0

Khoá luận đánh giá công tác quản lý và xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật tại xã tức tranh, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

58 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– VŨ LINH TRANG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BAO BÌ HĨA CHẤT BẢO VỆ THƯC VẬT TẠI XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành/ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Khoa học môi trường : Môi trường : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– VŨ LINH TRANG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BAO BÌ HĨA CHẤT BẢO VỆ THƯC VẬT TẠI XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành/ngành Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Khoa học mơi trường : Môi trường : 2014 - 2018 : ThS Dương Thị Minh Hòa THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập thời gian quan trọng nhất của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng nói chung trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nói riêng Để từ đó giúp sinh viên hệ thống hóa lại kiến thức đã học, kiểm nghiệm lại chúng thực tế, nâng cao kiên thức nhằm phục vụ chuyên môn sau Để hồn thành tớt đề tài tớt nghiệp, tơi xin cảm ơn tồn thể thầy cơ, cán khoa Môi Trường, trường Đại Học Nông lâm - Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, bạn bè người thân gia đình đã động viên khún khích giúp đỡ tơi śt q trình học tập hồn thành đề tài Đặc biệt xin cảm ơn hướng dẫn tận tình của ThS Dương Thị Minh Hịa śt q trình thực tập vừa qua Trong trình thực hiện đề tài, đã có cố gắng thời gian lực cịn hạn chế nên đề tài của tơi khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp của quý thầy cô để đề tài của tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Vũ Linh Trang năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng phân loại độ độc của thuốc trừ dịch hại (theo quy định của WHO) Bảng 2.2 Bảng phân loại thuốc BVTV theo mức độ bền vững Bảng 2.3 Dạng thuốc BVTV Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng hóa chất BVTV tại xã Tức Tranh 30 Bảng 4.2 Cách sử dụng hóa chất BVTV của người dân xã Tức Tranh 31 Bảng 4.3 Các loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng xã Tức Tranh 32 Bảng 4.4 Tình hình sử dụng đồ bảo hộ dùng hóa chất BVTV 34 của hộ dân 34 Bảng 4.5 Cách xử lý bao bì th́c BVTV sau sử dụng của hộ dân 37 Bảng 4.6 Kết phân tích nhóm Clo hữu mơi trường nước mặt xã Tức Tranh 38 Bảng 4.7 Kết phân tích nhóm Clo hữu mơi trường đất xã Tức Tranh 39 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Bản đồ thể hiện vị trí xã Tức Tranh 26 Hình 4.2 Hình ảnh chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV cánh đồng của xã Tức Tranh 35 Hình 4.3 Nhà lưu chứa bể thu gom bao bì hóa chất bảo vệ thực vật 36 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu Viết đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật BNNPTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn CT - UBND Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh HCBVTV Hóa chất bảo vệ thực vật KHCN Khoa học cơng nghệ NĐ - CP Nghị định Chính phủ QH13 Q́c hội khóa 13 QĐ - UBND Quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh QĐ – TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ TT Thơng tư TT - BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường TTLT - BTC Thơng tư liên tịch của Bộ Tài v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1.1 Các khái niệm liên quan 2.1.1.2 Phân loại hóa chất bảo vệ thực vật 2.1.1.3 Các dạng thuốc BVTV………………………………………………………8 2.1.1.4 Ảnh hưởng thuốc BTVT tới người môi trường…………….8 2.