0

Bai 21 Tinh theo cong thuc hoa hoc

9 0 0
  • Bai 21 Tinh theo cong thuc hoa hoc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:40

 Tính được thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố khi biết công thức hóa học của một số hợp chất và ngược lại..  Xác định được công thức hóa học của hợp chất khi biết thà[r] (1)TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ GV: NGUYỄN THỊ KIỀU LỆ Tuần: 15 Tiết: 31 Ngày soạn:01/12/2014 Ngày dạy: 05/12/2014 Bài 25: TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC (Tiếp theo) I Mục tiêu bài học Kiến thức Biết được:  Các bước lập công thức hóa học hợp chất biết thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất Kĩ - Dựa vào công thức hóa học  Tính tỉ lệ số mol, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố, các nguyên tố và hợp chất  Tính thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố biết công thức hóa học số hợp chất và ngược lại  Xác định công thức hóa học hợp chất biết thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất Thái độ  Giáo dục thái độ học tập môn và long ham thích học tập môn Trọng tâm Lập công thức hợp chất biết thành phần các nguyên tố II Chuẩn bị: Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2, máy chiếu, bảng hoạt động nhóm Học sinh: - Làm bài tập 1,3 trang 71 (SGK) - Xem lại công thức chuyển đổi lượng chất và khối lượng chất, công thức tính tỉ khối chất - Đọc trước nội dung phần Bài 21 Tính theo công thức hóa học III Tiến trình dạy – học Ổn định tổ chức Giới thiệu thầy cô giáo dự thăm lớp Kiểm tra sĩ số tác phong HS Kiểm tra bài củ Câu hỏi: Biết công thức hóa học hợp chất, để xác định thành phần các nguyên tố ta làm nào? Gọi HS lên bảng làm bài tập: Câu Tính thành phần trăm theo khối lượng các nguyên tố hợp chất C2H6 ? Câu 2: Điền phần còn thiếu vào chỗ trống(……) Để xác định thành phần trăm theo khối lượng các nguyên tố hợp chất AxBy ta làm sau: (2) * Khối lượng mol hợp chất là: MAxBy = MAx + MBy = mA + ……… (g) * Trong mol AxBy có …… mol nguyên tử A và …… Mol nguyên tử B Thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè hîp chÊt: m 100% %A = A m 100% = B (hoÆc %B = 100%-%A) MAx By * Đáp án: M C2 H 2C  H 2.12  6.1 30( g ) - Trong mol C2H6 cã mol nguyªn tö mC  Câu1: C, mol nguyªn tö H M C 100% 2.12.100  80% M hc 30 mH  Câu 2: M H 100% 6.1.100  20% Hoặc: %H= 100% - 80% = 20% M hc 30 mB x y MAxBy %B Bài : Gv : Giáo viên sử dụng sơ đồ tư duy, nhắc lại các bước tìm thành phần trăm các nguyên tố hợp chất biết công thức hóa học hợp chất Vậy, Biết thành phần các nguyên tố, tìm công thức hóa học hợp chất ta làm nào ? Để biết điều này ta cùng tìm hiểu tiếp Bài 21: Tính theo công thức hóa học (tiếp theo) Hoạt động 1: Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học hợp chất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gv: Chiếu ví dụ 1: Một hợp chất có 40% Cu, - HS đọc ví vụ 1: 20% S, 40% O Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g Hãy xác định công thức hợp chất? (Cu=64, S = 32, O= 16) - Gv: Đề bài cho biết gì? Yêu cầu tìm HS nêu được: Biết thành phần các (3) gì? GV: Tóm tắt Ví dụ sau: Gv: Chiếu tóm tắt bài: Biết %Cu = 40% %S = 20% %O= 40% Mhc = 160g Tìm công thức hóa học hợp chất? - Vậy hợp chất này tạo nên từ nguyên tố nào? -Công thức hợp chất có dạng gì? Gv : Diễn giải * Ta cần xác định x, y, z - Trong phân tử hợp chất CuxSyOz có x nguyên tử Cu, y nguyên tử S và z nguyên tử O - Hay 1mol hợp chất CuxSyOz, có x mol nguyên tử Cu, y mol nguyên tử S và z mol nguyên tử O * Như ta cần tìm số mol nguyên tử nguyên tố mol hợp chất - Muốn tìm số mol nguyên tử nguyên tố mol hợp chất các em phải biết gì? *Cần tìm khối lượng nguyên tố mol hợp chất Gv: Như qua phân tích bài tập chúng ta cần làm bài theo trình tự sau: *Gọi công thức hợp chất *Tìm khối lượng nguyên tố có mol hợp chất *Tìm số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất * Viết công thức hóa học cần tìm GV: Hướng dẫn học sinh làm ví dụ theo các bước: Các bước tiến hành: - B1: Đặt công thức hợp chất: AxByCx - B2: Tìm khối lượng (m) nguyên tố mol hợp chất % A M hc mA  100% nguyên tố hợp chất là: %Cu = 40%, %S = 20%, %O =40%, Mhc = 160g Tìm công thức hóa học hợp chất? HS theo dõi HS nêu được: Hợp chất tạo nguyên tố là Cu, S, O HS: Công thức hợp chất có dạng: CuxSyOz HS theo dõi HS: Cần phải tìm khối lượng nguyên tố mol hợp chất HS: ghi nhận HS ghi nhận Hs: Nắm cách giải sau: - Công thức hợp chất:CuxSyOz - Khối lượng nguyên tố có mol hợp chất là: mS  20 160 32( g ) 100 mO  40 160 64( g ) 100 (4) mCu  %Cu M hc 40 160  64( g ) 100% 100 - B3: Tìm số mol nguyên tử (n) nguyên tố có mol hợp chất nA  mA MA Hoặc: mO= 160-64-32= 64(g) - B4: Thế số mol nguyên tử vào công thưc hóa học Vậy biết thành phần các nguyên tố, xác định công thức hóa cách nào? Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất là: nCu  mCu 64  1(mol ) M Cu 64 nS  nO  32 1( mol ) 32 64 4( mol ) 16 Công thức hợp chất: CuSO4 HS: Rút kết luận Tiểu kết: Các bước tiến hành: - B1: Đặt công thức hợp chất: AxByOz - B2: Tìm khối lượng (m) nguyên tố mol hợp chất % A M hc mA  100% - B3: Tìm số mol nguyên tử (n) nguyên tố có mol hợp chất m nA  A MA - B4: Thế số mol nguyên tử vào công thưc hóa học (5) Gv: Chiếu ví dụ 2: Hs: Đọc đề Ví dụ : Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là 70% Fe và 30% O Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g Hãy tìm công thức hóa học hợp chất? - Đề bài cho biết gì? HS: Biết thành phần các nguyên tố hợp chất là: %Fe = 70%; %O = 30%; Mhc = 160g Yêu cầu: Tìm công thức hóa học hợp chất? Gv: Chiếu tóm tắt HS theo dõi Tóm tắt: % Fe = 70% % O = 30% Mhc= 160 (g) Tìm công thức hóa học hợp chất? -GV: Yêu cầu học sinh phân thành HS : Thảo luận theo nhóm hoàn thành ví nhóm( nhóm 1, 2, 3, 4), thảo luận phút làm dụ ví dụ GV: quan sát các nhóm làm bài, giúp đỡ nhóm yếu Hết giờ, giáo viên lấy kết -Các nhóm trao đổi kết nhóm đính lên bảng, các nhóm còn lại trao đổi kết cho Gv: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét kết HS nhận xét thảo luận nhóm đính lên bảng -Gv: Chiếu đáp án, các nhóm đối chiếu kết quả, nhận kết hoạt động nhóm bạn - HS các nhóm đối chiếu kết nhận xét Đáp án ví dụ 2: nhóm bạn - Công thức hợp chất:FexOy - Khối lượng nguyên tố có mol hợp chất là: Hoặc: mO= 160- 112= 48(g) - Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất là: (6) Công thức hóa học hợp chất là : Fe 2O3 HS theo dõi ghi bài Gv: Bài này có thể làm theo cách sau: GV: Đưa các bước giải và hướng dẫn học sinh làm theo cách 2: Cách 2: Các bước tiến hành - B1: Đặt công thức hợp chất: AxByOx - B2: Lập tỉ lệ M A x M B y M C z M HC    - Công thức hợp chất:FexOy %A %B %C 100 - Lập tỉ lệ - B3: Giải tìm x,y,z M MA x  HC %A 100 M %A  x  HC 100 M A - Giải tìm x, y - Công thức hợp chất: Fe2O3 HS ghi bài HS đọc đề - B4: Thế x,y,z vào công thức hóa học? Gv : Yêu cầu HS ghi các bước tiến hành áp dụng cho cách GV : Chiếu nội dung bài tập (SGK) trang 71, Bài tập 4(SGK/71): Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g Oxit HS: Nhóm I và III giải theo Cách này có thành phần là: 80%Cu và 20%O Hãy Nhóm II và IV giải theo Cách xác định công thức hóa học loại đồng oxit nói trên Gv :Yêu cầu học sinh phân thành nhóm( nhóm 1, 2, 3, 4), thảo luận phút làm bài Các nhóm trao đổi kết tập( SGK) Nhóm I và III giải theo Cách HS nhận xét Nhóm II và IV giải theo Cách GV: quan sát các nhóm làm bài, giúp đỡ nhóm yếu - HS các nhóm đối chiếu kết nhận xét Hết giờ, giáo viên lấy kết hai làm nhóm bạn theo hai cách khác nhau, đính lên bảng, các (7) nhóm còn lại trao đổi kết cho Gv: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét kết thảo luận nhóm đính lên bảng -Gv: Chiếu đáp án, các nhóm đối chiếu kết quả, nhận xét kết hoạt động nhóm bạn Bài tập 4(SGK/71): Tóm tắt: % Cu = 80% % O = 20% Mhc = 80 (g) Tìm công thức hóa học hợp chất? Giải (cách 1) Công thức hợp chất: CuxOy Khối lượng nguyên tố có mol hợp chất là: %Cu M hc 80.80 mCu   64( g ) 100% 100 mO = 80 – 64 = 16(g) Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất là: m m 64 16 x nCu  Cu  1(mol); y nO  O  1(mol) MCu 64 MO 16 Công thức hoá học hợp chất là: CuO Giải (cách 2) Công thức hợp chất: CuxOy Lập tỉ lệ: M Cu x MO y M hc   % Cu %O 100 64 x 16 y 80 = = 80 20 100 (8) Giải tìm x, y x 80.80 1( mol ) 64.100 y= 20 80 =1(mol) 16 100 Công thức hoá học hợp chất là: CuO Cũng cố: GV: Tòm tắt nội dung chính bài theo sơ đồ sau: Dặn dò: v Làm bài tập 2,4,5 /71 SGK *Đọc bài: Tính theo phương trình hóa học *Ôn lại công thức tính số mol, khối lượng, thể tích khí (đktc) *Ôn lại các bước cân phương trình hóa học (9) Ngày 01 tháng 12 năm 2014 Giáo viên soạn: Nguyễn Thị Kiều Lệ - (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21 Tinh theo cong thuc hoa hoc, Bai 21 Tinh theo cong thuc hoa hoc