0

TW - HoaTieu.vn

6 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:41

- Việc thực hiện chính sách thu hút người có tài năng, các chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực vào làm việc tại các cơ quan của đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập; - Thực h[r] (1)Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí ĐỀ CƯƠNG Sơ kết thực Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế và cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Đối với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kèm theo Công văn số 1022-CV/BTCTW, ngày 28/6/2021 Ban Tổ chức Trung ương) Khái quát chung đặc điểm tình hình địa phương - Diện tích tự nhiên toàn tỉnh: …; dân số: … - Số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổng số đảng viên toàn đảng tỉnh: …; số tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy: …; số tổ chức sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện: … (tính đến 30/6/2021) I CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT - Ban hành các văn lãnh đạo, đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực - Công tác kiểm tra, giám sát việc thực Nghị II KẾT QUẢ THỰC HIỆN Về xếp, kiện toàn tổ chức máy Một số kết cụ thể xếp tổ chức máy(so sánh tăng, giảm thời điểm 30/6/2021 với thời điểm 30/4/2015): 1.1 Tổ chức máy các quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương 1.1.1 Các tổ chức hành chính - Cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh có … tổ chức, tăng (giảm) … tổ chức; phòng và tương đương trực thuộc: có … tổ chức, tăng (giảm) … tổ chức; trực thuộc cấp ủy cấp huyện có … tổ chức, tăng (giảm) … tổ chức - Cơ quan chuyên trách ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: có … tổ chức, tăng (giảm) … tổ chức; ban và tương đương trực thuộc: có … tổ chức, tăng (giảm) … tổ chức; ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện: có … tổ chức, tăng (giảm) … tổ chức 1.1.2 Đơn vị nghiệp công lập Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 (2) Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí - Đơn vị nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh: có … tổ chức, tăng (giảm) … tổ chức; trực thuộc cấp ủy cấp huyện: có … tổ chức, tăng (giảm) … tổ chức; - Đơn vị nghiệp công lập đã thực thay trả lương từ ngân sách nhà nước việc trả lương từ nguồn thu nghiệp 1.2 Tổ chức máy các quan Nhà nước địa phương 1.2.1 Về tổ chức hành chính (từ cấp huyện trở lên) - Số lượng sở, ban, ngành và tương đương trực thuộc UBND, HĐND cấp tỉnh: … (tăng giảm) …; số lượng phòng và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương: … (tăng giảm) - Số lượng phòng và tương đương trực thuộc UBND, HĐND cấp huyện: … (tăng giảm) 1.2.2 Về đơn vị nghiệp: - Số đơn vị nghiệp trực thuộc UBND, HĐND cấp tỉnh: … (tăng giảm); trực thuộc các sở: … (tăng giảm); trực thuộc UBND, HĐND cấp huyện: … (tăng giảm) - Số đơn vị nghiệp công lập đã thực thay trả lương từ ngân sách nhà nước việc trả lương từ nguồn thu nghiệp Đánh giá kết thực - Việc rà soát, xếp, kiện toàn tổ chức máy gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ địa phương, quan, đơn vị; - Việc thành lập tổ chức trường hợp cá biệt thật cần thiết - Việc thực phân loại quan hành chính làm sở xác định tổ chức, máy phù hợp với yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng cung ứng các nhu cầu bản, thiết yếu phục vụ nhân dân - Việc chuyển nhiệm vụ mà quan nhà nước không cần thiết trực tiếp thực thực không có hiệu sang cá tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận - Việc rà soát, kiện toàn máy các quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực địa phương - Báo cáo rõ thực mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn (nếu có) - Việc hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đơn vị nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; phân loại đơn vị nghiệp để thực các hình thức chuyển đổi phù hợp; việc đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị nghiệp công lập có khả tự bảo đảm toàn chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tài chính, nhân Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đơn vị nghiệp công lập Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 (3) Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí - Những nội dung khác liên quan (nếu có) Về thực tinh giản biên chế Một số kết cụ thể tinh giản biên chế (so sánh tăng, giảm thời điểm 30/6/2021 với thời điểm 30/4/2015): 1.1 Biên chế các quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương Tổng số biên chế thực tế (số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có … người; (tăng giảm) so với số thực tế thời điểm 30/4/2015 là… người (tỷ lệ …%); (tăng giảm) so với số biên chế giao năm 2015 là … người (tỷ lệ …%) - Về cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: số lượng, ngạch bậc, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, độ tuổi, giới tính, dân tộc (so sánh thời điểm 30/6/2021 với 30/4/2015) - Số lượng viên chức, người lao động làm việc các đơn vị nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã chuyển đổi sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước việc trả lương từ nguồn thu nghiệp - Tình hình biến động biên chế: Số công chức, viên chức tuyển mới: …; số người nghỉ hưu theo chế độ lao động: …; số người nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế: … 1.2 Biên chế các quan Nhà nước 1.2.1 Biên chế hành chính: Tổng số biên chế thực tế (số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có … người; (tăng giảm) so với số biên chế giao năm 2015 là … người (tỷ lệ …%); tổng số biên chế giao năm 2021 là … người, giảm so với biên chế giao năm 2015 là … người (tỷ lệ …%); - Về cấu đội ngũ cán bộ, công chức: số lượng, ngạch bậc, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, độ tuổi, giới tính, dân tộc (so sánh thời điểm 30/6/2021 với 30/4/2015) 1.2.2 Số người làm việc các đơn vị nghiệp công lập: - Tổng số người làm việc các đơn vị nghiệp công lập (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có: … (tăng giảm) so với số biên chế đã HĐND duyệt sau có ý kiến thẩm định Bộ Nội vụ năm 2015 là: …; số biên chế viên chức giao năm 2021 là … người, giảm so với số giao năm 2015 là … người, (tỷ lệ … %) - Về cấu đội ngũ viên chức theo: chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo, lý luận chính trị, độ tuổi, giới tính, dân tộc thiểu số - Số lượng biên chế viên chức các đơn vị nghiệp công lập đã chuyển đổi sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước việc trả lương từ nguồn thu nghiệp Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 (4) Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí 1.2.3 Đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố - Số cán xã có … người, tăng (giảm) … người (%); - Số công chức xã có … người, tăng (giảm) … người (%) - Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã có … người, tăng (giảm) … người (%); số người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố có … người, tăng (giảm) … người (%) 1.2.4 Biến động biên chế - Số công chức, viên chức tuyển mới: - Số người nghỉ hưu theo chế độ lao động: - Số người nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế: Đánh giá việc thực tinh giản biên chế - Việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế các quan, đơn vị từ 2015 – 2021 (trong năm) và thực tinh giản biên chế đến năm 2021 - Việc quản lý biên chế các quan, đơn vị hệ thống chính trị, là lĩnh vực giáo dục – đào tạo và y tế - Việc tự cân đối, điều chỉnh tổng số biên chế có phải thành lập tổ chức giao nhiệm vụ - Xây dựng, thực đề án vị trí việc làm các quan, tổ chức hành chính và đơn vị nghiệp công lập - Về thực tuyển dụng công chức, viên chức theo các quy định Đảng và pháp luật nhà nước - Việc thực khoán và hỗ trợ kinh phí từ 2017 đến các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp - Việc chuyển đổi số người làm việc các đơn vị nghiệp công lập sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước việc trả lương từ nguồn thu nghiệp Về nguồn kinh phí thực tinh giản biên chế - Về thực nguồn kinh phí để thực tinh giản biên chế Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 (5) Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí - Việc thực khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Kết luận số 64KL/TW, ngày 28/5/2013 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Về xây dựng cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý biên chế Về xây dựng cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Đánh giá việc cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh, nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; cấu theo giới tính, người dân tộc thiểu số - Việc thực theo thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh, chức vụ công chức, viên chức theo hướng chú trọng phẩm chất, trình độ, lực - Việc thực kiêm nhiệm số chức danh cán bộ, công chức - Việc giải chế độ, chính sách với cán chuyên trách cấp xã hết nhiệm kỳ mà không đủ điều kiện tái cử - Đánh giá rõ việc thực kiêm nhiệm số chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; xây dựng chế quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố gắn với phát huy quyền làm chủ nhân dân và đẩy mạnh hình thức tự quản cộng đồng dân cư Về nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý biên chế - Việc đổi phương thức công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm tuyển chọn lãnh đạo quản lý); chế đánh giá công chức, viên chức; cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý - Việc thực chính sách thu hút người có tài năng, các chuyên gia các ngành, lĩnh vực vào làm việc các quan đảng, đoàn thể và các đơn vị nghiệp công lập; - Thực chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích người làm việc tốt, hiệu - Về nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh - Những nội dung khác liên quan (nếu có) C ĐÁNH GIÁ CHUNG I Ưu điểm và nguyên nhân Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 (6) Thư viện pháp luật – Biểu mẫu – Tài liệu miễn phí Ưu điểm - Về công tác lãnh đạo, đạo thực Nghị - Về rà soát, xếp, kiện toàn tổ chức máy - Về thực tinh giản biên chế và kinh phí thực tinh giản biên chế - Về cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý biên chế Nguyên nhân ưu điểm Hạn chế, bất cập và nguyên nhân Hạn chế, bất cập - Về công tác lãnh đạo, đạo thực Nghị - Về rà soát, xếp, kiện toàn tổ chức máy - Về thực tinh giản biên chế và kinh phí thực tinh giản biên chế - Về cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý biên chế - Những vấn đề, nội dung khác Nguyên nhân hạn chế, bất cập Một số bài học kinh nghiệm II PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Đề xuất chủ trương các nội dung cụ thể để tiếp tục xếp, kiện toàn tổ chức máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần nâng cao lực, hiệu hoạt động hệ thống chính trị Trên đây là Báo cáo thực Nghị 39-nq/tw 2021 mà chúng tôi sưu tầm Mẫu báo cáo gồm các nội dung công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị 39, công tác thực Nghị 39 kết thực cùng với các ưu, nhược điểm quá trình thực từ đó rút kinh nghiệm Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu HoaTieu.vn Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188 (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: TW - HoaTieu.vn, TW - HoaTieu.vn