0

DE CUONG CHUONG I

13 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:16

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện l[r] (1)ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI I.TÓM TẮT KIẾN THỨC Chất điện li mạnh: là chất tan nước, các phân tử hoà tan phân li ion - Axit mạnh: HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 - Bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2 - Các muối tan: NaCl, K2SO4, Ba(NO3)2, Chất điện li yếu: là chất tan nước có phần số phân tử hoà tan phân li ion, phần còn lại tồn dạng phân tử dung dịch - Axit yếu: CH3COOH, HClO, H2S, HNO2,HF, H2CO3, H2SO3 - Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3, Cu(OH)2 - H2O điện li yếu Độ điện li α chất điện li là tỉ số số phân tử phân li ion (n) và tổng số phân tử hoà tan (n o) α= n C = no C ( ≤ α ≤1 ) K H O =¿ [H+][OH−] = 1,0.10-14 Tích số ion nước: Tính pH: Để đánh giá độ axit và độ kiềm dung dịch,người ta dùng pH với quy ước: [H+] = 1.10-a M  pH= a [H+] = 1,0.10-pH M  pH = -lg[H+] Phản ứng trao đổi ion dung dịch các chất điện li - Phản ứng xảy dung dịch các chất điện li là phản ứng các ion - Phản ứng trao đổi ion dung dịch các chất điện li xảy các ion kết hợp với tạo ít các chất sau: *Chất kết tủa * Chất điện li yếu * Chất khí - Phương trinh ion rút gọn cho biết chất phản ứng dung dịch các chất điện li Trong phương trình ion rút gọn, các chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí giữ nguyên dạng phân tử II BÀI TẬP DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI Bài 1: Viết phương trình điện li các chất sau đây: a H2SO4 ,HNO3, H2S ,HCl ,HClO, CH3COOH b NaOH , KOH , Ca(OH)2, Ba(OH)2 , Các hidroxit lưỡng tính Sn(OH)2 , Al(OH)3 , Zn(OH)2 c NaCl, CuCl2 ,Al2(SO4)3, FeCl3, Mg(NO3)2 , K2S, Na2SO4 ,K2CO3 d.NaClO , KClO3, NaHSO4, NH4Cl ,CaCl2, NaClO2, NaHS ,Fe2(SO4)3 , Na3PO4 , Na2HPO4 e H2CO3 , H2SO3, H3PO4 , H2C2O4 DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ NỒNG ĐỘ ION Câu 1: Tính nồng độ mol các ion dung dịch: a) Trong 0,2 lit dung dịch có hòa tan 11,7 g NaCl b) Dung dịch HNO3 10% (D = 1,054 g/l) c) 250 ml dung dịch NaCl 0,1M trộn lẫn với 250ml dung dịch NaCl 0,2M d) Trộn lẫn 117 ml dung dịch có chứa 2,84g Na 2SO4 và 212ml dung dịch có chứa 254 g NaCl và 354 ml H2O Câu 2: Trong dung dịch chứa a (mol) Ca2+, b (mol) Mg2+, c (mol) Cl-, d (mol) NO31) Lập biểu thức liên hệ a, b, c, d 2) Nếu a = 0,01 ; c = 0,01 ; d = 0,03 thì b bao nhiêu Câu 3: Một dung dịch có chứa loại cation là Fe2+ 0,1 mol ; Al3+ 0,2 mol cùng loại anion là Cl- x mol và SO42y mol Tính x; y biết cô cạn dung dịch và làm khan thu 46,9 g chất rắn Câu 4: 500ml dung dịch chứa 0,1 mol K + ; x mol Al3+ ; 0,1 mol NO3- và y mol SO42- Tính x; y biết cô cạn dung dịch và làm khan thu 27,2 g chất rắn Câu 5: Tính nồng độ mol các ion dung dịch sau: a, KOH 0,02M b, BaCl2 0,015M c, HCl 0,05M d, (NH4)2SO4 0,01M DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH PHÂN TỬ, ION RÚT GỌN Câu 1: Viết PTPT, PT ion rút gọn cho các phản ứng (nếu có) xảy các cặp chất sau 1.FeSO4 + NaOH 2.NaF + HCl 3.NaF + AgNO3 4.Na2CO3 + Ca(NO3)2 Na2CO3 + Ca(OH)2 CuSO4 + Na2S NaHCO3 + HCl NaHCO3 + NaOH HClO + KOH 10.FeS ( r ) + HCl 11.Pb(OH)2 ( r ) + HNO3 12.Pb(OH)2 ( r ) + NaOH 13 Fe2(SO4)3 + NaOH 14 BaCl2 + AgNO3 15 Fe2(SO4)3 + AlCl3 16 K2S + H2SO4 17 Ca(HCO3)2 + HCl 18 Ca(HCO3)2 + NaOH (2) 19.Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 20 Fe(NO3)3 + Ba(OH)2 21 KHCO3 + HCl 22 Cu(NO3)2 + Na2SO4 23 CaCl2 + Na3PO4 24.NaHS + HCl 25.(NH4)2SO4 + BaCl2 26 CaCO3 + H2SO4 27 KNO3 + NaCl 28 Pb(NO3)2 + H2S 29.Mg(OH)2 + HCl 30 K2CO3 + NaCl 31 Al(OH)3 + HNO3 32 Al(OH)3 + NaOH 33 Zn(OH)2 + NaOH 34.Zn(OH)2 + HCl 35 BaCl2 và H2SO4 36 NH4Cl và Ba(OH)2 Câu 2: Viết PTPT và ion rút gọn cho các phản ứng theo sơ đồ sau: a MgCl2 + ?  MgCO3 + ? b) CaCl2 + ?  ? + CaCO3  c) ? + KOH  ? + Fe(OH)3 d) ? + H2SO4  ? + CO2 + H2O Câu 3: a) Viết PTPT cho các PT ion rút gọn sau: (1) a Ag+ + Br AgBr e CO32- + 2H+  CO2 + H2O b Pb2+ + 2OH-  Pb(OH)2 f SO42- + Ba2+  BaSO4 + c CH3COO + H  CH3COOH g HS- + H+  H2S 2+ d S + 2H  H2S h Pb2+ + S2-  PbS b) Hoàn thành các phương trình ion rút gọn đây và viết phương trình phân tử phản ứng tương ứng: a) Al3+ + … → Al(OH)3 b) Pb2+ + …→ PbS c) Ag+ + … → AgCl 2+ d) Ca + … → Ca3(PO4)2 3+ e) Cr + … → Cr(OH)3 f)Pb2++…PbSO4 Câu 4: Trong dung dịch có thể tồn đồng thời các ion sau đây không? Giải thích a,) Na+, Cu2+, Cl-, OHb), K+, Ba2+, Cl-, SO4 2- c), K+, Fe2+, Cl-, SO4 2- d), HCO3-, OH-, Na+, ClDẠNG 4: AXIT – BAZƠ (PHẢN ỨNG TRUNG HÒA) Bài 1: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 100 ml dung dịch HCl 0,5M thì thu dung dịch D a Tính nồng độ mol các ion có dung dịch D b Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch D Bài 2: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 300 ml dung dịch H2SO4 0,5M thì thu dung dịch D a Tính nồng độ mol các ion có dung dịch D b Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch D Bài 3: Dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 0,4M và H2SO4 0,1 M Dung dịch Y chứa hỗn hợp hiđroxit KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M Tính thể tích dung dịch Y cần dùng để trung hoà 200ml dung dịch X và khối lượng kết tủa thu Bài 4: Để trung hoà 50 ml hỗn hợp X gồm HCl và H 2SO4 cần dùng 20 ml dung dịch NaOH 0,3M Cô cạn dung dịch sau trung hoà thu 0,381 gam muối khan a) Xác định nồng độ mol các axit X b) Tính pH dung dịch X DẠNG 5: BÀI TẬP VỀ pH VÀ NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH Bài 1: Tính pH các dung dịch sau: - H2SO4 0,00005M - NaOH 0,0001M - HNO3 12,6%, D= 1,12 g/ml Bài 2: a,Tính pH dung dịch chứa 1,46 g HCl 400ml b, Tính pH dung dịch chứa 1,6 g NaOH 200ml Bài 3: Cho 0,4 lit dung dịch chứa 0,01 mol Cu2+, 0,02 mol Al3+, 0,02 mol Cl-, 0,04 mol SO42- và H+ ( bỏ qua thủy phân của ion Cu2+ và