0

Đấu thầu trong xây dựng (hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu)

47 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:14

CHƯƠNG I: ĐẤU THẦU Đấu thầu gì? Theo quy định khoản 12 Điều Luật Đấu thầu 2013: “Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu để kí kết thực hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết thực hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư, dự án đầu tư có sử dụng đất sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế.” Đấu thầu đề nghị giá (thường có tính cạnh tranh) cá nhân doanh nghiệp đặt cho sản phẩm dịch vụ nhu cầu thực Đấu thầu sử dụng để xác định chi phí giá trị dịch vụ sản phẩm Đấu thầu thực "người mua" "nhà cung cấp" sản phẩm dịch vụ dựa bối cảnh tình Trong bối cảnh đấu giá, trao đổi chứng khoán bất động sản, doanh nghiệp cá nhân sẵn sàng trả gọi giá thầu Trong bối cảnh mua sắm cơng ty phủ, giá chào bán mà doanh nghiệp cá nhân sẵn sàng bán gọi giá thầu Thuật ngữ "đặt giá thầu" sử dụng đặt cược trò chơi Đấu thầu sử dụng ngóc ngách kinh tế khác để xác định nhu cầu giá trị viết tài sản, giới công nghệ tiên tiến ngày nay, Internet tảng ưa chuộng để cung cấp phương tiện Đấu thầu; cách tự nhiên để xác định giá hàng hóa kinh tế thị trường tự Đặc điểm Đấu thầu Đấu thầu hoạt động thương mại Trong bên dự thầu thương nhân có đủ điều kiện mục tiêu mà bên dự thầu hướng tới lợi nhuận, Bên mời thầu xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ với điều kiện tốt cho họ Đấu thầu giai đoạn tiền hợp đồng Hoạt động Đấu thầu gắn với quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Trong kinh tế Đấu thầu không diễn hoạt động độc lập, xuất người có nhu cầu mua sắm hàng hóa sử dụng dịch vụ Mục đích cuối Đấu thầu là giúp Bên mời thầu tìm chủ thể có khả cung cấp hàng hóa, dịch vụ với chất lượng giá tốt Sau trình Đấu thầu hồn tất, người trúng thầu với người tổ chức Đấu thầu đàm phán, để kí hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hay xây lắp cơng trình Chủ thể tham gia quan hệ Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ Theo Luật thương mại 2005, hoạt động Đấu thầu xuất bên thứ ba công ty tư vấn giúp lập hồ sơ mời thầu, chuyên gia giúp đỡ, đánh giá hồ sơ dự thầu Tuy nhiên hoạt động khơng qua trung gian, khơng có thương nhân làm dịch vụ Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân khác nhận thù lao Trong đó, Luật Đấu thầu 2013 quy định thêm tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp bao gồm đại lí Đấu thầu, đơn vị nghiệp thành lập chức thực Đấu thầu chuyên nghiệp Việc thành lập hoạt động đại lí Đấu thầu thực theo quy định pháp luật doanh nghiệp Quan hệ Đấu thầu xác lập Bên mời thầu nhiều bên dự thầu Nhưng có trường hợp ngoại lệ trường hợp định đầu tư Hình thức pháp lí quan hệ Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu Hồ sơ mời thầu văn pháp lí Bên mời thầu lập, có đầy đủ yêu cầu kĩ thuật, tài thương mại hàng hóa cần mua sắm, dịch vụ cần sử dụng Còn hồ sơ dự thầu thể lực, mức độ đáp ứng bên dự thầu trước yêu cầu hồ sơ mời thầu Giá gói thầu: xét góc độ giá Đấu thầu cần thiết phải có khống chế giá, gọi giá gói thầu hoạc dự toán _ đưa Bên mời thầu theo khẳ tài Bên mời thầu Bên dự thầu đưa giá cao khẳ tài Bên mời thầu dù có tốt đến khó thắng thầu bên dự thầu đáp ứng yêu cầu Bên mời thầu mà có giá thấp có hội chiến thắng Các khái niệm dùng Đấu thầu (Điều Luật Đấu thầu số 43/2013) Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Bảo đảm dự thầu việc nhà thầu, nhà đầu tư thực biện pháp đặt cọc, ký quỹ nộp thư bảo lãnh tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu nhà thầu, nhà đầu tư thời gian xác định theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Bảo đảm thực hợp đồng việc nhà thầu, nhà đầu tư thực biện pháp đặt cọc, ký quỹ nộp thư bảo lãnh tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hợp đồng nhà thầu, nhà đầu tư Bên mời thầu quan, tổ chức có chuyên môn lực để thực hoạt động đấu thầu, bao gồm:  Chủ đầu tư tổ chức chủ đầu tư định thành lập lựa chọn;  Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;  Đơn vị mua sắm tập trung;  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức trực thuộc quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn Chủ đầu tư tổ chức sở hữu vốn tổ chức giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý trình thực dự án Chứng thư số chứng thư điện tử tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp để thực đấu thầu qua mạng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư Danh sách ngắn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu mời tham dự thầu đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm Dịch vụ tư vấn hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động mơi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự tốn; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm tốn, đào tạo, chuyển giao cơng nghệ; dịch vụ tư vấn khác Dịch vụ phi tư vấn hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ đồ hoạt động khác dịch vụ tư vấn quy định khoản Điều Doanh nghiệp dự án doanh nghiệp nhà đầu tư thành lập để thực dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án đầu tư phát triển (sau gọi chung dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể thiết bị, máy móc khơng cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra bản; chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu để ký kết thực hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết thực hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư, dự án đầu tư có sử dụng đất sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế Đấu thầu qua mạng đấu thầu thực thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Đấu thầu quốc tế đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư nước, nước tham dự thầu Đấu thầu nước đấu thầu mà có nhà thầu, nhà đầu tư nước tham dự thầu Giá gói thầu giá trị gói thầu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giá dự thầu giá nhà thầu ghi đơn dự thầu, báo giá, bao gồm tồn chi phí để thực gói thầu theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Giá đánh giá giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, trừ giá trị giảm giá (nếu có), cộng với yếu tố để quy đổi mặt cho vòng đời sử dụng hàng hóa, cơng trình Giá đánh giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế Giá đề nghị trúng thầu giá dự thầu nhà thầu đề nghị trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ giá trị giảm giá (nếu có) Giá trúng thầu giá ghi định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu Giá hợp đồng giá trị ghi văn hợp đồng làm để tạm ứng, toán, lý tốn hợp đồng Gói thầu phần tồn dự án, dự tốn mua sắm; gói thầu gồm nội dung mua sắm giống thuộc nhiều dự án khối lượng mua sắm lần, khối lượng mua sắm cho thời kỳ mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung Gói thầu hỗn hợp gói thầu bao gồm thiết kế cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa xây lắp (chìa khóa trao tay) Gói thầu quy mơ nhỏ gói thầu có giá gói thầu hạn mức Chính phủ quy định Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho sở y tế Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hệ thống công nghệ thông tin quan quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu xây dựng quản lý nhằm mục đích thống quản lý thơng tin đấu thầu thực đấu thầu qua mạng Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển toàn tài liệu bao gồm yêu cầu lực kinh nghiệm nhà thầu, nhà đầu tư làm để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đánh giá đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển toàn tài liệu nhà thầu, nhà đầu tư lập nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển Hồ sơ mời thầu tồn tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm yêu cầu cho dự án, gói thầu, làm để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Hồ sơ yêu cầu tồn tài liệu sử dụng cho hình thức định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm yêu cầu cho dự án, gói thầu, làm để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất toàn tài liệu nhà thầu, nhà đầu tư lập nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Hợp đồng văn thỏa thuận chủ đầu tư với nhà thầu lựa chọn thực gói thầu thuộc dự án; bên mời thầu với nhà thầu lựa chọn mua sắm thường xuyên; đơn vị mua sắm tập trung đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu lựa chọn mua sắm tập trung; quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư lựa chọn quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư lựa chọn doanh nghiệp dự án lựa chọn nhà đầu tư Kiến nghị việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết lựa chọn nhà thầu, kết lựa chọn nhà đầu tư vấn đề liên quan đến trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thấy quyền, lợi ích bị