0

chuyên đề bồi dưỡng HSG quang học 7

26 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:09

Trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí thì một phần không thể thiếu đó chính là quang học lớp 7. Chuyên đề trên đây là tổng hợp tất cả các dạng bài trong quang học vật lí 7 bao gồm: sự truyền ánh sáng, bài tập gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu lồi. Rất hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh đang ôn luyện đội tuyển hay ôn thi vào các trường chuyên, lớp chọn. Chúc thành công CHỦ ĐỀ 6: QUANG HỌC A TÓM TẮT LÝ THUYẾT I NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng – Vật sáng - Ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta - Ta nhìn thấy vật có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta - Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào Sự truyền ánh sáng - Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong mơi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng - Đường truyền tia sáng biểu diễn đường thẳng có hướng gọi tia sáng (Hình vẽ 1.1) - Chùm sáng: Gồm nhiều tia sáng hợp thành Hình 1.1 Ba loại chùm sáng: + Chùm sáng song song ( Hình vẽ 1.2a) + Chùm sáng hội tụ ( Hình vẽ 1.2b) + Chùm sáng phân kì ( Hình vẽ 1.2c) Hình 1.2a Hình 1.2b Hình 1.2c Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng a) Bóng tối nằm phía sau vật cản khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới b) Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng truyền tới c) Nhật thực toàn phần (hay phần) quan sát chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) mặt trăng mặt đất d) Nguyệt thực xảy mặt trăng bị trái đất che khuất không mặt trời chiếu sáng II GƯƠNG PHẲNG – ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Gương phẳng - Gương phẳng phần mặt phẳng, nhẵn bóng soi ảnh vật - Hình ảnh cuả vật soi gương gọi ảnh vật tạo gương Sự phản xạ ánh sáng gương phẳng - Khi tia sáng truyền tới gương bị hắt lại theo hướng xác định Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng - Tia sáng truyền tới gương gọi tia tới - Tia sáng bị gương hắt lại gọi tia phản xạ Định luật phản xạ ánh sáng - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến với gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới (i’ = i) S N R I Hình 2.1 Ảnh vật qua gương phẳng - Đặc điểm ảnh: + Ảnh vật ảnh ảo + Ảnh có kích thước to vật + Ảnh vật đối xứng qua gương Vật đặt trước gương, ảnh sau gương + Ảnh chiều vật vật đặt song song với gương - Cách vẽ ảnh vật qua gương + Chọn từ đến điểm vật (thường chọn điểm đầu điểm cuối) + Tìm điểm đối xứng điểm chọn vật qua gương + Kẻ tia tới bất kì, tia phản cạ xem xuất phát từ ảnh điểm + Xác định vị trí độ lớn ảnh qua gương III GƯƠNG CẦU LỒI – GƯƠNG CẦU LÕM Gương cầu lồi: - Gương có mặt phản xạ mặt phần mặt cầu gọi gương cầu lồi - Ảnh vật tạo gương cầu lồi ảnh ảo, không hứng chắn, ln nhỏ vật -Vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước Gương cầu lõm: - Gương có mặt phản xạ mặt phần mặt cầu gọi gương cầu lõm - Ảnh vật tạo gương cầu lõm ảnh ảo, không hứng chắn, lớn vật - Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào điểm ngược lại, biến đổi chùm tia tới phân kì thích hợp thành chùm tia phản xạ song song * Mở rộng : + Đối với gương cầu nói chung, người ta đưa qui ước sau: - Đường thẳng nối tâm C gương với đỉnh O gương gọi trục - Đường nối từ tâm C tới điểm tới gọi pháp tuyến - Điểm F (trung điểm đoạn OC) gọi tiêu điểm gương + Dựa vào kết thực nghiệm người ta rút kết luận sau tia tới tia phản xạ: - Tia tới song song với trục cho tia phản xạ qua (hoặc có đường kéo dài qua) tiêu điểm F gương - Tia tới qua (hoặc có đường kéo dài qua) tiêu điểm F cho tia phản xạ song song với trục - Tia tới qua tâm C gương cho tia phản xạ bật ngược trở lại B CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: toán vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng Phương pháp giải: - Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng - Sử dụng kiến thức hình học để giải: + Vận dụng kiến thức tam giác đồng dạng, tính chất tỷ lệ thức + Định lý Ta – lét tỉ số đoạn thẳng + Công thức tính diện tích chu vi hình - Chú ý: Thị trường gương phẳng khoảng không gian trước gương chứa vật mà ảnh nhìn thấy qua gương Cách định thị trường: + Lấy điểm đối xứng mắt O qua gương phẳng O’ + Nối O’ với mép