0

Sinh hoc 9Bai 47

23 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:19

TØ lÖ giíi tÝnh - Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lợng cá thể đực/cá thể cái - Tỉ lệ giới tính phụ thuộc đặc điểm di truyền của loài và điều kiÖn sèng cña m«i trêng - ý nghÜa: cho thÊy [r] (1)M«n : SINH HäC (2) Ch¬ng ii: hÖ sinh th¸I (3) tiÕt 49: quÇn thÓ sinh vËt I- Mét quÇn thÓ sinh vËt lµ: TËp hîp nhiÒu c¸ thÓ cïng loµi Tập hợp cá thể thông Vào thời điểm định Tập hợp cá thể voi Cùng sống không gian định Tập hợp cá thể lúa Có khả sinh sản tạo hệ Tập hợp cá thể tr©u rõng (4) Quần thể Cá vàng Quần thể san hô đỏ (5) (6) Hoµn thµnh bµi tËp b¶ng 47.1 Ví dụ Quần thể sinh vật Tập hợp các cá thể rắn hổ mang, cú mèo và lợn rừng sống rừng mưa nhiệt đới Rừng cây thông nhựa phân bố vùng núi Đông Bắc Việt Nam Không phải quần thể sinh vật x x Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung ao x Các cá thể rắn hổ mang sống hòn đảo cách xa x Các cá thể chuột đồng sống trên đồng lúa Các cá thể chuột đực và cái có khả giao phối với sinh chuột Số lượng chuột phụ thuộc vào lượng thức ăn có trên cánh đồng ……… x (7) Mét lång gà, mét chËu c¸ chÐp cã ph¶i là mét quÇn thÓ sinh vËt hay kh«ng? (8) Kh¸i niÖm quÇn thÓ sinh vËt QuÇn thÓ sinh vËt lµ tËp hîp nh÷ng c¸ thÓ: cïng loµi cïng sinh sèng khoảng không gian định thời điểm định cã kh¶ n¨ng sinh s¶n, t¹o thµnh nh÷ng thÕ hÖ míi (9) Ch¬ng ii: hÖ sinh th¸I tiÕt 49: quÇn thÓ sinh vËt I- ThÕ nµo lµ mét quÇn thÓ sinh vËt ? II- Những đặc trng quần thể TØ lÖ giíi tÝnh - Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ số lợng cá thể đực/cá thể cái - Ở đa số động vật, tỉ lệ đực/cái là 50/50 - Vịt, Ngỗng tỉ lệ đực/cái là 60/40 - Gà, Dê, Hươu, Nai: cá thể cái gấp – 10 lần cá thể đực - Ong, Mối: cá thể đực gấp – 10 lần so với cá thể cái - Vích: + Ấp trứng t0<150C số cá thể đực nở nhiều số cá thể cái +Ấp trứng t0 > 340C số cá thể cái nở nhiều cá thể đực (10) Ch¬ng ii: hÖ sinh th¸I tiÕt 49: quÇn thÓ sinh vËt I- ThÕ nµo lµ mét quÇn thÓ sinh vËt ? II- Những đặc trng quần thể TØ lÖ giíi tÝnh - Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ số lợng cá thể đực/cá thể cái - Tỉ lệ giới tính phụ thuộc đặc điểm di truyền loài và điều kiÖn sèng cña m«i trêng - ý nghÜa: cho thÊy tiÒm n¨ng sinh s¶n cña quÇn thÓ (11) II- Những đặc trng quần thể Tỉ lệ giới tính Thµnh phÇn nhãm tuæi Bảng 47.2 ý nghĩa sinh thái các nhóm tuổi Các nhóm tuổi Nhóm tuổi trước sinh sản Nhóm tuổi sinh sản Nhóm tuổi sau sinh sản Ý nghĩa sinh thái Các cá thể lớn nhanh, nhóm này có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước quần thể Khả sinh sản các cá thể định mức sinh sản quần thể Các cá thể không còn khả sinh sản nên không ảnh hưởng tới phát triển quần thể (12) II- Những đặc trng quần thể Tỉ lệ giới tính Thµnh phÇn nhãm tuæi - QuÇn thÓ gåm nhiÒu nhãm tuæi + Nhóm tuổi trước sinh sản + Nhóm tuổi sinh sản + Nhóm tuổi sau sinh sản -Thành phần nhóm tuổi quần thể đợc biểu diễn các biểu đồ th¸p tuæi (13) Ch¬ng ii: hÖ sinh th¸I tiÕt 49: quÇn thÓ sinh vËt Thµnh phÇn nhãm tuæi Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào ô trống: Rộng Cao Tăng Trung bình Hẹp Ổn định Thấp Vừa phải Giảm Ba dạng tháp Chiều dài cạnh đáy Tỉ lệ sinh Phát triển Ổn định Giảm sút Số lượng cá thể biến đổi (14) ? Xác định dạng tháp tuổi quần thể nai theo các số liệu sau: - Nhóm tuổi trước