0

Mot so de thi HSG mon Toan lop 5

4 1 0
  • Mot so de thi HSG mon Toan lop 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:11

thành 9 hình chữ nhật bằng nhau, mỗi hình có chu vi bằng 72cm như hình vẽ bên.. Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ ?...[r] (1)ĐỀ SỐ 01 Bài 1: Tìm x biết ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn : Toán - Lớp : (Thời gian làm bài: 60 phút) x : 7,6 – 1,6 = 83,7 – 13,7 Bài 2: a) Tính cách thuận tiện nhất: 12,6 18 b) So sánh hai phân số 71 23 và 93 7,89 + 7,89 87,4 cách hợp lý Bài 3: Nam có số bi, đó số bi xanh gấp lần số bi đỏ Nếu Nam có thêm viên bi đỏ thì số bi xanh gấp lần số bi đỏ Hỏi lúc đầu Nam có bao nhiêu viên bi loại ? Bài 4: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 228cm 2, chiều dài 11cm, chiều cao 6cm Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật đó ? Bài 5: Cho hình tam giác ABC Trên cạnh AB lấy DB = AB, trên cạnh AC lấy AE = AC Biết diện tích hình tứ giác DBCE là 154cm Tính diện tích hình tam giác ABC Huấn (2) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI ĐỀ SỐ 02 Bài 1: Tìm Môn : Toán - Lớp : (Thời gian làm bài: 60 phút) x biết: (116,5 – 5,5 2008 Bài 2: a) So sánh hai phân số 2001 16 – x) 4,8 = 16,8 2010 và 2003 cách hợp lý b) Tính cách thuận tiện nhất: 53,2 54 – 6,4 27 Bài 3: Hai lớp 5A và 5B quyên góp 200 sách giáo khoa ủng hộ bạn nghèo Biết số sách lớp 5A quyên góp 20% số sách lớp 5B quyên góp Hỏi lớp đã quyên góp bao nhiêu sách? Bài 4: Một hình tròn có diện tích 50,24cm2 Hỏi tăng bán kính thêm 25% thì diện tích hình tròn bao nhiêu ? Bài 5: Cho hình bên, biết ABCD là hình thang A B Diện tích các hình tam giác DMC và BMC là 37,8cm2 và 12,6cm2 a) So sánh diện tích các hình tam giác AMD và BMC M b) Tính diện tích hình thang ABCD D C (3) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn : Toán - Lớp : (Thời gian làm bài: 60 phút) ĐỀ SỐ 03 Bài 1: Tìm x biết x : 4,3 + 15,7 = 135,6 – 10,6 Bài 2: a) Tính cách thuận tiện nhất: 162,4 21 b) So sánh hai phân số 106 32 và 159 3,3 + 162,4 7,7 – 162,4 cách hợp lý Bài 3: Bạn Hùng ghi kết đúng phép tính 2003 2007 2011 vào giấy nháp Do sơ ý nên chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng kết *08426223* đã bị nhoè (chỗ dấu *) Không cần tính kết quả, em hãy lập luận để giúp bạn Hùng tìm kết đúng? Bài 4: Khèi cã líp víi sè häc sinh lµ 124 em BiÕt sè häc sinh líp 5A b»ng sè häc sinh líp 5B, sè häc sinh líp 5B b»ng sè häc sinh líp 5C H·y tÝnh sè häc sinh cña mçi líp ? Bài 5: Cho hình vẽ bên E Biết ABCD là hình thang Kéo dài hai cạnh bên DA và CB cắt E Biết diện tích A B hình tam giác ABD 120cm2, DE = 3AE a) Tính diện tích hình tam giác AEB EB b) Tính tỉ số BC D KHẢO SÁT SÔ KHẢO S ĐỀ SỐ 04 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI C (4) Môn : Toán - Lớp : (Thời gian làm bài: 60 phút) Bài 1: Cho biểu thức A = 2010 −2008 :( m−16) 316+6 , 84 :0 ,01 a) Tính giá trị biểu thức A m = 1020 b) Tìm m là số tự nhiên để A có giá trị nhỏ 2009 Bài 2: Hãy so sánh hai phân số 2010 20092010 và 20102010 hai cách khác Bài 3: Tìm hai số thập phân có tổng và thương 1,5 Bài 4: Bạn Hùng ghi kết đúng phép tính 2003 2007 2011 vào giấy nháp Do sơ ý nên chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng kết *08426223* đã bị nhoè (chỗ dấu *) Em hãy lập luận để giúp bạn Hùng tìm kết đúng? nhiêu sách ? Bài 4: Cuối năm 2007, thư viện có 5000 sách Cứ sau năm số sách thư viện lại tăng thêm 20% Hỏi đến cuối năm 2010 thư viện đó có bao nhiêu sách ? M Bài 5: Hình chữ nhật MNPQ chia N thành hình chữ nhật nhau, hình có chu vi 72cm (như hình vẽ bên) Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ ? Huấn Q P (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so de thi HSG mon Toan lop 5, Mot so de thi HSG mon Toan lop 5