gương ta hình chóp ( hay hình nón) + Vùng khơng gian trước gương giới hạn hình chóp ( hay hình nón) vừa vẽ thị trường O O’ (Định lý Talet thuận phát biểu sau: Nếu có đường thẳng cắt hai cạnh tam giác song song với cạnh cịn lại định hai cạnh đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ Định lý Talet đảo phát biểu sau: Nếu đường thẳng cắt hai cạnh tam giác định hai cạnh đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ đường thẳng song song với cạnh cịn lại tam giác Lưu ý: Định lý cho trường hợp đường thẳng cắt phần kéo dài hai cạnh tam giác.) Bi mu: Bài Một điểm sáng cách ảnh khoảng SH = 1m trung điểm M SH ngời ta đặt bìa hình tròn vuông góc với SH a) Tìm bán kính vùng tối bán kính bìa R = 10 cm b) Thay điểm sáng S nguồn sáng hình cầu có bán kính r = 2cm Tìm bán kính vungd tối vùng nửa tối Tóm tắt P SH = 1m = 100cm I IM = R = 10 cm r = 2cm S M H a) B¸n kÝnh vïng tèi HP = ? b) B¸n kÝnh vïng tèi HP =?; B¸n kÝnh vïng nưa tèi PO = ? Q a) Bán kính vùng tối tờng PH IM PH IM 10  � PH  SH  100 SM 50  SIM � SPH � SM SH =20 cm Ta cã: PH’ = AA’ () AA’ = SA’ – SA = MI – SA = R – r = 10 – = cm A' � PH = PH’ + HH’= PH’ + MI= 8+10= 18 cm A T¬ng tù ta cã: A’B = HO= AA’ + AB = AA’ S B +2r = 8+4 = 12 cm VËy PO = HO –HP = 12-8 = cm Vùng nửa tối hình vành khăn cã bỊ réng lµ cm O P I M H' H Q O' Bài Một điểm sáng cách ảnh khoảng D = 4.5m Đặt cầu chắn sáng tâm O, bán kính r = 0,3 m S cho SO vuông góc với OS =d a) Tìm bán kính R vùng tối d = 0,5m d=4m b) Tính d để R = 1,5m Giải a) Ta cã SAH : SIO � AH IO  SA SI H 2 R mµ SI  d  r Định lý Pitago cho SOI I R r D.r r D  R S d A 2 2 O D d  r d  r nªn ta cã hay R = thay sè ta cã: Khi d= 0,5m bán kính vùng tối R=3.38m H' Khi d= 4m bán kính vùng tối R=0.34m D.r R d r ta cã: b) Tõ biÓu thøc D r D R  2 � R (d  r )  D r � R d  D r  R r � R d  r ( D  R ) � d  r  ( ) d r R Th ay sè ta cã ®Ĩ R = 1,5m d = 0.95m Bài Một điểm sáng đặt cách 2m Giữa điểm sáng ngời ta đặt đĩa chắn sáng hình tròn cho đĩa song song với điểm sáng mằn trục đĩa a) Tìm đờng kính bóng đen biết đờng kính đĩa d =20 cm đĩa cách điểm sáng 50 cm b) Cần di chuyển đĩa theo phơng vuông góc với khoảng theo chiều để đờng kính đĩa giảm nửa c) Biết đĩa di chuyển với vận tốc v = 2m/s tìm tèc ®é thay ®ỉi ®êng kÝnh cđa bãng ®en d) Giữ nguyên vị trí đĩa nh câu b) thay điểm sáng vật sáng hình cầu đờng kính d1 =8cm Tìm vị trí đặt vật sáng để đờng kính bóng đen nh câu a) Tìm diƯn tÝch cđa vïng nưa tèi xung quanh bãng ®en HD a); b) Nh câu a,b Kết Đờng kính bóng đen là: 80 cm Cần di chuyển đĩa chắn sáng khoảng 50 cm c) Tìm vận tốc thay đổi bóng đen: P Do ®Üa di chun víi vËn tèc v = 2m/s đợc quảng đờng MM1 = P1 0.5 m nên gian t= I1 I s 0.25s S M1 M v T Tõ ®ã ta cã tốc độ thay đổi bóng K K1 đen Q1 PQ  PQ 80  40 1 v'    160cm / s  1.6m / s t 0.25 Q d) Gọi O tâm, MN đờng kính vật sáng hình cầu, P giao MA vµ NB’ Ta cã A' PI AB 20 A1 PA1 B1 : PA ' B ' �  1   M PI ' A ' B ' 80 I' P I1 � PI1  PI '  PI1  II ' O K N B1 I I ' 100 B' � 3PI1  I1I ' � PI1   cm 3 Ta l¹i cã: PO MN B2 PMN : PA1 B1 �    PI1 A1B1 20 2 100 40  cm � PO  PI1 � PO  5 3 100 40 60    20cm 3 mµ OI1 = PI1 PO = Vậy cần đặt đĩa chắn sáng cách tâm vật sáng hình cầu 20 cm *) Gọi K giao điểm NA2 MB2 KO MN 2 2 KMN : KA1B1 �    � KO  KI1  (OI1  OK )  OI1  OK KI1 A1B1 20 5 5 Ta cã A2 40 100 � OI1  OK � OK  OI1  cm � KI1  OK  cm 5 7 Mặt khác ta có: 100  100 KI1 A1 B1 KI ' KI1  I1 I ' KA1 B1 : KA2 B2 �  � A2 B2  A1B1  A1B1  20  160cm 100 KI ' A2 B2 KI1 KI1 VËy diƯn tÝch vïng nưa tèi lµ A B2 A ' B '2  3.14  2   ( A2 B22  A ' B '2 ) (1602  802 )  15.72cm2 4 4 S= = Bài Một ngời có độ cao h ®øng díi bãng ®Ìn treo ë ®é cao H (H>h) NÕu ngêi ®ã ®i ®Ịu víi vËn tèc v HÃy xác định chuyển động bóng đỉnh đầu in mặt đất Các tia sáng phát từ bóng đèn bị S ngời chặn lại tạo khoảng tối đất bóng ngời Trong kho¶ng thíi gian t, ngêi di H chun mét quảng đờng S = BB = A A' v.t Khi bóng đỉnh đầu di chuyển đoạn đờng S’ = BB” h A' B ' B"B ' B " A ' B ' : B " SB �  SB B"B Ta cã: B B' B" A' B ' h B " B '  B " B x � SB = H h H x � x vt H h Mặt khác ta lại có: BB= BB’+B’B” � x= vt+ H x vH v'   t H h VËy vËn tèc cđa bãng cđa ®Ønh đầu Bài Một điểm sáng S cách tờng khoảng ST = d Tại vị trí M ST cách M d khoảng SM = ngời ta đặt bìa hình tròn vuông góc với ST có bán kính R có tâm trùng với M a Tìm bán kính bóng đen