0

Tiet 29 Chiec la cuoi cung

26 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 14:49

Xiu đã kể lại cho Giôn- xi biết chiếc lá cuối cùng chính là bức tranh của cụ Bơ- men đã bí mật vẽ trong đêm ma gió khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, để cứu Giôn- xi thoát khỏi tử thần..[r] (1)(2) KiÓm tra bµi cò Câu 1: Nhận xét nào nói đúng đầy đủ tính cách Đôn- KiHô- Tê, đoạn trích: Đánh với cối xay gió? A – Là ngời có nhiều điểm tốt đẹp B – Là ngời có hành động nực cời C – Là ngời điên rồ ớc muốn lẫn hành động D – Gåm A vµ B D (3) KiÓm tra bµi cò C©u 2: Trong ®o¹n trÝch “§¸nh víi cèi xay giã” nh©n vËt Xan- Ch« Pan – Xa lµ ngêi nh thÕ nµo? A – Lµ mét ngêi xÊu xa hoµn toµn BB – Lµ mét ngêi võa tèt võa xÊu C – Lµ mét gi¸m m· yÕu ®uèi D – Lµ mét ngêi cã tÝnh c¸ch kh«ng râ rµng (4) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) I – T×m hiÓu chung – T¸c gi¶ - Tªn thËt: Uy Liªm- Xet-nay Po-t¬ - Sinh ngµy 14- 9- 1862, mÊt ngµy 5- 6- 1910 - Lµ c©y bót truyÖn ng¾n xuÊt s¾c cña nÒn v¨n häc MÜ ®Çu thÕ kØ XX - TruyÖn thêng nhÑ nhµng nhng to¸t lªn tình thơng yêu và tinh thần nhân đạo cao - O- Hen- Ri (5) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) I – T×m hiÓu chung – T¸c gi¶ – T¸c phÈm - “ChiÕc l¸ cuèi cïng” lµ truyÖn ng¾n thµnh c«ng bøc tranh vÒ m¶ng hiÖn thùc cña níc MÜ - §o¹n trÝch : “ChiÕc l¸ cuèi cïng ” lµ phÇn cuèi cña truyÖn O- Hen- Ri (6) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) O- Hen- Ri I – T×m hiÓu chung 1– T¸c gi¶ – T¸c phÈm 3- CÊu tróc v¨n b¶n - Phơng thức biểu đạt : Tự kết hợp miêu tả, biểu cảm - Nh©n vËt chÝnh : Gi«n- xi vµ cô B¬- men (7) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) O- Hen- Ri I – T×m hiÓu chung **/ Tãm t¾t ®o¹n trÝch Lóc nµy Gi«n- xi ®ang ngñ Nh×n c©y thêng xu©n cô B¬- men vµ Xiu Kh«ng nãi n¨ng g× S¸ng h«m sau Gi«n- xi tØnh dËy nh×n thÊy c©y thêng xu©n vÉn cßn mét chiÕc l¸ cuèi cïng cha rông C« ®inh ninh ngày hôm sau lá rụng và lúc đó cô chết Nhng qua ngày và đêm ma gió phũ phàng lá không rụng Nhìn lá hồi lâu Giôn- xi nhận thấy muốn chết là tội, cô lấy lại đợc nghị lực sống và vợt qua cái chết Xiu đã kể lại cho Giôn- xi biết lá cuối cùng chính là tranh cụ Bơ- men đã bí mật vẽ đêm ma gió lá cuối cùng rụng xuống, để cứu Giôn- xi thoát khỏi tử thần Cụ Bơ- men