0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất cây có múi ở huyện bắc giang, tỉnh hà giang

124 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIÀNG QUÁNG CƯỜNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY CÓ MÚI Ở HUYỆNBẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 8620116 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phượng Lê NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Giàng Quáng Cƣờng i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Phượng Lê, cô người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Phịng nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Bắc Quang, phòng, ban, Uỷ ban nhân dân 10 xã địa bàn nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu đồ trình nghiên cứu luận văn Cuối cùng, tơi xin trân trọng cám ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Hà nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Giàng Quáng Cƣờng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng viii Danh mục hình x Trích yếu luận văn xi Thesis abstract xiii Phần Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận văn 1.4.1 Ý nghĩa mặt lý luận đề tài 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn đánh giá thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm có liên quan 2.1.2 Vai trò quy hoạch phát triển sản xuất có múi trích nguồn tài liệu 2.1.3 Đặc điểm quy hoạch phát triển sản xuất có múi 2.1.4 Nội dung nghiên cứu đánh giá thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi 11 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 iii 2.2.1 Kinh nghiệm quy hoạch phát triển sản xuất có múi Việt Nam 14 2.2.2 Kinh nghiệm thực quy hoạch phát triển sản xuất 17 2.2.3 Bài học kinh nghiệm thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi Bắc Quang 19 Phần Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 21 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 23 3.1.3 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu 32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 34 3.2.2 Thu thập thông tin 34 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 3.3.1 Công bố quy hoạch phát triển sản xuất có múi 37 3.3.2 Huy động nguồn lực thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi .38 3.3.3 Chỉ tiêu đánh giá thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi .38 3.3.4 Chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi đến phát triển kinh tế 38 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 40 4.1 Đánh giá thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi huyện Bắc Quang 40 4.1.1 Công bố quy hoạch phát triển sản xuất có múi 40 4.1.2 Huy động nguồn lực thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi .45 4.1.3 Kết thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi 50 4.1.4 Ảnh hưởng thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi đến phát triển kinh tế địa phương 4.2 54 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi huyện Bắc Quang65 4.2.1 Chất lượng quy hoạch phát triển sản xuất có múi 65 4.2.2 Nguồn lực quan quản lý 72 4.2.3 Nhận thức người sản xuất thực quy hoạch 74 4.2.4 Các sách hỗ trợ phát triển sản xuất có múi 78 iv 4.3 Giải pháp thực thành công quy hoạch phát triển sản xuất có múi huyện Bắc Quang thời gian tới 80 4.3.