Al3+) Tính pH dung dịch Bài 4: Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H 2SO4 0,075M Nếu coi thể tích sau pha trộn tổng thể tích hai dung dịch đầu thì pH dung dịch thu là bao nhiêu? Bài 5: Tính pH dung dịch thu cho: a lít dung dịch H2SO4 0,005M tác dụng với lít dung dịch NaOH 0,005M b 50 ml dd HCl 0,12 M với 50 ml dd NaOH 0,1M c Tính pH dung dịch tạo thành sau trộn 100ml dd HCl 1M và 400ml dd NaOH 0,375M Bài 6: Tính nồng độ các ion các dung dịch: a) HNO3, pH = b) H2SO4 , pH= c)KOH, pH= d) Ba(OH)2, pH=10 e)Một dung dịch có pH = 9.0 Tính nồng độ mol các ion H+ và ion OH- dung dịch Hãy cho biết màu thuốc thử phenolphtalein dung dịch này? (3) Bài 7: a Cho 220ml dung dịch HCl có pH = tác dụng với 180ml dung dịch NaOH có pH = thì thu dung dịch A Tính pH dung dịch A b Cho 2,75 lít dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 tác dụng với 2,25 lít dung dịch HCl có pH = thì thu dung dịch B Tính pH dung dịch B Bài 8: Hoà tan m gam kim loại Ba vào nước thu 2,0 lit dung dịch X có pH =13 Tính m Bài 9: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300ml dung dịch có pH= 10 Bài 10: Tính thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hoà 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH) 0,1M Bài 11: Cho 100ml dd Na2CO3 tác dụng hết với 50ml dung dịch HCl 2M a) Tính nồng độ mol/lít dung dịch Na2CO3 b) Trộn lẫn 50ml dung dịch Na 2CO3 nói trên với 50ml dung dịch CaCl 1M Tính nồng độ mol/lít các ion và các muối dung dịch thu Bài 2: Cho 150ml dung dịch NaHCO3 0,2M vào 250ml dung dịch HCl 0,2M thu khí A và dung dịch B a) Tính thể tích khí A (đktc) b) Tính nồng độ mol/lít các chất và các ion dung dịch B c) Trung hòa dd B cần 50ml dung dịch Ba(OH)2 Tính nồng độ mol/lít dung dịch Ba(OH)2 đã dùng Bài 13 Cho 3,9g Zn vào 0,5 lít dd HCl pH = Tính thể tích H2 thu đktc Bài 14:Cho mg hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M thu 5,32 lít H2(đkc) và dung dịch Y ( coi thể tích dung dịch không đổi ) Dd Y có pH bao nhiêu? Bài 15:Hòa tan hoàn toàn 0,12g Mg 100 ml dung dịch HCl 0,20M Tính pH dủa dung dịch sau phản ứng kết thúc( thể tích dung dịch biến đổi không đáng kể) DẠNG 5: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH   Lưu ý :- Trong dung dịch: số mol điện tích dương = số mol điện tích âm - Khi cô cạn dung dịch muối:  mmuối =  m (cation) +  m (anion) (2) Một dung dịch chứa a mol Na +, b mol Ca2+, c mol HCO32- và d mol Cl- Lập biểu thức liên hệ a, b, c, d và công thức tổng khối lượng muối dung dịch Trong dung dịch có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol SO42- a) Lập biểu thức liên hệ a, b, c, d b) Nếu a = 0,1 ; c = 0,1 ; d = 0,3 thì b bao nhiêu ? Tính tổng khối lượng các muối có dung dịch Một dung dịch có chứa loại cation Fe 2+(0,1 mol) và Al3+(0,2 mol) cùng loại anion là Cl - (x mol) và SO42- (y mol) Tính x ,y Biết cô cạn dung dịch và làm khan thu 46,9 gam chất kết tủa Một dung dịch chứa x mol Cu 2+, y mol K+; 0,03 mol Cl- và 0,02 mol SO42- Tổng khối lượng các muối tan có dung dịch là 5,435 gam Hãy xác định giá trị x và y Trong 200ml dung dịch A có chứa 0,2 mol ion Na +, 0,6 mol NH4+, 0,4mol H+, 0,2mol Cl-, 0,5 mol SO42- Dung dịch B chứa hỗn hợp hai hiđroxit KOH 1M và Ba(OH) 2M Cho 300ml dung dịch B vào dung dịch A, đun nhẹ Tính khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng TRẮC NGHIỆM Câu :Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt ? A NH4NO3 B Al2(SO4)3 C H2SO4 D Ca(OH)2 Caâu Vì dung dịch các muối, axit, bazơ dẫn điện? A Do muối, axit, bazơ có khả phân li ion dung dịch B Do các ion hợp phần có khả dẫn điện C Do có di chuyển electron tạo thành dòng electron D Do phân tử chúng dẫn điện Câu Chất nào sau đây là chất điện li? A rượu etylic B nước nguyên chất C axit sunfuric D glucozơ Câu Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH? A Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3 B Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3 C Na2SO4, HNO3, Al2O3 D NaHCO3 , ZnO, Zn(OH)2 Câu Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,01 M thì nồng độ mol ion H+ có giá trị nào sau đây? A Bằng 0,01 M B Không xác định C Lớn 0,01M D Nhỏ 0,01M Câu Giá trị tích số ion nước phụ thuộc vào: A Sự có mặt axit hoà tan B Sự có mặt bazơ hoà tan C Áp suất D nhiệt độ Câu Nước đóng vai trò gì quá trình điện li các chất nước? A Môi trường điện li B dung môi không phân cực C dung môi phân cực D tạo liên kết hiđro với các chất tan Câu Thêm 900ml nước 100ml dd Axit có pH = p H c ủ a d u n g d ị c h s ẽ b ằ n g : A B 11 C 10 D Câu Khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3, xảy tượng: A.Không có tượng xảy B Có kết tủa keo trắng vừa xuất tan ngay, sau đó luợng kết tủa lại xuất và tăng dần C Có kết tủa keo trắng xuất nhiều dần, sau đó tan từ từ đến hết D Luợng kết tủa xuất hiện, tăng dần đến cực đại Câu 10 Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl- Hệ thức liên hệ x, y, z, t xác định là: A x+ 2z = y + 2t B x+ 2y = z + 2t C z+ 2x = y+ t D x + 2y = z + t Câu 11.Dung dịch HCl có pH = 3, cần pha loãng dung dịch này nước bao nhiêu lần để thu dung dịch có pH = : A 12 lần B 10 lần C lần D 100 lần (4) Câu 12 Trộn 600 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH 1,25 M thu lit dung dịch X Giá trị pH dung dịch X là: A B C 0,7 D 1,3 Câu 13 Những ion nào sau đây có thể cùng tồn dd ? A Mg2+, SO42 – , Cl– , Ag+ B H+, Na+, Al3+, Cl– C Fe2+, Cu2+, S2 – , Cl– D OH – , Na+, Ba2+ , Fe3+ Câu 14 Nhóm chất nào sau đây gồm các chất điện li mạnh? A HI, H2SO4, KNO3 B.HNO3, MgCO3, HF C.HCl, Ba(OH)2, CH3COOH D NaCl H2S, (NH4)2SO4 Cậu 15.Nhóm chất nào sau đây gồm các chất không điện li hay điện li yếu A.CaCO3, HCl, CH3COONa B.Saccarozơ, ancol etylic, giấm ăn C K2SO4, Pb(NO3)2, HClO D.AlCl3, NH4NO3, CuSO4 Câu 16 Chọn phát biểu đúng điện li A.là điện phân các chất thành ion dương và ion âm B là phản