đã bị viêm phổi và chết vì sng phổi (8) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) O- Hen- Ri I – T×m hiÓu chung II – §äc – hiÓu v¨n b¶n */ §äc diÔn c¶m - Thể đúng giọng nhân vật: + Nh©n vËt Xiu: Giäng lo l¾ng tha thiÕt + Nh©n vËt Gi«n – Xi : Giäng yÕu ®uèi ch¸n n¶n - Chó ý ph©n biÖt lêi kÓ, t¶ cña t¸c gi¶ víi nh÷ng câu , đoạn đặt dấu ngoặc kép - Lời nói trực tiÕp cña c¸c nh©n vËt §o¹n cuèi truyÖn, lêi kÓ cña Xiu cái chết cụ Bơ- men cần đọc với giọng rng rng, nghÑn ngµo (9) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: I – T×m hiÓu chung II- §äc – hiÓu v¨n b¶n – Nh©n vËt Xiu (TrÝch) O- Hen- Ri - B¹n cïng phßng víi Gi«n- xi - Lo l¾ng cho bÖnh t×nh cña Gi«n- xi - “Em th©n yªu, th©n yªu!”, Xiu nãi , cói khu«n mÆt hèc h¸c xuèng gÇn ¬ngnghÜ Gi«ntha nÕu thiết.em không còn muốn nghĩ đến mình gèi- , Yªu “Emthh·y đếnxichị, ChÞ sÏ lµm g× ®©y?” - Ch¨m sãc tËn t×nh nh ngêi chÞ, ngêi mÑ - Chia xÎ niÒm vui nçi buån cïng Gi«n- xi Lµ ngêi b¹n tèt cã tÊm lßng yªu th¬ng cao c¶ vµ s¸ng (10) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) I – T×m hiÓu chung II- §äc – hiÓu v¨n b¶n – Nh©n vËt Gi«n- xi O- Hen- Ri */Gi«n- xi vît qua c¸i chÕt */ Giôn- xi đợi cái chết -M¾c bÖnh phæi “Më cÆp m¾t thÉn thê” - Chiếc lá còn đó Giäng nãi: “ ThÒu thµo” Søc sèng m·nh liÖt BÖnh nÆng yÕu ít nh c¹n kiÖt søc sèng cña chiÕc l¸ “Em cø tëng…….em sÏ chÕt” - “ Xin ch¸o, s÷a pha rîu, mîn g¬ng, ngåi dËy…” “Cái cô đơn ….bí ẩn mình” Ch¸n n¶n, tuyÖt väng, kh«ng muèn sèng “ - Hi väng …vÏ vÞnh NaPL¬ YÕu ®uèi, thiÕu nghÞ lùc vµ cã phÇn đáng trách -LÊy l¹i nghÞ lùc sèng, chiÕn th¾ng bÖnh tËt (11) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) I – T×m hiÓu chung II- §äc – hiÓu v¨n b¶n – Nh©n vËt cô B¬- men O- Hen- Ri - Häa sÜ nghÌo ngoµi 60 tuæi, lµm ngêi mÉu ngåi cho c¸c häa sÜ vÏ -Ước mơ vẽ kiệt tác đã 40 năm cha thực đợc “Sî sÖt ngã ngoµi, ch¼ng nãi n¨ng g×” Lo l¾ng cho bÖnh cña Gi«n- xi - Vẽ âm thầm bí mật, đêm ma gió lạnh ngoài trời - VÏ chiÕc l¸ - Mục đích cứu sống Giôn- xi - ChiÕc l¸ cuèi cïng lµ mét kiÖt t¸c (12) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) I – T×m hiÓu chung II- §äc – hiÓu v¨n b¶n O- Hen- Ri - ChiÕc l¸ cuèi cïng lµ mét kiÖt t¸c -Lá đợc vẽ đẹp và giống nh thật, từ cuống lá màu xanh thẫm đến rìa l¸ mµu vµng óa, khiÕn