0

Quy che lam viec va moi quan he cong tac

8 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:20

Điều 17: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Nhà nước và ngành cấp trên, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, giáo viên, nhâ[r] (1) PHÒNG GD&ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Làm việc mối quan hệ công tác trường THCS TT Ba Tơ (Ban hành kèm theo định số /QĐ THCS, Ngày tháng năm 2013 trường THCS TT Ba Tơ) CHƯƠNG I VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, PHẠM VI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS TT BA TƠ. Điều 1: Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi tổ chức hoạt động. 1 Vi trí:Trường THCS TT Ba Tơ sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, Pháp luật, Nghị Đảng, Nhà nước Thực tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động khác theo chương trình giáo dục trung học Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ban hành 2 Nhiệm vụ, quyền hạn nhà trường quy định Luật giáo dục, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học 3.Trường THCS TT Ba Tơ thảo luận tập thể tập trung thống vấn đề sau đây: a Kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường b Chương trình hành động nhà trường triển khai thực Nghị Đảng c Kế hoạch hàng tháng, học kỳ năm học Điều 2: Phạm vi quyền hạn giải Hiệu trưởng. a Những vấn đề quy định điều 19 Điều lệ trường trung học ngày 28/3/2011, Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường ngày 01/3/2000 Bộ GD&ĐT văn pháp luật khác quy định thuộc thẩm quyền giải Hiệu trưởng b Những vấn đề Luật giáo dục Điều lệ trường trung học quy định thuộc thẩm quyền giải tập thể nhà trường, không tập thể nhà trường định (2)d Những vấn đề vượt thẩm quyền thuộc chức danh khác giải quyết, ý kiến khác Điều 3: Phạm vi quyền hạn giải công việc Phó hiệu trưởng, quan hệ cơng tác Hiệu trưởng với Phó hiệu trưởng. 1 Phó hiệu trưởng Hiệu trưởng phân công thay mặt Hiệu trưởng giải công việc theo nguyên tắc sau: a Phó hiệu trưởng phân cơng phụ trách số lĩnh vực công tác theo dõi hoạt động số tập thể, số công tác nhà trường Phó hiệu trưởng sử dụng quyền hạn Hiệu trưởng Nhân danh Hiệu trưởng giải công việc thuộc lĩnh vực Hiệu trưởng phân công uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng cấp b Phó hiệu trưởng chủ động giải cơng việc phân cơng, có vấn đề vướng mắc, khó giải báo cáo Hiệu trưởng định Trong phạm vi cơng việc phân cơng, Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ quyền hạn: a Chỉ đạo tập thể cá nhân nhà trường xây dựng kế hoạch, lịch công tác tháng, học kỳ, năm học b Kiểm tra, đôn đốc tập thể, cá nhân nhà trường việc tổ chức thực chủ trương, kế hoạch, định Hiệu trưởng, chủ trương, kế hoạch, định thuộc lĩnh vục phụ trách; phát đề xuất vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Nếu phát tập thể, cá nhân ban hành văn làm việc trái pháp luật, trái với quy chế ngành thay mặt Hiệu trưởng định đình việc thi hành văn việc làm trái đó, đồng thời báo cáo cho Hiệu trưởng c Theo dõi, đạo việc xử lý vấn đề thuộc lĩnh vực phân công d Xin ý kiến Hiệu trưởng để thống nhất, giải vấn đề thuộc chế, sách mà chưa Nhà nước, ngành quy định vấn đề quan trọng khác e Được Hiệu trưởng uỷ quyền ký số văn nhà trường thay mặt Hiệu trưởng giải công việc hiệu trưởng Hiệu trưởng vắng mặt phải báo cáo kết giải công việc cho Hiệu trưởng ( báo cáo trực tiếp văn bản) f Các định giải cơng việc Phó hiệu trưởng nhà trường phải thông tin kịp thời cho Hiệu trưởng 3 Hiệu trưởng chịu