0

Giay bao du thi lop 128

40 2 0
  • Giay bao du thi lop 128

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:29

Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa chỉ Điểm thi: DND19 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt HànHĐ1 - Đường Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ hành Sơn, Đà [r] (1)Số hồ sơ: 289 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ KIM A Ngày sinh:05/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201723744 Hộ TT: Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND29 - Trường THPT Nguyễn Trãi - 01 Phan Văn Định, P Hòa Khánh Bắc, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND000003 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0816 0816 0816 0816 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0816 - DN816 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (2) Số hồ sơ: 290 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: ĐẶNG QUỐC AN Ngày sinh:13/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201734085 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND14 - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - 54 Thích Quảng Đức, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND000055 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0390 0390 0390 0390 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0390 - DN390 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (3) Số hồ sơ: 291 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: LÊ HOÀI ANH Ngày sinh:18/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201762595 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND14 - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - 54 Thích Quảng Đức, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND000279 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0383 0383 0383 0383 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0383 - DN383 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (4) Số hồ sơ: 292 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: PHAN CHÍ CƯỜNG Ngày sinh:08/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201787457 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND15 - Trường Cao đẳng Đức Trí - 116 Nguyễn Huy Tưởng, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND002359 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0423 0423 0423 0423 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0423 - DN423 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (5) Số hồ sơ: 293 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: PHAN NGỌC DUY Ngày sinh:20/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201761688 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND29 - Trường THPT Nguyễn Trãi - 01 Phan Văn Định, P Hòa Khánh Bắc, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND003477 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0804 0804 0804 0804 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0804 - DN804 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (6) Số hồ sơ: 294 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: ÔNG THỊ HẠNH DUYÊN Ngày sinh:13/04/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201785007 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND01 - Trường Cao đẳng Công nghệ - 48 Cao Thắng, Q Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND003751 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0030 0021 0021 0021 0021 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0030 - DN030 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (7) Số hồ sơ: 295 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRẦN VŨ THỊ DUYÊN Ngày sinh:22/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201724386 Hộ TT: Hòa Châu, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND29 - Trường THPT Nguyễn Trãi - 01 Phan Văn Định, P Hòa Khánh Bắc, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND003814 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0817 0817 0817 0817 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0817 - DN817 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (8) Số hồ sơ: 296 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRƯƠNG TẤN ĐẠT Ngày sinh:25/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201733973 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND22 - Trường THPT Thanh Khê - 232 Kinh Dương Vương, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng Số báo danh: DND004390 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Phòng thi 0627 0619 0619 0627 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0627 - DN627 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (9) Số hồ sơ: 297 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: LÊ VĂN ĐẨU Ngày sinh:07/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201734044 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND20 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn(HĐ2) - Đường Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND004413 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phòng thi 0547 0547 0547 0547 0547 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0547 - DN547 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (10) Số hồ sơ: 298 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: HUỲNH NGỌC HẢI Ngày sinh:25/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Quảng Nam Số CMND:201723764 Hộ TT: Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND05 - Trường THPT Phan Chu Trinh - 154 Lê Lợi, Q.Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND005541 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0155 0155 0155 0144 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0155 - DN155 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (11) Số hồ sơ: 299 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRẦN THANH HÀO Ngày sinh:13/04/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Huế Số CMND:201787096 Hộ TT: Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND01 - Trường Cao đẳng Công nghệ - 48 Cao Thắng, Q Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND006009 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0013 0004 0004 0004 0004 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0013 - DN013 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (12) Số hồ sơ: 300 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: DƯƠNG HỮU HÒA Ngày sinh:19/11/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Bình Định Số CMND:201787376 Hộ TT: Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND15 - Trường Cao đẳng Đức Trí - 116 Nguyễn Huy Tưởng, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND007650 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0405 0405 0405 0405 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0405 - DN405 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (13) Số hồ sơ: 301 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: PHẠM THỊ THU HỒNG Ngày sinh:15/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201734058 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND15 - Trường Cao đẳng Đức Trí - 116 Nguyễn Huy Tưởng, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND008348 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0400 0400 0400 0400 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0400 - DN400 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (14) Số hồ sơ: 302 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRẦN QUANG HÙNG Ngày sinh:06/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201718582 Hộ TT: Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND15 - Trường Cao đẳng Đức Trí - 116 Nguyễn Huy Tưởng, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND008687 