Gi«n- xi kh«ng nhËn -ChiÕc l¸ vÜnh viÔn kh«ng bao giê r¬i ng¨n chÆn sù tµn ¸c v« t×nh cña thiªn nhiªn cøu sèng Gi«n- xi -Chiếc lá không phải đợc vẽ bút lông, bột màu mà tình th¬ng yªu bao la vµ lßng hi sinh cao thîng cña cô B¬- men - Chiếc lá đợc thành công bất ngờ điều kiện hoàn cảnh đặc biệt vào đêm ma gió, tuyết rơi, dới ánh sáng run rẩy đèn bão - Chiếc lá là kiệt tác cái giá nó quá đắt : Cứu ngời nhng lại cớp ngời khác – chính ngời đã sản sinh nó (13) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) I – T×m hiÓu chung II- §äc – hiÓu v¨n b¶n – Nh©n vËt cô B¬- men O- Hen- Ri - Häa sÜ nghÌo ngoµi 60 tuæi, lµm ngêi mÉu ngåi cho c¸c häa sÜ vÏ -Ước mơ vẽ kiệt tác đã 40 năm cha thực đợc “Sî sÖt ngã ngoµi, ch¼ng nãi n¨ng g×” Lo l¾ng cho bÖnh cña Gi«n- xi - Vẽ âm thầm bí mật, đêm ma gió lạnh ngoài trời - VÏ chiÕc l¸ - Mục đích cứu sống Giôn- xi ChiÕc l¸ cuèi cïng lµ mét kiÖt t¸c Sức mạnh nghệ thuật chân chính đợc tạo từ tình yêu thơng ngêi vµ v× sù sèng cña ngêi - Cô B¬- men chÕt v× sng phæi Ngêi cã tÊm lßng nh©n hËu, cã t×nh yªu th¬ng ngêi cao c¶ (14) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) I – T×m hiÓu chung II- §äc – hiÓu v¨n b¶n O- Hen- Ri III- Tæng kÕt Th¶o TruyÖn chÕc l¸ cuèi */ cïng bÊt ngê đảo */ LÇn luËn bÊt ngê: vµ đảo ng îc t×nh Lầnđợc bÊtkÕt ngêthóc và đảo ngîcvµt×nh ngîc t×nh huèng lÇn nh thÕ nµo? Thó vÞ ëhuèng hai lÇn huèng lÇnhaimét lầnđảo hai.ngîc t×nh huèng lµ g×? - Gi«n- xi tëng sÏ chÕt v× bÖnh - Cô B¬- men ®ang kháe m¹nh Cô viêm phổi Cô nằm đếm lá chờ bçng c¶m L¹nh viªm phæi- sng chÕt Nhng chiÕc l¸ cuèi cïng phổi Cụ qua đời sau đã hoàn kh«ng rông – T©m tr¹ng håi thµnh kiÖt t¸c “ChiÕc l¸ cuèi sinh l¹i, c« lÊy l¹i nghÞ lùc sèng, cïng”cøu Gi«n- xi tho¸t khái tay tö khái bÖnh tho¸t khái tay tö thÇn thÇn (15) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) O- Hen- Ri I – T×m hiÓu chung II- §äc – hiÓu v¨n b¶n III- Tæng kÕt Thú vị hai lần đảo ngợc tình - Cả hai lần gắn liền với bệnh sng phổi và hình ảnh “ Chiếc lá cuèi cïng” - Bệnh sng phổi không quật ngã đợc Giôn- xi nhng lại cớp sống cña cô B¬- men - ChiÕc l¸ cã hai mÆt : MÆt ph¶i cøu ngêi – MÆt tr¸i h¹i ngêi (16) TiÕt 29 - 30 V¨n b¶n: (TrÝch) I – T×m hiÓu chung II- §äc – hiÓu v¨n b¶n O- Hen- Ri III – Tæng kÕt */ NghÖ thuËt - Kết cấu truyện đảo ngợc t×nh huèng hai lÇn -X©y dùng t×nh tiÕt truyÖn hÊp dÉn, s¾p xÕp chÆt chÏ vµ khÐo léo, gây hứng thú cho ngời đọc */ Néi dung - Ca ngîi t×nh yªu th¬ng cao c¶ cña nh÷ng ngêi nghÌo khæ víi - Sức mạnh tình yêu sống đã chiÕn th¾ng bÖnh tËt - Søc m¹nh cña gi¸ trÞ nh©n sinh, nh©n b¶n cña nghÖ thuËt ch©n chÝnh (17) LuyÖn tËp Câu 1: Cụ Bơ- men đã nghĩ gì nảy ý định vẽ lá thêng xu©n? D- Cô muèn tr¶ l¹i niÒm tin yªu cuéc sèng cho c« häa sÜ trÎ A Gi«n- xi B- Cô nghÜ Gi«n- xi cÇn ph¶i sèng v× c« cßn trÎ C- Cụ muốn để lại kiệt tác cho đời D- Cụ nghĩ mình đã già, chết nên hy sinh để cứu Giôn- xi (18) LuyÖn tËp C©u 2: C¸i chÕt cña cô B¬ - men cã ý nghÜa nh thÕ nµo nghệ thuật? A- Cụ Bơ - men đã chết, nhng lá thờng xuân sống mãi lòng bạn đọc B- Cụ đã chọn lấy cái chết để Giôn- xi đợc sống C- Đó là hành động cao và đẹp đẽ DD Nó đã chứng tỏ rằng, nghệ thuật không là cái đẹp thuÇn tóy, nghÖ thuËt tríc hÕt v× cuéc sèng, v× h¹nh phóc cña ngêi (19) LuyÖn tËp C©u 3: Qua c©u chuyÖn em hiÓu thÕ nµo lµ mét t¸c phÈm nghệ thuật đợc coi là kiệt tác? A - Tác phẩm đó phải đẹp B - Tác phẩm đó phải độc đáo C - Tác phẩm đó phải đẹp và có ích cho sống C D - Tác phẩm đó phải đồ sộ (20) LuyÖn tËp Câu : Nhận định nào nói đúng chủ đề đoạn trích “ChiÕc l¸ cuèi cïng”? Th«ng qua viÖc miªu t¶ t©m tr¹ng cña Gi«n –Xi, kÓ l¹i nh÷ng viÖc lµm cña Xiu vµ cô B¬ - men dµnh cho c«: A – T¸c gi¶ muèn lµm næi bËt sù lo l¾ng kh«n ngu«i cña Xiu dµnh cho Gi«n- xi B – T¸c gi¶ muèn lµm næi bËt t×nh yªu th¬ng cao c¶ gi÷a nh÷ng ngêi nghÌo khæ víi C – Tác giả muốn làm bật đức tính cao và hi sinh quªn m×nh cña cô B¬ - men D - T¸c gi¶ muèn lµm næi bËt nguyªn nh©n s©u xa quyÕt định hồi sinh Giôn- xi (21) (22) (23) N¬i ë cña O- Hen- Ri (24) N¬i lµm viÖc cña O – Hen - (25) Híng dÉn vÒ nhµ - Häc kÜ phÇn ph©n tÝch v¨n b¶n : “ChiÕc l¸ cuèi cïng” TiÕt 29 - 30 - ViÕt ®o¹n v¨n nªu c¶m nghÜ cña em vÒ nh©n vËt cô B¬- men V¨n b¶n: (TrÝch) O- Hen- Ri -Chuẩn bị chơng trình địa phơng phần tiếng Việt : I – T×m hiÓu chung + Thèng c¸c– tõ hiÓu ngữ địa ¬ng mµ em biÕt II-kª§äc v¨nph b¶n 1- Nh©n + Su tÇm mét sè th¬vËt caXiu có sử dụng từ địa phơng - Nh©n vËt Gi«n- xi - Nh©n vËt cô B¬- men III – Tæng kÕt (26) (27)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 29 Chiec la cuoi cung, Tiet 29 Chiec la cuoi cung