0

de thi hk 2 hoa 8

3 2 0
  • de thi hk 2 hoa 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:55

a Oxit được phân làm hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ b Tất cả các oxit đều là oxít axít c Trong phân tử bazơ có nhóm OH d Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hoặc nhiều nguyê[r] (1)Đề Thi Môn Hóa học kì II 2014-2015 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: HÓA HỌC Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng Trắc Tự Trắc Tự Trắc Tự câu Điểm nghiệm luận nghiệm luận nghiệm luận Oxit, axit, bazo, muối Thành phần nước, tính chất hóa học nước Tính chất hóa học hidro và điều chế hi dro Dung dịch Kỹ giải bài tập hóa, viết PTHH Tổng Câu cộng Điểm 1 1đ 1đ 1đ 1đ 1 1.5đ 1 1đ 1 2.5đ 2đ 20% 2.5đ 25% 1đ 1đ 10% 2.5đ 25% 2 2.0đ 20% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II I TRẮC NGHIỆM : (4 đ) Câu 1: (1đ) Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp câu văn sau : Nước là hợp chất tạo hai ………… là hiđro và oxi chúng hóa hợp với theo tỉ lệ ………….là hai phần khí …… và phần khí …… Câu 2: (1đ) Đúng ghi (Đ) sai ghi (S) vào ô trống các câu sau 3đ % 1đ % 1.5 đ % 1đ % 3.5 đ % 10 0 % (2) a) Oxit phân làm hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ b) Tất các oxit là oxít axít c) Trong phân tử bazơ có nhóm OH d) Axit là hợp chất mà phân tử gồm có nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit Câu 3: Trong dãy chất sau đây dãy chất nào thuộc loại axit a) HCl, H2SO4, H2O,KCl b) H2SO4, H2O,KCl c) H2SO4, HCl, H2CO3, H2S d) H2O,KCl, H2S Câu 4: Dãy oxit nào đây tác dụng với nước? A CaO, BaO, MgO, K2O B Fe2O3, Na2O, CuO, N2O5 C K2O, Fe2O3, SO3, CO2 D CaO, SO3, K2O, BaO II TỰ LUẬN: (6đ) Câu Điền vào chỗ trống chất thích hợp cân phương trình phản ứng a) Na2O + NaOH b) Zn + ZnCl2 + Câu 3: Đọc tên các chất có công thức hóa học sau KClO3 MgHPO4 CuCO3 Fe2(SO4)3 Câu 4: Cho 2.7 g nhôm tác dụng với 19,6 gam axit sunfuric H2SO4 tạo thành nhôm sunfat ( Al2(SO4)3 ) và khí hiđro a) Viết phương trình phản ứng b) Tính khối lượng muối tạo thành c) Tính thể tích khí hiđro sinh ra(đktc) ( Cho Al: 27; S: 32; H: 1; O: 16 ) ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM : (4đ) Câu 1: (1d) Mỗi ý đúng 0.25 đ Thứ tự : Nguyên tố, thể tích, hidro , o xi Câu 2: (1đ) chọn đúng câu 0.25 đ : Đ,S,Đ,Đ Câu 3: (1đ) chọn C Câu 4: (1đ) chọn đúng D (3) II.TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (1đ) Mỗi phương trình đúng 0.25 đ Thứ tự : H2O, HCl, H2 Cân đúng phương trình 0.25 đ Na2O + H2 O NaOH b) Zn + HCl ZnCl2 + H2 Câu : (2 đ) đọc đúng công thưc hóa học 0.5 đ Kaliclorat, magiêhidrophotphat , đồng(II) cacbonat , sắt (III) sunphat Câu : (3đ) Viết đúng PTHH và cân đúng PTPU ( 0.5đ) Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + H2 Tính đúng số mol nhôm : ( 0.25 đ) Số mol 2.7 g nhôm : 2.7/27 = 0.1 mol Tính đúng số mol H2SO4 : ( 0.25 đ) Số mol 19,6 g H2SO4 : 19.6/98 = 0.2 mol Lập tỉ số : 0.1 < 0.2 => axit dư nên dựa vào nhôm để tính (0.25đ) Suy số mol muối ( 0.25 đ ) Số mol muối : 0.1 x / = 0.05 mol Tính đúng khối lượng muối tạo thành : 0.05 x 342 = 17.1 g ( 0.5đ ) Suy số mol oxi : (0.5 đ) Số mol o xi là : 0.1 x /2 = 0.15 mol Thể tích oxi điều kiện tiêu chuẩn : 0.15 x22.4 = 3.375 lít (0.5 đ) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk 2 hoa 8, de thi hk 2 hoa 8