0

de kiem tra 45 phut

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:12

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thÊu kÝnh 15cm.. ¶nh sÏ ngîc chiÒu vËt khi tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ: A.[r] (1)Ma trận đề kiểm tra 45 phút M«n: VËt lÝ - TuÇn 27 Mức độ nhận biết Chủ đề NhËn biÕt TN HiÖn tîng khóc x¹ ¸nh s¸ng ThÊu kÝnh héi tô ThÊu kÝnh ph©n k× Tæng Th«ng hiÓu TL TN TL VËn dông TN Tæng TL 1 0,25 0,25 2,0 2,5 0,5 0,25 4,0 4,75 1 0,25 0,25 0,25 2,0 2,75 2 11 1,0 0,5 0,5 8,0 10,0 Ubnd huyÖn c¸t h¶i Trêng th&thcs hiÒn hµo đề kiểm tra 45 phút n¨m hoc: 2012- 2013 M«n : VËt lÝ Thời gian làm bài 45 phút ( không kể thời gian giao đề) I Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2®) C©u1 Câu nào sau đây là sai nói tính chất thấu kính hội tụ? A.Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng B Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm C Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló truyền thẳng (2) D Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính C©u2.Khi mét tia s¸ng ®i tõ kh«ng khÝ tíi mÆt ph©n c¸ch víi níc th× cã thÓ x¶y hiÖn tîng nµo díi ®©y? A ChØ cã thÓ x¶y hiÖn tîng khóc x¹ B ChØ cã thÓ x¶y hiÖn tîng ph¶n x¹ C Cã thÓ x¶y c¶ hiÖn tîng khóc x¹ lÉn hiÖn tîng ph¶n x¹ D Không thể xảy đồng thời tợng khúc xạ lẫn tợng phản xạ Câu3 Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụ và cách thÊu kÝnh 15cm ¶nh sÏ ngîc chiÒu vËt tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ: A 40cm B 30cm C 20cm D 10cm C©u4.Tia tới song song với trục chính thấu kính phân kì cho tia ló có đặt điểm nào sau: A Đi qua tiêu điểm B Song song với trục chính C Đi qua quang tâm D Có đường kéo dài qua tiêu điểm F C©u5.Khi chiếu tia sáng hẹp từ môi trường nước sang môi trường không khí với góc tới i = 400 thì góc khúc xạ có thể là góc nào sau đây? A Nhỏ 400 B Lớn 400 C Bằng 400 D Không xác định Câu6 ảnh vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ là ảnh nào dới đây? A ¶nh thËt cïng chiÒu vËt B ¶nh thËt ngîc chiÒu vËt C ¶nh ¶o cïng chiÒu vËt D ¶nh ¶o ngîc chiÒu vËt C©u7 Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: Ảnh vật tạo thấu kính là ảnh ảo……… …………và nhỏ vật II Tù luËn (8®) C©u1 Tại nhìn cá đáy bể nước,ta lại thấy hình vị trí cá nâng lên so với vị trí thật nó C©u2 Câu 10 (4đ): Cho hình vẽ sau: a, Vẽ ảnh A’B’ AB.Cã nhËn xÐt g× vÒ tÝnh chÊt ¶nh võa dựng? b, Cho vật cao 2(cm) và cách thấu kính 24 (cm) Tính chiều cao và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính biết tiêu cự thấu kính là (cm) C©u3 (2đ) Khi nhìn các dòng chữ qua đáy số cốc thuỷ tinh ta thấy các chữ nhỏ li ti Hãy giải thích? (3) §¸p ¸n- biÓu ®iÓm M«n : VËt lÝ 9- tuÇn 27 I Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2®) C©u §¸p ¸n C A D D B B §iÓm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 7(0,5đ) phân kì; cùng chiều II Tù luËn(8®) C©u1.(2đ) Do tượng khúc xạ ánh sáng,(1đ) cá mà ta nhìn thấy là ảnh cá Vì cá nâng lên so với vị trí thật (1®) Câu (4 điểm): a)-Vẽ đúng (1điểm), - Do vật đặt ngoài tiêu cự nên cho ảnh thật, ngợc chiều (0,75đ) (4) b) Tóm tắt:(0,25điểm) h = 2cm h’ = ? d = 24cm f = 8cm d’ = ? Giải: AB AF  - xét  ABF  KOF ta có: KO OF 24  16     KO 1cm KO thay số ta được: KO mà KO = A’B’ nên ảnh cao 1cm (1đ) AB AO  - xét  ABO  A’B’O ta có: A' B' A' O 24   A' O 12cm thay số ta được: A' O (1đ) Đáp số: h’ = 1cm ; d’ = 12cm Câu3.(2đ) Đáy số cốc thuỷ tinh thường làm lõm vì nó là thấu kính phân kì(1đ) Khi nhìn các dòng chữ qua đáy cốc thì ảnh các dòng chữ luôn nhỏ vật.(1đ) -›³š (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 45 phut, de kiem tra 45 phut