ứng oxi-khử C.là phân li các chất điện lị thành ion dương và ion âm D là phản ứng trao đổi ion Câu 17 Natri florua trường hợp nào sau đây không dẫn điện ? A.Dung dịch NaF nước B.NaF nóng chảy C.NaF rắn, khan D Dd tạo thành hoà tan cùng số mol NaOH và HF nước Câu 18 Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A.NaI 0,002M B.NaI 0,010M C.NaI 0,001M D.NaI 0,100M Câu 19 :Theo A-rê-ni-ut, chất nào đây là axit? A Cr(NO 3)3 B.CsOH C CdSO4 D.HBrO3 Câu 20 Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ 0,10 mol/l và cùng nhiệt độ Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây đúng? +¿¿ H ¿ A ¿ ❑HNO< ¿ [ NO−3 ]HNO <[ NO−2 ] HNO +¿¿ H ¿ +¿ B H ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ +¿¿ H ¿ +¿ C H ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ D -4 Câu 21 pH dung dịch A chứa HCl 10 M là: A 10 B 12 C D Câu 22 Dung dịch H2SO4 0,005 M có pH bằng: A B C D (3) Câu 23 Dung dịch KOH 0,001M có pH bằng: A B 11 C D.12 Câu 24 Hoà tan 4,9 g H2SO4 vào nước để 10 lít dung dịch A Dung dịch A có pH bằng: A B.1 C.3 D2 Câu 25 pH dung dịch A chứa Ba(OH)2 5.10-4M là: A 3,3 B 10,7 C 3,0 D 11,0 Câu 26 pH dung dịch HCl 2.10-4M và H2SO4 4.10-4M: A B C 3,7 D 3,1 Câu 27 pH dung dịch KOH 0,06M và NaOH 0,04M: A B C 13 D 12,8 Câu 28 pH dung dịch KOH 0,004M và Ba(OH)2 0,003M:A 12 B C 13 D 11,6 Câu 29 pH 500 ml dung dịch chứa 0,2 g NaOH: A B 12 C 0,4 D 13,6 Câu 30 pH 800 ml dung dịch chứa 0,548 g Ba(OH)2 : A B 12 C 0,4 D 13,6 Câu 31 Hòa tan 448 ml HCl(đktc) vào lít nước thu lít dung dịch có pH: A 12 B C D Câu 32 Dung dịch A chứa các ion : Na+, NH4+, HCO3-, CO32-, SO42- Chỉ có quỳ tím, dung dịch HCl và dung dịch Ba(OH)2, có thể nhận biết : A Tất các ion dung dịch A trừ ion Na+ B Không nhận biết ion nào dung dịch A C Nhận biết ion nào dung dịch A D Nhận biết tất các ion trừ NH 4+, Na+ Câu 33 Cho dung dịch NH4NO3, (NH4)2SO4, KNO3, H2SO4 Chỉ dùng thêm kim loại Ba, có thể nhận biết : A Dung dịch H2SO4 B Dung dịch (NH4)2SO4 và dung dịch H2SO4 C Dung dịch (NH4)2SO4 và dung dịch NH4NO3 D Cả dung dịch Câu 34 Có bao nhiêu dung dịch chứa chất tạo thành từ các ion sau: Ba 2+, Mg2+, SO42-, Cl- ? A B C D Câu 35 Dung dịch bazơ 25oC có : A [ H+] = 10-7M B [H+] > 10-7M C [H+] < 10-7M D [H+].[OH-] > 10-14M Câu 36 Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion dung dịch ? A Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 B Fe(NO3)3 +3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3 C 2Fe(NO3)3 + KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Câu 37.Đánh giá nào sau đây đúng pH dung dịch CH3COOH 0,1M ? A pH = B pH < C < pH < D pH > Câu 38 Chọn định nghĩa axit, bazơ theo A-Rê-ni-ut (Arrhenius) A Axit là chất có khả cho H+; Bazơ là chất có khả cho OH- B Axit là chất có khả nhận H+; Bazơ là chất có khả cho H+ C Axit là chất có khả cho proton; Bazơ là chất có khả nhận proton D Axit là chất có vị chua; Bazơ là chất có vị nồng Câu 39 Một dung dịch có nồng độ [H+] = 3,0 10-12 M Môi trường dung dịch là: (5) A axit B bazơ C trung tính D.không xác định Câu 40 Nồng độ mol/l dung dịch H2SO4 có pH = là A 0,010 M B 0,020 M C 0,005 M D 0,002 M Câu 41 Theo quan điểm Arrhenius, nhận xét nào sau đây sai ? A Dung dịch axit có chứa ion H+ B Dung dịch bazơ có chứa ion OH- C Dung dịch muối có tính bazơ D Dung dịch muối NaCl có môi trường trung tính Câu 42 Đối với dd axit mạnh HNO3 0,1M (coi HNO3 phân li hoàn toàn), đánh giá nào đây là đúng? A pH > B pH = C pH < D [H+]< [NO3−] Câu 43 Cho loại dung dịch suốt, dung dịch chứa loại cation và anion Các loại ion dung dịch gồm Mg2+, Ba2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-, NO3- Đó là dung dịch : A BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 B BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2 C BaCl2, PbSO4, MgCl2, Na2CO3 D Mg(NO3)2, BaCl2, PbCO3, Na2SO4 Câu 44 Phương trình ion thu gọn: H+ + OH−  H2O biểu diễn chất phản ứng hoá học nào sau đây? A H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl B 3HCl + Fe(OH)3 FeCl3 + 3H2O C NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O D.H2SO4 + 2KOH K2SO4 + 2H2O Câu 45 Phản ứng các chất nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn? (1) HCl + NaOH (2) CaCl2 + Na2CO3 (3) CaCO3 + HCl (4) Ca(HCO3)2 +K2CO3 (5) CaO + HCl (6) Ca(OH) + CO2 A (2), (3) B (2), (3), (4), (5), (6) C (2), (4) D (4), (5), (6) Câu 46 Dãy chất nào đây phản ứng với dung dịch NaOH? A Na2CO3, CuSO4, HCl B MgCl2, SO2, NaHCO3 C H2SO4, FeCl3, KOH D CO2, NaCl, Cl2 Câu 47 Một dung dịch chứa a mol K+, b mol NH4+, c mol CO32-, d mol Cl−, e mol SO42- Biểu thức liên hệ a, b, c, d, e là: A a + b = c + d + e B 39a + 18b = 60c + 35,5d + 96e C a + b = 2c + d + 2e D a + 4b = 6c + d + 8e Câu 48 Dung dịch A chứa 0,2 mol SO42- và 0,3 mol Cl- cùng với x mol K+ Cô cạn dung dịch thu khối lượng muối khan là: A 53,6 g B 26,3 g C 45,8 g D 57,5 g Câu 49 dung dịch chứa Ion H+ (ví dụ HCl) có thể tác dụng với tất các ion nhóm nào đây A HSO4-, HCO3-, ClB HSO4-, HCO3-, CO32C HCO3-, CO32-, S2D HSO4-, CO32-, S2Câu 50: dung dịch chứa OH (ví dụ NaOH) tác dụng với tất các ion nhóm nào đây A NH4+, Na+, Fe2+, Fe3+ B Na+, Fe2+, Fe3+, Al3+ C NH4+, Fe2+, Fe3+, Al3+ D NH4+, Fe2+, Fe3+, Ba2+ (4) Câu 51: Thể tích dung dịch HCl 0,2 M cần để trung hòa 100 ml dung dịch Ba(OH) 0,1M là A 50 ml B 100 ml C 200 ml D 500 ml Câu 52 Một dung dịch có pH = 8,5 Hỏi nhúng quì tím vào dung dịch thì quì tím chuyển thành màu gì: A Đỏ B Xanh C Hồng D Tím Câu 53 Dãy ion có thể tồn đồng thời dung dịch là A Na+, OH-, HCO3-, K+ B K+, Ba2+, OH-, ClC Al3+, SO42-, Cl-, Ba2+ D Ca2+, Cl-, Na+, CO32Câu 54 Hòa tan 20ml dd HCl 0,05M vào 20ml dd H2SO4 0,075M thu 40 ml dd X pH dd X là? A B C 1,5 D Câu 55 Một dung dịch có [H+]= 1,0 10-3,5 Nhỏ vài giọt phenophtalein vào dung dịch thì dung dịch có màu gì ? A Hồng B Không màu C Xanh D Vàng Câu 56 Khi