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0413 0413 0413 0413 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0413 - DN413 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (15) Số hồ sơ: 303 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRẦN CAO KIẾM Ngày sinh:12/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201718396 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND10 - Trường Đại học Sư phạm (HĐ1) - 459 Tôn Đức Thắng, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND010426 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Sinh học Phòng thi 0268 0268 0268 0268 0268 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0268 - DN268 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (16) Số hồ sơ: 304 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: PHẠM VĂN MẪN Ngày sinh:12/03/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201785277 Hộ TT: Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND19 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn(HĐ1) - Đường Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND013353 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0503 0503 0503 0503 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0503 - DN503 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (17) Số hồ sơ: 305 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: LÊ VĂN MỸ Ngày sinh:18/01/1996 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201734397 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND14 - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - 54 Thích Quảng Đức, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND013936 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0398 0398 0398 0398 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0398 - DN398 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (18) Số hồ sơ: 306 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRẦN NHẬT NAM Ngày sinh:02/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Nghệ An Số CMND:201745142 Hộ TT: An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND16 - Trường Đại học Kinh tế (HĐ1) - 71 Ngũ Hành Sơn, Q Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND014263 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phòng thi 0448 0448 0448 0448 0448 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0448 - DN448 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (19) Số hồ sơ: 307 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRỊNH THỊ NHI NGÂN Ngày sinh:17/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201733975 Hộ TT: Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND19 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn(HĐ1) - Đường Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND014677 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0526 0526 0526 0526 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0526 - DN526 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (20) Số hồ sơ: 308 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: ĐỖ THÀNH NHÂN Ngày sinh:20/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201761178 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND02 - Trường Cao đẳng Phương Đông - 32 Phan Đăng Lưu, Q Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND015656 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0047 0047 0047 0047 0047 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0047 - DN047 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (21) Số hồ sơ: 309 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: VÕ VĂN PHI Ngày sinh:05/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201767059 Hộ TT: Hòa Nhơn, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND01 - Trường Cao đẳng Công nghệ - 48 Cao Thắng, Q Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND017202 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0030 0020 0020 0020 0020 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0030 - DN030 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (22) Số hồ sơ: 310 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: LÊ THỊ HỒNG PHÚC Ngày sinh:23/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201785011 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND02 - Trường Cao đẳng Phương Đông - 32 Phan Đăng Lưu, Q Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND017499 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0046 0046 0046 0046 0046 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0046 - DN046 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (23) Số hồ sơ: 311 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: NGUYỄN TRẦN THANH SƯƠNG Ngày sinh:18/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201761624 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND19 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn(HĐ1) - Đường Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND020131 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0512 0512 0512 0512 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0512 - DN512 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (24) Số hồ sơ: 312 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: HUỲNH DUY TÀI Ngày sinh:13/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201723782 Hộ TT: Hòa Phước, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND19 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn(HĐ1) - Đường Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND020291 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0527 0527 0527 0527 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0527 - DN527 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (25) Số hồ sơ: 313 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: ÔNG THỊ THU THẢO Ngày sinh:05/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201787383 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND04 - Trường THPT Trần Phú - 11 Lê Thánh Tôn, Q Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND021902 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Phòng thi 0111 0103 Ngày thi 01/07/20 15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Địa lý Lịch sử Sinh học 0112 0107 0103 0105 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 04/07/20 15 13h45 07h15 07h15 07h15 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0111 - DN111 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (26) Số hồ sơ: 314 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: ĐẶNG VÕ CÔNG THIÊN Ngày sinh:28/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201785076 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND17 - Trường Đại học Kinh tế (HĐ2) - 71 Ngũ Hành Sơn, Q Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND022485 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0455 0455 0455 0455 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0455 - DN455 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (27) Số hồ sơ: 315 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRẦN LÊ QUỐC THỊNH Ngày sinh:30/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201776397 Hộ TT: An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND13 - Trường Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng (HĐ2) - 143 Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND022851 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0362 0362 0362 0362 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0362 - DN362 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (28) Số hồ sơ: 316 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: NGUYỄN ANH TÍN Ngày sinh:15/06/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201762577 