0

NỘI DUNG học INVENTOR

13 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:32

NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG học INVENTOR NỘI DUNG HỌC INVENTOR TỔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌC • Mơi trường vẽ chi tiết (Part) • • Thiết kế khối • • Lắp ráp • • Phương pháp xây dựng giấy in Thiết kế (Sheet Metal) • Mơi trường lắp ráp (Assembly) Đường ống (Weldment) • Mơi trường xuất chiếu vẽ (Drawing) Phương pháp xuất chiếu - Đo kích thước – Bẳng kê (Part list) • Mơi trường mô (Presentation) Môi trường vẽ chi tiết (Part) Chi tiết dạng khối Chi tiết dạng Quản lý Projects Môi trường vẽ chi tiết 2D (Part) Các lệnh vẽ đường nét Bo cạnh vát cạnh Các lệnh Hiệu 2D chỉnh Các lệnh 2D chép Ràng buộc – đo Viết chữ Vẽ điểm In chép nét kích thước Add Môi trường vẽ chi tiết KHỐI (Part) Khắc chữ, tạo rãnh chạy Dựng – cắt khối nối Dựng – cắt khối theo theo Tạo lỗ chuẩn Tạo ren nhiều mặt đường dẫn Làm gân chi tiết Các lệnh chép khối Dựng – cắt khối theo Làm mỏng khối phương thẳng đứng Bo cạnh Xây dựng mặt phẳng làm việc Dựng – cắt khối theo phương xoay tròn Xây dựng lị xo – cánh vít Mơi trường vẽ chi tiết TẤM (Sheet Metal) Dựng Cắt Trải Gập Các lệnh xử lý cạnh Định dạnh Trải Môi trường lắp ráp (Assembly) Láp ráp đường ống Láp ráp chi tiết Môi trường lắp ráp chi tiết (Assembly) Lấy tạo chi tiết Xây dựng lắp ráp Sao chép chi tiết Môi trường lắp ráp ống (Assembly) Lấy ống Hiệu chỉnh ống Môi trường xuất chiếu vẽ (Drawing) Lấy chi tiết Hướng chiếu trích chiếu Hướng chiếu cắt Tạo thêm hướng chiếu Xây dựng hướng chiếu cạnh Cắt giảm trục Môi trường xuất chiếu vẽ (Drawing) Đo kích thước Ghi Gọi thông tin Lỗ Ghi dung sai Tạo bảng kê Quản lý đường nét Môi trường mô (Presentation) Tạo phim Chụp hình Xây dựng quy trình tháo lắp Quản lý phim Một số sản phẩm sau khóa học ... Gọi thơng tin Lỗ Ghi dung sai Tạo bảng kê Quản lý đường nét Môi trường mơ (Presentation) Tạo phim Chụp hình Xây dựng quy trình tháo lắp Quản lý phim Một số sản phẩm sau khóa học ...TỔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌC • Mơi trường vẽ chi tiết (Part) • • Thiết kế khối • • Lắp ráp • • Phương pháp xây dựng giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG học INVENTOR, NỘI DUNG học INVENTOR