tờng b Cần di chuyển bìa theo phơng vuông góc với đoạn ? Theo chiều để bán kính vùng tối giảm nửa Tìm tốc độ thay đổi bán kính bóng đen biết bìa di chuyển đèu với vận tốc v c Vị trí bìa nh câu b) thay điếm sáng S nguồn sáng hình cầu có bán kính r - Tìm diện tích bóng đen tờng - Tìm diện tích bóng nửa tối tờng Bài giải Giáo viên phân tích yêu cầu häc P sinh vÏ h×nh I1 I S M K M1 K1 P1 T Q1 Q a) B¸n kÝnh vïng tối tờng PT SIM SPT tam giác vuông đồng dạng nên ST d PT  IM  R  R IM SM SM  d � PT ST � b) Từ hình vẽ ta thấy để bán kính vùng tối giảm xuống ta phải di chuyển bìa phía tờng Gọi P1T bán kính bóng đen lúc nµy P1T = PT = 2R  SIM vµ SPT tam giác vuông đồng dạng nên I1M SM IM R  � SM  1 ST  d  d ST PT 2R � PT 1 1 d d d 4 VËy cÇn di chun tÊm bìa phía tờng đoạn M1M = SM1 - SM = d Khi tÊm b×a di chun với vận tốc v đợc quÃng đờng M1M = th× mÊt thêi gian M 1M d  4v t= v Cịng kho¶ng thêi gian bán kính vùng tối thay đổi đoạn lµ PP1 = PT – P1T = 4R – 2R = 2R P1 P R 8.R.v   d t d 4v Vậy tốc độ thay đổi bán kính vùng tối v = c) Thay điểm sáng S nguồn sáng hình cầu P' P C B S I D M T o A K Q Q' Gọi AB đờng kính nguồn sáng, O tâm nguồn sáng Theo kết câu b) M trung điểm ST Bán kính vùng tối PT, ta cã BIC  PID (g.c.g) � PD = BC Mà ta lại có BC = OC OB = MI – OB = R-r PT = PD + DT = BC + IM = (R-r) + R = 2R r Vậy diện tích vùng tối tờng là: STèi =  (2R – r)2 Vïng nưa tèi lµ diện tích hình vành khăn có bán kính lớn PT, bán kính nhỏ PT Ta có: AIC P ' ID (g.c.g) � P’D = AC = R+r Mµ: P’T = P’D + IM = AC + IM = R+r + R = 2R+r Tõ ®ã ta cã: DiƯn tÝch vïng nưa tèi lµ: SNưa tèi =  (2R + r)2 -  (2R - r)2 = Rr Bài Một đĩa tròn tâm O1 bán kính R1 = 20cm, phát sáng đợc đặt song song với ảnh cách ảnh khoảng D = 120 cm Một đĩa tròn khác tâm O bán kính R2 = 12 cm chắn sáng cúng đợc đặt song song với ảnh đờng nối tâm O1O2 vuông góc với ảnh a) Tìm vị trí đặt O2 để vùng tối có ®êng kÝnh R = cm Khi ®ã b¸n kÝnh R đờng tròn giới hạn bóng nửa tối mànlà bao nhiêu? b) Từ vị trí O2 đợc xác định câu a), cần di chuyển đĩa chắn sáng nh để vừa vặn không vùng tối P A1 A2 A O1 K O2 O H B B2 B1 Q a) Tõ hình vẽ ta có: Oa bán kính vùng tối màn, OA = R = cm - OP bán kính đờng tròn giới hạn cïng cđa vung nưa tèi OP =R’ HO AO HO R R HO Ta cã: HAO : HA1O1 � HO1 = A1O1 � HO  OO1 = R1 � HO  D = R1 HO R RD   � HO.R1  HO.R  RD � HO.( R1  R )  RD � HO  R1  R � HO  D R1 4.120 480   30 Thay sè ta cã HO = 20  16 cm HO1 =120+30=150 cm Mặt khác: HO2 A2O2 A2O2 R2 150 12 150 HO1 Ta cã: HA2 O2 : HA1O1 � HO1 = A1O1 � HO2 = A1O1 = R1 = 20 = 90 cm Vậy đĩa chắn sáng phải đặt cách đĩa phát sáng khoảng O 1O2 = HO1 HO=9030=60 cm vùng tối có bán kính cm Tính R: KO1 A1O1 KO1 R1 Ta cã: KA1O1 : KB2O2 � KO2 = A2O2 � O1O2  KO1 = R2 KO1 R1 R O O � KO1.R2  KO1.R1  RD � KO1.( R1  R2 )  R1.O1O2 � KO1  1 R1  R2 � O1O2  KO1 - R2 =0 20.60 1200   32 Thay sè ta cã KO1 = 20  12 cm � KO1 = 37.5 cm Mặt khác: KO1 ( D KO1 ).R1 KO1 A1O1 R1  KO1 Ta cã: HA1O1 : KQO � KO QO � D  KO1 = R ' � R’= thay sè ta cã: (120  37.5).20 37.5 R’ = = 44 cm A1 Tõ h×nh vÏ ta có để nàm hình vừa vặn A2 không bóng tối phải di chuyển đĩa chắn sáng phía O1 đoạn O2O2 O2' O A2O2' O' O2  O O1 A2O2' O : A1O1O O O A1O1 Ta cã : nªn � O2' O  O1O B2 A2O2' R  D A1O1 R1 B1 12  72 20 Thay sè ta cã: cm Mà O1O2 = OO1-OO2 = 120-72 = 48 cm nên O2O’2 = O1O2 – O1O’2 = 60-48 = 12 cm Vậy phải di chuyển đĩa chắn sáng đoạn 12 cm vừa vặn không vùng tèi O2' O  120 Dạng 2: toán vẽ với gương phẳng Phương pháp giải: + Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến với gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới (i’ = i) + Dựa vào tính chất ảnh vạt qua gương phẳng: - Ảnh vật đối xứng qua gương Vật trước gương ảnh sau gương - Tia phản xạ có đường kéo dài qua ảnh S S N S’ I i i’ S’ I J Bài tập ví dụ 1: Một tia sáng Mặt trời chiếu nghiêng góc 350 so với mặt bàn nằm ngang Cần đặt gương phẳng để đổi phương tia sáng thành phương nằm ngang? Hướng dẫn: + Phương tia tới tạo với mặt ngang góc 350 Sau phản xạ gương có phương ngang, nghĩa tia phản xạ nằm ngang => góc tạo tia phản xạ tia tới i+ i’ = 350 + Vì tia pháp tuyến ln vương góc với mặt gương ta cần đặt gương cho mặt phản xạ hướng phía có tia sáng tới vng góc với đường phân giác góc tiaαtới tia phản xạ hình vẽ + Góc mặt gương phương ngang là: α = 350/2 +900 =107.50 + Vậy cần đặt gương