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 80 4.3.2 Giải pháp khoa học công nghệ 81 4.3.3 Phát triển sở hạ tầng thủy lợi, giao thông, sở chế biến, bảo quản 83 4.3.4 Cơ chế, sách 84 4.3.5 Nâng cao nhận thức người sản xuất 86 4.3.6 Giải pháp thị trường 87 4.3.7 Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 88 4.3.8 Các giải pháp khác 89 Phần Kết luận kiến nghị 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 91 Tài liệu tham khảo 92 Phụ lục 95 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt ASeanGAP Asean Good Agricultural Practices CAQ Cây ăn CP Chính phủ BCĐ Ban đạo BNNPTNT Bộ nơng nghiệp phát triển nông thôn BVTV Bảo vệ thực vật DT Diện tích DN Doanh nghiệp DTTN Diện tích tự nhiên GTSX Giá trị sản xuất GAP Quy trình nơng nghiệp GlobalGAP Global Good Agricultural Practice - Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu HTX Hợp tác xã HĐND Hội đồng nhân dân HH Hàng hóa KH Kế hoạch KV Khu vực KTHT Kinh tế hạ tầng NN&PTNT Nông nghiệp & phát triển nông thôn NQ Nghị vi NTD Người tiêu dùng NSX Người sản xuất NN Nông nghiệp PTSX Phát triển sản xuất QĐ Quyết định SS So sánh TTg Thủ tướng TT Thông tư T.Ư Trung ương TTBQ Tăng trưởng bình quân TH Thực TNMT Tài nguyên môi trường UBND Uỷ ban nhân dân VietGAP Vietnamese Good Agricultural Practices (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam) vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích sản lượ Quýt) Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng Bảng 3.2 Dân số lao động Bảng 3.3 Tăng trưởng GTSX Bảng 3.4 Tăng trưởng chu sản huyện Bắc Quan Bảng 3.5 Số phiếu điều tra Bảng 4.1 Kết thực c thực quy Bắc Quang Bảng 4.2 Kết thực c xuất có múi Bảng 4.3 Các hình thức tun có múi Bảng 4.4 Đánh giá người quy hoạch Bảng 4.5 Nguồn nhân lực trự phát triển sản xuất c Bảng 4.6 Kết vay vốn thự theo xã năm 2019 Bảng 4.7 Kết thực q Bắc Quang Bảng 4.8 Kết phát triển v Bảng 4.9 So sánh suất, sau quy hoạch Bảng 4.10 Quy hoạch diện tích có múi trồng theo hướng VietGAP huyện Bắc Quang Bảng 4.11 Tình hình tiêu thụ sản phẩm có múi hộ điều tra năm 2019 viii Bảng 4.12 Kết sản xuất có múi hộ điều tra huyện Bắc Quang năm 2019 Bảng 4.13 Kết công tác chuyển giao tiến kỹ thuật quy hoạch phát triển sản xuất có múi 2017 – 2018 tháng đầu năm 2019 huyện Bắc Quang Bảng 4.14 Kết áp dụng khoa học kỹ thuật quy hoạch phát triển sản xuất có múI theo tiêu chuẩn Viet Gap tính đến 15/6/2019 Bảng 4.15 Kết xây dựng hệ thống sở hạ tầng phục vụ thực quy hoạch huyện Bắc Quang năm 2018 Bảng 4.16 Đánh giá cán chất lượng quy hoạch phát triển sản xuất có múi huyện Bắc Quang Bảng 4.17 Đánh giá người dân tính phù hợp quy hoạch Bảng 4.18 Hiệu kinh tế số ăn địa bàn huyện Bắc Quang (tính ha/năm) Bảng 4.19 Kết chuyển đổi đất theo quy hoạch phát triển sản xuất có múi từ năm 2016 đến tháng 6/2019 huyện Bắc Quang Bảng 4.20 Mức độ ưu tiên nhu cầu nông dân phát triển sản xuất có múi điều tra huyện Bắc Quang năm 2019 ix Thực tốt Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, Thơng tư số 43/2013/TT-BNNPTNT Bộ Nơng nghiệp đầu tư, xây dựng cải tạo vùng sản xuất an toàn tập trung 4.3.5 Nâng cao nhận thức ngƣời sản xuất PTSX có múi tốn vất vả nhiều so với sản xuất loại nông sản khác, đặc biệt yêu cầu thị hiếu hướng đến chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu, việc chuyển từ sản xuất truyền thống sang áp dụng kỹ thuật sản xuất thách thức người sản xuất; mặt thị trường biến động không ổn định, giá bán bấp bênh, dù sản phẩm có thương hiệu, đạt chất lượng tiêu chuẩn