0

Tài liệu Nghiên cứu điều khiển tối ưu công suất cho hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới

117 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - LƯƠNG HOÀNG NAM NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT CHO HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - LƯƠNG HOÀNG NAM NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT CHO HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH CHÂU DUY TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: HUỲNH CHÂU DUY (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt Chủ tịch PGS TS Nguyễn Cao Cường Phản biện GS TS Nguyễn Kim Hùng Phản biện PGS TS Lê Chí Kiên TS Đoàn Thị Bằng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LƯƠNG HOÀNG NAM Giới tính: NAM Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1973 Nơi sinh: Tỉnh Đồng Tháp Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN MSHV: 14411830042 I- Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT CHO HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI” II- Nhiệm vụ nội dung: - Tổng quan tình hình khai thác sử dụng lượng điện mặt trời giới Việt Nam - Nghiên cứu pin quang điện đặc tính V-I V-P - Nghiên cứu thuật tốn điều khiển bám điểm cơng suất cực đại hệ pin quang điện - Nghiên cứu nối lưới hệ thống điện lượng mặt trời III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS HUỲNH CHÂU DUY CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Tôi Các số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận văn trung thực chưa công bố đâu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn Tôi xin cam đoan nội dung tham khảo Luận văn trích dẫn đầy đủ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lương Hoàng Nam ii LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cám ơn Thầy TS HUỲNH CHÂU DUY tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu cho trình thực Luận văn Xin cám ơn quý Thầy, Cô trang bị cho Tôi kiến thức quý báu trình học tập giúp Tôi đủ lực để thực Luận văn Xin cảm ơn tập thể lớp 14SMĐ21 động viên giúp đỡ Tơi q trình thực Luận văn Cuối cùng, xin cám ơn Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; Khoa Cơ Điện - Điện tử; Phòng Quản lý Khoa học - Đào tạo sau Đại học Cơ quan nơi Tôi công tác tạo điều kiện tốt cho thực Luận văn Lương Hồng Nam iii TĨM TẮT Luận văn tập trung vấn đề liên quan đến “Nghiên cứu điều khiển tối ưu công suất cho hệ thống điện lượng mặt trời nối lưới” bao gồm nội dung sau: - Chương 1: Giới thiệu chung - Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu khai thác nguồn lượng điện mặt trời pin quang điện - Chương 3: Pin quang điện hệ thống pin quang điện kết nối lưới - Chương 4: Thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại - Chương 5: Mô điều khiển tối ưu công suất kết nối lưới hệ thống điện lượng mặt trời - Chương 6: Kết luận hướng phát triển tương lai iv ABSTRACT The thesis presents issues relating to "Maximum power point tracking control of a grid-connected solar energy systems" that includes the following contents: - Chapter 1: Introduction - Chapter 2: Literature review of the exploitation and utilization of the solar energy source and photovoltaic cell - Chapter 3: Photovoltaic cell and grid-connected solar photovoltaic system - Chapter 4: Algorithms for maximum power point tracking - Chapter 5: Simulation results of a grid-connected solar energy system with maximum power point tracking - Chapter 6: Conclusions and future works v MỤC LỤC LỜI CAM ÐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH HÌNH VẼ viii DANH SÁCH BẢNG xiii CHƯƠNG - GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nội dung nghiên cứu 1.3 Tính cấp thiết đề tài 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Bố cục luận văn CHƯƠNG - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KHAI THÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ PIN QUANG ĐIỆN 2.1 Cấu trúc mặt trời 2.2 Quỹ đạo trái đất quanh mặt trời 2.3 Góc cao độ mặt trời vào buổi trưa 2.4 Bức xạ mặt trời 10 2.5 Ứng dụng lượng mặt trời 14 2.5.1 Pin mặt trời 15 2.5.2 Nhà máy nhiệt điện sử dụng lượng mặt trời 16 2.5.3 Động Stirling chạy lượng mặt trời 17 2.5.4 Thiết bị đun nước nóng lượng mặt trời 18 vi 2.5.5 Thiết bị làm lạnh điều hịa khơng khí dùng lượng mặt trời 19 2.6 