0

Noi dungchuong trinh phu dao Toan 9

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:16

Kĩ năng: Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn để giải bài tập... Hàm số y = ax2 Phương trình bậc hai một ẩn s[r] (1)NỘI DUNG PHỤ ĐẠO TOÁN Tên chương Số tiết PPCT Tên bài Căn bậc hai – Hằng đẳng thức Kiến thức và kĩ Kiến thức: Hiểu khái niệm bậc hai số không âm, kí hiệu bậc hai Kĩ năng: Tính bậc hai số biểu thức là bình phương số bình phương biểu thức khác Tìm điều kiện để bậc hai có nghĩa Vận dụng đẳng Số tiết PĐ A2  A Căn bậc hai Căn bậc ba 17 Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản bậc hai Căn bậc ba Một số hệ thức cạnh, đường cao tam giác vuông Hệ thức lượng tam giác vuông 18 Tỷ số lượng giác góc nhọn Một số hệ thức cạnh và góc tam giác vuông Hàm số bậc 12 Hàm số y = ax + b (a≠0) Hệ số góc đường thẳng Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt thức Kiến thức: Hiểu cách biến đổi các phép tính bậc hai Kĩ năng: thực các phép tính bậc hai: khai phương tíchvà nhân các bậc hai, khai phương thương và chia các thức bậc hai Thực các phép biến đổi đơn giản bậc hai: đưa thừa số ngoài dấu căn, đưa thừa số vào dấu căn, khử mẫu biểu thức lấy căn, trục thức mẫu Kiến thức: Hiểu khái niệm bậc ba số thực Kĩ năng: Tìm bậc ba số biểu diễn thành lập phương số khác Kiến thức: Hiểu cách chứng minh các hệ thức cạnh và đường cao tam giác vuông Kĩ năng: Vận dụng các hệ thức đó để giải toán và giải số bài toán thực tế Kiến thức: Hiểu các định nghĩa: Sinα, cosα, tanα, cotα Biết mối lien hệ tỉ số lượng giác các góc phụ Kĩ năng: Vận dụng các tỉ số lượng giác để giải bài tập Sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác góc nhọn cho trước tìm số đo góc nhọn biết tỉ số lượng giác góc đó Kiến thức: Hiểu cách chứng minh các hệ thức các cạnh và các góc tam giác vuông Kĩ năng: Vận dụng các hệ thức trên vào giải các bài tập và giải số bài toán thực tế Kiến thức: Hiểu khái niệm và các tính chất hàm số bậc Kĩ năng: Biết cách vẽ và vẽ đúng đồ thị hàm số bậc y = ax + b Kiến thức: Hiểu khái niệm hệ số góc đường thẳng y = ax + b (a≠0) Kĩ năng: Sử dụng hệ số góc đường thẳng để nhận biết cắt song song hai đường thẳng cho trước 2 3 Ghi chú (2) Liên hệ dây và khoảng cách từ tâm đến dây Đường tròn 17 Vị trí tương đối đường thẳng và đường tròn, hai đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn Tính chất hai tiếp tuyến căt Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Góc với đường tròn 17 22 Giải hệ phương trình phương pháp cộng đại số, phương pháp Góc tâm Số đo cung Liên hệ cung và dây Góc tạo bỡi hai cát tuyến đường tròn Tứ giác nội tiếp Công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn Hình quạt tròn và diện tích hình quạt tròn Kiến thức: Hiểu quan hệ vuông góc đường kính và dây, các mối liên hệ dây và khoảng cách từ tâm đến dây Kĩ năng: Biết cách tìm mối liên hệ đường kính và dây cung, dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây; áp dụng các điều nàu vào giải toán Kiến thức: Hiểu vị trí tương đối đường thẳng và đường tròn, hai đường tròn thông qua các hệ thức d<R, d>R, d= r+R, …và điều kiện để vị trí xảy Hai đường tròn tiếp xúc trong, tiếp xúc ngoài Kĩ năng: Vẽ các vị trí tương đối đường thẳng với đường tròn, đường tròn với đường tròn Kiến thức: Hiểu khái niệm tiếp tuyến đường tròn Hiểu tính chất hai tiếp tuyến cắt Biết khái niệm đường tròn nội tiếp tam giác Kĩ năng: Biết cách vẽ tiếp tuyến đường tròn qua điểm cho trước trên ngoài đường tròn Chứng minh tính chất hai tiếp tuyến cắt và vận dụng vào bài tập Kiến thức: Hiểu khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn và nghiệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Kĩ năng: Vận dụng hai phương pháp giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn Kiến thức: Hiểu khái niệm góc tâm, số đo cung Kĩ năng: Ứng dụng giải bài tập và số bài toán thực tế Kiến thức: Nhận biết mối liên hệ cung và dây để so sánh độ lớn hai cung theo hai dây tương ứng và ngược lại Kĩ năng: Vận dụng các định lí để giải bài tập Kiến thức: Hiểu khái niệm góc nội tiếp, mối liên hệ góc nội tiếp và cung bị chắn Nhận biết góc tạo bỡi tia tiếp tuyến và dây cung Nhận biết góc có đỉnh bên hay bên ngoài đường tròn, biết tính các số đo góc trên Kĩ năng: Vận dụng các định lí và hệ vào giải bài tập Kiến thức: Hiểu định lí thuận và định lí đảo tứ giác nội tiếp Kĩ năng: Vận dụng các định lí để giải các bài tập liên quan đến tứ giác nội tiếp 1 2 2 Kiến thức: Hiểu nào là hình tròn và đường tròn Phân biệt công thức tính độ dài cung tròn, đường tròn với diện tích hình tròn Kĩ năng: Vận dụng công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn để giải bài tập (3) Hàm số y = ax2 Tính chất Đồ thị Hàm số y = ax2 Phương trình bậc hai ẩn số 24 Hình trụ Hình nón – Hình cầu 13 Phương trình bậc hai ẩn Định lí Vi-ét và ứng dụng Hình trụ, hình nón, hình cầu Kiến thức: Hiểu các tính chất hàm số y = ax2 Kĩ năng: Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 với giá trị số a Kiến thức: Hiểu khái niệm phương trình bậc hai ẩn Kĩ năng: Vận dụng giải phương trình bậc hai ẩn, đặc biệt là công thức nghiệm phương trình đó (nếu có nghiệm) Kiến thức: Hiểu và vận dụng định lí Vi-ét Kĩ năng: Vận dụng định lí Vi-ét để tính nhẫm nghiệm phương trình bậc hai ẩn, tìm hai số biết tổng và tích chúng Kiến thức: Nhận biết hình trụ, hình nón, hình cầu và đặc biệt là các yếu tố: đường sinh, chiều cao, bán kính có liên quan đến tính toán các hính Kĩ năng: Biết vận dụng các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích các hình nói trên 3 (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Noi dungchuong trinh phu dao Toan 9, Noi dungchuong trinh phu dao Toan 9