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND19 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn(HĐ1) - Đường Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND024927 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0521 0521 0521 0521 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0521 - DN521 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (29) Số hồ sơ: 317 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: HỒ LÊ THÌ TRANG Ngày sinh:10/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201785206 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND19 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn(HĐ1) - Đường Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng Số báo danh: DND025394 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0517 0517 0517 0517 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0517 - DN517 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (30) Số hồ sơ: 319 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: PHẠM THỊ ANH TRÂM Ngày sinh:09/11/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201785273 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND01 - Trường Cao đẳng Công nghệ - 48 Cao Thắng, Q Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND026081 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0025 0016 0016 0016 0016 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0025 - DN025 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (31) Số hồ sơ: 320 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: VÕ THỊ THU TRÂM Ngày sinh:03/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201734049 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND15 - Trường Cao đẳng Đức Trí - 116 Nguyễn Huy Tưởng, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND026156 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0407 0407 0407 0407 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0407 - DN407 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (32) Số hồ sơ: 318 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: PHẠM THỊ NGUYÊN TRINH Ngày sinh:01/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201761981 Hộ TT: Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND05 - Trường THPT Phan Chu Trinh - 154 Lê Lợi, Q.Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND026709 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0143 0143 0143 0133 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0143 - DN143 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (33) Số hồ sơ: 321 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: HỒ NGUYỄN TRUNG Ngày sinh:29/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201785248 Hộ TT: Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND15 - Trường Cao đẳng Đức Trí - 116 Nguyễn Huy Tưởng, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND027002 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0413 0413 0413 0413 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0413 - DN413 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (34) Số hồ sơ: 322 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRẦN THÁI TRUNG Ngày sinh:01/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Cần Thơ Số CMND:201718816 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND29 - Trường THPT Nguyễn Trãi - 01 Phan Văn Định, P Hòa Khánh Bắc, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND027167 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0815 0815 0815 0815 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0815 - DN815 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (35) Số hồ sơ: 323 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHAN THANH TUÂN Ngày sinh:03/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201761214 Hộ TT: Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND12 - Trường Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng (HĐ1) - 143 Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND027559 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phòng thi 0338 0338 0338 0338 0333 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0338 - DN338 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (36) Số hồ sơ: 327 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: ÔNG THỊ TƯỜNG VI Ngày sinh:12/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201785401 Hộ TT: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND01 - Trường Cao đẳng Công nghệ - 48 Cao Thắng, Q Hải Châu, Đà Nẵng Số báo danh: DND029122 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0016 0006 0006 0006 0006 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0016 - DN016 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (37) Số hồ sơ: 325 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: NGUYỄN VĂN VIỆT Ngày sinh:01/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201767956 Hộ TT: Hòa Tiến, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND14 - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - 54 Thích Quảng Đức, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND029391 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0382 0382 0382 0382 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0382 - DN382 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (38) Số hồ sơ: 324 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: TRẦN QUỐC VIỆT Ngày sinh:05/11/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201746988 Hộ TT: An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND28 - Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng - 271 Tố Hữu, P Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng Số báo danh: DND029424 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phòng thi 0788 0788 0788 0788 0788 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 03/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0788 - DN788 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (39) Số hồ sơ: 326 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: ĐINH THẢO VY Ngày sinh:11/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201761739 Hộ TT: Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND22 - Trường THPT Thanh Khê - 232 Kinh Dương Vương, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng Số báo danh: DND030074 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Phòng thi 0628 0620 0620 0628 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 04/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0628 - DN628 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (40) Số hồ sơ: 328 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG THPT CẨM LỆ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẤY BÁO DỰ THI Họ tên thí sinh: MAI ĐĂNG YÊN Ngày sinh:27/03/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đà Nẵng Số CMND:201718847 Hộ TT: Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Học sinh trường: THPT Cẩm Lệ Lớp: (12/8) Đối tượng: Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ X Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Khu vực: Diện XTN: X Điểm cộng: Hội đồng thi: DND - Hội đồng thi Đại học Đà Nẵng Địa Điểm thi: DND14 - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - 54 Thích Quảng Đức, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng Số báo danh: DND030692 Thứ tự môn thi Môn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0388 0388 0388 0388 Ngày thi 01/07/20 15 01/07/20 15 02/07/20 15 02/07/20 15 07h15 13h45 07h15 13h45 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0388 - DN388 Điểm thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (41)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giay bao du thi lop 128, Giay bao du thi lop 128