điện li,H3PO4 tạo các ion A H+, H2PO4-, HPO42-, PO43B H+, H2PO4-, HPO42- C H2PO4-, HPO42-, PO43- D H+, PO43Câu 57 Ion OH- có thể phản ứng với các ion nào sau đây? A K+ ; Al3+ ; SO42B Cu2+; HSO3- ; NO3- C Na+; Cl-; HSO4D H+ ; NH4+ ; HCO32Câu 58 Ion CO3 không phản ứng với các ion nào sau đây? A NH4+ ; Na+ ; NO3B K+ ; HSO3- ; Ba2+ C HSO4- ; NH4+ ; Na+ D Ca2+ ; K+ ; ClCâu 59 Một dd có chứa ion với thành phần: 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, 0,015 mol SO42-, x molCl− Giá trị x là: A 0,015 B 0,020 C 0,035 D 0,010 Câu 60 Có dd đựng lọ nhãn là: (NH4)2SO4 ; NH4Cl ; Na2SO4 ; KOH Chọn thuốc thử nào để nhận biết dd đó? A Dung dịch Ba(OH)2 B Dung dịch BaCl2 C Phenolphtalein D Dung dịch NaOH Câu 61 Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu 500 ml dung dịch Z pH dd Z là bao nhiêu? A 13,87 B 11,28 C 13,25 D 13,48 Câu 62 Trộn 200 ml dung dịch chứa HCl 0,01M và H2SO4 0,025M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,015M và Ba(OH)2 0,02M thu 500 ml dd Y pH dd Y là bao nhiêu ? A 5,22 B 12 C 11,2 D 13,2 Câu 63 Trộn 200 ml dung dịch chứa HCl 0,01M và H2SO4 0,025M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,015M và Ba(OH)2 0,02M thu m gam kết tủa Tính m? A 0,932 g B 1,398 g C 1,165 g D 1,7475 g Câu 64 Muối nào sau đây là muối axit? A NH4NO3 B Na2HPO3 C Ca(HCO3)2 D CH3COOK Câu 65 Phát biểu nào sau đây đúng ? A Al(OH)3 là bazơ B Al(OH)3 là bazơ lưỡng tính C Al(OH)3 là chất lưỡng tính D Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính Câu 66 Cặp dung dịch nào sau đây không xảy phản ứng? (6) A KOH + NaCl B Ca(OH)2 + HCl C NaOH + Zn(OH)2 D Ba(OH)2 + CuSO4 Câu 67 Dãy chất nào sau đây tác dụng dung dịch HCl và dung dịch NaOH ? A Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3 B Na2SO4, HNO3, MgO C Na2SO4, Zn(OH)2, MgCl2 D Mg(OH)2, Al(OH)3, NaHCO3 Câu 68 Một dung dịch làm quì tím hoá xanh, dung dịch đó có: A [H+] < [OH-] B [H+] = [OH-] C [H+] > [OH-] D không xác định Câu 69 Dung dịch chất điện li dẫn điện là chuyển động A.Các cation và anion B Các cation và anion và các phân tử hòa tan C.Các ion H+ và OH- D Các ion nóng chảy phân li Câu 70 Hoà tan axit vào nước 25 C , kết là: A [H+ ]< [OH-] B [H+ ]= [OH-] C [H+ ]> [OH-] D [H+ ].[OH-] > 1,0.10-14 Câu 71 Phát biểu nào sau đây không đúng ?Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy A Có phương trình ion thu gọn B Có giảm nồng độ số các ion tham gia phản ứng C Có sản phẩm kết tủa, chất khí, chất điện li yếu D Các chất tham gia phải là chất điện li Câu 72 Cho dung dịch axit là HNO3 và HClO có cùng nồng độ Vậy so sánh nào sau đây là đúng? A [ HNO3 ] +¿¿ +¿¿ H H < [ HClO ] B ¿ > ¿ C ¿ ¿ ¿ ¿ [ NO−3 ] > [ ClO−] +¿¿ +¿¿ H H D ¿ = ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Câu 73 Ở các vùng đất phèn người ta bón vôi để làm A Tăng pH đất B Tăng khoáng chất cho đất C Giảm pH đất D Để môi trường đất ổn định Câu 74 Phương trình ion rút gọn Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 tương ứng với phản ứng nào sau đây? A Cu(NO3)2 + Ba(OH)2  B CuSO4 + Ba(OH)2  C CuCO3 + KOH  D CuS + H2S  Câu 75 Phương trình ion rút gọn H+ + OH- → H2O biểu diễn chất phản ứng hoá học nào đây ? A HCl + NaOH → H2O + NaCl B NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3 C H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4 D NaHCO3 +HCl  NaCl + H2O + CO2 Câu 76 Các cặp chất nào sau đây có thể tồn dung dịch ? A CH3COOK và BaCl2 B CaF2 và H2SO4 C Fe2(SO4)3 và KOH D CaCl2 và Na2SO4 Câu 77 Để tinh chế dung dịch KCl có lẫn ZnCl2 ta có thể dùng chất nào đây ? A Cho lượng KOH vừa đủ B Cho KOH dư C Cho NaOH vừa đủ D.Cho NaOH dư (5) Câu 78 Có dung dịch không màu sau Ba(OH)2, BaCl2, K2S dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết ? A Pb(NO3)2 B Na2SO4 C K2CO3 D Phenolphtalein Câu 79 Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ? A CuSO4 + KI → B CuSO4 + K2SO3 → C Na2CO3 + CaCl2 → D CuSO4 + BaCl2 → Câu 80 Các tập hợp ion sau đây có thể tồn đồng thời cùng dung dịch A Na+; Ca2+; Fe2+; NO3-; ClB Na+, Cu2+; Cl-; OH-; NO3C Na+; Al3+; CO32-; HCO3-; OHD Fe2+; Mg2+; OH-; Zn2+; NO3Câu 81 Cho phương trình phản ứng FeSO4 + ? → Na2SO4 + ? Các chất thích hợp là A NaOH và Fe(OH)2 B NaOH và Fe(OH)3 C KOH và Fe(OH)3 D KOH và Fe(OH)2 Câu 82 Cho dung dịch natri hiđroxit loãng vào dung dịch đồng (II) sunfat đến dư Hiện tượng quan sát là: A Không có tượng B Có bọt khí thoát C Có kết tủa màu xanh nhạt D Có kết tủa màu xanh sau đó tan Câu 83 Câu nào sai nói pH và pOH dung dịch ? A pH = -lg[H+] B [H+] = 10a thì pH = a C pOH = -lg[OH-] D pH + pOH = 14 Câu 84 Muối axit là: A Muối có khả phản ứng với bazơ B Muối còn hiđro phân tử C Muối tạo axit yếu và bazơ mạnh D Muối còn hiđro có khả phân li cation H + Câu 85 Muối trung hoà là : A Muối mà dung dịch có pH = B Muối không còn hiđro phân tử C Muối có thể phản ứng với axit và bazơ D Muối không còn hiđro có thể bị thay kim loại Câu 86 Phản ứng trao đổi ion dung dịch các chất điện li có thể xảy có ít các điều kiện A Tạo thành chất kết tủa B Tạo thành chất điện li yếu C Tạo thành chất khí D Một ba điều kiện trên Câu 87 Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu ? A H2O B HCl C NaOH D NaCl Câu 88 Nước đóng vai trò gì quá trình điện li các chất nước ? A Môi trường điện li B Dung môi không phân cực C Dung môi phân cực D Tạo liên kết hiđro với các chất tan Câu 89 Chọn dãy các chất điện ly mạnh số các chất sau : a NaCl b Ba(OH)2 c HNO3 d AgCl e Cu(OH)2 f HCl A a, b, c, f B a, d, e, f C b, c, d, e D a, b, c, e (7) Câu 90 Chọn phát biểu đúng nói Zn(OH)2 Zn(OH)2 là : A Chất lưỡng tính B Hiđroxit lưỡng tính C Bazơ lưỡng tính D Hiđroxit trung hoà Câu 91 Dãy chất nào đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ? A Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3 B Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3 C Na2SO4, HNO3, Al2O3 D Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2 Câu 92 Chọn phát biểu đúng số các phát biểu sau đây ? A Giá trị pH tăng thì độ axit giảm B Giá trị pH tăng thì độ axit tăng C Dung dịch có pH < làm quỳ tím hoá xanh D Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ Câu 93 Phương trình ion rút gọn phản ứng cho biết : A Những ion nào tồn dung dịch B Nồng độ ion nào dung dịch lớn C Bản chất phản ứng dung dịch các chất điện li D Không tồn phân tử dd các chất điện li Câu 94 Cho dung dịch chứa các ion : Na+, Ca2+, H+, Cl-, Ba2+, Mg2+ Nếu không đưa ion lạ vào dung dịch, dùng chất nào sau đây để tách nhiều ion khỏi dung dịch ? A Dung dịch Na2SO4 vừa đủ B Dung dịch K 2CO3 vừa đủ C Dung dịch NaOH vừa đủ D Dung dịch Na2CO3 vừa đủ Câu 95 Phản ứng tạo thành PbSO4 nào đây không phải là phản ứng trao đổi ion ? A Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 + NaNO3 B Pb(OH)2 + H2SO4 → PbSO4 + 2H2O C PbS + 4H2O2 → PbSO4 + 4H2O D (CH3COO)2Pb + H2SO4 → PbSO4 + 2CH3COOH Câu 96 Axit fomic (HCOOH) có nọc kiến Khi bị kiến đốt thì dùng hoá chất nào đây để rửa ? A Nước vôi B Dấm ăn C Cồn D Nước Câu 97 Trong các cặp chất nào sau đây, cặp chất nào cùng tồn dung dịch ? A AlCl3 và Na2CO3 B HNO3 và NaHCO3 C NaAlO2 và KOH D NaCl và AgNO3 Câu 98 Có bốn lọ đựng bốn dung dịch nhãn là : AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3 Chỉ dùng chất nào đây để nhận biết dung dịch trên ? A Dung dịch NaOH B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch Ba(OH)2 D Dung dịch AgNO3 Câu 99 Các chất nào dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch kiềm mạnh vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh ? A Al(OH)3, (NH2)2CO, NH4Cl B NaHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4 C Ba(OH)2, AlCl3, ZnO D Mg(HCO3)2, FeO, KOH Câu 100 Cho các chất rắn sau : CuO, Al2O3, ZnO, Al, Zn, Fe, Cu, Pb(OH)2 Dãy chất có thể tan hết dung dịch KOH dư là : A Al, Zn, Cu B Al2O3, ZnO, CuO C Fe, Pb(OH)2, Al2O3 D Al, Zn, Al2O3, ZnO Câu 101 Ion CO32- không phản ứng với các ion nào sau đây : A NH4+ , Na+ , K+ B Ca2+ , Mg2+ C H+ , NH4+ , Na+ , K+ D Ba2+ , NH4+ , Cu2+ , K+ Câu 102 Phản ứng nào đây là phản ứng trao đổi ion dung dịch A Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 B Fe(NO3)3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaNO3 ( 6) C 2Fe(NO3)3 + 2KI 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D Zn + 2KI  Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Câu 101.Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính ? A Zn(OH)2 B Pb(OH)2 C Al(OH)3 D Ba(OH) Câu 101 Trong các dung dịch sau đây : K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S Có bao nhiêu dung dịch có pH > ? A B C D Câu 102 Cho các dung dịch đánh số thứ tự sau: KCl Na2CO3 CuSO4 CH3COOH Al2(SO4)3 NH4Cl NaBr K2S Chọn phương án đó dung dịch có pH < A 1, 2, B 3, 5, C 6, 7, D 2, 4, Câu 103 Hãy dự đoán tượng xảy thêm từ từ dung dịch Na 2CO3 vào dung dịch muối FeCl3 ? A Có kết tủa màu nâu đỏ B Có bọt khí sủi lên C Có kết tủa màu lục nhạt D A và B đúng Câu 104 Người ta lựa chọn phương án nào sau đây để tách riêng chất rắn khỏi hỗn hợp phản ứng các dung dịch Na2CO3 và CaCl2 ? A Cô cạn dung dịch B Chiết C Chưng cất D Lọc Câu 105 Phản ứng nào đây là phản ứng trao đổi ion dung dịch A Zn + H2SO4 B Fe(NO3)3 + 3NaOH C 2Fe(NO3)3 + 2KI D Zn + 2KI → ZnSO4 + H2 → Fe(OH)3 + 3NaNO3 → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Câu 106 Dãy chất nào đây là chất điện li mạnh ? A HCl, NaOH, NaCl B HCl, NaOH, CH3COOH C KOH, NaCl, HgCl2 D NaNO3, NaNO2, HNO2 Câu 108 Saccarozơ là chất không điện li vì : A Phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện B Phân tử saccarozơ không phân li thành ion dung dịch C Phân tử saccrozơ không có khả hiđrat hoá với dung môi nước D Tất các lí trên Câu 109 Chất nào sau đây là chất điện li ?A Rượu etylic B Nước nguyên chất C Axit sunfuric D Glucozơ Câu 110 Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện ?A CH3OH B CuSO4 C NaCl D AgCl Câu 111 Ion Na+.nH2O hình thành : A Hoà tan NaCl vào nước B Hoà tan NaCl vào dung dịch axit vô loãng (8) C Nung NaCl nhiệt độ cao D Hoà tan NaCl vào rượu etylic Câu 112 Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; và x mol Cl- Vậy x có giá trị là: A 0,3 mol B 0,20 mol C 0.35 mol D 0,15 mol Câu 113 Trường hợp nào sau đây không dẫn điện ? A KCl rắn, khan B Nước biển C Nước hồ, nước mặn D Dung dịch KCl H 2O Câu 114 Câu 116 Dựa vào tính chất lí hoá nào để phân biệt kiềm với bazơ không tan ? A Tan nước B Phản ứng nhiệt phân C Phản ứng với dung dịch axit D Đáp án A và B Câu 117 Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit ? A HCl + KOH B H2SO4 + BaCl2 C H2SO4 + CaO D HNO3 + Cu(OH)2 Câu upload.123doc.net Câu 119 Các tập hợp ion nào sau đây không tồn dung dịch ? A Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3- B Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+ + 23+ C NH4 , CO3 , HCO3 , OH , Al D Na+, Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl- BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCH ĐIỆN LI I Câu hỏi giáo khoa: Câu 1: Câu nào đây là đúng nói điện li ? A Sự điện li là phân li chất thành ion dương và ion âm chất đó tan nước trạng thái nóng chảy B Sự điện li là hoà tan chất vào nước tạo thành dung dịch C Sự điện li là phân li chất tác dụng dòng điện D Sự điện li thực chất là quá trình oxi hoá- khử Câu 2: Tìm mệnh đề sai : Hòa tan SO3 vào nước dung dịch dẫn điện ,vậy SO3 là chất điện li Dung dịch ancol etylic không dẫn điện Các dung dịch muối có chứa ion kim loại Các dung dịch muối có chứa ion gốc axit A 1, B 2, C 1, 2, D tất đúng Câu 3: Chọn câu đúng điện li : A Là điện phân các chất thành ion dương và ion âm B Là phản ứng oxi hóa-khử C Là phân li các chất điện li nước thành các ion D Là phản ứng trao đổi Câu 4:Tìm mệnh đề đúng : A Những chất