0

Phan phoi chuong trinh Tin 8

2 3 0
  • Phan phoi chuong trinh Tin 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:26

Khai báo và sử dụng biến tt Bài tập Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out tt Bài 5: Từ bài toán đến chương trình Bài[r] (1)LỚP Học kì I: 19 tuần 36 tiết Học kì II: 18 tuần 34 tiết Tiết 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HỌC KÌ I Bài Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính(tt) Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (tt) Bài thực hành Làm quen với Turbo Pascal Bài thực hành Làm quen với Turbo Pascal (tt) Bài 3: Chương trình máy tính và liệu Bài 3: Chương trình máy tính và liệu(tt) Bài thực hành Viết chương trình để tính toán Bài thực hành Viết chương trình để tính toán (tt) Bài 4: Sử dụng biến chương trình Bài 4: Sử dụng biến chương trình (tt) Bài thực hành Khai báo và sử dụng biến Bài thực hành Khai báo và sử dụng biến (tt) Bài tập Kiểm tra tiết (Lý thuyết) Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out (tt) Bài 5: Từ bài toán đến chương trình Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (tt) Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (tt) Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (tt) Bài tập Bài tập (tt) Bài 6: Câu lệnh điều kiện Bài 6: Câu lệnh điều kiện (tt) Bài thực hành Sử dụng lệnh điều kiện If … then Bài thực hành Sử dụng lệnh điều kiện If … then (tt) Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (tt) (2) 32 33 34,35 36 Tiết 37 38 39 40 41 42 43-48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62-67 68,69 70 Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (tt) Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (tt) Ôn tập Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Bài Bài Câu lệnh lặp Bài Câu lệnh lặp (tt) Bài tập Bài tập (tt) Bài thực hành Sử dụng lệnh lặp For … Bài thực hành Sử dụng lệnh lặp For … (tt) Học vẽ hình với phần mềm Geogebra Bài Lặp với số lần chưa biết trước Bài Lặp với số lần chưa biết trước (tt) Bài thực hành Sử dụng lệnh lặp While … Bài thực hành Sử dụng lệnh lặp While … (tt) Bài tập Bài tập (tt) Kiểm tra tiết (Lý thuyết) Bài Làm việc với dãy số Bài Làm việc với dãy số (tt) Bài tập Bài thực hành Xử lí dãy số chương trình Bài thực hành Xử lí dãy số chương trình (tt) Kiểm tra thực hành (1 tiết) Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka Ôn tập Kiểm tra học kì II (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan phoi chuong trinh Tin 8, Phan phoi chuong trinh Tin 8