0

Toan R

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:02

3/.Dạy bàimới: Giới thiệu bài Hoạt động 1: 20’ Thực hành GV hướng dẫn hs lần lượt thực hành các BT 6-9/ 3 VBT Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng -Hướng dẫn hs làm bài -Nhaä[r] (1)Tuaàn Thứ ba ngày tháng năm 2012 Toán (Tiết 1) ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I/ Muùc tieõu - Reứn hs nhaọn biết đợc các số có chữ số ,các số có hai chữ số ;số lớn , bé có chữ sè ;sè lín nhÊt ,bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè ;sè liÒn tríc ,sè liÒn sau - Rèn kỹ đọc ,đếm,viết, nhËn biÕt các số nhanh,đúng, chính xác - Yêu thích học toán II/ Chuaån bò: GV: - Baûng phuï HS: - bảng con, rèn,VBT III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động gv 1/ OÅn ñònh : (1’) 2/KTBC: (4’) -Gọi 1hs lên bảng sửa BT SGK/ -Nhaän xeùt, ghi ñieåm 3.Bài : Giới thiệu bài, ghi đề Hoạt động 1: (25’) Thực hành GV hướng dẫn hs thực hành các BT 1,3,4,5/ (VBT) Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S -Hướng dẫn hs làm bài -Nhaän xeùt Bài 3:-Đúng ghi Đ, sai ghi S -Hướng dẫn hs làm bài -Nhaän xeùt Bài 4:Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu) -Goïi hs leân baûng laøm -Nhaän xeùt Bài 5:Viết dấu (<,=,> ) thích hợp vào chỗ chấm -Hướng dẫn hs làm -Chấm, chữa bài -Nhaän xeùt *Khaéc saâu: C¸c sè cã mét ch÷ sè ,c¸c sè cã hai ch÷ sè ;sè lín nhÊt , bÐ nhÊt cã mét ch÷ sè ;sè lín nhÊt, bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè ;sè liÒn tríc ,sè liÒn sau 4.Cuûng coá, daën doø:(5’) -Nêu các số có chữ số -Về nhà học bài và xem lại các BT đã làm - Nhaän xeùt tieát hoïc Hoạt động hs -2 hs thực –Nhận xét -HS nhắc lại đề -HS giơ thẻ đúng, sai- Nhận xét -HS laøm mieäng- Nhaän xeùt HS lên bảng làm, lớp theo dõi, nhaän xeùt -HS làm -1 HS neâu (2) Thứ tư ngày tháng năm 2012 Toán (Tiết 1) ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 ( tt) I/ Mục tiêu:-Rèn viết số có hai chữ số thành tổng số chục và số đơn vị, thứ tự các số -Reøn so saùnh caùc soá phaïm vi 100 - Giaùo duïc tính nhanh, chính xaùc, khoa hoïc II/ Chuaån bò: GV: - Baûng phuï HS: - bảng con, rèn, VBT III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động gv 1/ OÅn ñònh : (1’) 2/KTBC: (4’) -Gọi 1hs lên bảng sửa BT 3(cột1) SGK/ -Nhaän xeùt, ghi ñieåm 3/.Dạy bàimới: Giới thiệu bài Hoạt động 1: (20’) Thực hành GV hướng dẫn hs thực hành các BT 6-9/ (VBT) Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng -Hướng dẫn hs làm bài -Nhaän xeùt Baøi 7:-Noái theo maãu -Hướng dẫn hs làm -Chấm chữa bài, nhận xét Bài 8:Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm Hướng dẫn hs trả lời miệng -Nhaän xeùt -GV theo doõi, uoán naén HS, löu yù HSY Bài 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S -Hướng dẫn hs làm bài -Nhaän xeùt *Khắc sâu: Cách viết số có hai chữ số Cách so sánh số có2 chữ số 4.Cuûng coá, daën do:ø(5’)Phaân tích soá: 74 -Về nhà học bài và xem lại các BT đã làm - Nhaän xeùt tieát hoïc Hoạt động hs -1 hs thực –Nhận xét -HS nhắc lại đề -HS thực hành vào tập -HS giô theû A,B,C- Nhaän xeùt -HS làm -HS laøm mieäng, nhaän xeùt HSY chæ laøm BT1,2 -HS giô theû Ñ,S -1 HS phaân tích Thứ sáu ngày tháng năm 2012 (3) Toán (Tiết 3) LUYEÄN TAÄP I/ MỤC TIÊU:- Rèn cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số.Biết tên gọi và thành phần và kết phép cộng.Rèn cách thực phép cộng các số có hai chữ số không nhớ phạm vi 100 Rèn giải bài toán phép cộng - Giaùo duïc tính nhanh, chính xaùc, khoa hoïc II/ CHUAÅN BÒ: GV: - Baûng phuï HS: - bảng con, rèn,VBT III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động gv Hoạt động hs 1/ OÅn ñònh : (1’) 2/KTBC: (4’) -Gọi 1hs lên bảng sửa BT SGK/ -3 hs thực –Nhận xét -Nhaän xeùt, ghi ñieåm 3/.Dạy bàimới: Giới thiệu bài -HS nhắc lại đề Hoạt động 1: (20’) Thực hành GV hướng dẫn hs thực hành các BT 12-15/ (VBT) Baøi 12: Ñaët tính roài tính 65 + 21 ; 33 + 25 ; 22 + 46 HSY leân baûng laøm -GV lưu ý HSY đặt tính thẳng cột,biết tên gọi và Lớp làm bảng con, nhận xét thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp coäng Bài 13: Nối phép tính với kết phép tính đó -Hướng dẫn hs chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng” -HS chôi troø chôi -Nhaän xeùt, tuyeân döông Bài 14:Viết dấu (<,=,> ) thích hợp vào chỗ chấm -Hướng dẫn hs làm HS thực hành vào rèn -Chấm, chữa bài - Nhaän xeùt Bài 15: Gọi hs đọc đề - HS đọc đề -Hướng dẫn hs tìm hiểu đề, giải -1HS lên bảng, lớp làm nháp- Nhận xét -Nhaän xeùt -GV theo doõi, uoán naén HS, löu yù hs caùch trình baøy baøi Khắc sâu: Cách thực phép cộng các số có hai chữ số không nhớ phạm vi 100 và giải bài toán có lời văn phép cộng 4.Cuûng coá, daën do:ø(5’)-Neâu teân thaønh phaàn cuûa pheùp -1 HS neâu tính coäng -Về nhà học bài và xem lại các BT đã làm - Nhaän xeùt tieát hoïc (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan R, Toan R