0

Toan Luyen tap chung

14 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:00

Khi biết diện tích và chiều cao của hình tam giác muốn tính độ dài đáy ta làm như thế nào?... Khi biết diện tích và độ dài đáy của hình tam giác muốn tính chiều cao ta làm như thế nào?..[r] (1)(2) TÝnh diÖn tÝch c¸c h×nh sau A N M r = 1cm 4cm B 10cm 3cm H.1 C Q 13,5cm H.2 P H.3 (3) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ: 6cm2 DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ: 135cm2 DiÖn tÝch h×nh trßn lµ: 3,14cm2 (4) Bµi 1: Tãm t¾t: S = m = 0,63 m2 h= m = 0,5 m TÝnh a ? Giải Độ dài đáy hình tam giác là: 0,63 2 : 0,5 = 2,52 (m) Đáp số: 2,52 m (5) 3,1m THAÛO LUAÄN NHOÙM 0,35m (6) 3,1m 3,1m Nửa ñöô øng troøn 3,1m 0,35m Nử ñöô a øng troøn (7) Bài 3: Giải Chu vi bỏnh xe hình tròn có đờng kính 0,35m là: 0,35 x 3,14 = 1,099 (m) Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x = 7,299 (m) Đáp số: 7,299 m (8) (9) TROØ CHÔI : 1giờ Heá10 t9 Mỗi câu hỏi có 10 giây suy nghĩ để trả lời Ai dành quyền ưu tiên trước trả lời Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm nào? a h S  (10) TROØ CHÔI : 1giờ Heá10 t9 Khi biết diện tích và chiều cao hình tam giác muốn tính độ dài đáy ta làm nào? S 2 a  h (11) TROØ CHÔI : 1giờ Heá10 t9 Khi biết diện tích và độ dài đáy hình tam giác muốn tính chiều cao ta làm nào? S 2 h a (12) TROØ CHÔI : 1giờ Heá10 t9 Muốn tính chu vi hình tròn ta làm nào? hay C d 3,14 C r 2 3,14 (13) TROØ CHÔI : 1giờ Heá10 t9 Muốn tính diện tích hình tròn ta làm nào? S r r 3,14 (14) (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan Luyen tap chung, Toan Luyen tap chung