tan nước phân li ion là điện li B NH4NO3 là hợp chất có liên kết cộng hóa trị nên không phải là chất điện li C Liên kết hóa học chất điện li là liên kết ion liên kết CHT có cực mạnh D Dung dịch ancol CH3-OH nước dẫn điện Câu 5: Chất nào sau đây không dẫn điện ? MgCl2 khan CaCl2 nóng chảy NaOH nóng chảy dd H2SO4 nước HCl benzen CH3COONa nước A Không có B 1, 2, 3, C 2, 3, D 1, II Phương trình điện li : Câu 6: Viết phương trình điện li các chất : K3PO4, (NH4)2SO4, KMnO4, Ba(OH)2, HClO4 , Sr(OH)2 Câu 7: Dung dịch X có chứa Na+, Mg2+, Cl-, SO42- Số muối ít hòa tan vào nước dung dịch X là : A B C D III.Toán nồng độ : Câu 8: Nồng độ mol/l Al3+ và SO42- dung dịch Al2(SO4)3 0,03M theo thứ tự là : A 0,06M và 0,09M B 0,04M và 0,08M C 0,03M và 0,03M D 0,045M và 0,09M Câu 9: 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,4M và Ba(OH) 0,2M có số mol OH - là : A 0,04 mol B 0,06 mol C 0,08 mol D 0,1 mol Câu 10: Trộn 100 ml dung dịch NaNO 0,2 M với 100 ml dung dịch Ba(NO 3)2 0,2M dung dịch X Nồng độ mol/l ion NO3- X là : A 0,2M B 0,3M C 0,4M D 0,6M Câu 13: Khi hòa tan 896 ml khí HCl (đktc) vào V lít dung dịch BaCl 0,2M dung dịch X có [Cl-] =0,8M Coi thể tích dung dịch không đổi Giá trị V là : A.0,1 lít B.0,2 lít C.0,05 lít D.0,15 lit Câu 14: Hòa tan 2,78g FeSO4.7H2O vào lít dung dịch Fe2(SO4)3 0,02M lít dung dịch X Tính nồng độ mol/l các ion dung dịch X Câu 15: Tính nồng độ mol/l chất điện li Al2(SO4)3 dung dịch có chứa : a>[SO42-] = 0,02M b>Tổng nồng độ hai loại ion là 0,1 M IV.Toán áp dụng định luật bảo toàn điện tích dung dịch các chất điện li Câu 17: Một dd chứa a mol Ca2+, b mol NH4+, c mol CO32-, d mol Cl-, e mol SO42- Biểu thức liên hệ a, b, c, d, e là A a + b = c + d + e B 40a + 18b = 60b + 35,5d + 96e C 2a + b = 2c + d + 2e D 2a + 4b = 6b + d + 2e Câu 18: Hòa tan 32,3 gam hỗn hợp muối vào nước dung dịch có chứa 0,4 mol Cl -, 0,1 mol NO3-, x mol K+ , y mol Ca2+ Vậy x và y có giá trị là : A 0,2 và 0,1 B 0,1 và 0,2 C 0,2 và 0,2 D 0,3 và 0,1 (9) Câu 19: Dung dịch X có chứa cation 0,02 mol Al 3+, 0,03 mol M2+ và anion 0,06 mol Cl-,y mol SO42-.Khi cô cạn dung dịch thu 7,23 gam chất rắn khan M là : A Fe B Zn C Mg D Ca Câu 20: Một dung dịch chứa 0,02 mol Mn+ (M là kim loại), 0,03 mol K+ ,0,03 mol Cl- và x mol SO42- Tổng khối lượng muối tan dung dịch là 5,435g Mn+ là : A Mg2+ B Fe3+ C Cu2+ D Zn2+ V.Phân loại các chất điện li : Câu 21: Phát biểu nào sau đây mô tả chất điện li yếu chính xác ? A Chất mà dung dịch nó chủ yếu là các phân tử, số ít các ion B Dung dịch loãng C Chất không tan nước D Chất phân li thành ion thể lỏng hay nóng chảy không phân li dung dịch Câu 22: Dãy nào đây gồm các chất điện li yếu ? A CH3COOH, CuSO4, H2S, Ca(OH)2 B CH3COOH, H2O, H2S, Mg(OH)2 C CH3COOH, CuSO4, H2SO3, KOH D CH3COOH, NaCl, H2S, NaOH VII Toán nồng độ và thể tích dung dịch: Câu 33: Trong V lit dung dịch HCl 0,5M có số mol H + số mol H+ có 0,3 lit dung dịch H2SO4 0,2M Giá trị V là : A 0,12 lít B 2,67 lít C 0,24 lít D 1,33 lit Câu 34: Trong 0,2 lit dung dịch NaOH CM có số mol OH- số mol OH- có 35,46 ml dung dịch KOH 14% (D = 1,128g/ml) CM có giá trị là : A 0,5 B 0,25 C 0,75 D 1,00 Câu 35:Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M dung dịch X Nồng độ mol/l ion OH- dung dịch là : A 0,75M B 1,5M C 0,5M D 0,25M Câu 36:Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hoà 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH) 0,1M là : A 100 ml B.150 ml C.200 ml D.250 ml Câu 37:Trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 100 ml dung dịch Ba(OH) 0,4M và NaOH 0,6M Hãy cho biết nhúng quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng có tượng gì ? A quỳ tím sang màu xanh B quỳ tím chuyển sang màu đỏ C quỳ tím không đổi màu D không xác định màu quỳ tím AXIT-BAZƠ-MUỐI I Câu hỏi giáo khoa : Câu 38: Nhận định nào sau đây là đúng ? A Hợp chất có khả phân li cation H+ nước là axit B Hợp chất thành phần phân tử có hiđro là axít C Một bazơ không thiết phải có nhóm OH thành phần phân tử D Một hợp chất thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ Câu 39: Theo thuyết Brontesd câu nào sau đây là đúng ? A Axit là chất hòa ta kim loại B Axit là chất tác dụng với bazơ C Axit là chất có khả cho proton D Axit là chất điện li mạnh Câu 40: Câu nào sau đây không đúng ? A Axit bazơ có thể phân tử ion B Trong thành phần axit có thể không có hiđro C Trong thành phần bazơ phải có nhóm OH D H3PO4 là axit nấc Câu 41: Đối với axit xác định, số phân li axit Ka phụ thuộc vào: 1.Nhiệt độ 2.Nồng độ 3.Áp suất A Chỉ có B Chỉ có C Chỉ có và D Cả 1,2,3 II Bài tập dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối : Câu 42:Viết phương trình điện li các chất sau dung dịch : K2CO3, NaClO, Na2HPO4, Mg(HSO4)2, K3PO4, Na2S, NaHS, Fe(OH)3, Sn(OH)2, K2HPO3 Câu 43:Viết công thức hóa học mà hòa tan nước dung dịch chứa các ion : a> H+, NO3-, SO42b> K+, Mg2+, SO42-, NO3+ 2+ Câu 44:Khi cô cạn dung dịch chứa Na ,Ba ,Cl thu hỗn hợp có chứa các chất nào ? Câu 45: Khi cô cạn dung dịch có chứa K+, Mg2+, Cl-,SO42- thu hỗn hợp có chứa : A KCl, MgSO4 B K2SO4, MgCl2 C KCl, MgSO4 D KCl, K2SO4, MgCl2, MgSO4 III Bài toán tính số mol ion và thể tích dung dịch : Câu 46:Tính thể tích dung dịch HNO3 0,02M chứa số mol H+ số mol H+ có 400 ml dung dịch HCl 0,015M Câu47 : Tính thể tích dung dịch NaNO 10% (d = 1,1g/ml) chứa số mol Na + số mol Na+ có 200 ml dung dịch Na3PO4 0,02M? Câu 48: Tính thể tích dung dịch KOH 14% (d = 1,128g/ml) chứa số mol OH - số mol Na+ có 500 ml dung dịch Na2SO4 0,1M? A 40 ml B 35,5 ml C 45,2 ml D 17,75 ml SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC – pH CỦA DUNG DỊCH I Câu hỏi giáo khoa : Câu 53: Chọn câu trả lời sai? A.Nồng độ H+ tăng thì giá trị pH tăng B.Dung dịch mà giá trị pH>7 có môi trường bazơ (10) C.Dung dịch mà giá trị pH <7 có môi trường axit D.Dung dịch mà giá trị