hướng phía tia sáng tới tạo với mặt ngang góc α = 350 Bài tập ví dụ 2: Cho điểm sáng S nằm trước gương phẳng (G), M điểm cho trước a, Hãy nêu cách vẽ tia sáng từ S chiếu tới gương, phản xạ qua M b, Có tia sáng từ S qua M? Hướng dẫn: Cách 1:Vì tia tới xuất phát từ S, nên tia phản xạ có đường kéo dài qua ảnh ảo S’ S qua gương Mặt khác, theo yêu cầu đề bài, tia phản xạ phải qua M Do đó, Tia phản xạ vùa qua S, vừa qua M nên ta có cách vẽ sau: + Lấy S’ đối xứng với S qua gương + Nỗi S’ với M cắt gương I, I điểm tới + Nối S với I SI tia tới, IM tia phản xạ Cách 2: Muốn tia phản xạ qua M tia tới gương phải qua M’ ảnh M qua gương Mặt khác tia tới xuất phát từ S nên ta có cách dựng sau: + Dựng ảnh M’ M qua gương + Nối M’ với S cắt gương I SI tia tới, IM tia phản xạ b, Có tia sáng từ S tới M: + Tia 1: Tia truyền trực tiếp từ S tới M + Tia 2: Tia xuất phát từ S chiếu tơi gương sau phản xạ qua M Thí dụ 1: Cho gương phẳng M N có hợp với góc  có mặt phản xạ hướng vào A, B hai điểm nằm khoảng gương Hãy trình bày cách vẽ đường tia sáng từ A phản xạ gương M, N truyền đến B trường hợp sau: a)  góc nhọn b)  góc tù c) Nêu điều kiện để phép vẽ thực Giải a,b) Gọi A’ ảnh A qua M, B’ ảnh B qua N (M) A’ (M) A I A A’ B B I O J (N) B’ O J (N) B’ Tia phản xạ từ I qua (M) phải có đường kéo dài qua A’ Để tia phản xạ qua (N) J qua điểm B tia tới J phải có đường kéo dài qua B’ Từ hai trường hợp ta A’ có cách vẽ sau: - Dựng ảnh A’ A qua (M) (A’ đối xứng A qua (M) - Dựng ảnh B’ B qua (N) I A (B’ đối xứng B qua (N) B - Nối A’B’ cắt (M) (N) I J O - Tia A IJB tia cần vẽ J c) Đối với hai điểm A, B cho trước Bài toán vẽ A’B’ cắt hai gương (M) (N) (Chú ý: Đối với tốn dạng ta cịn có cách vẽ khác là: A’’ - Dựng ảnh A’ A qua (M) - Dựng ảnh A’’ A’ qua (N) - Nối A’’B cắt (N) J - Nối JA’ cắt (M) I - Tia AIJB tia cần vẽ Thí dụ 2: Hai gương phẳng (M) (N) đặt song song quay mặt phản xạ vào cách khoảng AB = d Trên đoạn thẳng AB có đặt điểm sáng S cách gương (M) đoạn SA = a Xét điểm O nằm đường thẳng qua S vuông góc với AB có khoảng cách OS = h a) Vẽ đường tia sáng xuất phát từ S phản xạ gương (N) I truyền qua O O ’ C b) Vẽ đường tia sáng xuất phát từ S phản xạ gương (N) H, gương (M) K truyền qua O c) Tính khoảng cách từ I, K, H tới AB (M ) A a) Vẽ đường tia SIO K Giải - Vì tia phản xạ từ IO phải có đường kéo dài qua S’ (là ảnh S qua (N) O S - Cách vẽ: Lấy S’ đối xứng với S qua (N) Nối S’O’ cắt (N) I Tia SIO tia sáng (N) I H S ’ b) Vẽ đường tia sáng SHKO B cần vẽ - Đối với gương (N) tia phản xạ HK phải có đường kéo dài qua ảnh S’ S qua (N) A - Tia tới G4 I2I3 cho tia phản xạ I3A có đường kéo dài qua A6 (là ảnh A4 qua G4) - Mặt khác để tia phản xạ I3A qua điểm A tia tới I2I3 phải có đường kéo dài qua A3 (là ảnh A qua G4) - Muốn tia I2I3 có đường kéo dài qua A3 tia tới gương G3 I1I2 phải có đường kéo dài qua A5 (là ảnh A3 qua G3) - Cách vẽ: Lấy A2 đối xứng với A qua G2; A3 đối xứng với A qua G Lấy A4 đối xứng với A2 qua G3; A6 Đối xứng với A4 qua G4 Lấy A5 đối xứng với A3 qua G3 Nối A2A5 cắt G2 G3 I1, I2 Nối A3A4 cắt G3 G4 I2, I3, tia AI1I2I3A tia cần vẽ b) Do tính chất đối xứng nên tổng đường tia sáng hai lần đường chéo hình chữ nhật Đường khơng phụ thuộc vào vị trí điểm A G1 Bài tập tự giải: (M) A phát Bài 1: Cho hai gương M, N điểm A, B Hãy vẽ tia sáng xuất từ A phản xạ hai gương đến B hai trường hợp B a) Đến gương M trước b) Đến gương N trước (N) (G1) O Bài 2: Cho hai gương phẳng vng góc với Đặt điểm sáng S điểm M trước gương cho SM // G2 a) Hãy vẽ tia sáng tới G1 cho qua G2 lại qua M Giải thích cách vẽ b) Nếu S hai gương cố định điểm M phải có vị trí để vẽ tia sáng câu a c) Cho SM = a; SA = b, AO = a, vận tốc ánh sáng v Hãy tính thời gian truyền tia sáng từ S -> M theo đường câu a Bài 3: Hai gương phẳng G1; G2 ghép sát hình vẽ,  = 600 Một điểm sáng S đặt (G1) khoảng hai gương cách hai gương, khoảng cách từ S đến giao tuyến hai gương SO = 12 cm a) Vẽ nêu cách vẽ đường tia S sáng tù S phản xạ hai gương quay lại S b) Tìm độ dài đường tia sáng nói trên? O (G2) S M (G2) Bài 4: Vẽ đường tia sáng từ S sau phản xạ tất vách tới B S B Dang 3: Bài toán thị trường gương phẳng Thị trường gương phẳng khoảng không gian trước gương mà đặt vật ta nhìn thấy ảnh qua gương Phương pháp giải: * Cách xác định thị trường gương phẳng: M M’ - Xác định vị trí ảnh M’ cuả mắt M qua