0

Cong van huong dan so ket giua nhiem ki Cong doan truong

1 2 0
  • Cong van huong dan so ket giua nhiem ki Cong doan truong

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:30

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành CĐCS xin ý kiến chỉ đạo của Chi bộ nhà trường để tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và [r] (1) LĐLĐ HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự - Hạnh phúc Số: 06/ CV-CĐGD Tân Hồng, ngày 10 tháng 02 năm 2015 V/v hướng dẫn thực nhiệm kỳ đại hội Cơng đồn sở Kính gửi: Chủ tịch CĐCS trực thuộc ; Thực công văn số: 460/ LĐLĐ, ngày 02/ 7/2014 LĐLĐ tỉnh Công văn số: 22/CV-LĐLĐ, ngày 25/ 8/2014 LĐLĐ huyện, việc hướng dẫn thực nhiệm kỳ đại hội Cơng đồn sở theo Điều lệ Cơng đồn Việt Nam khóa XI Ban Thường vụ Cơng đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội Cơng đồn sở theo quy định Điều lệ Cơng đồn Việt Nam khố XI sau: 1/ Kéo dài nhiệm kỳ Cơng đồn sở thực nhiệm kỳ năm lần thành nhiệm kỳ năm lần theo qui định Điều lệ Cơng đồn Việt Nam khóa XI 2/ Tổ chức hội nghị nhiệm kỳ, khoảng thời gian cuối quí II năm 2015 để bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ vào năm 2017 bổ sung ủy viên Ban chấp hành CĐCS có thay đổi nhân khuyết ủy viên Tùy theo tình hình thực tế đơn vị, Ban chấp hành CĐCS xin ý kiến đạo Chi nhà trường để tổ chức hội nghị nhiệm kỳ theo quy định Điều lệ Cơng đồn Việt Nam báo cáo kết thực Cơng đồn Giáo dục huyện u cầu Cơng đồn sở trực thuộc thực với tinh thần công văn Nơi nhận: TM BAN THƯỜNG VỤ -Như ; CHỦ TỊCH -Chi PGDĐT; -Lưu (Đã ký) Ngô Minh Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong van huong dan so ket giua nhiem ki Cong doan truong, Cong van huong dan so ket giua nhiem ki Cong doan truong

Từ khóa liên quan