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 18 2.2 Tình hình quản lý chất thải chứa hố chất bảo vệ thực vật địa phương 19 vi 2.2.1 Sơ lược công tác thu gom chất thải bỏ chứa hoá chất BVTV địa phương 19 2.2.2 Hiện trạng xử lý 20 2.3 Công tác quản lý sử dụng thuốc BVTV nước giới 21 2.3.1 Công tác quản lý sử dụng thuốc BVTV giới 21 2.3.2 Công tác quản lý sử dụng thuốc BVTV Việt Nam 22 Phần 24 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian tiên hành 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Phương pháp kế thừa 24 3.4.2 Phương pháp khảo sát thực địa 25 3.4.3 Phương pháp điều tra vấn 25 3.4.4 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 25 Phần 26 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Tức Tranh 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 4.1.1.1 Vị trí địa lý 26 4.1.1.2 Địa hình tự nhiên 27 4.1.1.3 Khí hậu .27 4.1.1.4 Lượng mưa .27 vii 4.1.1.5 Thủy văn 28 4.1.1.6 Tài nguyên 28 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 4.1.2.1 Điều kiện kinh tế 28 4.1.2.2 Điều kiện xã hội 29 4.2 Tình hình sử dụng hố chất bảo vệ thực vật nơng nghiệp xã Tức Tranh, huyện Phú Lương 30 4.3 Hiện trạng công tác thu gom, xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật xã Tức Tranh, huyện Phú Lương 34 4.3.1 Khối lượng bao bì hóa chất BVTV xã Tức Tranh 34 4.3.2 Hiện trạng công tác thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV xã Tức Tranh 35 4.4 Hiện trạng môi trường nước đất xã Tức Tranh 38 4.5 Đánh giá chung đề xuất số giải pháp quản lý, xử lý chất thải bỏ chứa hóa chất bảo vệ thực vật xã Tức Tranh 39 4.5.1 Những mặt đạt công tác quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV 39 4.5.2 Những vấn đề tồn cơng tác quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV 40 4.5.3 Đề xuất số giải pháp quản lý, xử lý chất thải bỏ chứa hóa chất bảo vệ thực vật phù hợp 41 Phần 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hóa chất bảo vệ thực vật tên gọi chung để loại hóa chất dùng nông nghiệp nhằm diệt sâu, bệnh, cỏ dại, côn trùng gây hại động vật gậm nhấm để bảo vệ trồng, các kho lương thực hàng hóa… Bên cạnh lợi ích mà th́c bảo vệ thực vật đem lại cho ngành nơng nghiệp ảnh hưởng của nó đến sức khỏe người, môi trường vấn đề cấp bách Ngồi mặt tích cực tiêu diệt sinh vật gây hại mùa màng, th́c bảo vệ thực vật cịn gây nhiều hậu nghiêm trọng như: phá vỡ cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng cho người sản xuất Vì vậy, việc tìm hiểu việc quản lý sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật Việt Nam, ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường sống nhằm nâng cao kiến thức nhận thức việc bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng điều rất cần thiết Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xã có nhiều làng nghề truyền thống canh tác chè nhất địa bàn huyện Phú Lương Là xã coi có diện tích canh tác chè hoạt động nơng nghiệp gần nghề của người dân địa bàn xã Để đạt lượng chè tiêu thụ đáp ứng nhu cầu thị trường ngày lớn, vấn đề sử dụng loại hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu canh tác để nâng cao suất trồng điều khơng thể tránh khỏi Chính các quan quản lý đưa các biện pháp giúp người dân địa bàn vừa sử dụng lượng hóa chất hợp lý, khơng gây hại đến sức 35 Hình 4.2 Hình ảnh chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV cánh đồng xã Tức Tranh Qua đó cho thấy hiện trạng phát sinh khới lượng bao bì hóa chất BVTV địa bàn xã phát sinh theo hàng năm không lớn, nguồn chất thải nguy hại, nếu khơng thu gom, xử lý nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 4.3.2 Hiện trạng công tác thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV xã Tức Tranh Trên địa bàn xã đã đầu tư xây dựng bể thu gom nhà chứa chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV 36 Hình 4.3 Nhà lưu chứa bể thu gom bao bì hóa chất bảo vệ thực vật Sớ lượng bể thu gom chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV 300 bể, xây dựng bằng bê tông có nắp đậy, bể lắp đặt năm 2015 nên cịn rất mới, nhiên sớ lượng chưa đủ, cịn tình trạng thải bỏ bừa bãi tại số khu vực địa bàn xã Hiện tại số bể chứa đã đầy, chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV rơi khu vực xung quanh bể chứa Về nhà lưu chứa, có mái che, tường bao đảm bảo việc lưu chứa, diện tích 95m2/nhà, có khả đáp ứng việc lưu chứa khoảng 03 tấn/nhà đảm bảo việc lưu chứa toàn loại chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV phát sinh địa bàn xã Tuy nhiên địa bàn xã trải rộng lên số khu vực cách xa 02 nhà lưu chứa