Tình hình khai thác lượng mặt trời Việt Nam 20 2.7 Tổng quan tình hình nghiên cứu 24 CHƯƠNG - PIN QUANG ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG PIN QUANG ĐIỆN KẾT NỐI LƯỚI 28 3.1 Giới thiệu 28 3.2 Sơ đồ thay đơn giản PV 30 3.3 Sơ đồ thay PV có xét đến tổn hao 32 3.4 Module PV 32 3.5 Mảng PV 34 3.5.1 Nối nối tiếp nhiều module PV 34 3.5.2 Nối song song nhiều module PV 34 3.5.3 Nối hỗn hợp nhiều module PV 35 3.6 Các ảnh hưởng đến PV 35 3.6.1 Ảnh hưởng cường độ chiếu sáng 35 3.6.2 Ảnh hưởng nhiệt độ 36 3.6.3 Ảnh hưởng tượng bóng râm 37 3.7 Các hệ thống PV ứng dụng 41 3.7.1 Hệ thống PV độc lập 41 3.7.2 Hệ thống PV kết nối lưới 41 3.8 Cấu hình DC/DC - DC/AC 47 3.8.1 Bộ biến đổi DC/DC 47 3.8.2 Bộ biến đổi DC/AC 51 CHƯƠNG - THUẬT TỐN BÁM ĐIỂM CƠNG SUẤT CỰC ĐẠI 61 4.1 Giới thiệu 61 4.2 Thuật toán P&O (Perturbation & Observation) 62 4.3 Thuật toán điện dẫn gia tăng (InC - Incremental Conductance) 66 4.4 Thuật toán điện áp số 68 4.5 Phương pháp điều khiển MPPT 70 4.5.1 Phương pháp điều khiển PI 70 4.5.2 Phương pháp điều khiển trực tiếp 71 86 900 PMPP = 823 W × 800 Cong suat PV, ppv (W) 700 600 500 400 300 200 100 0 20 40 60 80 100 120 Dien ap PV, vpv (V) 140 160 180 200 Hình 5.19 Đặc tuyến V-P tương ứng với điều kiện xạ 0,8 kW/m2 nhiệt độ môi trường 15 0C Cuong dong dien, iabc (A) 1.5 0.5 -0.5 -1 -1.5 -2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 Hình 5.20 Cường độ dịng điện hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 150C 87 400 300 Dien ap, vabc (V) 200 100 -100 -200 -300 -400 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 Hình 5.21 Điện áp hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 150C 900 800 Cong suat he PV, Ppv (W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 a) Sử dụng thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại InC 0.9 88 900 800 Cong suat he PV, Ppv (W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 b) Sử dụng thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại InC cải tiến Hình 5.22 Cơng suất hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 150C Hình 5.20 - 5.21 cho thấy khả hòa lưới hệ thống điện lượng mặt trời thành công thời điểm t = 0,34 s với giá trị biên độ điện áp, 220 V; tần số, 50 Hz góc lệch pha lưới điện Hình 5.22 cho thấy khả bám điểm công suất cực đại hệ thống điện lượng mặt trời thuật toán InC cải tiến tốt nhiều so với thuật toán InC tốc độ giá trị hội tụ Hệ thống điện lượng mặt trời luôn vận hành tương ứng với công suất thu tối ưu 823 W, hình 5.19 5.5.2 Điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 250C 89 1.5 Cuong dong dien, iabc (A) 0.5 -0.5 -1 -1.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 Hình 5.23 Cường độ dòng điện hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 250C 400 300 Dien ap, vabc (V) 200 100 -100 -200 -300 -400 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 Hình 5.24 Điện áp hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 250C 90 800 Cong suat he PV, Ppv (W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 a) Sử dụng thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại InC 800 700 Cong suat, P (W) 600 500 400 300 200 100 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 b) Sử dụng thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại InC cải tiến Hình 5.25 Cơng suất hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 250C 91 Hình 5.23 - 5.24 cho thấy khả hịa lưới hệ thống điện lượng mặt trời thành công thời điểm t = 0,34 s với giá trị biên độ điện áp, 220 V; tần số, 50 Hz góc lệch pha lưới điện Hình 5.25 cho thấy khả bám điểm công suất cực đại hệ thống điện lượng mặt trời thuật toán InC cải tiến tốt nhiều so với thuật toán InC tốc độ giá trị hội tụ Hệ thống điện lượng mặt trời luôn vận hành tương ứng với công suất thu tối ưu 789 W, hình 5.7 5.5.3 Điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C 800 PMPP = 772 W × 700 Cong suat PV, ppv (W) 600 500 400 300 200 100 0 20 40 60 80 100 120 Dien ap PV, vpv (V) 140 160 180 Hình 5.26 Đặc tuyến V-P tương ứng với điều kiện xạ 0,8 kW/m2 nhiệt độ môi trường 30 0C 92 1.5 Cuong dong dien, iabc (A) 0.5 -0.5 -1 -1.