VietGap chưa có đầu bao tiêu nên chưa tạo lòng tin cho người sản xuất Qua phân tích phần yếu tố ảnh hưởng tới quy hoạch phát triển sản xuất có múi mục nhận thức thức người sản xuất, muốn đưa số gợi ý nhằm thúc đẩy góp phần nâng cao nhận thức bà sản xuất có múi sau: Thơng qua họp, hội nghị đầu bờ hay chuyển giao khoa học kỹ thuật hàng năm qua củng có tầm nhìn người nông dân bối cảnh năm tới ảnh hưởng tới việc thực chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng đại; sản xuất theo quy hoạch; Quan tâm tới nhu cầu người nông dân việc chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng đại: biểu tích cực tiêu cực nơng dân, để có đề xuất, giải pháp nhằm đáp ứng phát triển đó, vào phù hợp kinh tế địa phương để giúp bà phát huy mạnh tiềm kinh tế mình; Tổ chức tham quan, triểm lãm mơ hình kinh tế thúc đẩy ý chí, nỗ lực vượt khó, khả tự thúc đẩy thân người nông dân việc thực phát triển sản xuất có múi theo quy hoạch, chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng đại; Xây dựng mô hình mẫu liên kết dọc doanh nghiệp làm trung gian phân phối, người sản xuất kênh bán lẻ Các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV ) nhằm kiểm sốt vật tư đầu vào chịu trách nhiệm đến với sản phẩm sản xuất Các doanh nghiệp lựa chọn phải có tâm huyết, kinh nghiệm uy tín kinh doanh đầu tư vào sản xuất với nông dân 86 4.3.6 Giải pháp thị trƣờng Hiện thời gian tới vấn đề tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp nói chung sản phẩm có múi nói riêng vấn đề khó khăn, tác động mãnh liệt vào sản xuất, thúc đẩy sản xuất kìm hãm sản xuất Do đó, mở rộng thực thành cơng quy hoạch hay không phải đánh giá thị trường đầu vào đầu cho sản phẩm, tạo niềm tin cho người sản xuất Trước tiên, huyện Bắc Quang phải có kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xác định dung lượng thị trường cách cụ thể, rõ ràng, có tầm chiến lược để từ sở quy hoạch vùng đưa sản phẩm xa, đến nhiều nơi, mở rộng đầu mối tiêu thụ, từ góp phần tạo niềm tin cho người sản xuất Lựa chọn kênh tiêu thụ hợp lý để giảm thiểu chi phí khâu trung gian, chi phí bảo quản chế biến, giảm thời gian lưu thông tăng chất lượng sản phẩm hàng hoá mở rộng, phát triển thị trường Lựa chọn kênh tiêu thụ phải vào: mục tiêu kênh; yêu cầu mức độ bao phủ thị trường; yêu cầu mức độ điều khiển kênh; thời gian lưu thông sản phẩm kênh; xem xét đến tổng chi phí phân phối kênh; mức độ linh hoạt kênh; đặc điểm sản phẩm; đặc điểm khách hàng; đặc điểm trung gian phân phối, Tăng cường liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; cần xây dựng hệ thống kênh phân phối ổn định, trọng thiết lập hệ thống cửa hàng, quầy bán giới thiệu sản phẩm cam trung tâm thành phố, nơi có sức mua lớn Hà Nội, Hải Phịng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu mở rộng thị trường nội địa hoạt động cần thiết đặc biệt thiết lập kênh thị trường xa thị trường Miền Nam, Miền Trung hay chuỗi siêu thị Vì tính chất thời vụ sản phẩm hạn chế sản phẩm Vậy, mở rộng thị trường hoạt động cần thiết nhằm hạn chế tối đa cân đối cung cầu thị trường giảm thiểu rủi ro sản xuất tiêu thụ Tiêu thụ nội tỉnh thị trường không tiềm năng, phần lớn loại chủ yếu tiêu thụ chợ trung tâm tỉnh, thị trấn chợ nơng thơn Diện tích sản lượng ăn tăng lên, mà lượng tiêu dùng nội tỉnh giảm giảm mạnh sản phẩm Cam Canh Cam Sành Thị trường ngoại tỉnh, xác định thị trường tiềm năng, sản phẩm 87 chủ yếu cung cấp cho khu vực miền Bắc Đặc biệt thị trường Hà Nội thành phố lớn khác với sản phẩm đặc sản Cam Sành Cam Vinh, thị trường khó tính, tiêu thụ với lượng lớn sản phẩm, với sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã Sản phẩm đặc sản thu hoạch vào dịp tết nguyên đán với 80% sản phẩm đặc sản tiêu dùng thị trường chứng minh điều 4.3.7 Rà sốt, điều chỉnh quy hoạch Từ kết nghiên cứu, từ điều kiện thực tế, mạnh dạn đưa đề xuất rà soát điều chỉnh lại quy hoạch phát triển sản xuất có múi địa bàn 22/23 xã nay, thay vào đó, rà soát lại, điều chỉnh quy hoạch theo vùng chủ lực hội tụ đủ điều kiện phù hợp sản xuất như: (1) Căn địa hình, điều kiện tự nhiên, khí hậu xã, địa phương mà đưa chiến lược quy hoạch phù hợp Đặc biệt phải lưu tâm tuyệt đối đến thổ nhưỡng vùng Đây yếu tố tiên để thấy phù hợp vùng cho phát triển sản xuất có múi Qua phân tích mẫu đất, từ biết địa phương có đất đai phù hợp để đưa vào quy hoạch để triển khai thực tốt mơ hình học hỏi cho cộng đồng (2) Căn thực tế mặt kinh tế địa phương, cụ thể dựa thu nhập bình quân đầu người để xác định khả tự chủ cho việc tham gia phát triển sản xuất có múi, xuất phát từ thực tiễn việc đầu tư PTSX có múi cần nhiều vốn đầu tư, đặc biệt thời kỳ kiến thiết khoảng thời gian mà cần nhiều vốn đầu tư Ngoài khoảng thời kỳ sản xuất kinh doanh khả chăm sóc bón, thuốc BVTV lớn “chăm cam chăm mọn” Do đó, địi hỏi phải xã có điều kiện kinh tế phát triển có đủ khả phục vụ như: Đại lý phân bón, đại lý thuốc BVTV, HTX, … Tuy nhiên với điều kiện kinh tế trình độ kinh tế khác có tới 22/23 nằm vùng quy hoạch, điều cho thấy thiếu tính tốn, thiếu tầm nhìn nhà quy hoạch (3) Căn mạnh kinh tế địa phương, xã có mạnh kinh tế riêng, chủ lực như: Lâm nghiệp có xã Hữu Sản, Bằng Hành, Thượng Bình, Đồng Tâm, Đồng Tiến; kinh tế hỗn hợp phát triển xã Đong Thành, Tiên Kiều, Vĩnh Hảo Vì thế, nên tham khảo trước để đưa chiến lược kinh tế phù hợp cho xã thay cho việc gộp chung để chạy theo đề án quy hoạch 88 (4) Ngoài ra, qua nghiên cứu, cho quan trọng mà cần phải rá soát điều chỉnh quy hoạch, nhận thức trịnh độ dân trí người sản xuất địa phương Đây yếu tố then chốt cho việc tiếp nhận thực quy hoạch địa phương mặt (5) Rà soát, điều chỉnh loại giống có múi phù hợp với điều kiện sinh thái, kinh tế, thổ nhưỡng xã để tố ưu hóa hiệu sản xuất, kích thích tiềm sản xuất người nông dân Cần xác định rõ mục tiêu quy hoạch nhóm có múi, tránh quy hoạch tràn lan, lãng phí nguồn lực, khơng mang lại hiệu quả, gây niềm tin cho người sản xuất (6) Cần phải rà soát, điều chỉnh nghiên cứu lại vùng cần đầu tư xây dựng hệ thống bảo quản, chế biến cho sản phẩm có múi, tránh láng phí, tiết kiệm chi phí thời gian cho bên hữu quan Khi thực tốt việc rà sốt lại theo tiêu chí việc đưa kế hoạch, chiến lược quy hoạch phù hợp điều tất yếu, điều chỉnh lại quy hoạch để thúc đẩy phát triển kinh tế cách nghĩa mà bền vững, đồng thời kích thích tiềm mạnh xã, từ khơng có múi trở thành kinh tế múi nhọn mà cịn mạnh nhiều mặt hàng, sản phẩm nông nghiệp 4.3.8 Các giải pháp khác Đối với địa phương cần đầu tư xây dựng vườn giống ăn tuyển chọn với cá thể ưu tú cho suất, chất lượng tốt vừa lưu giữ chủ động nguồn mắt ghép phục vụ sản xuất giống ăn cung cấp cho người sản xuất Xây dựng hệ thống cung ứng nước cho vườn trồng, hệ thống kho bãi chứa bảo quản, nâng cấp tuyến đường trọng yếu để tạo điều kiện thuận lợi việc vận chuyển nguyên