0

Khoá luận nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải sinh hoạt tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm bia vicoba thái nguyên

70 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÔN VĂN NAM Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BIA VICOBA THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Mơi Trường Khóa học : 2013 – 2018 Thái Ngun, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÔN VĂN NAM Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BIA VICOBA THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Lớp : K46- KHMT- N01 Khoa : Mơi Trường Khóa học : 2013 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Hoàng Quý Nhân Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN “Lý thuyết đôi với thực tiễn” phương thức quan trọng giúp học sinh, sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố, bổ sung hiểu biết lý thuyết học lớp sách nhằm giúp cho sinh viên ngày nâng cao nghiệp vụ chun mơn Xuất phát từ nhu cầu đó, đồng ý Khoa Mơi Trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Bia Vicoba Thái Nguyên Thời gian thực tập kết thúc em có kết cho riêng Em xin bầy tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa, đặc biệt thầy giáo ThS.Hoàng Quý Nhân người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khố luận tốt nghiệp, người ln cố gắng cho nghiệp giáo dục đào tạo Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy, cô công tác Khoa Môi Trường Cảm ơn gia đình, người thân bạn bè ln cổ vũ, động viên, đồng hành chia sẻ suốt thời gian hồn thành khố luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn khả thân cịn hạn chế, nên khố luận khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong tham gia đóng góp ý kiến q thầy, bạn để khố luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Ký Tên Đôn Văn Nam ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Điều kiện khí hậu trung bình năm 24 Bảng 4.2 Doanh thu tiêu thụ bia năm gần công ty chế biến thực phẩm thái nguyên……………………………………………………………32 Bảng 4.3: Nhu cầu sử dụng nước Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên…………………………………………………………………40 Bảng 4.4: Đặc tính nước thải sinh hoạt cơng ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên………………….42 Bảng 4.5: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ……………………… 44 Bảng 4.6: : Kết phân tích mẫu nước thải sinh hoạt công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên 47 Bảng 4.7: Kết phân tích mẫu nước ngầm Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên…………………………………………49 Bảng 4.8 Tính chất đặc trưng nước thải sinh hoạt ngành sản xuất Bia 50 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu BOD BTNMT Tên đầy đủ Nhu cầu oxy sinh hóa Bộ Tài nguyên Môi trường BYT Bộ Y tế COD Nhu cầu oxy hóa học CTR Chất thải rắn DO Hàm lượng oxy hòa tan nước KLN Kim loại nặng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN Quy chuẩn Việt Nam iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Hình ảnh vệ tinh công ty chế biến thực phẩm thái nguyên 22 Hình 4.2: Hình ảnh Cơng ty chế biến thực phẩm bia vicoba thái nguyên 27 Hình 4.3: Hệ thống tổ chức……………………………………………….30 Hình 4.4: Quy trình sản xuất bia công ty…………………………….36 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC HÌNH……………………………………………………iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.2 Cơ sở pháp lý 2.1.3 Cơ sở thực tiễn 10 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên 22 vi 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 24 4.2 Đặc điểm, tình hình sản xuất Cơng ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên 27 4.2.