gương phẳng Mắt đặt trục gương - Nối M với mép gương => suy thị trường gương (phần không gian hình chóp cụt trước gương) - Vùng khơng gian trước gương giới hạn hình chóp (hay hình nón)vừa vẽ thị trường * Cách kiểm tra điểm A có thuộc thị trường gương hay khơng - Từ hình vẽ hệ thức tam giác đồng dạng ta có: R= (x/d + 1).r - Xét điểm A bất kì, cách mặt phẳng gương đoạn x, cách trục gương đoạn y + Nếu y > (x/d + 1).r =R => A nằm thị trường gương + Nếu y ≤ (x/d + 1).r =R => A nằm thị trường gương Với d khoảng cách từ M tới gương Bài tập 1: Một gương phẳng hình trịn, bán kính r = 5cm Trên trục hình tịn, trước gương, cách gương 0,5 m có mắt quan sát Xác định bán kính R vịng trịn giới hạn thị trường người đó, cách gương 10m sau lưng người Bài tập 2: Một người cao 1,75m đứng đối diện với gương phẳng hình chữ nhật treo thẳng đứng Mắt người cách đỉnh đầu 15cm a) Mép gương cách mặt đất nhiều để người nhìn thấy ảnh chân gương b) Mép gương cách mặt đất để người thấy ảnh cảu đỉnh đầu gương c) Tìm chiều cao tối thiểu gương để người nhìn thấy tồn thể ảnh gương d) Các kết có phụ thuộc vào khoảng cách từ người tới gương khơng? Bài tập 3: cách vẽ tìm vùng khơng gian mà mắt đặt B nhìn thấy ảnh toàn vật sáng AB qua gương G A (G) DẠng 4: số ảnh tạo gương Phương pháp giải: + Tất ảnh nằm đường tròn tâm O bán kính OS + Ảnh gương nằm trước gương vật O gương + Ảnh nằm sau gương (Vùng gạch chéo) ảnh cuối không cho ảnh Ta có hai q trình tạo ảnh: G1 G2 G1 1, S S1 S2 G2 G1 2,S Sa Sb Chú ý: ta dùng cơng thức để giải nhanh sau: + Nếu 3600/ α= k; k nguyên, chẵn; Số ảnh là: N = k – + Nếu 360 / α= k; k nguyên, lẻ; Số ảnh là: N = k α1 ≠ α2 N = k – α1 = α2 + Nếu 360 / α= k; k không nguyên, chẵn; G S G Với n số nhỏ thoả mãn: α1 + n.α > 1800 Với m số nhỏ thoả mãn: α2 + m.α > 1800 Vậy số ảnh N = n + m Trong đó: α góc gương G1và G2 α1 = α2 góc tạo đường vng góc với giao tuyến mặt gương tương ứng G1và G2 Trường hợp tốn tìm số ảnh mà mắt nhìn thấy gương (2 gương đặt song song với nhau), ta nhận ảnh có tia phản xạ tới mắt được, nghĩa đường thẳng nối mắt với ảnh phải cắt gương điểm Bài tập 1: Hai gương phẳng G1và G2 đặt nghiêng với góc α > 1200 Một đĩa sáng S đặt trước gương cách giao tuyến O chúng khoảng R = 10cm Hãy tính số ảnh S qua hệ gương Bài tập 2: Hai gương phẳng (G1) (G2) làm với góc  =500 Một vật sáng nhỏ S đặt góc tạo hai gương, nằm mặt phẳng phân giác hai gương, cho tất ảnh qua gương này? Bài tập 3:Hai gương phẳng AB CD chiều dài l=50cm, đặt đối diện nhau, mặt phản xạ hướng vào nhau, song song với cách B khoảng a Một điểm sáng S nằm hai gương, cách M hai gương, ngang với hai mép AC (như hình vẽ) Mắt người quan sát D đặt điểm M cách hai gương cách S khoảng SM = 59cm trông thấy ảnh S? A S C Bài tập : cho hai gương phẳng đặt vng góc với hướng mặt phản xạ vào nhau.Một điểm sáng S mắt người M đặt mặt phản xạ hai gương mắt người nhìn thấy ảnh S qua hai gương G1 •M • S G2 Dạng 5: Gương quay Phương pháp giải: Khi gương quay góc a quanh trục vng góc mặt phẳng tới tia phản xạ quay góc 2a theo chiều quay gương Bài tốn mẫu: Chiếu tia sáng hẹp SI vào gương phẳng Nếu giữ nguyên tia cho gương quay gốc  quanh trục qua điểm tới vng gốc với tia tới tia phản xạ quay gốc bao nhiêu? Nhận xét: - Cần ý rằng, quay gương quanh trục qua điểm tới vng góc với tia tới, lúc góc quay gương độ tia pháp tuyến quay góc nhiêu độ - Chú ý cách vẽ hình: vị trí gương ban đầu nét liền, vị trí gương sau quay nét đứt - Vận dụng thêm định luật phản xạ ánh sáng ta dễ dàng N' N S giải toán R BÀI GIẢI: Khi cố định tia sáng SI, quay gương góc  tia phản i  xạ quay từ vị trí IR đến vị trí IR’ Góc quay tia phản R' �  xạ góc RIR' I � � � Ta có: RIR'  SIR'-SIR � � Mà : SIR'=2(i+ ) SIR=2i � � � => RIR'  SIR'-SIR  2(i+α)-2i=2α Bài tập tự giải:Chiếu tia sáng hẹp SI vào gương phẳng Nếu giữ nguyên tia SI cho gương quay gốc  quanh trục qua điểm đầu mút O gương góc quay tia phản xạ tính nào? Dạng 6: Tốc độ chuyển động ảnh, gương Phương pháp giải: + Bước 1: Vẽ hình biểu thị trình chuyển động lại gần hay xa + Bước 2: Tìm mối liên hệ quãng đường di chuyển ảnh gương hay ảnh vật + Bước 3: Áp dụng công thức v= s/t để tìm vận tốc Chú ý: + Nếu vật dịch lại gần hay xa gương đoạn L (so với vị trí ban đầu vật) ảnh dịch lại gần hay xa gương đoạn L (so với ảnh ban đầu) => tốc độ dịch chuyển ảnh tốc độ dịch