đã xây dựng gây khó khăn việc vận chuyển loại chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV lưu chứa tại 02 nhà chứa Chưa trang bị xe thu gom chuyên dụng Các loại chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV lưu chứa tại bể chứa, sớ đóng bao vận chủn 02 nhà lưu chứa bằng phương tiện xe máy, xe đạp của người dân Công tác thu gom Ban Quản lý vệ sinh môi trường huyện Phú Lương thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt bãi rác Phú Lương để xử lý, không thực hiện thu gom chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV 37 Hoạt động thu gom bao bì hóa chất bảo vệ thực hiện dừng lại việc tuyên truyền vận đồng hộ dân tự nguyện thải bỏ chất thải vào bể chứa lắp đặt huy động tham gia của tổ chức đoàn thể như: Đồn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nơng dân tham gia thu gom rác thải bỏ bao bì hóa chất BVTV tại bể chứa 02 nhà lưu chứa bằng phương tiện xe máy, xe đạp của người dân Tuy nhiên, người lao động không hưởng chế độ như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động phụ cấp độc hại Sau thu gom xong, xử lý bằng phương pháp đốt tự nhiên tại khu vực chống địa bàn, gây ô nhiễm thứ cấp phát sinh chất khí độc quá trình đớt Khới lượng bao bì hóa chất BVTV thu gom 50 kg/năm, đạt 11,8% Tỷ lệ bao bì, chất thải bỏ hóa chất BVTV thu gom, xử lý rất thấp Kết phù hợp với kết điều tra người dân, hỏi cách xử lý bao bì th́c BVTV sau sử dụng, người dân trả lời sau: Bảng 4.5 Cách xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng hộ dân Cách xử lý bao bì TT HCBVTV Số lượng Tỷ lệ (%) Đêm đốt 12 Thu gom riêng Chôn lấp 0 Vứt tại ruộng 15 30 16 32 18 50 100 Vứt chung rác thải sinh hoạt Vứt vào bể chứa hóa chất Tổng (Nguồn: Kết điều tra) 38 Qua bảng 4.5 ta thấy, khới lượng bao bì hóa chất BVTV thu gom xử lý sau sử dụng của hộ dân địa bàn xã Tức Tranh rất thấp, khới lượng bao bì sau sử dụng được thu gom riêng để xử lý rất thấp (chiếm 8%), đem đốt chiếm 12% vứt vào bể chứa hóa chất chiếm 18% Đa sớ người dân tại xã sau sử dụng bao bì xong thường vứt tại ruộng vứt chung với rác thải sinh hoạt (chiếm 62%) gây khó khăn cho việc thu gom để xử lý riêng, từ đó gây ảnh hưởng đến môi trường đất nước của khu vực Nguyên nhân người dân chưa ý thức tác hại của bao bì th́c BVTV sau sử dụng, không thường xuyên tham gia lớp tập huấn ảnh hưởng tác hại của hóa chất BVTV 4.4 Hiện trạng môi trường nước đất xã Tức Tranh Để thấy ảnh hưởng của việc sử dụng loại hóa chất bảo vệ thực vật canh tác của người dân trình sử dụng không đem thải bỏ nơi quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường, nhiễm độc cho hệ sinh thái từ đó ảnh hưởng sâu sắc tới sức khỏe người Trong trình thực hiện đề tài, em tiến hành lấy mẫu (đất, nước) tại các địa điểm địa bàn xã Tức Tranh để phân tích nhóm Clo hữu Bảng 4.6 Kết phân tích nhóm Clo hữu mơi trường nước mặt xã Tức Tranh Kết phân tích QCVN (g/L) 08:MT-2015/BTNMT TT Lần lấy mẫu 05/2017 5,82 12/2017 8,52 - (Nguồn: Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên) Ghi chú: Mẫu nước mặt tại xóm Thác Dài, Tức Tranh, Phú Lương (Tọa độ 21o42’24,6” N; 105o46’58,7” E 39 Nhận xét: Qua bảng 4.6 ta thấy, mẫu nước mặt khu vực xã Tức Tranh đã bị nhiễm nhóm Clo hữu cơ, thành phần có hóa chất BVTV Bảng 4.7 Kết phân tích nhóm Clo hữu mơi trường đất xã Tức Tranh Kết phân tích TT Lần lấy mẫu 5/2017 0,0109 0,01 12/2017 0,0268 0,01 (mg/kg) QCVN 15:2008/BTNMT (Nguồn: Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên) Ghi chú: Mẫu đất tại xóm Thác Dài, Tức Tranh, Phú Lương (Tọa độ 21o42’24,6” N; 105o46’58,7” E) Nhận xét: Qua bảng ta có thể thấy gớc clo đất ruộng tại xã thời điểm có nồng độ vượt QCVN với nồng độ Clo vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép Các thời điểm lấy mẫu thực hiện sau thời điểm phun thuốc BVTV của bà nơng dân vụ canh tác mẫu kết phân tích mang tính thời điểm Tuy nhiên, nếu khơng thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV canh tác nông nghiệp thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý loại chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV nguy gây ô nhiễm