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên 27 4.3 Hiện trạng sử dụng nước quy trình xử lý nước thải Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên 40 4.3.1 Hiện trạng sử dụng nước 40 4.3.2 Các nguồn tính chất nước thải sinh hoạt Cơng ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên 41 4.3.3 Hiện trạng môi trường Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên 45 4.4 Một số định hướng giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước nước thải sinh hoạt từ hoạt động sản xuất bia Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên 52 4.4.1 Định hướng 52 4.4.2 Giải pháp 54 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, bia loại thức uống ưa chuộng nước ta nhiều nước giới Theo đánh giá Công ty S.S Steiner – USA năm 2016, sản lượng bia Việt Nam thứ 52 giới, đạt 34,3 lít/người Đồng thời, theo Hiệp hội bia – rượu – nước giải khát Việt Nam, năm 2016, sản lượng bia loại nước đạt 3,786 triệu lít, tăng 9,3 % so với năm 2015, toàn ngành nộp ngân sách nhà nước đạt 40.000 tỷ đồng Tuy nhiên, tăng trưởng ngành sản xuất bia lại kéo theo vấn đề môi trường, đặc biệt nước thải từ hoạt động sản xuất bia có nguy gây nhiễm môi trường cao [9] Do đặc thù công nghệ nên sản xuất bia lượng nước tiêu hao nước thải phát sinh nhiều Với công nghệ thông thường, để sản xuất lít bia cần sử dụng khoảng – 11 lít nước Trong đó, 2/3 lượng nước dùng quy trình cơng nghệ 1/3 cịn lại dùng cho hoạt động vệ sinh Cụ thể, nhà máy bia, nước thải phát sinh từ nguồn sau: Nước vệ sinh thùng nấu, bể chứa, sàn nhà, bồn lên men có chứa nhiều cạn malt, tinh bột, bã hoa hợp chất hữu carbonateous nên có hàm lượng nhiễm hữu cao; nước rửa chai két đựng có pH cao có độ ô nhiễm cao lượng bia dư; nước làm nguội thiết bị giải nhiệt; nước thải từ công đoạn lên men lọc bia, ngồi cịn có nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt dộng công nhân viên làm việc nhà máy Với nguồn phát sinh trên, nước thải từ nhà máy sản xuất bia có hàm lượng chất hữu cao, số BOD, COD, SS tương đối lớn Do đó, loại nước thải khơng xử lý tốt gây mùi hôi thối, lắng cặn, giảm nồng độ oxy hòa tan nước nguồn tiếp nhận Mặt khác, muối nitơ, phốt nước thải bia dễ gây tượng phú dưỡng cho thủy vực, gây tác động tổng hợp tới môi trường, sức khỏe cộng đồng phát triển kinh tế – xã hội theo hướng phát triển bền vững Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên đơn vị sản xuất cung cấp bia cho nhân dân tỉnh Thái Nguyên tỉnh lân cận với công suất dây chuyền khoảng – 10 triệu lit/năm Bên cạnh lợi ích từ việc sản xuất bia đem lại hoạt động tạo lượng lớn nước thải mà không xử lý tốt gây ảnh hưởng tiêu cực cho môi trường Xuất phát từ thực tiễn trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải sinh hoạt công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở lý luận quản lý nước thải, đánh giá trạng môi trường nước thải sinh hoạt q trình sản xuất bia Cơng ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên Đề tài đưa số phương án nhằm giảm thiểu tác động xấu đến ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quản lý nước thải sinh hoạt Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững kinh tế, xã hội môi trường 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Khảo sát trạng vệ sinh môi trường xử lý nước thải sinh hoạt trình sản xuất bia Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên - Đánh giá chiều hướng ảnh hưởng dự báo tình trạng nhiễm q trình sản xuất bia Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên - Đề xuất số phương án, biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt trình sản xuất bia gây 48 Lưu lượng nước xả trung bình khoảng 105m3 < 500m3/ngày đêm nên chọn Kf=1,1 Lưu ý: không áp dụng hệ số Kq Kf thông số: pH, coliform Nhận xét: Kết đo phân tích nước thải Cơng ty bảng cho thấy giá trị tất tiêu phân tích nằm giới hạn cho phép so sánh với quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (B) (Kq = 0,9 Kf=1,1) * Kết phân tích nước ngầm Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên : Bảng 4.7: Kết phân tích mẫu nước ngầm Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên trình bày bảng sau: Kết QCVN 09- NT-6.06-1 MT2015/BTNMT - 6,7 5,5 – 8,5 TS mg/l 293 - Cd mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải sinh hoạt tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm bia vicoba thái nguyên , Khoá luận nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải sinh hoạt tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm bia vicoba thái nguyên