOC KY 2 TOAN LOP 1

2 2 0
  • KIEM TRA HOC KY 2 TOAN LOP 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:11

Câu 6: Cho một hình vuông và một hình tam giác: a Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông, ngoài hình tam giác.[r] (1)Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 50 cm + 20 cm + 10 cm = A 80 B 70 40 - 20 + 10 = A 20 B 30 C 80 cm C 40 Câu 2: Hãy khoanh vào số lớn các số sau: 30; 35; 37; 41; 45; 49; 87; 75; 99; 12; 59 Câu 3: Đồng hồ ? A ; B 10 giờ; C 12 ; Câu 4: Một tuần lễ và ngày thì gồm có bao nhiêu ngày? A ngày B ngày C 10 ngày Câu 5: a) Số liền sau 59 là: A 58; b) Số liền trước 90 là: A 88; B 89; C 91 b) Số liền trước 39 là: A 38; B 40; C 37; B 60; C 61 Câu 6: Trên cành có 34 chim đậu, sau đó có 20 bay Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu chim? A 14 chim B 24 chim Câu Dãy số nào viết theo thứ tự từ bé đến lớn: A: 69, 57, 86, 60 ,76; B: 57, 69, 86, 76, 60; C 54 chim C: 57, 60, 69, 76, 86, Câu 8: a)Có hình vuông hình bên? A ; B ; C.6 b) Có hình tam giác A B C Câu 9: Viết các số có hai chữ số, số đó có chữ số Đó là các số: (2) Phần TỰ LUẬN Câu 1: Tính a) + 13 ……… b) 71 + c) 93 d) ……… 99 - 80 60 ……… ………… e, 57 + 22 …… Câu 2: Điền dấu >,< ,= vào ô trống a) 82 - 41 53 - 12 b) 68 - 21 59 – 12 Câu 3: Số ? – 30 = 50 87 - = 60 35 + = 77 + 70 = 100 Câu 4: Đàn gà nhà Lan có 74 , đó có 32 gà trống Hỏi đàn gà nhà Lan có gà mái? Tóm tắt Bài giải Câu 5: Lớp 1A trồng 28 cây, lớp 1B trồng 31 cây Hỏi hai lớp trồng bao nhiêu cây ? Tóm tắt Bài giải Câu 6: Cho hình vuông và hình tam giác: a) Vẽ điểm hình vuông, ngoài hình tam giác b) Vẽ điểm hình tam giác, hình vuông c) Vẽ điểm ngoài hình vuông, ngoài hình tam giác (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA HOC KY 2 TOAN LOP 1, KIEM TRA HOC KY 2 TOAN LOP 1