môi trường thuốc BVTV tại vùng sản xuất nông nghiệp rất cao 4.5 Đánh giá chung đề xuất số giải pháp quản lý, xử lý chất thải bỏ chứa hóa chất bảo vệ thực vật xã Tức Tranh 4.5.1 Những mặt đạt công tác quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV 40 Hiện xã đã bước đầu tổ chức hoạt động thu gom chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV vào bể chứa đặt các cánh đồng Song việc thực hiện manh mún, nhỏ lẻ thiếu trang thiết bị thu gom vận chuyển, lưu chứa đặc biệt chưa có các biện pháp xử lý triệt để chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV Tuy nỗ lực nói chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV đã góp phần giải quyết phần bức xúc tại khu vực phát sinh nhiều chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV canh tác nông nghiệp 4.5.2 Những vấn đề cịn tồn cơng tác quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV Trong nhiều năm qua, tỉnh Thái Nguyên nói chung xã Tức Tranh nói riêng tập trung để giải quyết vấn đề chất thải rắn sinh hoạt Quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV đã đến lúc cần phải quan tâm của UBND tỉnh, ngành chuyên mơn cấp quyền địa phương để từng bước cải thiện môi trường khu vực nông thôn Một số tồn tại quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV bao gồm: - Mới tổ chức dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chưa tổ chức thu gom, xử lý chất thải bỏ hóa chất BVTV Hoạt động thu gom, xử lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV mang tính tự phát, chưa có quan tâm của cấp quyền, khơng có quy hoạch, thiếu nguồn vớn đầu tư, chưa có các giải pháp kỹ thuật phù hợp quy định nhu cầu xử lý chất thải bỏ hóa chất BVTV ngày bức xúc - Thiếu các văn quy định, sách hỗ trợ, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật cho hoạt động quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV - Trình độ dân trí nhận thức của người dân cịn hạn chế dẫn đến hiện tượng thải bỏ đồng thời chất thải rắn sinh hoạt vào bề thu gom chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV 41 - Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội không thuận lợi như: địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung, sở hạ tầng thấp kém, nhận thức của người dân hạn chế yếu tố hạn chế tổ chức thu gom, xử lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV nơng thơn 4.5.3 Đề xuất số giải pháp quản lý, xử lý chất thải bỏ chứa hóa chất bảo vệ thực vật phù hợp * Về trang thiết bị phương tiện phục vụ cho việc quản lý, xử lý chất hải bỏ chứa hóa chất BVTV - Đầu tư kinh phí để xây dựng, lắp đặt bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV - Đầu tư mua sắm bể chứa chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV bàn giao cho các xã để lắp đặt bổ sung tại khu vực canh tác đáp ứng việc thu gom - Xây dựng nhà lưu chứa tạm thời bỏ chứa hóa chất BVTV - Đầu tư mua xe thu gom chuyên dụng phục vụ vận chuyển chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV từ khu vực thu gom nơi nhà lưu chứa tạm thời - Bớ trí hỗ trợ kinh phí xử lý lượng chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV * Về cơng tác quản lý - Tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV: - Nâng cao lực chuyên môn cho cán quản lý cấp xã/huyện, trang bị thêm các phương tiện, kỹ thu thập thông tin quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV để có thể sử dụng trình quy hoạch phổ biến thơng tin cho cộng đồng - Nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV để hạn chế đổ rác bừa bãi loại chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV, hạn chế việc thải bỏ rác thải sinh hoạt vào bể chứa chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV nhận thức tác hại gây quản lý chất thải bỏ chứa hóa 42 chất BVTV không cách, làm cho người dân thấy rõ quyền lợi trách nhiệm cơng tác quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV - Xây dựng các chương trình giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức cho cán cấp hụn/xã, trưởng các thơn/xóm, các đồn thể, người làm cơng tác thu gom, quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV toàn thể nhân dân - Quy định trách nhiệm của thể của từng đơn vị, tổ chức từ cấp tỉnh, huyện, xã cộng đồng người dân quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV; - Xây dựng chế kinh phí kết hợp kinh phí từ ngân sách với huy động đóng góp của cộng đồng quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV Đảm bảo cho người thu gom chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV hưởng chế độ quyền lợi đối với người lao động khác tiến tới hoạt động quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV theo hướng chun mơn hóa 43 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập điều tra, khảo sát đề tìm hiểu cơng tác quản lý xử lý bao bì hóa chất BVTV địa bàn xã Tức Tranh, rút số kết luận sau: 100% người dân hỏi sử dụng hóa chất BVTV q trình sản xuất 64% sử dụng cần thiết, 36% sử dụng thường xuyên Tổng lượng hóa chất BVTV sử dụng địa bàn xã 3,8 tấn/năm với nhiều loại chủng loại khác Tổng khối lượng bao bì, chất thải bỏ hóa chất BVTV phát sinh địa bàn xã 423 kg/năm Khối lượng thu gom 50 kg/năm chiếm 11,8% Xã Tức Tranh đã đầu tư phương tiện thu gom bao bì, chất thải bỏ hóa chất BVTV gồm 02 nhà chứa 300 bể thu gom Tuy nhiên, xã chưa có giải pháp xử lý lượng bao bì, chất thải bỏ hóa chất BVTV mà lại thu gom rác thải sinh hoạt đốt tại chỗ Môi trường nước mặt môi trường đất tại xã Tức Tranh bị nhiễm nhóm Clo hữu Hàm lượng nhóm Clo hữu môi trường đất hai lần quan trắc vượt QCVN Đề tài đã đánh giá mặt đạt tồn tại công tác thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV từ đó đề xuất giải pháp quản lý xử lý chất thải bỏ chứa BVTV cho UBND xã Tức Tranh 5.2 Kiến nghị Kính đề nghị UBND xã Tức Tranh thực hiện biện pháp tại địa phương, giải quyết vấn đề bức xúc chất thải chứa hóa chất BVTV địa bàn xã, nhằm giải quyết tận gốc vấn đề chất thải vỏ bao bì hóa chất BVTV, 44 khép kín từ khâu thu gom đến lưu giữ, trung chuyển xử lý tiêu hủy chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV, từng bước kiểm sốt nhiễm mơi trường chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV canh tác nơng nghiệp góp phần giúp xã hoàn thành nội dung quản lý chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV chương trình xây dựng nơng thôn của tỉnh Thái Nguyên làm sở nhân rộng kết các địa phương khác tỉnh Thái Nguyên 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Đỗ Hàm, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Ngọc Anh (2007), Hóa chất dùng nơng nghiệp sức khỏe cộng đồng, NXB Lao động & Xã hội, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2006), Bài giảng hóa BVTV, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Phùng Văn Hồn (1997), “Tình hình sử dụng an tồn HCBVTV ảnh hưởng của nó đến sức khỏe nhân dân”, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học”, Trường Đại học Y khoa Hà Nội, Hà Nội, tr.27 32 Đỗ Văn Hòe (2005), “Thực hiện, giám sát chấp nhận quy tắc ứng xử Quốc tế phân phối sử dụng th́c trừ sâu”, Báo cáo trình bày Hội nghị hội thảo khu vực châu Á ngày 26 – 28/7/2005, Bangkok, Thái Lan Phạm Bích Ngân, Đinh Xuân Thắng(2006), “Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu tới sức khỏe của người phun th́c”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, TP HCM, số 2/2006 tập 9, tr.7280 Nguyễn Trần Oánh, Phạm Văn Viên, Bùi Trọng Thủy (2007), Giáo trình sử dụng thuốc BVTV, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), “Luật bảo vệ Môi trường” Cao Thúy Tạo cs (2003), “Nguy nhiễn độc HCBVTV người sử dụng số vùng chuyên canh”, Hội nghị khoa học Y học lao động tồn q́c lần thứ IV, Hà Nội, tr.148 Bùi Thanh Tâm Hồng Văn Khóa (2002), “Xây dựng mơ hình cộng đồng sử dụng an toàn thuốc BVTV huyện đồng huyện miền núi phía Bắc”, Đề tài cấp Bộ, Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội 46 II Tài liệu Internet 10 Nguyễn Thị Hai (2011), “Thực trạng sử dụng HCBVTV giải pháp để phát triển bền vững cho sản xuất rau Việt Nam” http://www.hutech.edu.vn/ 11 Trần Văn Hải (2008), Hiểu biết thuốc BVTV, Bộ môn BVTV, Khoa Nông nghiệp sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, http://www.giatieu.com/hieu-biet-co-ban-ve-thuoc-bao-ve-thuc-vat/3849/ 