0

Phat sinh giao tu va thu tinh

16 1 0
  • Phat sinh giao tu va thu tinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:49

Sự phát sinh giao tử II/ Thụ tinh - Thụ tinh: là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực và 1 giao tử cái tạo thành hợp tử - Thực chất của quá trình thụ tinh: là sự kết hợp giữa 2 bộ nhâ[r] (1)Kiểm tra bài cũ: Trình bày diễn biến NST qua các kỳ giảm phân? (2) Những diễn biến NST các kì giảm phân Các kì Những diễn biến NST Lần phân bào I Lần phân bào II Kì đầu NST kép co ngắn, các NST kép cặp tương đồng tiếp hợp NST kép co lại thấy rõ số lượng NST kép (đơn bội) Kì Các NST kép tương đồng xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập cực tế bào Từng NST kép tách rời tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Kì cuối Các NST kép nằm Các NST đơn nằm nhân mới, tạo nên NST nhân tạo thành NST đơn đơn bội (kép) bội (3) Những diễn biến NST các kì giảm phân Các kì Những diễn biến NST Lần phân bào I Lần phân bào II Kì đầu NST kép co ngắn, các NST kép cặp tương đồng tiếp hợp NST kép co lại thấy rõ số lượng NST kép (đơn bội) Kì Các NST kép tương đồng xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập cực tế bào Từng NST kép tách rời tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Kì cuối Các NST kép nằm Các NST đơn nằm nhân mới, tạo nên NST nhân tạo thành NST đơn đơn bội (kép) bội (4) TUẦN -TIẾT 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử Quan sát hình qua 11 trang 34 SGK Sau tế bào tạo thành giảm phân chúng tiếp tục phát triển nào ? ? Quá trình phát sinh Tế bào tạo giao tử trải qua quagiảm thành quá trình phân phân bào nào? phát triển thành giao tử (5) Tiết 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử động vật Sự tạo tinh 2n Sự tạo noãn 2n Nguyên phân Noãn nguyên bào 2n Thể cực thứ n n n 2n Noãn bào bậc 2n Thể cực thứ n Trứng n n 2n Tinh bào bậc Giảm phân Noãn bào bậc Giảm phân n 2n Tinh nguyên bào 2n n Tinh bào bậc n n n n Tinh trùng 1/ Hãy trình bày quá trình phát sinh giao tử Động vật? 2/ Kết quá trình phát sinh giao tử? (6) Tiết 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử động vật Sự tạo noãn 2n Sự tạo tinh 2n Nguyên phân Noãn nguyên bào 2n 2n 2n Noãn bào bậc Tinh nguyên bào 2n 2n Tinh bào bậc -Các tế bào mầm thực nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo Noãn bào bậc tinh bào bậc 2n (7) Tiết 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử động vật Sự tạo tinh 2n Sự tạo noãn 2n Nguyên phân Noãn nguyên bào 2n Noãn bào bậc 2n Thể cực thứ n n n n n Thể cực thứ 2n Trứng n n 2n Tinh bào bậc Giảm phân Noãn bào bậc Giảm phân n 2n Tinh nguyên bào 2n n Tinh bào bậc n n n Tinh trùng (8) Tiết 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử Giống nhau: - Các tế bào mầm thực nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo noãn bào bậc và tinh bào bậc - Noãn bào bậc và tinh bào bậc thực giảm phân để tạo giao tử Khác nhau: Phát sinh giao tử cái Phát sinh giao tử đực -Noãn bào bậc qua giảm phân I cho -Tinh bào bậc 1qua giảm phân cho thể cực thứ1 và noãn bào bậc tinh bào bậc - Noãn bào bậc qua giảm phân - Mỗi