vật liệu thành phẩm, tiêu thụ sản phẩm Tổ chức thêm nhiều buổi tọa đàm, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, sinh hoạt học tập cho hộ nông dân để nâng cao kiến thức kỹ thuật trồng chăm sóc vườn trồng Đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp nên làm tốt công tác nghiên cứu thị trường để đảm bảo tối đa lợi nhuận đồng thời bảo vệ lợi ích cho người sản xuất chất lượng trái ăn toàn 89 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang”, từ điều tra, đánh giá trực tiếp vấn đề, tác giả đưa số kết luận sau: Thứ nhất, quy hoạch phát triển sản xuất có múi huyện Bắc Quang trình tất yếu chuyển đổi cấu trồng, tái cấu ngành nông nghiệp phát triển kinh tế cho hộ dân trồng ăn nói chung Trong cần trọng nâng tầm ảnh hưởng xu hướng phát triển theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao hiệu kinh tế từ có múi nhiều Thứ hai, thực trạng thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi địa bàn huyện BắcQuang, tác giả thấy rằng, hầu hết nội dung quy hoạch phát triển sản xuất có múi ban thực quy hoạch chi tiết hóa thành tiêu cụ thể có giám sát theo dõi để đánh giá qua năm (1) Trong q trình thực quy hoạch có 70% xã nghiên cứu có Nghị thực 100% số xã địa bàn huyện thành lập ban đạo thực quy hoạch Ngoài ra, chúng tơi làm rõ hình thức tun truyền đánh giá người dân tính hiệu hình thức việc cơng bố quy hạch thực (2) Huy động 81,40% tham gia người dân thực quy hoạch huy động triển khai giải ngân cho vay để tham gia quy hoạch PTSX có múi 7.630 triệu đồng (3) Nhìn chung kết quy hoạch tổng thể đạt 96,5%, có 12/22 xã vượt mức tiêu quy hoạch theo giai đoạn đề Đối với 10 xã nghiên cứu, có 6/10 xã phá vỡ quy hoạch quy hoạch vùng diện tích, đạt tiêu 64,7% (4) Nhận định ảnh hưởng bước đầu tới phát riển kinh tế địa phương Về mặt tổng thể, sau quy hoạch cho thấy diện tích có múi huyện tăng lên 23,94% Thứ ba, yếu tố ảnh hượng đến trình thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi địa bàn huyện Bắc Quang chất lượng quy hoạch, nguồn 90 lực quan quản lý thực quy hoạch, nhận thức người sản xuất sách hỗ trợ Trong đó, quan trọng nguồn lực quan quản lý nhận thức người sản xuất Ngồi ra, chúng tơi nguyên nhân gây ảnh hưởng tới nhận thức người dân Thứ tư, số giải pháp để góp phần thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi như: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đổi áp dụng khoa học công nghệ canh tác cho người nông dân; triển khai thực sách hỗ trợ nơng nghiệp khản trương, nhanh chóng; rà sốt, điều chỉnh quy hoạch Ngồi cịn phải nâng cao sở hạ tầng địa phương để nông dân dễ dàng sản xuất đặc biệt giải pháp thị trường; giải pháp nâng cao nhận thức người nông dân thời đại 5.2 KIẾN NGHỊ Về phía Nhà nước đề nghị Trung tâm khuyến nông Quốc gia tiếp tục triển khai lớp tập huấn khuyến nơng ăn nói chung để nâng cao trình độ thâm canh ăn cho người sản xuất Nhà nước cần hỗ trợ huyện Bắc Quang nâng cấp hệ thống sở hạ tầng đường giao thông, nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tương lai xây dựng nhà máy bảo quản chế biến sản phẩm phục vụ cho Huyện vùng phụ cận Kiến nghị với Sở Nông nghiệp, UBND tỉnh thành lập Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm, thủy sản địa bàn huyện đảm bảo công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm huyện 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Báo cáo quy hoạch có múi địa bàn huyện Bắc Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn (2017) Cục trồng trọt, Cơng nghệ chọn nhân giống có múi bệnh ngày 28/6/2017 Truy cập ngày 15/2/2019 tại: http://www.cuctrongtrot.gov.vn/TinTuc/Index/3677 Bùi Huy Đáp (1960) Cây ăn quảnhiệt đới, tập (1) NXB Nông thôn, Hà Nội Chi Cục thống kê huyện Bắc Quang (2017) Niên giám thống kê 2011 – 2017 Chính phủ (2012) Thực theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, Thơng tư số 49/2013/TT-BNNPTNT Bộ Nơng nghiệp Chính phủ (2013a) Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn Chính phủ (2013b) Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp Đỗ Kim Chung ( 2018) Giáo trình Chính sách cơng NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn, Nguyễn Văn Mác Nguyễn Thị Minh Thu (2009) Giáo trình Nguyên lý Kinh tế nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr 115-128 10 Hồng Cơng Bình (2012) Giải pháp phát triển ăn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sĩ kinh kế Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11 Hoàng Thị Thủy (2015) Nghiên cứu đặc điểm sinh học số biện pháp kỹ thuật nguồn thực liệu tạo không hạt có múi Luận án tiễn sĩ Nơng nghiệp Trường Đại học Thái Nguyên 12 Hoàng Trọng Cảnh (2017) Đánh giá thực quy hoạch phát triển ăn địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam 13 Mai Lan Phương (2018) Bài giảng Quản lý dự án Học viện Nông nghiệp Việt Nam 92 14 Nguyễn Thế Nhã Vũ Đình Thắng (2002) Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân NXB Thống kê, Hà Nội Tr 444 - 447 15 Tổng cục thống kê (2018) Niên giám thống kê 2010-2017 16 Trần Như Ý, Đào Thanh Vân Nguyễn Thế Huấn (2000) Giáo trình Cây ăn NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr 7-45 17 Trần Thế Tục (1992) Bài giảng Cây ăn Giáo trình Cao học - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 18 Trần Thế Tục, Cao Anh Long, Phạm Văn Cơn, Hồng Ngọc Thuận Đồn Thế Lư (1998) Giáo trình Cây ăn Trường Đại học Nông nghiệp I NXB Nông nghiệp, Hà Nội 19 Trần Thế Tục, Vũ Mạnh Hải Đỗ Đình Ca (1995) Các vùng trồng cam quýt chinh ́ Việt Nam Trung tâm thông tin Viện Nghiên cứu rau quả, Trâu Quỳ, Hà Nội 20 Triệu Thị Minh Hồng (2009) Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Thái Nguyên 21 UBND huyện Bắc Quang (2016a) Báo cáo Quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá sản phẩm chủ lực mạnh huyện Bắc Quang giai đoạn 2017 2020, định hướng đến năm 2025 22 UBND huyện Bắc Quang (2016b) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội huyện Bắc Quang 23 UBND huyện Bắc Quang (2018) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội huyện Bắc Quang 24 UBND tỉnh Hà Giang (2014) Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 UBND tỉnh Hà Giang việc phê duyệt dự án phát triển nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt tỉnh Hà Giang đến năm 2020 25 UBND tỉnh Hà Giang (2015) Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 UBND tỉnh phê duyệt Đề án Tái cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020 26 UBND tỉnh Hà Giang (2016a) Nghị số 05-NQ/TU, ngày 15/4/2016 BCH Đảng tỉnh khóa XVI phát triển vùng kinh tế động lực tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 -2020 93 27 UBND tỉnh Hà Giang (2016b) Nghị số 07/2016/QĐ-HU ngày 11/10/2016 ban chấp hành Đảng huyện khoá XXI phát triển sản phẩm chủ lực mạnh huyện giai đoạn 2016 – 2020 28 UBND tỉnh Hà Giang (2018) Nghị 