0

Tiet 6

9 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:18

Phép tính Cộng Tính chất Giao hoán Kết hợp Cộng với 0 Nhân với 1 Phân phối của phép nhân đối với phép cộng... Tổng và tích hai số tự nhiên.[r] (1)SỐ HỌC BÀI: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Email: kiet.gvbs@gmail.com Thiết kế: Nguyễn Tuấn Kiệt Tel: 0984996678 (2) Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Tổng và tích hai số tự nhiên Tổng và tích hai số tự nhiên a+b=c Số hạng Tổng a.b=c Thừa số Tích Chú ý: a b = ab a b = 4ab Phép cộng nhân hai số tự nhiên cho ta số tự nhiên gọi là gì? (3) Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Tổng và tích hai số tự nhiên Bài tập áp dụng Tổng và tích hai số tự nhiên a.b=c a+b=c ?1 Thừa số Tổng Số hạng Tích Điền vào chỗ trống a 12 21 b 48 15 a+b 17 21 49 15 a.b 60 48 (4) Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Tổng và tích hai số tự nhiên Bài tập áp dụng Tổng và tích hai số tự nhiên ?1 Điền vào chỗ trống a 12 21 b 48 15 a+b 17 21 49 15 a.b 60 48 ?2 Điền vào chỗ trống a Tích số với số thì bằng………… b Nếu tích hai thừa số mà không thì có ít thừa số bằng…………………… (5) Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Tổng và tích hai số tự nhiên Bài tập áp dụng Tổng và tích hai số tự nhiên Bài 26/16/SGK 54 km  Hà Nội 19 km  Vĩnh Yên 82 km  Việt Trì  Yên Bái Tính quãng đường ôtô từ Hà Nội lên Yên Bái? Giải Quãng đường ôtô từ Hà Nội lên Yên Bái là: 54 + 19 + 82 = 155 km Đáp số: 155 km (6) Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Tổng và tích hai số tự nhiên Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên Bài tập áp dụng Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên Phép tính Cộng Tính chất Giao hoán Kết hợp Cộng với Nhân với Phân phối phép nhân phép cộng Nhân a+b=b+a a.b = b.a (a + b) + c = a + (b + c) (a.b).c = a.(b.c) a+0=0+a=a a.1=1.a=a a(b + c) = ab + ac ab + ac = a(b + c) (7) Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Tổng và tích hai số tự nhiên Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên Bài tập áp dụng Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên ?3 Tính nhanh Bài tập áp dụng a) 46 + 17 + 54 b) 4.37.25 c) 87.36 + 87.64 a) 46 + 17 + 54 b) 4.37.25 c) 87.36 + 87.64 = (46 + 54) + 17 = (4.25).37 = 87(36 + 64) = 100 + 17 = 107 = 100.37 = 3700 = 87.100 = 8700 (8) Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Tổng và tích hai số tự nhiên Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên Bài tập áp dụng Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên Bài tập áp dụng Bài 27/16/SGK Tính nhanh a) 86 + 357 + 14 b) 72 + 69 + 128 c) 25 27 d) 28 64 + 28 36 Bài tập thêm Tìm x biết a) x.10 = b) (x + 20).10 = (9) Tiết 6: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Tổng và tích hai số tự nhiên Hướng dẫn nhà Bài tập áp dụng Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên Bài tập áp dụng Hướng dẫn nhà - Nắm vững các tính chất phép cộng và phép nhân - Bài 29, 30, 31/17/SGK (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 6, Tiet 6