tinh bào bậc qua giảm phân cho thể cực thứ và tế bào trứng cho trùng -Mỗi noãn bào bậc qua giảm phân -Mỗi tinh bào bậc qua giảm phân cho thể cực và tế bào trứng cho tinh trùng (9) Tiết 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử Giống nhau: - Các tế bào mầm thực nguyên phân liên tiếp nhiều lần - Noãn bào bậc và tinh bào bậc thực giảm phân để tạo giao tử Khác nhau: Phát sinh giao tử cái Phát sinh giao tử đực -Noãn bào bậc qua giảm phân I cho thể -Tinh bào bậc 1qua giảm phân cho tinh cực thứ1 và noãn bào bậc bào bậc - Noãn bào bậc qua giảm phân cho thể - Mỗi tinh bào bậc qua giảm phân cho cực thứ và tế bào trứng trùng -Mỗi noãn bào bậc qua giảm phân cho -Mỗi tinh bào bậc qua giảm phân cho thể cực và tế bào trứng tinh trùng II/ Thụ tinh (10) II / Thụ tinh: Trøng n n Tinh trïng Thô tinh Hîp tö 2n 1/ Khái niệm thụ tinh? 2/ Bản chất quá trình thụ tinh? (11) I/ Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử động vật Sự tạo tinh 2n Sự tạo noãn 2n Nguyên phân Noãn nguyên bào 2n Thể cực thứ n n n 2n Noãn bào bậc 2n Thể cực thứ n n n Trứng n 2n Tinh bào bậc Giảm phân Noãn bào bậc Giảm phân n 2n Tinh nguyên bào 2n n Tinh bào bậc n n n Tinh trùng n Trứng Hợp tử Tinh trùng Thụ tinh 2n (12) TUẦN -TIẾT 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử II/ Thụ tinh - Thụ tinh: là tổ hợp ngẫu nhiên giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử - Thực chất quá trình thụ tinh: là kết hợp nhân đơn bội(n NST) tạo nhân lưỡng bội( 2nNST) III/ Ý nghĩa giảm phân và thụ tinh: (13) III/ Ý nghĩa giảm phân và thụ tinh I/ Sự phát sinh giaoSơ tử đồ phát sinh giao tử động vật Sự tạo tinh 2n Sự tạo noãn 2n Nguyên phân Noãn nguyên bào 2n Thể cực thứ n n n 2n Noãn bào bậc 2n Thể cực thứ n Trứng n n Giảm phân và thụ tinh có ý Trứng nghĩa gì các loài sinh sản hữu tính? Hợp tử 2n Tinh bào bậc Giảm phân Noãn bào bậc nn Giảm phân n 2n Tinh nguyên bào 2n n Tinh bào bậc n n n Tinh trùng Tinh trùng n Tinh trùng Thụ tinh 2n (14) TUẦN -TIẾT 12: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử II/ Thụ tinh - Thụ tinh: là tổ hợp ngẫu nhiên giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử - Thực chất quá trình thụ tinh: là kết hợp nhân đơn bội(n NST) tạo nhân lưỡng bội( 2nNST) III/ Ý nghĩa giảm phân và thụ tinh: + Duy trì NST đặc trưng loài sinh vật +Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hoá (15) T EM CHỌ N CÂU NÀO? N Đ M P G I Ả H Â H Ụ T I N H L Ư Ỡ N G B Ô Ộ II G U Y Ê N P H Â D I C H U Y Ê N Ơ N B Ô I N N Quá Đây trình giúp nhiều tinh nguyên bào vàNST noãn nguyên Nhờ lànày quá có trình quátạo trình tổ Giao Đây hợp Giao này là tửbộ tử đực mà NST có nhân giao có khả NST tửgiao mang hợp này tửtử này đực và đơn giao bội tử cáibào CHÌA KHOÁ B I Ế N D Ị T Ổ H Ợ P (16) Kiểm tra đánh giá: * Chọn câu trả lời đúng Sự kiện quan trọng quá trình thụ tinh: a) S ự kết hợp theo nguyên tắc: giao tử đực với giao tử cái b) Sự kết hợp nhân giao tử đơn bội o c) Sự tổ hợp NST giao tử đực và giao tử cái d) Sự tạo thành hợp tử (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phat sinh giao tu va thu tinh, Phat sinh giao tu va thu tinh