0

Nhu cac thay co giao giai giup

1 3 0
  • Nhu cac thay co giao giai giup

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:36

Tại thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của dao động thứ hai so với dao động thứ nhất lần lượt là – 2 và 1 thì giá trị lớn nhất của li độ dao động tổng hợp là bao nhiêu?.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cac thay co giao giai giup, Nhu cac thay co giao giai giup