29/2018/NQ-HĐND Ban hành sách khuyến khích phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa địa bàn tỉnh Hà Giang (2018) 29 Vũ Công Hậu (1996) Trồng ăn quảở Việt Nam NXBNông nghiệp, Hà Nội AI Tài liệu tiếng Anh: 30 Fajardo F (1999) Agricultural Economics Fourthực hiệnEdition: REX Book store, Manila, Philippines 94 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Phỏng vấn, ngày……tháng……năm 2019 Họ tên người vấn:……………………………………………… Tỉnh: Hà Giang Huyện: Bắc Quang Xã………………… Thơn…………………………………………………………………… Sản xuất có múi: Loại hộ: Khá [ ] [ ] Trung bình [ ] Nghèo [ ] Họ tên người vấn:…………………………………………………… Đơn vị cơng tác::……………………………………………………… Trình độ chun mơn:………………………………………………… Thuộc đề tài:…………………………………………………………… THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ VÀ CHỦ HỘ Tuổi chủ hộ: ……………………………Giới tính:……………… Nghề nghiệp + Thuần nơng [ ] + Ngành nghề [ ] + Kinh doanh DV [ ] + Khác…………………………………… Số nhân hộ gia đình:……………người + Làm ngồi [ ] Số lao động hộ:………………………………………………  Tình hình đất đai hộ: Chỉ tiêu Đất thổ cư Đất trồng có múi Cam Sành Cam Vinh Bưởi Cam Đường canh Cây ăn khác Đất trồng rau, màu Đất chưa sử dụng Đất khác (Ghi rõ) TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY CĨ MÚI Câu hỏi chung: Anh/chị có trồng có múi khơng? Gia đình trồng từ nào? Gia đình trồng giống có múi ? Giống có múi thích trồng nhất? Tại sao?  Trong quá trình hoạt động phát triển có múi, hộ gia đình huy động vốn từ nguồn nào? Nguồn vốn Họ hàng, người thân Bạn bè, hàng xóm Ngân hàng, quỹ tín dụng Quỹ phi phủ Nguồn khác (ghi rõ) Tổng số vốn vay  Chi phí sản xuất có múi Chi phí vật tư - Giống Phân bón Thuốc BVTV Khác Chi phí dịch vụ - Trổng Tưới nước, bón phân, phun thuốc - Tỉa cành, tạo tán - Thu hoạch Vân chuyển Khác (ghi rõ) Lao động hộ gia đình 96  Các dịch vụ nông nghiệp tiếp cận Loại dịch vụ Khuyến nơng/tập huấn có múi Vật tư nơng nghiệp HTX Thủy lợi HTX Vật tư nông nghiệp Doanh nghiệp tư nhân cung cấp Dịch vụ tín dụng Thông tin thị trường Dịch vụ khác (ghi rõ) • Tình hình tiêu thu Loại trồng Diện tích Cam Sành Cam Vinh Cam Đường Canh Bưởi Các loại khác Ơng (bà) có dự định mở rộng quy mơ trồng có múi khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, vui lịng cho biết ơng (bà) trồng loại nào?  Loại trồng Cam Sành Cam Vinh Cam Đường Canh Bưởi Khác 97  Những khó khăn chủ yếu ơng (bà) gặp phải quá trình sản xuất có múi gì? Thiếu đất [ ] Thiếu vốn [ ] Khó tiêu thụ sản phẩm [ ] Thiếu thông tin thị trường [ ] Thiếu hiểu biết kỹ thuật trồng có múi [ ] Thiếu dịch vụ hỗ trợ chăm sóc [ ] Khó khăn khác (ghi rõ): …………………………………………  Ông (bà) thường bán sản phẩm thương phẩm cho ai? Ở đâu? Bán có giá khơng?  …………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………… Có nhiều người mua sản phẩm ơng (bà) khơng? Nếu khơng mua lý gì? …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………  Ơng (bà) bán sản phẩm theo giá đâu ? …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………  Mong muốn ơng (bà) các sách Nhà nước để hỗ trợ gia đình phát triển sản xuất có múi? Có quy hoạch phát triển có múi phù hợp [ ] Được tiếp cận vốn vay ưu đãi [ ] Được hỗ trợ sản phẩm [ ] Được hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kiến thức quản lý, kỹ thuật [ ] Ý kiến đề xuất khác:……………………………………………………… …………………………………………………………………… Ngày…… tháng……năm 20… Người điều tra 98 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG VỀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY CÓ MÚI TẠI HUYỆN BẮC QUANG I Thơng tin chung: Họ Tên:……………………………….Tuổi:………………………………… Giới tính:………………………………………………………………………… Trình độ học vấn:………….Trình độ chun mơn:.…………………………… Chun ngành:…………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Nơi công tác:……………………………………………………………………… Chức vụ:………………………… ………………Năm công tác:……………… AI Một số câu hỏi tình hình phát triển sản xuất có múi địa phƣơng a.Về quy hoach phát triển sản xuất nói chung Ơng/bà cho biết có văn cụ thể TH quy hoạch phát triển sản xuất địa phương khơng?   Có  Không Việc đưa ý kiến đạo thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi làm? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ơng/bà nhìn nhận quy hoạch phát triển sản xuất địa phương mình?(tốt, kém, tồn tại, hạn chế) ………………… …………………………………………………………………………… Ơng/bà cho biết có nên huy động tham gia người dân vào thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi địa phương khơng?  Có   Khơng Vì sao? Nếu có, Ơng/bà cho biết quyền địa phương có giải pháp để huy động tham gia người dân chưa ? …………………………………………………………………………………… b Về xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất có múi Xin cho biết đánh giá ông/bà quy hoạch phát triển sản xuất có múi địa phương mình? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 99 Ông/bà cho biết việc xây dựng, thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi địa phương nào? ………………………………………………………………… Xin cho biết trình xây dựng thực quy hoạch có huy động tham gia người dân khơng(đối tượng hưởng lợi)?  Có   Không Sự tham gia người dân thường thể nhiều qua:   Góp sức lao động  Đóng góp kinh phí Vấn đề khác: ………………………………………… Gia đình ơng/bà, thân ơng/bà có tham gia vào xây dựng, góp ý q trình thực phát triển sản xuất có múi địa phương khơng?  Có   Khơng c Về quản lý thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi Ơng/bà cho biết cơng tác quản lý thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi địa phương mình? Ơng/bà đánh tình hình thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi đại phương ? … Chính quyền có giải pháp thúc đẩy thiện quy hoạch địa phương mình? Ơng/bà cho biết cơng tác quy hoạch phát triển sản xuất có múi địa phương có phù hợp với điều kiện người dân khơng?  Có   Khơng Chính quyền địa phương có biện pháp để người dân tham gia có trách nhiệm việc thực quy hoạch phát triển sản xuát có múi địa phương mình? …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn ông bà! 100 ... Công bố quy hoạch phát triển sản xuất có múi 37 3.3.2 Huy động nguồn lực thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi .38 3.3.3 Chỉ tiêu đánh giá thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi .38... đánh giá ảnh hưởng thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi đến phát triển kinh tế 38 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 40 4.1 Đánh giá thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi huyện Bắc. .. bố quy hoạch phát triển sản xuất có múi 40 4.1.2 Huy động nguồn lực thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi .45 4.1.3 Kết thực quy hoạch phát triển sản xuất có múi 50 4.1.4 Ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất cây có múi ở huyện bắc giang, tỉnh hà giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất cây có múi ở huyện bắc giang, tỉnh hà giang