ảnh hưởng Người có thẩm quyền người định phê duyệt dự án người định mua sắm theo quy định pháp luật Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền người đứng đầu quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật Nhà thầu nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu trực tiếp ký, thực hợp đồng lựa chọn Nhà thầu nhà thầu độc lập thành viên nhà thầu liên danh Nhà thầu phụ nhà thầu tham gia thực gói thầu theo hợp đồng ký với nhà thầu Nhà thầu phụ đặc biệt nhà thầu phụ thực cơng việc quan trọng gói thầu nhà thầu đề xuất hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sở yêu cầu ghi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Nhà thầu nước tổ chức thành lập theo pháp luật nước cá nhân mang quốc tịch nước tham dự thầu Việt Nam Nhà thầu nước tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam cá nhân mang quốc tịch Việt Nam tham dự thầu Sản phẩm, dịch vụ công sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đời sống kinh tế - xã hội đất nước, cộng đồng dân cư bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thơng tin, truyền thông, khoa học công nghệ, tài nguyên - môi trường, giao thông - vận tải lĩnh vực khác theo quy định Chính phủ Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích dịch vụ nghiệp công Thẩm định trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kết mời quan tâm, kết sơ tuyển, kết lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm sở xem xét, định phê duyệt theo quy định Luật Thời điểm đóng thầu thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất Thời gian có hiệu lực hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất số ngày quy định hồ sơ mời thầu, hồ sơ u cầu tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối có hiệu lực theo quy định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 ngày đóng thầu tính 01 ngày Tổ chuyên gia gồm cá nhân có lực, kinh nghiệm bên mời thầu đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thực nhiệm vụ khác trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; cơng trái quốc gia, trái phiếu phủ, trái phiếu quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển thức, vốn vay ưu đãi nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước; vốn tín dụng Chính phủ bảo lãnh; vốn vay bảo đảm tài sản Nhà nước; vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất Xây lắp gồm cơng việc thuộc q trình xây dựng lắp đặt cơng trình, hạng mục cơng trình Các hình thức Đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi hình thức đấu thầu mà bên mời thầu không hạn chế số lượng bên dự thầu, hình thức đươc sử dụng phổ biến đấu thầu Hình thức đấu thầu có ưu điểm thu hút nhiều nhà cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ tham gia đấu thầu qua bên mời thầu có nhiều hội để lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt yêu cầu Với hình thức đấu thầu nguy xảy thơng thầu có khả giảm bớt Đấu thầu hạn chế Đấu thầu hạn chế hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời số nhà thầu định dự thầu Hình thức đấu thầu hạn chế có ưu điểm giới hạn số lượng hồ sơ dự thầu giúp việc đánh giá hồ sơ dự thầu hiệu tốn hơn, có số nhược điểm riêng Chỉ định thầu Chỉ định thầu áp dụng gói thầu nêu Khoản Điều 22 Luật Đấu thầu số 43 cụ thể hóa thêm Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Khoản Điều 15 Thơng tư 58/2016/TT-BTC Đối với gói thầu quy định Điều 15 Thơng tư 58/2016/TTBTC (trừ gói thầu quy định Điểm a Khoản Khoản 2) áp dụng hình thức định thầu thơng thường Quy trình áp dụng hình thức định thầu thơng thường thực quy trình theo Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Pháp luật khuyến khích đơn vị sử dụng ngân sách áp dụng quy trình thay cho quy trình định thầu rút gọn theo Khoản Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC Về điều kiện áp dụng hình thức định thầu phải thỏa mãn điều kiện sau đây:  Có định đầu tư phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án  Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt  Đã bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực gói thầu  Có dự tốn phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay  Có thời gian thực định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng khơng q 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mơ lớn, phức tạp khơng q 90 ngày  Nhà thầu đề nghị định thầu phải có tên sở liệu hệ thống mạng đấu