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 Hình 5.27 Cường độ dịng điện hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C 400 300 Dien ap, vabc (V) 200 100 -100 -200 -300 -400 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 Hình 5.28 Điện áp hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C 93 800 Cong suat he PV, Ppv (W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 a) Sử dụng thuật toán bám điểm công suất cực đại InC 800 Cong suat he PV, Ppv (W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 b) Sử dụng thuật toán bám điểm cơng suất cực đại InC cải tiến Hình 5.29 Công suất hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C Hình 5.27 - 5.28 cho thấy khả hòa lưới hệ thống điện lượng mặt trời thành công thời điểm t = 0,36 s với giá trị biên độ điện áp, 220 V; tần số, 50 Hz góc lệch pha lưới điện 94 Hình 5.29 cho thấy khả bám điểm công suất cực đại hệ thống điện lượng mặt trời thuật toán InC cải tiến tốt nhiều so với thuật toán InC tốc độ giá trị hội tụ Hệ thống điện lượng mặt trời luôn vận hành tương ứng với công suất thu tối ưu 772 W, hình 5.26 5.5.4 Điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C 800 PMPP = 754 W 700 × Cong suat PV, ppv (W) 600 500 400 300 200 100 0 20 40 60 80 100 120 Dien ap PV, vpv (V) 140 160 180 Hình 5.30 Đặc tuyến V-P tương ứng với điều kiện xạ 0,8 kW/m2 nhiệt độ môi trường 35 0C 1.5 Cuong dong dien, iabc (A) 0.5 -0.5 -1 -1.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 95 Hình 5.31 Cường độ dịng điện hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C 400 300 Dien ap, vabc (V) 200 100 -100 -200 -300 -400 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 Hình 5.32 Điện áp hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C 800 Cong suat cua he PV, Ppv (W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 a) Sử dụng thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại InC 0.9 96 800 Cong suat he PV, Ppv (W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Thoi gian, t (s) 0.6 0.7 0.8 0.9 b) Sử dụng thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại InC cải tiến Hình 5.33 Cơng suất hệ thống điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện xạ G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C Hình 5.31 - 5.32 cho thấy khả hòa lưới hệ thống điện lượng mặt trời thành công thời điểm t = 0,41s với giá trị biên độ điện áp, 220 V; tần số, 50 Hz góc lệch pha lưới điện Hình 5.33 cho thấy khả bám điểm cơng suất cực đại hệ thống điện lượng mặt trời thuật toán InC cải tiến tốt nhiều so với thuật toán InC tốc độ giá trị hội tụ Hệ thống điện lượng mặt trời luôn vận hành tương ứng với công suất thu tối ưu 754 W, hình 5.30 Từ kết mơ hình 5.20, 5.22, 5.26 5.30, nhận thấy khả hòa lưới hệ thống điện lượng mặt trời thành công mà không phụ thuộc nhiều thay đổi nhiệt độ Bên cạnh đó, hệ thống pin quang điện luôn bám theo giá trị công suất tối ưu mà hệ thu tương ứng với điều kiện nhiệt độ khác Bảng 5.3 So sánh kết mô tương ứng với điều kiện nhiệt độ thay đổi khác nhau, T = 15; 25; 30 35 0C; xạ, G = 0,8 kW/m2 không thay đổi 97 Nhiệt độ Thời điểm hịa Cơng suất tối ưu (0C) lưới thành công, t (s) đạt được, Ppv (W) 15 0,34 823 25 0,34 789 30 0,36 772 35 0,41 754 STT 98 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 6.1 Kết luận Luận văn hồn thành được: - Việc khảo sát tình hình khai thác sử dụng lượng điện mặt trời Việt Nam - Nghiên cứu đặc tính PV bao gồm V-I V-P - Mô PV điều kiện thay đổi nhiệt độ xạ - Nghiên cứu xây dựng hệ thống điện sử dụng lượng mặt trời thông qua PV - Mô nguyên lý làm việc hệ thống điện sử dụng lượng mặt trời thông qua PV - Nghiên cứu điều khiển tối ưu việc sử dụng thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại P&O Inc - Nghiên cứu kết nối hệ thống điện lượng mặt trời với lưới điện - Các kết mô đạt cho thấy tính khả thi giải thuật đề xuất toán kết nối hệ thống điện lượng mặt trời với lưới điện điều khiển bám điểm công suất cực đại 6.2 Hướng phát triển tương lai - Đề xuất giải thuật khác để hiệu điều khiển bám điểm công suất cực đại hệ thống điện lượng mặt trời - Khảo sát hệ thống điện lượng mặt trời vận hành nhiều điều kiện khác xạ thay đổi nhanh, tượng bóng râm, - Triển khai đề xuất kết đạt thông qua thực nghiệm 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quyết định số 2068/QĐ-TTg Thủ tướng phủ phê duyệt chiến lược phát triển lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 [2] Đặng Đình Thống, Cơ sở lượng tái tạo, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2006 [3] N Femia, D Granozio, G Petrone, G Spaguuolo, M Vitelli, “Optimized onecycle control in photovoltaic grid connected applications”, IEEE Trans Aerosp Electron Syst., Vol 2, No 3, 2006 [4] W Wu, N Pongratananukul, W Qiu, K Rustom, T Kasparis and I Batarseh, “DSP-based multiple peak power tracking for expandable power system”, Proc APEC, 2003 [5] C Hua and C Shen, “Comparative study of peak power tracking techniques for solar storage system”, Proc APEC, 1998 [6] D P Hohm and M E Ropp, “Comparative study of maximum power point tracking algorithms using an experimental, programmable, maximum power point tracking test bed”, Proc Photovoltaic Specialist Conference, 2000 [7] K H Hussein, I Muta, T Hoshino and M Osakada, “Maximum power point tracking: an algorithm for rapidly changing atmospheric conditions”, IEE Proc Gener Transm Distrib., Vol 142, No 1, 1995 [8] X Sun, W Wu, X Li and Q Zhao, “A research on photovoltaic energy controlling system with maximum power point tracking”, Power Conversion Conference, 2002 [9] T L Kottas, Y S Boutalis and A D Karlis, “New maximum power point tracker for PV arrays using fuzzy controller in close cooperation with fuzzy cognitive network”, IEEE Trans Energy Conv., Vol 21, No 3, 2006 [10] Phạm Văn Để, Điều khiển tối ưu hệ thống pin quang điện, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM, 2014 [11] Trầm Minh Tuấn, Nghiên cứu thiết kế hệ thống điện mặt trời thích nghi tối ưu, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM, 2013 100 [12] Nguyễn Mạnh Tường, Điều khiển bám điểm công suất cực đại hệ pin quang điện mặt trời có xét đến hiệu ứng bóng râm, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM, 2014 [13] J Jiang, T Huang, Y Hsiao, and C Chen, “Maximum power tracking for photovoltaic for power systems”, Tamkang Journal of Science and Engineering, Vol 8, No 2, 2005 [14] D Sera, T Kerekes, R Teodorescu and F Blaabjerg, “Improved MPPT algorithms for rapidly changing environmental conditions”, IEEE Conference, 2008 [15] M A Younis, T Khatib, M Najeeb and A M Ariffin, “An improved maximum power point tracking controller for PV systems using Artificial neural network”, Malaysian Journal, 2012 [16] B Das, A Jamatia, A Chakraborti, P R Kasari and M Bhowmik, “New perturb and observe MPPT algorithm and its validation using data from PV module”, International Journal of Advances in Engineering and Technology, IJAET, Vol.4, Iss 1, pp 579-591, 2012 [17] G Deb and A B Roy, “Use of solar tracking system for extracting solar energy”, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Vol 4, No 1, pp 42-46, 2012 [18] T Tudorache, C D Oancea, L Kreindler, “Performance evaluation of solar tracking PV panel”, U P B Sci Bull, Vol 74, Iss 1, pp 3-10, 2012 [19] J Rizk and Y Chaiko, “Solar tracking system: more efficient use of solar panels”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol 41, pp 313-315, 2008 [20] N Barsoum, P Vasant, “Simplified solar tracking prototype”, Global Journal on Technology & Optimization, Vol 1, pp 38-45, 2010 [21] G M Master, Renewable and efficient electric power systems, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2004 [22] D P Hohm and M E Ropp, “Comparative study of maximum power point tracking algorithms”, IEEE Conference, 2008 ... trường đặc biệt hệ thống điện lượng mặt trời nối lưới 2 1.2 Mục tiêu nội dung nghiên cứu Đề tài ? ?Nghiên cứu điều khiển tối ưu công suất cho hệ thống điện lượng mặt trời nối lưới? ?? thực với mục... Nghiên cứu tài liệu điều khiển tối ưu kết nối lưới hệ thống điện lượng mặt trời Việt Nam nước giới Phân tích, tổng hợp đề xuất thuật toán điều khiển tối ưu kết nối lưới hệ thống điện lượng mặt trời. .. dụng lượng điện mặt trời giới Việt Nam - Nghiên cứu pin quang điện đặc tính V-I V-P - Nghiên cứu thuật tốn điều khiển tối ưu công suất hệ thống điện lượng mặt trời thông qua PV - Nghiên cứu nối lưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu điều khiển tối ưu công suất cho hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới, Tài liệu Nghiên cứu điều khiển tối ưu công suất cho hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới