0

phan cong nhiem vu BCH CD

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:50

Đồng chí Đỗ Thị Bích Việt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở : Phụ trách chung, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, Chính quyền, của[r] (1)CĐ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CĐTRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM Số: 66 - QĐ / BCH tháng 10 năm 2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày QUYẾT ĐỊNH ( V/v phân công nhiệm vụ BCH công đoàn khoá XXIV, nhiệm kỳ 2012 -2015) BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - Căn Điều lệ Công đoàn Việt Nam; - Căn Quyết định số 70 /QĐ- BCH ngày 02 thỏng 10 năm 2012 BCH Công đoàn ĐH Thái Nguyên việc công nhận BCH Công đoàn trường ĐH Sư phạm; - Căn Nghị họp Ban chấp hành Công đoàn trường ngày 08 thỏng 10 năm 2012; QUYẾT ĐỊNH Điều 1:Thành lập các Ban công tác thuộc Ban chấp hành Công đoàn sở trường Đại học Sư phạm, cử các Ông (Bà) có tên sau làm Trưởng ban, gồm: 1.Ông Dương Duy Hùng - Trưởng ban Ban thi đua, tài chính; 2.Bà Trần Nguyệt Anh - Trưởng ban Ban cụng tỏc Nữ cụng; 3.Ông Đỗ Duy Linh - Trưởng ban Ban cụng tỏc tuyờn huấn; Bà Ma Thị Nhung - Trưởng ban Ban cụng tỏc tổ chức; Ông Đoàn Dũng Trí - Trưởng ban Ban cụng tỏc chính sách, đời sống ; Ông Nguyễn Văn Hồng – Trưởng ban Ban công tác chuyên môn ( Danh sách thành viên các ban công tác kèm theo định này) Điều 2:Phân công nhiệm vụ các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch và các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường phụ trách các hoạt động các Công đoàn phận (Danh sách cụ thể kèm theo định này) Điều 3:Thành viên các Ban công tác, các uỷ viên Ban chấp hành tuỳ theo trách nhiệm hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định chung Ban thường vụ Công đoàn sở trường Đại học Sư phạm kể từ có định Điều 4: Các ông (bà) có tên Điều và Điều 2, Các ban công tác công đoàn, các Ban chấp hành công đoàn phận chịu trách nhiệm thi hành định này Nơi nhận: T/M BAN CHẤP HÀNH - Như điều IV; CHỦ TỊCH - VP Đảng uỷ (b/c); (Đã ký) - CĐ ĐHTN (b/c); - Lưu VPCĐ, Website CĐ Dương Duy Hùng (2) Phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn trường TH Liên Đầm Nhiệm kỳ 2012 - 2015 Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, qua đó góp phần nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Công đoàn việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng công nhân viên chức, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn sở Trường TH Liên Đầm đã phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, cụ thể: Đồng chí Đỗ Thị Bích Việt, Chủ tịch Công đoàn sở : Phụ trách chung, tổ chức thực các chủ trương, đường lối, chính sách, thị, nghị quyết, định Đảng, Chính quyền, CĐ giáo dục Huyện Di Linh hoạt động CĐCS; Là đầu mối liên hệ, phối hợp công tác với: CĐ giáo dục Huyện, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng quan, các đoàn thể trường Phụ trách công tác phát triển đoàn viên công đoàn sở ; Phụ trách tài chính CĐCS; Chăm lo bảo vệ các quyền lợi chính đáng người lao động quan Tổng hợp phiếu đánh giá Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng Phụ trách việc lên KH , Báo cáo tháng, sơ kết, tổng kết, các phong trào thi đua, khen thưởng lên cấp trên Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch CĐCS - Phụ trách công tác bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi đào tạo; - Phụ trách việc thông tin hai chiều với các tổ công đoàn đăng kí thi đua tổng hợp báo cáo lên chủ tịch CĐ.Thu và tổng hợp các phiếu đánh giá chuẩn NN Hiệu trưởng, Hiệu phó cùng với CTCĐ, - Phụ trách công tác tuyên giáo: có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu Điều lệ Công đoàn Việt Nam , Luật công đoàn và tuyên truyền cho CB – nhà giáo và người lao động trường Tuyên truyền cho CB – NG – NLĐ hiểu ý nghĩa các ngày 20/11 - Phụ trách công tác thăm hỏi tổ khối + Là đầu mối tiếp nhận các thông tin đoàn viên công đoàn ốm đau, việc hiếu và là đầu mối tổ chức thực việc thăm hỏi ốm đau, việc hiếu - Tham mưu việc chi ngân sách công đoàn - Thực số công việc khác Chủ tịch CĐCS phân công Đ/c Nguyễn Văn Tới, Ủy viên BCH Công đoàn : (3) - Phụ trách các hoạt động phong trào văn, thể, mỹ CĐCS; lên KH thông báo cho các tổ công đoàn - Phụ trách băng rôn, hiệu tuyên truyền - Tham mưu việc chi ngân sách công đoàn - Phụ trách tổ chức các buổi giao lưu với CĐCS bạn - Tham mưu cho CĐCS các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi đào tạo; - Thực số công việc khác Chủ tịch Công đoàn CS phân công Đ/c Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng ban nữ công CĐCS: Phụ trách công tác nữ công Công đoàn CS; Lên kế hoạch và tổ chức các ngày lễ 20/10; 8/3 Báo cáo HĐ 20/10; 8/3; sơ kết, tổng kết ban nữ công lên CĐGD Huyện - Tham mưu và hỗ trợ công tác văn, thể, mỹ CĐCS - Tham mưu việc chi ngân sách công đoàn - Tham mưu cho CĐCS các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi đào tạo; - Phụ trách công tác thăm hỏi tổ khối 3+4+5 Là đầu mối tiếp nhận các thông tin đoàn viên công đoàn ốm đau, việc hiếu và là đầu mối tổ chức thực việc thăm hỏi ốm đau, việc hiếu - Phụ trách công tác tuyên giáo: có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu lien quan đến quyền lợi ĐVCĐ nữ và tuyên truyền cho CB – nhà giáo và người lao động trường Tuyên truyền cho CB – NG – NLĐ hiểu ý nghĩa các ngày 20/10; 8/3 - Thực số công việc khác Chủ tich CĐCS phân công Đ/c Phạm Thị Len, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra CĐCS: - Phụ trách công tác kiểm tra; lên kế hoạch và kiểm tra hoạt động CĐCS, hoạt động tổ công đoàn… kiểm tra lần /học kì có biên kèm theo - Làm Thư ký các họp BCH Công đoàn CS - Phối hợp với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền triển khai các phong trào thi đua; - Tham mưu cho CĐCS các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi đào tạo; - Tham mưu việc chi ngân sách công đoàn - Thực số công việc khác Chủ tịch CĐCS phân công (4) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: phan cong nhiem vu BCH CD, phan cong nhiem vu BCH CD