thầu đấu thầu quốc gia  Đối với trường hợp áp dụng hình thức định thầu rút gọn, áp dụng gói thầu quy định Điểm a Khoản Điều 15 Thơng tư 58/2016/TTBTC trừ gói thầu cần thực để bảo đảm bí mật nhà nước Các gói thầu nằm hạn mức định thầu quy định Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, cụ thể:  Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ cơng: khơng q 500 triệu đồng  Gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công: không 01 tỷ đồng  Gói thầu thuộc dự tốn mua sắm thường xuyên: không 100 triệu đồng trùng với phần Khoản Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC  Gói thầu quy định Khoản Điều 15 Thơng tư 58/2016/TT-BTC: Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án dự tốn mua sắm thường xun có giá gói thầu khơng q 100.000.000 đồng  Quy trình áp dụng định thầu rút gọn áp dụng quy trình theo Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC Và đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC  Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt  Có thời gian thực định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mơ lớn, phức tạp không 90 ngày  Nhà thầu đề nghị định thầu phải có tên sở liệu nhà thầu theo quy định Bộ Kế hoạch Đầu tư Mua sắm trực tiếp Theo quy định Điều 24 Mua sắm trực tiếp Luật đấu thầu 43/2013/QH13 có hướng dẫn gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự nội dung, quy mơ tính chất thuộc dự án, dự toán mua sắm thuộc dự án, dự tốn mua sắm khác xem xét áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp Nhà thầu lựa chọn áp dụng hình thức phải nhà thầu trúng thầu với gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế thực hợp đồng hàng hóa tượng tự trước Có thể coi hình thức lựa chọn nhà thầu nhanh, gọn giúp bên mời thầu, chủ đầu tư tiết kiệm chi phí bảo đảm hiệu kinh tế Chào hàng cạnh tranh Quy định Điều 23 Luật đấu thầu số 43 Điều 58 Nghị định số 63 phạm vi áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo Khoản Điều 23 Luật Đấu thầu Khoản Điều 57 Nghị định số 63/2014 gồm:  Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thơng dụng, đơn giản có giá trị khơng q tỷ đồng  Gói thầu mua sắm hàng hóa thơng dụng, sẵn có thị trường với đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn hóa tương đương chất lượng gói thầu xây lắp cơng trình đơn giản có thiết kế vẽ thi cơng phê duyệt có giá trị khơng q tỷ đồng  Gói thầu thuộc Khoản Điều 18 Thơng tư số 58/2016: Gói thầu có giá trị 200 triệu đồng đến tỷ đồng  Bên cạnh đó, để áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thực đáp ứng đủ điều kiện sau đây:  Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt  Có dự toán phê duyệt theo quy định  Đã bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực gói thầu  Nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh phải có tên sở liệu hệ thống mạng đấu thầu đấu thầu quốc gia Chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác trung thực thông tin đăng ký, đăng tải hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đăng nhập chứng thư số mình; Chịu trách nhiệm kết tham gia đấu thầu qua mạng trường hợp gặp cố hệ thống mạng phía nhà thầu, nhà đầu tư làm cho tài liệu không mở đọc được; Tuân thủ quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Trách nhiệm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Điều 82 Luật Đấu thầu số 43/2013) Chính phủ thống quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu phạm vi nước Thủ tướng Chính phủ thực trách nhiệm sau đây:  Quyết định nội dung đấu thầu quy định Điều 73 Luật dự án thuộc thẩm quyền mình;  Phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trường hợp đặc biệt;  Chỉ đạo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm đấu thầu theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan;  Thực trách nhiệm khác theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Trách nhiệm Bộ Kế hoạch Đầu tư (Điều 82 Luật Đấu thầu số 43/2013) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực thống quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu phạm vi nước theo quy định Điều 81 Luật Ngoài quy định khoản Điều này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm sau đây:  Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư dự án thuộc thẩm quyền xem xét, định Thủ tướng Chính phủ;  Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Báo đấu thầu;  Thực nhiệm vụ khác