pH=7 có môi trường trung tính Câu 54: Một dung dịch có [OH-] = 10-10 thì dung dịch có môi trường : A axit B kiềm C trung tính D không xác định Câu 55: Chọn mệnh đề đúng A Nước cất có pH = B Ddịch bazơ nào làm quì tím hóa xanh C Ddịch muối axit có môi trường axit D Ddịch muối trung hòa độ pH Câu 56: Chọn câu đúng các câu sau : A Giá trị độ pH tăng thì độ axit giảm B Giá trị độ pH tăng thì độ axit tăng C Dung dịch có pH < làm quì tím hoá xanh D Dung dịch có pH > làm quì tím hoá đỏ Câu 57: Đối với dung dịch axit yếu HNO2 0,1M đánh giá nào đây là đúng ? A pH > B pH = C pH < D [H+] < [NO2 ] Câu 58: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M đánh giá nào đây là đúng ? A pH = B pH < C pH > D [H+] < [NO3 ] Câu 59: Một dung dịch có [OH-] = 10-11 Dung dịch đó có môi trường là : A axit B bazơ C trung tính D không xác định Câu 60: Dung dịch X có pH = 12 ,thì [OH-] dung dịch là : A 0,01M B 10-12 M C 0,12M D 0,02M II Bài toán tính pH: Câu 61: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300 ml dung dịch có pH = 10? Câu 62: Tính pH dung dịch chứa 1,46g HCl 400 ml dung dịch? A 0,1 B 1,0 C 2,0 D 3,0 Câu 63: Hòa tan 4,6 gam Na 100 ml dung dịch HCl 3M dung dịch X Tính pH dung dịch X ? Câu 64: Tính pH dung dịch tạo thành sau trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH 0,375M Câu 65: Tính pH dung dịch thu sau trộn 40 ml dung dịch H2SO4 0,25M với 60 ml dung dịch KOH 0,5M Câu 66: Trộn 100 ml dung dịch HNO3 0,1M với 100 ml dung dịch NaOH 0,12M pH dung dịch thu là A B C 11 D 12 Câu 67: Pha nước vào V lít dung dịch HCl có pH = để thể tích gấp 10 lần Ddịch sau pha loãng có pH bằng: A B C D Câu 68: 300 ml dung dịch MgCl2 0,1M tác dụng với 500 ml dung dịch KOH pH=13 thu bao nhiêu gam kết tủa? Câu 69:Trộn 600 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH xM thu lít dung dịch có pH=1 Giá trị x là : A 0,75M B 1,00M C 1,10M D 1,25M Câu 70: a) Dung dịch NaOH 0,0002M có pH bao nhiêu? b) Dung dịch H2SO4 0,0005M có pH bao nhiêu? Câu 71: Cho 100 ml dung dịch HCl 0,04M vào 300 ml dung dịch H2SO4 0,06 pH dung dịch thu là : A B C D Câu 72: Cho 100 ml dung dịch HCl 0,04M vào 100 ml dung dịch NaOH 0,06M thu dung dịch A có pH bao nhiêu? A pH = 12 B pH = C pH = D pH= Câu 73: Cho 100 ml dung dịch HCl 0,04M vào 100 ml dung dịch NaOH 0,02M thu dung dịch A có pH là A B.2 C.3 D.5 Câu 74: Phải pha loãng dung dịch NaOH có pH = 13 bao nhiêu lần để dung dịch NaOH có pH = 12 Câu 75: Trộn lẫn 0,5 lít dung dịch Ba(OH)2 có pH = 12 với 0,5 lit dung dịch NaOH có pH = 11 Tính pH dd thu được? Câu 76: Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 250 ml dung dịch HCl 0,4M để dung dịch có pH = Câu 77: Cho dung dịch nào sau đây vào dung dịch HCl làm tăng pH dung dịch ? A NaOH B.AgNO3 C.H2SO4 D.NaCl PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I.Câu hỏi giáo khoa: Câu 79: Phương trình ion rút gọn phản ứng cho biết : A ion nào tồn dung dịch B Nồng độ ion nào dung dịch lớn C chất phản ứng dd chất điện li D Không tồn các phần tử dd các chất điện li Câu 80 : Phương trình thể điện li hoàn toàn KHSO4 A KHSO4  K+ + H+ + SO42B KHSO4  KH2+ + SO42+  C KHSO4 K + HSO4 D 2KHSO4  K2SO4 + 2H+ Câu 81:Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy : A Các chất phản ứng phải là chất tan B Một số ion dung dịch kết hợp với làm giảm nồng độ chúng C Phản ứng không phải là phản ứng thuận nghịch (11) D Các chất phản ứng phải là chất điện li mạnh II.Bài tập viết phương trình phân tử-phương trình ion: Câu 82: Cho các dung dịch: NaHCO3, CaCl2, HCl, Ba(H2PO4)2, K2CO3, Ca(OH)2 Viết PTPT, PT ion rút gọn trộn chúng với đôi một? Câu 83: Cho các chất sau phản ứng với Hãy viết PTPT và PT ion rút gọn a> dd HNO3 và CaCO3 b> dd K2CO3 và CaCl2 c> dd K2S và dd H2SO4 loãng d> dd Ca(HCO3)2 và dd KOH e> MgO và dd HCl f> Fe(OH)3 và dd H2SO4 Câu 84: Viết PTPT từ các PT ion rút gọn sau : a> 2H+ + MgCO3  Mg2+ + CO2+H2O b> Zn(OH)2 + 2H+  Zn2+ + 2H2O -  2c> Be(OH)2 + 2OH BeO2 + 2H2O d> SO2 + 2OH-  SO32- + H2O Câu 85: Phương trình ion thu gọn : H+ + OH-  H2O biểu diển chất phản ứng nào sau đây ? A KHS + HCl  … B H2SO4(l) + Fe(OH)2  … C HCl + Ba(OH)2  … D HCl + Zn(OH)2  … Câu 86: Câu 87: Phương trình :S2- + 2H+  H2S là phương trình ion phản ứng FeS + 2H2S  FeCl2 + H2S 2.NaHSO4 + Na2S  2Na2SO4 + H2S  2HCl + K2S 2KCl + H2S 3.BaS + H2SO4  BaSO4 + H2S A B ,4 C 1, 2, D.1, 2, 3, Câu 88: Phương trình hóa học nào sau đây viết không đúng ? A Na2SO4 + BaCl2  BaSO4  + 2NaCl B FeS + ZnCl2  ZnS + FeCl2  C 2HCl + Mg(OH)2 MgCl2 + 2H2O D H2SO4 + Cu(OH)2  CuSO4 + 2H2O Câu 89: Viết phương trình phân tử ,phương trình ion rút gọn cho các phản ứng theo sơ đồ : Zn(OH)2  ZnSO4  Zn(OH)2  K2[Zn(OH)4]  Zn(OH)2 Câu 90: Trong các dung dịch : HNO 3,NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4 , Mg(NO3)2, dãy gồm các chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là : A HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 B NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 C HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 D HNO3, NaCl, Na2SO4 Câu 91: Cho các cặp chất sau: Na2CO3 + BaCl2 (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2 Ba(HCO3)2 + K2CO3 BaCl2 + MgCO3 Những cặp chất phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là: A B 1, C 1, 2, D 1, 2, 3, Câu 92: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn phản ứng trao đổi ion dung dịch để tạo thành : a> Cr(OH)3 b> Al(OH)3 c> Ni(OH)2 d> Na2[Pb(OH)4] III Bài tập tương tác các chất dung dịch : Câu 93: Các chất nào tồn dung dịch ? A (NH4)2CO3, K2CO3, CuSO4 B Zn(NO3)2, Pb(NO3)2, NaCl C CH3COONa, Mg(NO3)2, HCl D Al2(SO4)3, MgCl2, Cu(NO3)2 Câu 94: Những ion nào đây cùng tồn đồng thời cùng dung dịch ? A Na+, Mg2+, OH-, NO3B K+, Na+, OH-, HCO3+ + 2C Ag , H , Cl , SO4 D.Na+, Ba2+, Cl-, OHCâu 95: Cho dung dịch suốt ,mỗi dung dịch chứa loại cation và