chuyển cảu vật + Khi vật dịch lại gần hay xa đoạn L khoảng cách chúng giảm tăng lượng 2L + Khi gương dịch lại gần hay xa đoạn L (so với vật) ảnh dịch xa hay lại gần đoạn 2L (so với ảnh ban đầu) => tốc độ dịch chuyển ảnh gấp đôi tốc độ dịch chuyển gương Bài tập tự giải: Cho gương phẳng đặt thẳng đứng sàn nhà, mặt hướng vào tường song song với tường Trên sàn nhà, sát chân tường, trước gương có điểm sáng S Khi gương dịch chuyển xa tường với vận tốc v vng góc với tường, cho gương ln vị trí thẳng đứng song song với tường ảnh S’ S dịch chuyển với vận tốc bao nhiêu? GƯƠNG CẦU LỒI – GƯƠNG CẦU LÕM Bài tập 1: Một tia sáng đến gặp gương cầu bị phản xạ trở lại tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Trên hình 3.1 qui ước: O tâm mặt cầu (gọi tâm gương), SI1 SI2 tia tới, Hãy trình bày cách vẽ vẽ tia phản xạ? I1 I2 S Hình 3.1 Hướng dẫn Cách vẽ : Từ tâm O kẻ đường thẳng OI nối dài ta pháp tuyến I1N (tại điểm tới I1) Góc i1 hợp SI1 pháp tuyến I1N gọi góc tới Tia phản xạ I1R1 hợp với pháp tuyến I1N góc i’1 góc i Vì tia SI2 vng góc với mặt gương nên tia phản xạ I 2R2 bật ngược trở lại Tia phản xạ I1R1 I2R2 biểu diễn Hình 3.2 Bài tập 2: R1 N I1 I2 S R2 Vận dụng kiến thức định luật phản xạ ánh sáng, tìm hiểu đặc điểm tia phản xạ tia sáng sau đến gặp gương cầu lồi vẽ tia phản đó: - Tia tới (1) có đường kéo dài qua tâm C gương - Tia tới (2) đến đỉnh O gương - Tia tới (3) song song với trục gương Hướng dẫn (1) xạ (2) C F (3) Hình 3.3 Gọi F trung điểm đoạn OC - Tia tới (1) có đường kéo dài qua tâm C gương cho tia phản xạ bật ngược trở lại, tia phản xạ trùng với tia tới - Tia tới (2) đến đỉnh O gương cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục gương (tức góc phản xạ góc tới nhau) - Tia tới (3) song song với trục gương cho tia phản xạ có đường kéo dài qua tiêu điểm F Trên hình 3.3 đường tia sáng S Bài tập 3: Trên hình 3.4 gương cầu lõm, C tâm phần mặt I cầu, SI tia sáng tới gương Hãy dùng định luật phản xạ ánh sáng trình bày cách vẽ vẽ tiếp tia phản xạ C Hình 3.4 Hướng dẫn Có thể coi phần nhỏ gương cầu điểm tới I gương phẳng Đường nối tâm C điểm tới I pháp tuyến điểm tới, góc SI IC góc tới Vẽ tia phản xạ IR hợp với pháp tuyến IC góc góc tới S I C R Hình 3.5 Bài tập 4: Gương cầu lõm có tác dụng biến chùm tia tới song song thành chùm tia hội tụ (chùm tia phản xạ) Vậy làm ngược lại: Biến chùm tia hội tụ thành chùm tia song song khơng? Hình 3.6 Hướng dẫn I1 C F I2 Gương cầu lõm có tác dụng biến chùm tia song song thành chùm tia hội tụ khơng thể biến chùm tia hội tụ thành chùm tia song song Để tạo chùm tia song song chùm tia tới phải chùm tia phân kì thích hợp hình vẽ Bài tập tự giải 1: Để xác định ảnh điểm sáng qua gương cầu lồi, từ điểm sáng ta vẽ hai tia tới gương cầu xác định hai tia phản xạ tương ứng Nếu hai tia phản xạ có đường kéo dài cắt đâu giao điểm ảnh điểm sáng qua gương cầu Theo cách làm trên, em vẽ ảnh điểm sáng S hình 3.7 S C F H ình 3.7 Bài tập tự giải 2: Để vẽ ảnh điểm sáng qua gương cầu lõm, ta dùng nguyên tắc sau: Từ điểm sáng ta vẽ hai tia tới gương cầu lõm sau xác định hai tia phản xạ chúng Nếu hai tia phản xạ cắt thực giao điểm cắt ảnh thật điểm sáng Nếu hai tia phản xạ khơng cắt thực mà có đường kéo dài chúng cắt nhau, giao điểm cắt ảnh ảo điểm sáng Hãy vẽ ảnh điểm sáng S hình 3.8a 3.8b S S C F C a) F b) Hình 3.8 Bài tập tự giải 3: Để vẽ ảnh vật AB hình mũi tên đặt vng góc với trục gương cầu lõm, ta vẽ ảnh B’của điểm B sau dựng đường vng góc xuống trục để xác định ảnh A’của điểm A.Khi A’B’ ảnh A Sử dụng nguyên tắc vẽ ảnh vật AB cho hình vẽ Có nhận xét kích thước ảnh vật trường hợp này? B A C F Hình 3.9 BẢI TẬP TỔNG HỢP Bài 1: Chiếu tia sáng hẹp vào gương phẳng Nếu cho gương quay góc  quanh trục nằm mặt gương vng góc với tia tới tia phản xạ quay góc bao nhiêu? Theo chiều nào? Giải * Xét gương quay quanh trục O từ vị trí M1 đến vị trí M2 (Góc M1O M1 = ) lúc pháp tuyến quay góc N1KN2 =  (Góc có cạnh tương ứng vng góc) * Xét IPJ có: Góc IJR2 = hay: 2i’ = 2i +    = 2(i’-i) (1) * Xét IJK có hay i’ = i +    = 2(i’-i) (2) Từ (1) (2) ta suy  = 2 Tóm lại: Khi gương quay góc  quanh trục tia phản xạ quay góc 2 theo chiều quay gương Bài 2: Hai gương phẳng M1 , M2 đặt song song có mặt phản xạ quay vào Cách đoạn d Trên đường thẳng song song với hai gương có hai điểm S, O với khoảng cách cho hình vẽ a) Hãy trình bày cách vẽ tia sáng từ S đến gương M1 I, phản xạ đến gương M2 J phản xạ đến O b) Tính khoảng cách từ I đến A từ J đến B Giải a) Chọn S1 đối xứng S qua gương M1 ; Chọn O1 đối xứng O qua gương M2 , nối S1O1 cắt gương M1 I , gương M2 J Nối SIJO ta tia cần vẽ b) S1AI ~  S1BJ   AI = BJ (1) Xét S1AI ~  S1HO1   AI = thau vào (1) ta BJ = Bài 3: Một người cao 1,65m đứng đối diện với gương phẳng hình chữ nhật treo thẳng đứng Mắt người cách đỉnh đầu 15cm a) Mép gương cách mặt đất để người nhìn thấy ảnh chân gương? b) Mép gương cách mặt đất nhiều để người thấy ảnh đỉnh đầu gương? c) Tìm chiều cao tối thiểu gương để người nhìn thấy tồn thể ảnh gương d) Các kết có phụ thuộc vào khỏng cách từ người tới gương khơng? sao? Giải a) Để mắt thấy ảnh chân mép gương cách mặt đất nhiều đoạn IK Xét B’BO có IK đường trung bình nên : IK = b) Để mắt thấy ảnh đỉnh đầu mép gương cách mặt đất đoạn JK Xét O’OA có JH đường trung bình nên : JH = Mặt khác : JK = JH + HK = JH + OB  JK = 0,075 + (1,65 – 0,15) = 1,575m c) Chiều cao tối thiểu gương để thấy toàn ảnh đoạn IJ Ta có : IJ = JK – IK = 1,575 – 0,75 = 0,825m d) Các kết không phụ thuộc vào khoảng cách từ người đến gương kết không phụ thuộc vào khoảng cách Nói cách khác, việc giải toán dù người soi gương vị trí tam giác ta xét phần a, b IK, JK đường trung bình nên phụ thuộc vào chiều cao người Bài 4:Người ta dự định đặt bốn bóng điện trịn bốn góc trần nhà hình vng cạnh 4m quạt trần trần nhà Quạt trần có sải cánh (Khoảng cách từ trục quay đến đầu cánh) 0,8m Biết trần nhà cao 3,2m tính từ mặt sàn Em tính tốn thiết kế cách treo quạt để cho quạt quay Khơng có điểm mặt sàn bị sáng loang lống Giải Để quạt quay, khơng điểm sàn bị sáng loang lống bóng đầu mút quạt in tường tối đa đến chân tường C D Vì nhà hình hộp vng, ta xét trường hơph cho bóng, bóng cịn lại tương tự (Xem hình vẽ bên) Gọi L đường chéo trần nhà : L =  5,7m Khoảng cách từ bóng đèn đến chân tường đối diện : S1D = T điểm treo quạt, O tân quay cánh quạt A, B đầu mút cánh quạt quay Xét S1IS3 ta có : Khoảng cách từ quạt đến điểm treo : OT = IT – OI = 1,6 – 0,45 = 1,15m Vậy quạt phải treo cách trần nhà tối đa 1,15m Bài 5: Ba gương phẳng (G1), (G21), (G3) lắp thành lăng trụ đáy tam giác cân hình vẽ Trên gương (G1) có lỗ nhỏ S Người ta chiếu chùm tia sáng hẹp qua lỗ S vào bên theo phương vng góc với (G1) Tia sáng sau phản xạ gương lại qua lỗ S không bị lệch so với phương tia chiếu vào Hãy xác định góc hợp cặp gương với Giải: Vì sau phản xạ gương, tia phản xạ ló ngồi lỗ S trùng với tia chiếu vào Điều cho thấy mặt phản xạ có trùng tia tới tia ló Điều xảy tia KR tới gương G3 theo hướng vng góc với mặt gương Trên hình vẽ ta thấy : Tại I : = Tại K: Mặt khác = Do KRBC  Trong ABC có  Bài 6:Một chùm tia sáng chiếu lên mặt gương phẳng theo phương nằm ngang, muốn có chùm tia phản xạ chiếu xuống đáy giếng theo phơg thẳng đứng ta cần phải đặt gương nào? Giải: Tia tới SI có phương nằm ngang Tia phản xạ có phương thẳng đứng Do : góc SIâR = 90 I Suy : SIââN=NIâR =45 S Vaäy ta phải đặt gương hợp với phương nằm ngang N góc 45 0, có mặt phản chiếu quay xuống hình vẽ Bài 7:Người ta dự định mắc bóng đèn trịn góc trần nhà hình vng, cạnh m quạt trần trần nhà, quạt trần có sải cánh 0,8 m ( khoảng cách từ trục đến đầu cánh), biết trần nhà cao 3,2 m tính từ mặt sàn Hãy tính tốn thiết kế cách treo quạt trần để quạt quay, khơng có điểm mặt sàn loang loáng Bài giải Để quạt quay, khơng điểm sàn sáng loang lống bóng đầu mút cánh quạt in tường tối đa đến chân tường C,D nhà hình hộp vng, ta xét trường hợp cho bóng, cịn lại tương tự L Gọi L đường chéo trần nhà S T S3 L = = 5,7 m R B A Khoảng cách từ bóng đèn đến góc chân O H tường đối diện: I 2 2 S1D = H  L = (3,2)  (4 2) =6,5 m T điểm treo quạt, O tâm quay quạt C A,B đầu mút cánh quạt quay Xét  S1IS3 ta có AB OI AB   OI  IT  S1 S IT S1 S H 3,2 2.0,8  0,45m L 5,7 R Khoảng cách từ quạt đến điểm treo: OT = IT – OI = 1,6 – 0,45 = 1,15 m Vậy quạt phải treo cách trần nhà tối đa 1,15 m D Bài 8: Hai gương phẳng AB CD đặt song song đối diện cách a=10 cm Điểm sáng S đặt cách hai gương Mắt M người quan sát cách hai gương (hình vẽ) Biết AB = CD = 89 cm, SM = 100 cm B a) Xác định số ảnh S mà người quan sát thấy A b) Vẽ đường tia sáng từ S đến mắt M sau khi: S M C D - Phản xạ gương lần - Phản xạ gương AB hai lần, gương CD lần Giải Xét ánh sáng từ S truyền theo chiều tới AB trước G1 G2 G1    S    S    S S ảnh ảo đối xứng với vật qua gương nên ta có: SS1 = a SS3 = 3a Sn S A1 S K B M SS5 = 5a C … D SSn = n a Mắt M thấy ảnh thứ n, tia phản xạ gương AB K lọt vào mắt có đường kéo dài qua ảnh Sn Vậy điều kiện mắt thấy ảnh Sn là: AK  A S n SM ~ S n AK  S n A AK   S n S SM a  89  n  50 na 100 11 Vì n  Z => n = na  Xét ánh sáng từ S truyền theo chiều tới gương CD trước ta có kết tương tự Vậy số ảnh quan sát qua hệ là: 2n = S tia sáng: b) Vẽ đường S A C S S A1 B M S D S B M S C S D Bài 9:Hai người A B đứng trước gương phẳng (hình vẽ) M N H K h h B A a) Hai người có nhìn thấy gương không? b) Một hai người dẫn đến gương theo phương vng góc với gương họ thấy gương? c) Nếu hai người dần tới gương theo phương vng góc với gương họ có thấy qua gương khơng? Biết MA = NH = 50 cm; NK = 100 cm, h = 100 cm Giải a) Vẽ thị trường hai người - Thị trường A giới hạn góc MA’N, B giới hạn góc MB’N - Hai người khơng thấy người ngồi thị trường người A' H M B' N K h h B A A' b) A cách gương mét Cho A tiến lại gần Để B thấy ảnh A’ M H N K A thị trường A phải hình vẽ sau:  AHN ~  BKN A AH AN 0,5   AH BK  AH 1 0,5m -> BK KN c) Hai người tới gương họ khơng nhìn thấy gương h B người thị trường người Bài 10:Chiếu tia sáng hẹp vào gương phẳng Nếu cho gương quay góc  quanh trục nằm mặt gương vng góc với tia tới tia phản xạ quay góc bao nhiêu? theo chiều nào? R1 Giải Xét gương quay quanh trục O S N từ vị trí M1 đến M2 (góc M1OM2 = ) M1 ii lúc pháp tuyến quay góc N1KN2 =  N2 R2 I i' i' (góc có cạnh tương ứng vng góc) O M J Xét  IPJ có IJR2 = JIP + IPJ P K Hay 2i’ = 2i +  =>  = 2( i’ – i ) (1) Xét  IJK có IJN2 = JIK + IKJ Hay i’ = i +  =>  = ( i’ – i ) (2) Từ (1) (2) =>  =  Vậy gương quay góc  quanh trục vng góc với tia tới tia phản xạ quay góc  theo chiều quay gương Bài 11: Hai gương phẳng hình chữ nhật giống ghép chung theo cạnh tạo thành góc  hình vẽ (OM1 = OM2) Trong khoảng hai gương gần O có điểm sáng S Biết tia sáng từ S đặt vng góc vào G1 sau phản xạ G1 đập vào G2, sau phản xạ G2 đập vào G1 phản xạ G1 lần Tia phản xạ cuối (G1 vng góc với M1M2 Tính  )K I3 Giải - Vẽ tia phản xạ SI1 vng góc với (G1) I1 N1 N2 - Tia phản xạ I1SI2 đập vào (G2) - Dựng pháp tuyến I2N1 (G2) O (G2 ) S I2 - Dựng pháp tuyến I3N2 (G1) - Vẽ tia phản xạ cuối I3K Dễ thấy góc I1I2N1 =  ( góc có cạnh tương ứng vng góc) => góc I1I2I3 = 2 Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:  KI3 M1 =  I2I3O = 900 - 2 =>  I3 M1K = 2  M1OM cân O =>  + 2 + 2 = 5 = 1800 =>  = 360 Bài 12:Một khối thuỷ tinh lăng trụ, thiết diện có dạng tam giác cân ABC Ngời ta mạ bạc toàn mặt AC phần dới mặt AB Một tia sáng rọi vng góc với mặt AB Sau phản xạ liên tiếp mặt AC AB tia ló vng góc với đáy BC, xác định A góc A khối thuỷ tinh B C Bài giải ký hiệu góc hình vẽ: A   i1 = A : góc nhọn có cạnh vng góc với   i2 = i1 : theo định luật phản xạ    i3 i i = + = 2A so le   i4 = i3 : theo định luật phản xạ     i5 = i6 : góc phụ i3 i4  i6 B C =A/2 kết là:  i3     i5 i6 i + + + = A = 1800 => A = 360 Bài 13:Chiếu tia sáng nghiêng góc 450 chiều từ trái sang phải xuống gương phẳng đặt nằm ngang Ta phải xoay gương phẳng góc so với vị trí gương ban đầu , để có tia phản xạ nằm ngang Bài giải Vẽ tia sáng SI tới gương cho tia phản xạ IR theo phương ngang (như hình vẽ) � � Ta có SID = 1800 - SIA = 1800 - 450 = 1300 IN pháp tuyến gương đường phân giác góc SIR � Góc quay gương RIB mà i + i, = 1800 – 450 = 1350 135  67,5 Ta có: i’ = i = � IN vng góc với AB � NIB = 900 � � RIB = NIB - i’ = 900- 67,5 =22,50 Vậy ta phải xoay gương phẳng góc 22,5 ... khác : JK = JH + HK = JH + OB  JK = 0, 075 + (1,65 – 0,15) = 1, 575 m c) Chiều cao tối thiểu gương để thấy tồn ảnh đoạn IJ Ta có : IJ = JK – IK = 1, 575 – 0 ,75 = 0,825m d) Các kết không phụ thuộc... cã KO1 = 20  12 cm � KO1 = 37. 5 cm Mặt khác: KO1 ( D KO1 ).R1 KO1 A1O1 R1  KO1 Ta cã: HA1O1 : KQO � KO QO � D  KO1 = R ' � R’= thay sè ta cã: (120  37. 5).20 37. 5 R’ = = 44 cm A1 Từ hình... giao điểm ảnh điểm sáng qua gương cầu Theo cách làm trên, em vẽ ảnh điểm sáng S hình 3 .7 S C F H ình 3 .7 Bài tập tự giải 2: Để vẽ ảnh điểm sáng qua gương cầu lõm, ta dùng nguyên tắc sau: Từ điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề bồi dưỡng HSG quang học 7, chuyên đề bồi dưỡng HSG quang học 7