đấu thầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Xử lý tình (Điều 86 Luật Đấu thầu số 43/2013) Xử lý tình việc giải trường hợp phát sinh đấu thầu chưa quy định cụ thể, rõ ràng pháp luật đấu thầu Người định xử lý tình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định sở bảo đảm nguyên tắc sau đây:  Cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế;  Căn vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; kết lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; hợp đồng ký kết với nhà thầu, nhà đầu tư lựa chọn; tình hình thực tế triển khai thực gói thầu, dự án Thẩm quyền xử lý tình đấu thầu:  Đối với lựa chọn nhà thầu thực gói thầu thuộc dự án, người định xử lý tình Chủ đầu tư Trong trường hợp phức tạp, Chủ đầu tư định xử lý tình sau có ý kiến người có thẩm quyền;  Đối với lựa chọn nhà thầu mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, người định xử lý tình Bên mời thầu;  Đối với lựa chọn nhà đầu tư, người định xử lý tình người có thẩm quyền Chính phủ quy định chi tiết Điều (Điều 117, Nghị định 63) Trường hợp có lý cần điều chỉnh giá gói thầu nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định Khoản Khoản Điều Trường hợp dự tốn phê duyệt gói thầu cao thấp giá gói thầu ghi kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt dự tốn thay giá gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:  Trường hợp dự tốn duyệt cao giá gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo đảm giá trị cao khơng làm vượt tổng mức đầu tư dự án, dự toán mua sắm duyệt khơng phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường hợp giá trị cao làm vượt tổng mức đầu tư dự án, dự tốn mua sắm duyệt phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hình thức lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt khơng cịn phù hợp phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;  Trường hợp dự toán duyệt thấp giá gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà khơng làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt khơng phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị gói thầu theo dự tốn duyệt phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường hợp sau lựa chọn danh sách ngắn, có 03 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thi điều kiện cụ thể gói thầu xử lý theo hai cách sau đây:  Tiến hành lựa chọn bổ sung nhà thầu vào danh sách ngắn;  Cho phép phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu danh sách ngắn Trường hợp thời điểm đóng thầu gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải xem xét, giải thời hạn không 04 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo hai cách sau đây:  Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất Trong trường hợp phải quy định rõ thời điểm đóng thầu thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nộp theo yêu cầu mới;  Cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thực theo quy định sau đây:  Trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần nêu rõ điều kiện chào thầu, biện pháp giá trị bảo đảm dự thầu cho phần nhiều phần phương pháp đánh giá phần nhiều phần để nhà thầu tính tốn phương án chào thầu theo khả mình;  Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xét duyệt trúng thầu thực sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu gói thầu thấp (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá gói thầu thấp (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá); tổng điểm tổng hợp cao (đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp kỹ thuật giá) giá đề nghị trúng thầu gói thầu khơng vượt giá gói thầu duyệt mà khơng so sánh với ước tính chi phí phần;  Trường hợp có phần nhiều phần thuộc gói thầu khơng có nhà thầu tham gia đấu thầu khơng có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, Chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu theo hướng tách phần thành gói thầu riêng với giá gói thầu tổng chi phí ước tính tương ứng phần; việc lựa chọn nhà thầu phần có nhà thầu tham gia đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phải bảo đảm nguyên tắc đánh giá theo quy định Điểm b Khoản này;  Trường hợp 01 nhà thầu trúng thầu tất phần gói thầu có 01 hợp đồng Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu phần khác gói thầu có nhiều hợp đồng Trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu Bên mời thầu u cầu nhà thầu giải thích, làm rõ văn tính khả thi đơn giá khác thường Nếu giải thích nhà thầu khơng đủ rõ, khơng có tính thuyết phục khơng chấp nhận đơn giá chào thầu đó, đồng thời coi sai lệch thực hiệu chỉnh sai lệch theo quy định nội dung chào thiếu hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất so với yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Điều 17 Nghị định Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) vượt giá gói thầu 01 nhà thầu danh sách xếp hạng có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp giá gói thầu phép mời nhà thầu xếp hạng thứ vào đàm phán giá phải bảo đảm giá sau đàm phán không vượt giá gói thầu duyệt Trường hợp đàm phán không thành công, mời nhà thầu xếp hạng vào đàm phán Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) tất nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nằm danh sách xếp hạng vượt giá gói thầu duyệt xem xét xử lý theo cách sau đây:  Cho phép nhà thầu chào lại giá dự thầu giá gói thầu bao gồm đầy đủ yếu tố cấu thành chi phí thực gói thầu;  Cho phép đồng thời với việc nhà thầu chào lại giá dự thầu, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu duyệt, cần thiết  Trường hợp cho phép nhà thầu chào lại giá dự thầu cần quy định rõ thời gian chuẩn bị nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu không 10 ngày, kể từ ngày Bên mời thầu gửi văn đề nghị chào lại giá dự thầu quy định rõ việc mở hồ sơ chào lại giá dự thầu theo quy trình mở thầu quy định Điều 29 Nghị định Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trước ngày mở hồ sơ chào lại giá dự thầu tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận đề nghị điều chỉnh song phải bảo đảm trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu;  Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ vào đàm phán giá phải bảo đảm giá sau đàm phán không vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh thời gian tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận đề nghị điều chỉnh Trường hợp đàm phán khơng thành cơng mời nhà thầu xếp hạng vào đàm phán Cách thức áp dụng trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế dự án, gói thầu Trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp 50% giá gói thầu duyệt phép thành lập tổ thẩm định liên ngành để yêu cầu nhà thầu làm rõ yếu tố cấu thành chi phí chào thầu, xem xét chứng liên quan theo hướng sau đây:  Các yếu tố kinh tế liên quan đến biện pháp thi công, quy trình sản xuất cung cấp dịch vụ;  Giải pháp kinh tế áp dụng lợi đặc biệt nhà thầu dẫn đến lợi giá cả;  Nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ, nhân cung cấp cho gói thầu, phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật;  Trường hợp thỏa mãn điều kiện quy định Điểm a, b c Khoản hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhà thầu chấp nhận trúng thầu Trường hợp để đề phịng rủi ro, Chủ đầu tư quy định giá trị bảo đảm thực hợp đồng lớn 10% không 30% giá trúng thầu phải người có thẩm quyền chấp thuận văn Nhà thầu nhận trợ cấp tổ chức, cá nhân dẫn đến cạnh tranh khơng bình đẳng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhà thầu bị loại Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu hồ sơ mời thầu, phần sai khác khối lượng công việc theo biện pháp thi công nêu hồ sơ mời thầu khối lượng công việc theo biện pháp thi công nhà thầu đề xuất không bị hiệu chỉnh sai lệch theo quy định Điều 17 Nghị định Phần sai khác khơng bị tính sai lệch thiếu Trường hợp nhà thầu thực gói thầu vi phạm hợp đồng, khơng cịn lực để tiếp tục thực hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu gói thầu Chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng cơng việc chưa thực áp dụng hình thức định thầu hình thức lựa chọn nhà thầu khác sở bảo đảm chất lượng, tiến độ gói thầu Giá trị phần khối lượng cơng việc chưa thực giao cho nhà thầu tính giá trị ghi hợp đồng trừ giá trị phần khối lượng công việc thực trước Trường hợp áp dụng hình thức định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu định có lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực phần cơng việc cịn lại gói thầu Trường hợp việc thực hợp đồng chậm tiến độ khơng lỗi nhà thầu khơng phép chấm dứt hợp đồng để thay nhà thầu khác Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay nhà thầu mới, vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, Chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Báo