trách nhiệm định Phó hiệu trưởng thực nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công (3)Điều 4: Phạm vi, quyền hạn giải công việc Thư ký hội đồng: 1.Tổng hợp trình Hiệu trưởng thơng qua chương trình cơng tác nhà trường; chuẩn bị báo cáo cho lãnh đạo địa phương, Phòng giáo dục báo cáo khác theo phân công Hiệu trưởng 2 Tổ chức, ghi biên họp nhà trường: họp Liên tịch, họp Hội đồng sư phạm, họp Hội đồng thi đua, họp xét nâng lương, họp Hội đồng kỷ luật 3 Giải số vụ việc theo phân công Hiệu trưởng Điều 5: Tổ trưởng, tổ phó chun mơn. Tổ trưởng, tổ phó chun môn Hiệu trưởng định bổ nhiệm Tổ chun mơn có quyền hạn nghĩa vụ quy định điều 16, chương II, Điều lệ trường trung học Do đặc điểm nhà trường, Hiệu trưởng giao thêm số nhiệm vụ sau đây: 1/ Dự kiến phân cơng chun mơn trình Hiệu trưởng định 2/ Là thành viên Ban kiểm tra nội trường học 3/ Tham gia dự tất giáo viên tổ 4/ Thực số nhiệm vụ khác Hiệu trưởng phân công Là thành viên số hội đồng khác Hiệu trưởng thành lập Điều 6: Tổ trưởng văn phòng. Tổ trưởng văn phòng Hiệu trưởng định bổ nhiệm Tổ văn phịng có quyền hạn nghĩa vụ quy định tai điều 17, chương II, Điều lệ trường trung học Do đặc điểm nhà trường, Hiệu trưởng giao thêm số nhiệm vụ sau đây: 1/ Lập kế hoạch hoạt động tổ theo năm, học kỳ, tháng, tuần 2/ Quản lý, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra hoạt động thành viên tổ 3/ Quản lý việc sử dụng, bảo quản sở vật chất, tài sản nhà trường 4/ Thực số nhiệm vụ khác Hiệu trưởng phân công 5/ Là thành viên số hội đồng nhà trường Điều 7: Các trưởng ban hoạt động giờ, Tổ trưởng chủ nhiệm. 1.Trưởng ban hoạt động như: Ban hoạt động giáo dục giờ lên lớp, Ban Lao động - Hướng nghiệp, Ban văn thể, có nhiệm vụ: a Phụ trách mảng công việc Hiệu trưởng phân công b Lên kế hoạch hoạt động năm học, báo cáo Hiệu trưởng c Tổ chức thực theo kế hoạch đề d Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng, kỷ luật lĩnh vực mà phụ trách 2/ Tổ trưởng chủ nhiệm: (4)b Nắm tình hình cơng tác chủ nhiệm hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học báo cáo Hiệu trưởng c Giúp Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ, theo dõi tổng hợp kết hoạt động, xếp loại GVCN cuối học kỳ cuối năm học d Đề xuất khen thưởng giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ 2/ Các chức danh khác hưởng quyền lợi quy đổi tiết theo quy định hành Điều 8: Nhiệm vụ nhân viên không trực tiếp giảng dạy: 1/ Bảo vệ: Là người làm nhiệm vụ bảo vệ quan 24/24 ngày đêm ( kể ngày lễ, tết, chủ nhật) Có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm sốt người vào quan ( kể học sinh) Bảo vệ phải thường xuyên liên hệ với Hiệu trưởng, với quan liên quan trường có vấn đề đột xuất Nếu để hư hỏng, mát tài sản phải chịu trách nhiệm tu sửa, bồi thường 2/ Kế tốn: người có trách nhiệm quản lý tài chính, giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ chứng từ; thực thu chi quy định Nhà nước Hàng tháng phải cập nhật tài chính, tiền mặt báo cáo Hiệu trưởng Kế tốn có nhiệm vụ cơng khai tài quan Mọi mát chứng từ, tiền, tài sản, người trực tiếp quản lý phải bồi thường chịu trách nhiệm trước pháp luật 3/ Phụ trách thiết bị, ĐDDH: Giáo viên làm cơng tác thiết bị, ĐDDH có nhiệm vụ sau: a Lập ghi sổ theo dõi, quản lý tài sản, TB-ĐDDH, bảo trì tài sản b Lập đầy đủ sổ theo dõi giáo viên sử dụng thiết bị, ĐDDH báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng tình hình sử dụng ĐDDH giáo viên tháng, học kỳ cuối năm học c Sắp xếp cho hợp lý, khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, tiện cho công tác kiểm tra, bảo quản.và kiểm kê d Kịp thời giới thiệu TB-ĐDDH cho giáo viên đ Có trách nhiệm bảo quản, phịng, chống cháy nổ, mối mọt, dột ướt 4/ Thư viện: a Lập đầy đủ loại sổ để quản lý, theo dõi loại sách thư viện b Lập đầy đủ sổ theo dõi giáo viên, học sinh mượn sách tham khảo, sách giáo khoa c Giới thiệu kịp thời tài liệu mới, thiết bị đến giáo viên học sinh d Tổ chức cho CB, GV, NV, học sinh có điều kiện đọc, nghiên cứu, tham khảo đ Thực kiểm kê vào cuối học kỳ I cuối năm học (5)4/ Nhân viên văn thư – thủ quỹ. + Văn thư: a Bảo quản hồ sơ học sinh, tiếp nhận công văn đến, gửi công văn lưu trữ hồ sơ theo quy định b.Soạn thảo văn nhà trường c Quản lý sổ ghi đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm, sổ đăng loại sổ sách khác d Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận quy định e Quản lý dấu trường, đoàn thể cẩn thận, khơng giao dấu cho người khác tự đóng, khơng mang khỏi trường, chưa có ý kiến Hiệu trưởng + Thủ quỹ: - Nhận tiền cấp tiền kịp thời đầy đủ theo quy định - Lập, lưu giữ đầy đủ loại sổ sách, chứng từ thực đối chiếu chứng từ thu chi với kế toán - Quản lý, cất giữ tiền mặt trường két không để xảy mát, hư hỏng, để mát, hư hỏng phải có trách nhiệm bồi thường 5/ Nhân viên y tế: - Lập đầy đủ hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường - Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ y tế, thuốc đồ dùng cần thiết phục vụ cho công tác sơ cứu ban đầu, trước đưa bệnh nhân đến bệnh viện chữa trị - Kịp thời sơ cứu trường hợp ốm đau, tai nạn đột xuất tổ chức đưa bệnh nhân đến bệnh viện - Phối hợp chặt chẽ với quan BHXH việc mua BHYT cho CB, GV, NV, học sinh giải kịp thời quyền lợi người tham gia BHYT - Làm cộng tác viên với Công ty bảo hiểm, mua BHTT đề nghị chi trả bồi thường cho trường hợp tai nạn, ốm đau CB, GV, NV học sinh - Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chi quỹ chăm sóc sức khoẻ ban đầu sử dụng, bảo quản tốt CSVC, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh CHƯƠNG II QUY ĐỊNH VỀ CÁC MẶT CÔNG TÁC CỤ THỂ Điều 9: Lập chương trình cơng tác nhà trường: Nhà trường có chương trình cơng tác năm học, học kỳ, hàng tháng hàng tuần Chương trình cơng tác năm học, học kỳ, tháng Hội đồng sư phạm thảo luận thống Căn vào chương trình cơng tác Hội đồng sư phạm thống nhất, Hiệu trưởng xác định chương trình làm việc hàng tuần (6)- Căn vào Chỉ thị năm học Bộ, Nhiệm vụ năm học Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, Phòng GD&ĐT Ba Tơ tình hình nhà trường Nhà trường dự thảo chương trình cơng tác năm học, học kỳ hàng tháng - Khi cần thiết Hiệu trưởng thay đổi chương trình cơng tác, Thư ký hội đồng có trách nhiệm thơng báo lại cho tập thể cá nhân biết - Chương trình cơng tác nhà trường niêm yết phòng hội đồng nhà trường phải phận, tổ chuyên môn triển khai thực nghiêm túc II/ CHUẨN BỊ CÁC VĂN BẢN TRÌNH NHÀ TRƯỜNG BAN HÀNH Điều 11: Ban hành loại văn bản. Những văn trình nhà trường ban hành thuộc lĩnh vực, phận cá nhân phụ trách phải dự thảo văn phải chịu trách nhiệm nội dung, thể thức hành thời hạn quy định Điều 12: Thẩm quyền ký văn bản: 1 Hiệu trưởng ký văn thuộc lĩnh vực Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách văn thực nhiệm vụ, quyền hạn quy định điều 19 Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bơ GD&ĐT báo cáo, tờ trình gửi đến cấp 2 Phó hiệu trưởng ký thay văn thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng Hiệu trưởng uỷ quyền văn thuộc lĩnh vực Hiệu trưởng phân công III/ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP CỦA NHÀ TRƯỜNG. Điều 13: Thời gian thành phần dự họp sau: 1 Nhà trường họp Liên tịch, họp Hội đồng sư phạm tháng 01 lần ( thời gian họp thông báo cụ thể) 2 Hiệu trưởng triệu tập chủ trì phiên họp Khi có cơng việc đột xuất cần thiết triệu tập phiên họp bất thường + Các thành viên thuộc thành phần tham dự phiên họp có trách nhiệm dự đầy đủ phiên họp nhà trường, vắng mặt phải Hiệu trưởng cho phép có trách nhiệm thực đầy đủ nội dung công tác + Nội dung, chương trình làm việc phiên họp thông qua phiên họp ghi biên sổ họp nhà trường 3 Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng tuần họp 01 lần vào sáng thứ Điều 14: Trình tự phiên họp. (7)2 Phiên họp nhà trường thảo luận vấn đề theo trình tự sau đây: a Chủ toạ kỳ họp báo cáo triển khai văn cấp; báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ cơng tác thời gian qua triển khai kế hoạch chương trình cơng tác thời gian đến b Các cá nhân tham dự phiên họp bàn bạc thảo luận c Chủ toạ phiên họp kết luận kết thúc phiên họp d Thư ký hội dồng nhà trường tổ chức ghi biên phiên họp thật đầy đủ ý kiến phát biểu diễn biến phiên họp, kết thúc biên có chữ ký chủ toạ thư ký để lưu vào hồ sơ bảo quản theo chế độ lưu trữ hành Điều 15: Đối với vấn đề chưa thật cần thiết, khơng có điều kiện, thời gian để giải trình, thảo luận phiên họp Hiệu trưởng đạo Thư ký hội đồng gởi dự thảo văn để lấy ý kiến phận, tập thể nhà trường, sau Hiệu trưởng định báo cáo kết phiên họp gần IV/ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO Điều 16: Các phận, tập thể, cá nhân nhà trường thực nghiêm túc, dặn, kịp thời đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất (nếu có vấn đề cần thiết) với Hiệu trưởng V/ VỀ THANH TRA, KIỂM TRA, TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO. Điều 17: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực văn của Nhà nước ngành cấp trên, giải kiến nghị, khiếu nại, tố cáo công dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quy định Điều 18: Ban tra nhân dân nhà trường vào văn hướng dẫn cấp theo Quy chế tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động nhà trường theo năm học nhằm góp phần giữ vững nề nếp, kỷ cương, kịp thời phát sai sót để xử lý, chấn chỉnh CHƯƠNG III CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG THCS TT BA TƠ. Điều 19: Quan hệ nhà trường với Chi uỷ trường. 1 Hiệu trưởng thường xuyên giữ mối quan hệ với Bí thư chi nhà trường, báo cáo tình hình nhà trường cho Bí thư chi ( khơng kể tình hình đột xuất) (8)Điều 20: Quan hệ nhà trường với Phòng giáo dục, quyền địa phương. 1 Trường THCS TT Ba Tơ chịu đạo tồn diện Phịng Giáo dục Đào tạo Ba Tơ chịu tra Phòng Giáo dục Đào tạo 2 Nhà trường có trách nhiệm đạo tổ chức thực văn Phòng Giáo dục Đào tạo Ba Tơ quyền địa phương 3 Nhà trường tạo điều kiện để cấp thăm làm việc với nhà trường đạt kết Điều 21: Quan hệ nhà trường với Cơng đồn sở trường, Chi đồn, Đội. Nhà trường phối hợp với Cơng đồn, Chi đồn, Đội TNTP HCM việc tổ chức, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh tham gia phong trào thi đua hành động cách mạng, dạy học Trong khả cho phép, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thể hoạt động CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN. Điều 22: Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân nhà trường thực tốt Quy chế kể từ ngày ký định ban hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy che lam viec va moi quan he cong tac, Quy che lam viec va moi quan he cong tac