0

DE THI TIN HOC LOP 4 HK2

3 1 0
  • DE THI TIN HOC LOP 4 HK2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:59

Nhấn Ctrl + V Câu 10: Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào dùng để căn lề giữa là: A.. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dung lệnh.[r] (1)PHÒNG GD&ĐT MỘ ĐỨC TRƯỜNG TH THẠCH TRỤ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TIN HỌC LỚP Thời gian: 40 phút Họ và tên học sinh:……………………………………… Lớp: …………… Điểm bài kiểm tra Nhận xét giáo viên chấm bài kiểm tra ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Phần 1: Trắc nghiệm (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đứng đầu câu trả lời đúng Câu 1: Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào dùng để lề phải là: A B Câu Biểu tượng phần mềm logo: C D A B C D Câu Phím Shift dùng để: A Gõ chữ in hoa (khi đèn CapsLock tắt) B Dùng để gõ chữ in hoa (khi đèn CapsLock tắt) và ký tự trên phím) C Dùng để gõ các ký tự trên phím D Cả A, B, C đúng Câu Để đưa trỏ xuống dòng em nhấn phím: A Phím Shift B Phím Enter C Phím Ctrl D Phím Delete Câu Để lưu văn em nhấn vào biểu tượng: A Nháy vào B Nhấn Ctrl + V C Nháy vào D Nháy vào Câu Thay việc nhấn nút , em nhấn tổ hợp phím nào? A Ctrl + I B Ctrl + B C Ctrl + C D Ctrl + U Câu Thay vì việc nhấn nút , em nhấn tổ hợp phím: (2) A Ctrl + C B Ctrl + I C Ctrl + B D Ctrl + V Câu Để chọn chữ in nghiêng em chọn: A Nháy vào C Nhấn Ctrl + U B Nháy vào D Nhấn Ctrl + V Câu 9: Thay vì việc nhấn nút , em nhấn tổ hợp phím: A Nháy Ctrl + I B Nháy Ctrl + C C Nhấn Ctrl + U D Nhấn Ctrl + V Câu 10: Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào dùng để lề là: A B C Câu 11: Chỉ nút lệnh chọn cỡ chữ các nút lệnh sau? A B C D D Câu 12: Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dung lệnh? A HT B ST C PU D PD Phần 2: Tự luận (5 điểm) Câu (2 điểm): Nêu các bước chép văn bản? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu (2 điểm): Sử dụng lệnh lặp Repeat vào dòng lệnh sau: CS RT 30 FD 100 RT 120 FD 100 RT 120 FD 100 RT 90 Bài làm ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (3) HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM - KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TIN HỌC - LỚP Phần 1: Mỗi câu đúng 0,5 điểm: Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 B A B B C B A A D C Phần 2: Câu 1: điểm Câu 2: Lệnh lặp repeat đúng điểm * Chú ý: Được phép đặt lệnh chờ chỗ nào CS RT 30 REPEAT [FD 100 RT 120] FD 100 RT 90 Hoặc CS RT 30 FD 100 REPEAT [RT 120 FD 100] RT 90 Câu 11 B Câu 12 A (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TIN HOC LOP 4 HK2, DE THI TIN HOC LOP 4 HK2