đấu thầu; thông báo phải nêu rõ lý nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu định trường hợp áp dụng hình thức định thầu Trường hợp nhà thầu trình tham dự thầu bị sáp nhập chia tách xem xét, định việc cho phép nhà thầu bị sáp nhập chia tách tiếp tục tham gia đấu thầu Trường hợp thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu không đáp ứng điều kiện lực kỹ thuật, tài quy định Khoản Điều 64 Luật Đấu thầu mời nhà thầu xếp hạng vào thương thảo hợp đồng Trong trường hợp này, nhà thầu mời vào thương thảo hợp đồng phải khôi phục lại hiệu lực hồ sơ dự thầu bảo đảm dự thầu trường hợp hồ sơ dự thầu hết hiệu lực bảo đảm dự thầu nhà thầu hoàn trả giải tỏa Trường hợp sau đánh giá, có nhiều nhà thầu đánh giá tốt nhất, ngang xử lý sau:  Trao thầu cho nhà thầu có điểm kỹ thuật cao trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất;  Trao thầu cho nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu thấp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá phương pháp kết hợp kỹ thuật giá Ngoài trường hợp nêu Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 Điều này, phát sinh tình Chủ đầu tư xem xét, định sở bảo đảm mục tiêu đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế CHƯƠNG V: GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRANH CHẤP TRONG ĐẤU THẦU Quy trình giải kiến nghị (Điều 92 Luật Đấu thầu số 43/2013) Quy trình giải kiến nghị vấn đề trình lựa chọn nhà thầu sau:  Nhà thầu gửi văn kiến nghị đến Chủ đầu tư dự án; Bên mời thầu mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ xảy việc đến trước có thơng báo kết lựa chọn nhà thầu;  Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải có văn giải kiến nghị gửi đến nhà thầu thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà thầu;  Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu văn giải kiến nghị nhà thầu không đồng ý với kết giải kiến nghị nhà thầu có quyền gửi văn kiến nghị đến người có thẩm quyền thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời ngày nhận văn giải kiến nghị Chủ đầu tư, Bên mời thầu;  Người có thẩm quyền phải có văn giải kiến nghị gửi đến nhà thầu thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà thầu Quy trình giải kiến nghị kết lựa chọn nhà thầu sau:  Nhà thầu gửi văn kiến nghị đến Chủ đầu tư dự án; Bên mời thầu mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thơng báo kết lựa chọn nhà thầu;  Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải có văn giải kiến nghị gửi nhà thầu thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà thầu;  Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu văn trả lời nhà thầu khơng đồng ý với kết giải kiến nghị nhà thầu có quyền gửi văn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền Hội đồng tư vấn giải kiến nghị thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời ngày nhận văn giải kiến nghị Chủ đầu tư, Bên mời thầu Hội đồng tư vấn giải kiến nghị cấp trung ương Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư thành lập; cấp bộ, quan ngang Bộ trưởng, thứ trưởng quan ngang thành lập; cấp địa phương người đứng đầu quan quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu địa phương thành lập;  Khi nhận văn kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải kiến nghị có quyền yêu cầu nhà thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu quan liên quan cung cấp thơng tin để xem xét có văn báo cáo người có thẩm quyền phương án, nội dung trả lời kiến nghị thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà thầu;  Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải kiến nghị văn kiến nghị nhà thầu đề nghị người có thẩm quyền xem xét tạm dừng thầu Nếu chấp thuận, thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn Hội đồng tư vấn giải kiến nghị, người có thẩm quyền có văn thông báo tạm dừng thầu Văn tạm dừng thầu phải gửi đến Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày văn thông báo tạm dừng thầu Thời gian tạm dừng thầu tính từ ngày Chủ đầu tư, Bên mời thầu nhận thông báo tạm dừng đến người có thẩm quyền ban hành văn giải kiến nghị;  Người có thẩm quyền ban hành định giải kiến nghị kết lựa chọn nhà thầu thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ý kiến văn Hội đồng tư vấn giải kiến nghị Quy trình giải kiến nghị vấn đề trình lựa chọn nhà đầu tư sau:  Nhà đầu tư gửi văn kiến nghị đến Bên mời thầu từ xảy việc đến trước có thông báo kết lựa chọn nhà đầu tư;  Bên mời thầu phải có văn giải kiến nghị gửi đến nhà đầu tư thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà đầu tư;  Trường hợp Bên mời thầu khơng có văn giải kiến nghị nhà đầu tư không đồng ý với kết giải kiến nghị nhà đầu tư có quyền gửi văn kiến nghị đến người có thẩm quyền thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời ngày nhận văn giải kiến nghị Bên mời thầu;  Người có thẩm quyền phải có văn giải kiến nghị gửi đến nhà đầu tư thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà đầu tư Quy trình giải kiến nghị kết lựa chọn nhà đầu tư sau:  Nhà đầu tư gửi văn kiến nghị đến Bên mời thầu thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thơng báo kết lựa chọn nhà đầu tư;  Bên mời thầu phải có văn giải kiến nghị gửi đến nhà đầu tư thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà đầu tư;  Trường hợp Bên mời thầu khơng có văn trả lời nhà đầu tư không đồng ý với kết giải kiến nghị nhà đầu tư có quyền gửi văn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền Hội đồng tư vấn giải kiến nghị thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời ngày nhận văn giải kiến nghị Bên mời thầu;  Khi nhận văn kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải kiến nghị có quyền yêu cầu nhà đầu tư, Bên mời thầu quan liên quan cung cấp thơng tin để xem xét có văn báo cáo người có thẩm quyền phương án, nội dung trả lời kiến nghị thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà đầu tư;  Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải kiến nghị văn kiến nghị nhà đầu tư đề nghị người có thẩm quyền xem xét tạm dừng thầu Nếu chấp thuận, thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận văn Hội đồng tư vấn giải kiến nghị, người có thẩm quyền có văn thông báo tạm dừng thầu Văn tạm dừng thầu phải gửi đến Bên mời thầu, nhà đầu tư thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn thông báo tạm dừng thầu Thời gian tạm dừng thầu tính từ ngày Bên mời thầu nhận thông báo tạm dừng đến người có thẩm quyền ban hành văn giải kiến nghị; Người có thẩm quyền ban hành định giải kiến nghị kết lựa chọn nhà đầu tư thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ý kiến văn Hội đồng tư vấn giải kiến nghị Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư gửi văn kiến nghị trực tiếp đến người có thẩm quyền mà khơng tn thủ theo quy trình giải kiến nghị quy định Điều văn kiến nghị khơng xem xét, giải Chính phủ quy định chi tiết Điều MỤC LỤC Phụ lục Phần I: Thuyết minh Chương I: Đấu thầu Đấu thầu gì? Đặc điểm Đấu thầu Các khái niệm dùng Đấu thầu Các hình thức Đấu thầu 11 Các phương thức Đấu thầu 16 Chương II: Những quy định chung Đấu thầu 18 Phạm vi điều chỉnh 18 Đối tượng áp dụng 19 Nguyên tắc Đấu thầu xây dựng 20 Tư cách hợp lệ Nhà thầu, Nhà đầu tư 20 Bảo đảm cạnh tranh hoạt động Đấu thầu 21 Các hành vi cấm Đấu thầu 24 Chương III: Quyền nghĩa vụ bên Đấu thầu 27 Trách nhiệm người có thẩm quyền 27 Trách nhiệm Chủ đầu tư 29 Trách nhiệm Bên mời thầu 30 Trách nhiệm Tổ chuyên gia 32 Trách nhiệm Nhà thầu, Nhà đầu tư 33 Trách nhiệm Tổ thẩm định 34 Trách nhiệm Bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Trách nhiệm Nhà thầu, Nhà đầu tư 34 tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 35 Chương IV: Quản lý Đấu thầu 37 Trách nhiệm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 37 Trách nhiệm Bộ Kế hoạch Đầu tư 37 Xử lý tình 38 Chương V: Giải kiến nghị tranh chấp Đấu thầu 44 Quy trình giải kiến nghị 44 ... kinh tế Đấu thầu qua mạng đấu thầu thực thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Đấu thầu quốc tế đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư nước, nước tham dự thầu Đấu thầu nước đấu thầu mà... Thuyết minh Chương I: Đấu thầu Đấu thầu gì? Đặc điểm Đấu thầu Các khái niệm dùng Đấu thầu Các hình thức Đấu thầu 11 Các phương thức Đấu thầu 16 Chương II: Những quy định chung Đấu thầu 18 Phạm vi... chọn nhà thầu đáp ứng tốt yêu cầu Với hình thức đấu thầu nguy xảy thơng thầu có khả giảm bớt Đấu thầu hạn chế Đấu thầu hạn chế hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời số nhà thầu định dự thầu Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu thầu trong xây dựng (hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu), Đấu thầu trong xây dựng (hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu)

Từ khóa liên quan