loại anion số các ion sau : Ba2+, Mg2+, Na+, Ag+, CO32-, Cl-, SO42-, NO3- Các dung dịch đó là : A AgNO3, BaCl2, MgSO4, Na2CO3 B AgCl, Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3 C AgNO3, BaCl2, MgCO3, Na2SO4 D Ag2CO3, Ba(NO3)2, MgSO4, NaNO3 Câu 96: Các chất nào tồn dung dịch ? A AlCl3 , CuSO4 B NaHCO3, NaHSO4 C Na2ZnO2 , HCl D AgNO3, NaCl Câu 97: Cho dung dịch suốt ,mỗi dung dịch chứa loại cation và loại anion số các ion sau : Ca2+, Mg2+, K+, CO32-, Cl-, SO42- Các dung dịch đó là : A KCl,CaCO3,MgSO4 B MgCl2 ,K2SO4,CaCO3 C CaCl2,K2CO3,MgSO4 D KCl,CaCl2,MgCO3 IV Bài tập phản ứng thủy phân muối : Câu 98: Dung dịch muối nào sau đây có môi trường axit? A CH3COONa B ZnCl2 C NaCl D Na2CO3 Câu 99: Dung dịch nào sau đây có môi trường bazơ? A Na2CO3 B NaCl C NaNO3 D NH4Cl Câu 100: Dung dịch muối nào sau đây có pH = 7? A NaNO3 B.NH4Cl C.K2CO3 D.ZnCl2 Câu 101: Cho dung dịch chứa a mol Ba(OH) vào dung dịch chứa a mol H2SO4 dung dịch X pH dung dịch X là : A = B < C > D Không xác định (12) Câu 102: Dung dịch NaHCO3 có pH là : A.=7 B > C < D.Không xác định Câu 103: Cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch Na2CO3 Nêu tượng xảy ra? Câu 104: Dung dịch nào sau đây làm quì tím hóa xanh ? A CuSO4 B NaCl C Na2CO3 D BaCl2 Câu 105: Cho a mol Cl2 hấp thụ hoàn toàn dung dịch chứa 2a mol NaOH nhiệt độ thường pH dung dịch thu : A =7 B < C > D Không xác định Câu 106: Cho dung dịch có a gam HCl vào dung dịch có a gam KOH dung dịch X Môi trường dung dịch X là: A axit B kiềm C trung tính D không xác định Câu 107: Dung dịch NaHCO3 có tính chất nào sau đây ? A Tính kiềm B Tính axit C Trung tính D Lưỡng tính Câu 108: Những ion có tính axit là : A HSO4-, HSB NH4+, HSO4-, Fe3+ C NH4+, K+, Fe3+ D CO32-, CH3COOCâu 109: Những chất hay ion có tính bazơ là : A CO32-, CH3COO-, CaO B HSO4-, NH4+, Al2O3 + + C NH4 , K , Zn(OH)2 D HCO3-, HSO4-, NaOH V.Bài tập nhận biết : Câu 110: Có dung dịch : HCl, NaOH, H2SO4 loãng ,thuốc thử để phân biệt dung dịch này là : A Na2CO3 B CaCO3 C Mg D Quì tím Câu 111: Có dung dịch : MgCl2, ZnCl2, FeCl3, BaCl2 , thuốc thử để phân biệt chúng là : A dd Na2SO3 B dd K2SO4 C dd H2SO4 D dd NaOH dư Câu 112: Phân biệt các dung dịch Na2CO3, NaCl, ZnCl2 phương pháp hóa học VI Toán nồng độ ,có lượng chất dư – thiếu : Câu 113: Thể tích dung dịch HCl 0,2M cần dùng để trung hòa 100 ml dung dịch Ba(OH) 0,1M là : A 50 ml B 100 ml C 200 ml D 500 ml Câu 114: 100 ml dung dịch HNO3 0,2M tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M dung dịch có pH : A B lớn C nhỏ D Câu 115: Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần dùng để trung hòa 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH) 0,1M là A 100 ml B 150 ml C 200 ml D 250 ml VII.Phương pháp giải toán phương trình ion : Câu 116: Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,1M với V lít dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và HNO 0,1M dung dịch X có pH = Tính V? Câu 117: Cho 0,2 lit dung dịch hỗn hợp Na 2CO3 0,1M và K2CO3 0,2M tác dụng với 250 ml dung dịch hỗn hợp BaCl 0,1M và Ba(NO3)2 0,2M Tính khối lượng kết tủa tạo thành? Câu upload.123doc.net: Trong dung dịch X có các ion Ba2+, Ca2+; 0,2 mol Cl- , 0,6 mol NO3- Tính thể tích dung dịch K2CO3 0,8M cần dùng ít để thu khối lượng kết tủa lớn nhất? A 500 ml B 250 ml C 400 ml D 800 ml Câu 119: Cho dung dịch chứa a mol Mg2+, b mol Zn2+; 0,4 mol Cl- và 0,1 mol SO42- Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch trên thì thu 5,8 gam kết tủa Tính a, b? Câu 120: Trộn dung dịch HCl có pH =1 với dung dịch NaOH có pH=13 dd có pH=7.Tính tỉ lệ hai thể tích đã trộn Câu 121: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 0,08M và KOH 0,04M Tính pH dung dịch thu ? Câu 122; Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH=13 Tính a và m ? Câu 123: Trong 300 ml dung dịch A có chứa 0,3 mol K +; 0,4 mol NH4+; 0,3 mol Cl-; x mol SO42- Dung dịch B chứa hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)2 2M Cho 150 ml dung dịch B vào dung dịch A và đun nhẹ Tính tổng khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng ? VIII Bài toán hiđroxit lưỡng tính : Câu 124: Cho 600 ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch ZnCl2 1M Tìm khối lượng kết tủa thu Câu 125: Cho 600 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch Na2ZnO2 1M Tìm khối lượng kết tủa thu Câu 126: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M phản ứng với 200 ml dung dịch ZnCl2 1M để thu kết tủa lớn ? Câu 127: Cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Na 2[Zn(OH)4] xM thì thu khối lượng kết tủa lớn Giá trị x là : A 1M B 1,2M C 0,5M D 1,5M Câu 128: Tính thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 1M và HNO 0,5M tác dụng với 200 ml dung dịch Na 2ZnO2 1M để thu khối lượng kết tủa lớn ? Câu 129: Cho dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch AlCl 0,5M thu 3,9 gam kết tủa Thể tích dung dịch NaOH đã cho vào là : A 150 ml B 300 ml C 350 ml D A và C Câu 130: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 100 ml dung dịch HCl x M thu dung dịch A Cho dung dịch A vào 200 ml dung dịch AlCl3 0,5M thu 1,56 gam kết tủa Hãy lựa chọn giá trị đúng x A 0,6 M B M C 1,4 M D 2,8 M IX Bài tập ôn : (13) Câu 134: Hòa tan hoàn toàn 0,1022 gam MCO3 (M là kim loại) 20 ml ddung dịch HCl 0,08M Để trung hòa lượng dư HCl cần 5,64 ml dung dịch NaOH 0,1M Tìm M ? Câu 142: Có thể có bao nhiêu dung dịch chứa chất tạo thành từ các ion sau: Ba 2+, Mg2+, SO42-, HCO3A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 143: Dung dịch có ion OH- có thể tác dụng với tất các chất ion nhóm nào sau đây? A H+, NO3-, K+, MgO, CuO B Al(OH)3, HCO3-, HSO4-, CO2, Zn2+ 2C CO3 , Zn(OH)2, HCO3 , CO2, SO2 D H+, NH4+, HCO3-, HSO3-, Mg2+, Ba2+ (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG CHUONG I, DE CUONG CHUONG I

Từ khóa liên quan