0

Bai 26 Thien nhien chau Phi

13 2 0
  • Bai 26 Thien nhien chau Phi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:29

3.Khí hậu Quan sát lợc đồ tự nhiªn Ch©u Phi h·y so s¸nh diÖn tích phần đất liền gi÷a hai chÝ tuyÕn víi diÖn tÝch phÇn đất liền từ Chí Tuyến Bắc đến bờ §Þa Trung H¶i vµ tõ ChÝ TuyÕn Nam đ[r] (1)(2) 3.Khí hậu Quan sát lợc đồ tự nhiªn Ch©u Phi h·y so s¸nh diÖn tích phần đất liền gi÷a hai chÝ tuyÕn víi diÖn tÝch phÇn đất liền từ Chí Tuyến Bắc đến bờ §Þa Trung H¶i vµ tõ ChÝ TuyÕn Nam đến bờ biển Nam Phi (3) Quan s¸t h×nh 27.1 Quan s¸t lîc lợc đồ phân bốđồ lîng bªn h·y ma ë em Ch©u Phicho biÕt c¸c dßng -Trªn 2000mm biÓn nãng l¹nh -Tõ 1001hëng – tíi l cã ¶nh 2000mm îng ma c¸c vïng -ven biÓn–Ch©u Tõ 200 1000mm phi nh thÕ nµo? - Díi 200mm \D·y ¸t lat Ghinª Ven đờng xích đạo Bồn địa Nin th îng B§ C«ng g« Ven đờng xích đạo Ven biÓn ấn độ d¬ng (4) 4.Các đặc điểm khác môi trường Quan sát lợc đồ các m«i trêng tù nhiªn cña Ch©u Phi em h·y cho biÕt Ch©u phi cã c¸c kiÓu m«i trêng tù nhiªn nµo? NhËn xÐt sù ph©n bè c¸c m«i trêng tù nhiªn ë Ch©u phi ? Gi¶i thÝch t¹i l¹i có phân bố đó? (5) M«i trêng hoang m¹c M«i trêng §Þa Trung H¶i M«i trêng nhiệt đới M«i trêng xích đạo ẩm (6) VÞ trÝ Ven vÞnh XÝch đạo ẩm Ghi-nê Lợng ma Đặc điểm động thực vật Trªn 2000 mm Rõng rËm xanh quanh năm, động thùc vËt phong phó Rõng tha Xavan c©y bụi, động vật ăn cỏ và ¨n thÞt NhiÖt Ven hai đới đờng 1000 2000mm §Þa Trung H¶i 200mm 1000 mm Rõng c©y bôi l¸ cøng < 200 mm §éng thùc vËt nghÌo nµn xích đạo Ven biÓn §TH Hoang HM xahara m¹c Calahari,… (7) Xavan §«ng Phi Xavan T©y Phi - Giống nhau: Đều là Xavan đồng cỏ Kh¸c - Cá óa vµng, kh«ng cã c©y to, - Cá xanh tèt, cã c©y to (8) (9) (10) (11) (12) Bµi tËp Quan sát H27.1 , 27.2 và dựa vào kiến thức đã häc,nªu mèi quan hÖ gi÷a lîng ma vµ líp phñ thùc (13) Híng dÉn vÒ nhµ Häc bµi cò Lµm bµi tËp SGK Trang 87 ChuÈn bÞ bµi míi D·y chuÈn bÞ bµi tËp D·y 2,3 chuÈn bÞ bµi (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 26 Thien nhien chau Phi, Bai 26 Thien nhien chau Phi