12 Nguyễn Quang Hiếu (2012), “Tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc BVTV”, http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-vietnam.gplist.286.gpopen.198585.gpside.1.gpnewtitle.tang-cuong-quan-lyviec-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat.asmx 13 Đặng Quốc Nam (2014), “Phân loại tác dụng thuốc BVTV”, http://www.hoahocngaynay.com/vi/hoa-hoc-va-doi-song/hoa-hocnong-nghiep/1895-phan-loai-va-tac-dung-cua-thuoc-bao-ve-thuc-vat.html 14 Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015, https://123doc.org/document/2685653-quyhoach-xay-dung-nong-thon-moi-xa-tuc-tranh-huyen-phu-luong-tinh-thainguyen-den-nam-2015.htm 15 Tức Tranh, Phú Lương https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9c_Tranh,_Ph%C3%BA_L% C6%B0%C6%A1ng 16 Xã Tức Tranh (huyện Phú Lương): Phát triển kinh tế tập thể xây dựng nông thôn mới, http://lienminhhtxtn.com.vn/index.php/vi/news/Tintuc/xa-tuc-tranh-huyen-phu-luong-phat-trien-kinh-te-tap-the-xay-dungnong-thon-moi-70.html 47 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG – TỈNH THÁI NGUYÊN Thời gian vấn: Ngày… tháng… năm 2018 Xin Ông, (bà) vui lịng cho biết thơng tin vấn đề (Hãy trả lời đánh dấu X vào câu trả lời phù hợp) Xin trân trọng cảm ơn ! I THÔNG TIN CHUNG Họ tên:……………………………………………………………………… Tuổi: …………………………………… Giới tính: (Nam/nữ)……………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Trình độ văn hóa:……………………………………………………………… Số điện thoại liên hệ (nếu có):………………………………………………… II NỘI DUNG ĐIỂU TRA Câu 1: Nghề nghiệp của ông, (bà) hiện :  Làm việc quan nhà nước  Nông dân  Sản xuất nhỏ  Buôn bán  Nghề khác:…………………………………………………………………… Câu 2: Ước lượng ngày gia đình ơng/ bà thải kg rác tổng hợp? Số kg rác:……… Kg/ ngày Câu 3: Thành phần rác thải chủ ́u của gia đình ơng/ bà:  Rác thải dễ phân hủy (thực phẩm thừa, rau củ quả…)  Rác thải phó phân hủy (nhựa, thủy tinh, cao su, túi nilon…)  Rác thải nguy hại (acquy, mạch điện tử, hóa chất độc hại…)  Thành phần khác:…………………………………………………………… 48 Câu 4: Hiện nay, địa bàn có tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt không?  Có  Khơng  Khác:…………………… Nếu ”Có” tần śt thu gom rác thải sinh hoạt thế nào:  ngày / lần  tuần / lần  Không thu gom  ngày / lần  Thỉnh thoảng  Khác:……………………….… Nếu “Khơng” ơng / bà có sẵn lịng chi trả phí để tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt khơng?  Có  Khơng Mức phí ơng / bà sẵn lịng chi trả là: 3.000đ/người/tháng;  5.000đ/người/tháng Kiến nghị:……………………………………………………………………… Câu 5: Theo ông/ bà việc thu gom rác thải hiện đã đảm bảo vệ sinh môi trường hay chưa?  Đã đảm bảo  Chưa đảm bảo Kiến nghị :…………………………………………………………………… Câu 6: Thói quen xử lý rác thải sinh hoạt của gia đình ơng/ bà thế nào?  Đổ rác tại nơi tập kết  Chôn lấp  Vứt thải trực tiếp mơi trường  Đớt tồn  Khác:………………………… Câu 7: Theo ơng/ bà nhiễm rác thải có ảnh hưởng đến sức khỏe người khơng?  Có  Khơng Nếu “Có” bệnh ơng/ bà cho rác thải sinh hoạt gây nên thời gian gần tại khu vực sinh sống:  Các bệnh da  Bệnh đường tiêu hóa  Bệnh đường hơ hấp  Khơng có bệnh  Bệnh khác:………………… 49 ... tài: Đánh giá cơng tác quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thưc vật xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung - Đánh giá công tác quản lý xử lý bao. .. xã Tức Tranh, huyện Phú Lương 30 4.3 Hiện trạng công tác thu gom, xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật xã Tức Tranh, huyện Phú Lương 34 4.3.1 Khối lượng bao bì hóa chất BVTV xã. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– VŨ LINH TRANG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BAO BÌ HĨA CHẤT BẢO VỆ THƯC VẬT TẠI XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá công tác quản lý và xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật tại xã tức tranh, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên , Khoá luận đánh giá công tác quản lý và xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật tại xã tức tranh, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên