0

Bai 31 Dac diem khi hau Viet Nam

16 1 0
  • Bai 31 Dac diem khi hau Viet Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:46

Tæng kÕt bµi Nớc ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm ma nhiều, diÔn biÕn phøc t¹p.. Hàng năm lãnh thổ nớc ta nhận đợc một lợng bức xạ mặt trời rất lớn, số giờ nắng nhiều, nhiệt độ c[r] (1)(2) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a Tính nhiệt đới 23023B 102010§ L¹ng S¬n: 210C Hµ Néi: 2304C Qu¶ng TrÞ: 2409C HuÕ: 250C Qu¶ng Ng·i: 250 9C TP Hå ChÝ Minh: 2604C Hµ Tiªn: 260 9C L¹ng S¬n Hµ Néi Qu¶ng TrÞ HuÕ Qu¶ng Ng·i 109024§ - Nhiệt độ trung bình các tỉnh cao tõ 210C trë lªn - Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam Hµ Tiªn 8034B TP HCM (3) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa a Tính nhiệt đới Do vÞ trÝ h×nh d¹ng l·nh thæ níc ta nằm vành đai nhiệt đới nửa cÇu B¾c, quanh n¨m chan hoµ ¸nh n¾ng, nguån nhiÖt n¨ng lín, sè giê nắng cao từ 1400 đến 3000 giê/n¨m vµ l·nh thæ tr¶i dµi trªn nhiều vĩ độ, nên nhiệt độ tăng dần tõ B¾c vµo Nam (4) §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Bµi 31: tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm NhiÖt §íi + T0 cao, trung b×nh > 210C + Quanh n¨m nhËn mét lîng nhiÖt dåi dµo + Sè giê n¾ng cao: 1400- 3000 giê + Nhiệt độ tăng dần tõ B¾c vµo Nam (5) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa a Tính nhiệt đới b TÝnh chÊt giã mïa Èm G -Giã mïa §«ng B¾c -Giã mïa T©y Nam h·ytrong cho ph¹m biÕt n -Quan Do vÞ s¸t trÝ nb¶n ớc tađồ n»m ta chÞu cña nh÷ng viícho¹t độngảnh cñahëng giã mïa §«ng lo¹i giã B¾c vµ nµo? ảnh hởng địa hình đón giã nc¸c c¸nh T¹i íc ta n»mcung trong§«ng vµnh B¾c nªn miÒn B¾c Nam ®ai nhiÖt đới lại cã cña mïaViÖt đông gi¸ cã vÜ B¾c? độ với số thành rÐtcïng ë miÒn phè cña Ên §é nh : Nacp¬, Mumbai…nhng ë Ên §é vÉn cã nhiệt độ cao miền Bắc ViÖt Nam tõ 4- 50C Giã N T©y am « § ã i n ¾ B g c (6) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa a Tính nhiệt đới b TÝnh chÊt giã mïa Èm Tõ cao ¸p Xi bia giã thæi vµo n íc ta theo híng §«ng B¾c cã tÝnh chÊt l¹nh kh« Do níc ta chÞu ¶nh hëng cña giãmïa mùađông T©y Nam nãng Giã B¾c thæi tõÈm ®©u tíi? DoCã giãtÝnh §«ng chÊt B¾c gì?thổi từ lục địa Tại Việt Nam có cùng vĩ độ và vĩ độ cao nên lạnh và khô víi níc TN¸, B¾c Phi nhng níc Giã T©y Nam thæi tõ biÓn vµo V× lo¹i giãkh« §«ng B¾c tasao l¹i kh«ng bÞ nãng vµvµ mang nhiÒu h¬itÝnh nícchÊt nªntr¸i ma T©y Nam l¹i ho¸? cã hoang m¹c nhiÒu ng îc nhau? « § Giã G am N ©y T ã i n ¾ gB c (7) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa a Tính nhiệt đới b TÝnh chÊt giã mïa Èm Hµ Néi : HuÕ: TP.HCM 1676,2 mm 2867,7 mm 1930 mm Dựa vào thang màu biểu đồ phân bố lợng ma vµ b¶ng sè liÖu trªn, em h·y nhËn xÐt vÒ l ợng ma và độ ẩm nớc ta? -Lîng ma lín tõ 1500 – 2000mm/n¨m -Ma phân bố không -§é Èm cao 80% Hoµng Liªn Hµ Giang S¬n HuÕ Hßn Ba (8) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa a Tính nhiệt đới b TÝnh chÊt giã mïa Èm B¾c Quang( Hµ Giang ):4802 mm Hoµng Liªn S¬n: HuÕ: Hßn Ba: Hoµng Liªn Hµ Giang S¬n 3552 mm 2867,7 mm 3752 mm HuÕ Hßn Ba Dựa vào biểu đồ phân bố lợng ma và số liệu trên hãy cho biết vì các địa ®iÓm trªn l¹i thêng cã ma lín? Do các địa phơng trên nằm trên địa hình đón gió ẩm từ biển vào (9) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm tÝnh NhiÖt §íi Giã mïa Èm + T0 cao trung b×nh >210C Cã mïa giã lµ: + Giã mïa §«ng B¾c (thổi vào mùa đông lạnh và kh« hanh) + Giã mïa T©y Nam (thæi vµo mïa h¹ nãng Èm, m a nhiÒu) + Lîng ma trung b×nh tõ 1500 – 2000 mm + §é Èm cao 80% + Quanh n¨m nhËn mét lîng nhiÖt dåi dµo + Sè giê n¾ng cao: 1400- 3000 giê + Nhiệt độ tăng dần tõ B¾c vµo Nam (10) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa TÝnh chÊt ®a d¹ng vµ thÊt thêng a TÝnh ®a d¹ng cña khÝ hËu Hoạt động nhóm (11) Dùa vµo néi dung phÇn SGK trang 111 vµ vèn hiÓu biÕt cña b¶n thân, em hãy nêu phạm vi, đặc điểm miền tự nhiên theo nhãm nh sau: MiÒn khÝ hËu PhÝa B¾c §«ng Trêng S¬n Ph¹m vi + Mùa đông: lạnh, ít ma, nửa cuối mùa Tõ Hoµnh S¬n(180B) Nhómđông cã ma phïn trë + Mïa hÌ: nãng, ma nhiÒu + Mùa đông ấm hơn, ma nhiều Từ Hoành Sơn đến Mũi Nhãm hÌ: nãng, ma Ýt + Mïa Dinh Nam Bé - PhÝa Nam BiÓn §«ng §Æc ®iÓm T©y Nguyªn Vïng biÓn ViÖt Nam + Không có mùa đông, nóng quanh năm (cận xích đạo) Nhãm + Chia mïa râ rÖt: mïa ma vµ mïa kh« Mang4 tính chất gió mùa nhiệt đới hải d Nhãm ¬ng (nãng Èm, ma nhiÒu) (12) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tính chất nhiệt đới gió mùa TÝnh chÊt ®a d¹ng vµ thÊt thêng 23023B a TÝnh ®a d¹ng cña khÝ hËu TÝnh chÊt ®a d¹ng cña khÝ hËu thÓ hiÖn theo kh«ng gian vµ thêi gian ë mçi miÒn mçi vïng kh¸c -Do vÞnh©n trí địatốlí nào đã làm cho khí Nh÷ng -§Þacãh×nh hËu tÝnh chÊt ®a d¹ng? -Hoµn lu giã mïa b TÝnh chÊt thÊt thêng NhiÖt TÝnh chÊt độ trung thÊt b×nh thêngthay củađổi khÝc¸c hËun¨m thÓ l îng hiÖnmnh a mçi thÕ n¨m nµo?mét kh¸c, n¨m rÐt sím, n¨m rÐt muén, n¨m ma lín, n¨m kh« h¹n, n¨m b·o nhiÒu, n¨m b·o Ýt TÝnh TÝnh chÊt thÊt th thêng êng cña cña khÝ khÝh¹i hËu hËu g©y BiÖnchÊt ph¸pthÊt ng¨n chÆn thiÖt dodiÔn thiÖn khã kh¨n yÕu miềnđời nµo? sèng vµ s¶n xuÊt taichñ g©y ra?g×ë cho địa phơng em? 8034B (13) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tæng kÕt bµi Nớc ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm ma nhiều, diÔn biÕn phøc t¹p Hàng năm lãnh thổ nớc ta nhận đợc lợng xạ mặt trời lớn, số nắng nhiều, nhiệt độ cao, lợng ma và độ ẩm t ơng đối không khí lớn Khí hậu nớc ta thay đổi theo mùa và theo vùng rõ rệt (14) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Tæng kÕt bµi LuyÖn tËp Hãy điền vào sơ đồ dới đây thể tính chất nhiệt đỡi gió mùa ẩm? Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm Nhiệt đới Giã mïa -Sè Kcal/m2 ………… 1000.000 ………………………… -Mùa đông có gió Mùa đông Bắc ……………………… -Sè giê n¾ng n¨m 1400 – 3000giê ……………………… -Thêi tiÕt ………… L¹nh kh« …………………… -Nhiệt độ trung bình Trªn 210C ………………………… -Mïa h¹ cã giã …… T©y Nam ……………………… Nãng Èm -Thêi tiÕt …… Èm -Lîng ma (mm) 1500 – 2000 mm …………………… ………………… -độ ẩm tơng đối 80 % …………………… …………………… ………………… (15) Bµi 31: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam Nguyên nhân nào đã làm cho thêi tiÕt, khÝ hËu cña níc ta ®a d¹ng vµ thÊt thêng? a Vị trí địa lí b §Þa h×nh c Giã mïa d Cả đáp án trên đúng X (16) Bài nhà:Đọc bài đọc thêm Su tÇm mét sè c©u tôc ng÷ ca dao nãi vÒ khÝ hËu ViÖt Nam Nghiªn cøu bµi 32 (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 31 Dac diem khi hau Viet Nam, Bai 31 Dac diem khi hau Viet Nam