sinh sản: 95 con/ha - Nhóm tuổi sinh sản : 30 con/ha - Nhóm tuổi sau sinh sản : 05 con/ha Nhóm tuổi trước sinh sản: 95 con/ha Đáy rộngTỉ lệ sinh cao  Dạng phát triển (15) Mật độ quần thể chim ng / 10km2 s©u/m2 625 c©y c¬m nguéi /ha 30g t¶o n©u/m3 (16) Ch¬ng ii: hÖ sinh th¸I tiÕt 49: quÇn thÓ sinh vËt I- ThÕ nµo lµ mét quÇn thÓ sinh vËt ? II- Những đặc trng quần thể TØ lÖ giíi tÝnh Thµnh phÇn nhãm tuæi Mật độ quần thể - Mật độ quần thể là số lợng sinh vật có đơn vị diện tÝch hay thÓ tÝch - Ví dụ: Mật độ muỗi 10 con/1m2 Mật độ tảo nâu 30g/1m3 - Mật độ thay đổi phụ thuộc: chu kì sống sinh vật và cỏc điều kiện sống môi trường (17) Quần thể sinh vật có đặc trưng gì? Trả lời: -Tỉ lệ giới tính -Thành phần nhóm tuổi -Mật độ quần thể (18) Ch¬ng ii: hÖ sinh th¸I tiÕt 49: quÇn thÓ sinh vËt I- ThÕ nµo lµ mét quÇn thÓ sinh vËt ? II- Những đặc trng quần thể TØ lÖ giíi tÝnh Thµnh phÇn nhãm tuæi Mật độ quần thể III- ¶nh hëng cña m«i trêng tíi quÇn thÓ sinh vËt Điều kiện sống môi trường thay đổi  thay đổi số lượng cá thể quần thể Khi số lượng cá thể vượt quá khả môi trường thì các cá thể hình thành mối quan hệ cạnh tranh Mật độ quần thể điều chỉnh quanh mức cân (19) (20) C©u1: §©u lµ mét quÇn thÓ sinh vËt sè c¸c vÝ dô sau ®©y: A Rõng c©y kim giao sèng v¬ng quèc gia C¸t bµ B TËp hîp c¸c c¸ thÓ gµ trèng vµ gµ m¸i chuång nu«i C TËp hîp c¸c c¸ thÓ c¸ chÐp sèng chung mét c¸i chËu D các cá thể rắn hổ mang sống hòn đảo cách xa Câu 2: Các đặc trng quần thể sinh vật là A Tỷ lệ giới tính, mật độ quần thể và thành phần nhóm tuổi B Tû lÖ giíi tÝnh, thµnh phÇn nhãm tuæi C Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể D Mật độ quần thể, tỷ lệ giới tính Câu 3: Trong tự nhiên, tỷ lệ giới tính nhóm tuổi có thể thay đổi theo? A Sè loµi B Sè nhãm løa tuæi C C¸c ®iÒu kiÖn cña m«i trêng D C¶ b , c vµ d (21) * Ô chữ gồm hàng ngang, hàng CÓ 9ẩn CHỮ CÁI ngang chứa CÓ 11 CHỮ CÁI CÓ CHỮ CÁI Đây là dạng chữ cái5trong từCÁI chìa CÓ CHỮ CÓ Khi trời CHỮ giá CÁI rét Trong trường khoá CÓ tháp CHỮ tuổi mà CÁI Đặc trưng Là các sinh 12 dạng CHỮ vậtnày cùng CÁI * CÓ Từ chìa khoá hợp bất lợi số Đây lượng là cá cho biết số tháp Đặc loài trưng tuổi quần tụ giúp bên ta mở khimà có ítsố thức ăn, chỗ thể dạng tháp quần tuổi lượng, khối từcá hàng ngang lượng đánh Chúng giá thể tiềm có các sinh mà thể số biến lượng đổi mở cá thể lượng mối quan quần sinh hệ thể sản gì? vật có mối *trên Mỗi hàng ngang cátừthể theo hướng đơn vị biến đổi quần theo thể trảquan lời đúng 10 hệ này quần thể ít thể tăng lên diện tích hay hướng giảm điểm, thời gian trả lời thay đổigiây, tích không 10 dần?quá quá nhóm khác giành quyền trả lời Từ hàng ngang trả lời đúng điểm từ chìa khoá đã mở * Từ chìa khoá trả lời đúng 40 điểm, trả lời sai quyền trả lời tiếp TRß CH¥I ¤ CH÷ T Ỉ L C P Ổ N I H T N Ậ G Q U A N H TỪ CHÌA KHOÁ GỒM CHỮ CÁI Ệ Ạ H Đ G N Á Ị M Ớ T T H T I Ệ I T Í N H R A N H R I Ể N Đ Ộ Ả M S Ú T H Ỗ T R Ợ Q U Ầ N T H Ể (22) - Học bài và hoàn thành các bài tập bài tập - Chuẩn bị cho bài học sau: + Đọc trước bài: Quần thể người So sánh khác quần thể người và quần thể sinh vật khác các đặc điểm sinh học và đặc trưng + Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu minh họa các hoạt động đặc trưng người và ảnh hưởng nó đến chất lượng sống (23) (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh hoc 9Bai 47, Sinh hoc 9Bai 47