0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giao đất và cho thuê đất trên địa bàn thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh

91 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ LINH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT VÀ CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH – TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Đức Hạnh NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân, trực tiếp thực Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực, chưa có người cơng bố trước đó./ Bắc Ninh, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Thị Linh i LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu, đến tơi hồn thành luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai với đề tài: “Đánh giá thực trạng giao đất cho thuê đất địa bàn thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh” Trước tiên, xin chân thành cảm ơn sâu sắc tớiTS Đỗ Thị Đức Hạnh, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến thầy giáo, giáo khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tôi trân trọng cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình UBND thành phố Bắc Ninh, phịng Tài ngun mơi trường thành phố Bắc Ninh, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh, Ban Quản lý Đào Tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề tài Trân trọng cảm ơn quan ban ngành, quyền nhân dân địa phương, nơi tiến hành điều tra nghiên cứu tận tình giúp đỡ tơi để tơi hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn tất tập thể, người thân, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Bắc Ninh, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Thị Linh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Những điểm mới, ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận công tác giao đất, cho thuê đất 2.1.1 Cơ sở việc hình thành quy định giao đất, cho thuê 2.1.2 Căn pháp lý công tác giao đất, cho thuê đất 10 2.1.3 Quy định chung giao đất, cho thuê đất 12 2.2 Công tác giao đất, cho thuê đất giới 25 2.2.1 Công tác giao đất, cho thuê đất Trung Quốc 25 2.2.2 Công tác giao đất, cho thuê đất Thái Lan 26 2.2.3 Công tác giao đất, cho thuê đất Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 27 2.2.4 Công tác giao đất, cho thuê đất Thụy Điển 28 2.3 Thực tiễn công tác giao đất cho thuê đất Việt Nam 29 2.3.1 Thực trạng công tác giao đất cho thuê đất địa bàn nước 29 2.3.2 Thực tiễn công tác giao đất cho thuê đất địa bàn tỉnh Bắc Ninh 31 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 32 3.1 Địa điểm nghiên cứu 32 3.2 Thời gian nghiên cứu 32 3.3 Đối tượng nghiên cứu 32 3.4 Nội dung nghiên cứu 32 iii 3.4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội thành phố 3.4.2 Kết giao đất, cho thuê đất địa bàn T Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017 3.4.3 Đánh giá chung công tác giao đất, cho thu Bắc Ninh giai đoạn 2013-2017 3.4.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu c địa bàn Thành Phố Bắc Ninh 3.5 Phương pháp nghiên cứu 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấ 3.5.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 3.5.3 Phương pháp phân tích thống kê xử lý số 3.5.4 Phương pháp so sánh Phần Kết thảo luận 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội thành 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 4.1.3 Cơ cấu sử dụng đất thành phố Bắc năm 2017 4.2 Kết giao đất, cho thuê đất địa bàn th 2013-2017 4.2.1 Trình tự, thủ tục giao đất cho thuê đất 4.2.2 Kết giao đất địa bàn Thành phố Bắc 4.2.3 Kết cho thuê đất địa bàn thành phố Bắ 4.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất Ninh giai đoạn 2013-2017 4.3.1 Đánh giá công tác giao đất 4.3.2 Đánh giá công tác thuê đất 4.3.3 Đánh giá chung 4.4 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho công địa bàn thành phố Bắc Ninh 4.4.1 Giải pháp sách 4.4.2 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục 4.4.3 Giải pháp quản lý iv Phần Kết luận kiến nghị 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 71 Tài liệu tham khảo 72 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CN Cơng nghiệp CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CP Chính phủ CT Chỉ thị DV Dịch vụ GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KH Kế hoạch NQ Nghị NN Nhà nước QH Quốc hội QĐ Quyết định SDĐ Sử dụng đất TC Tổ chức TCKT Tổ chức kinh tế TM Thương mại TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Giá trị sản xuất th Bảng 4.2 Dân số thành phố Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụn Bảng 4.4 Biến động đất đai Bảng 4.5 Kết giao đất c Phố Bắc Ninh gia Bảng 4.6 Kết giao đất c theo hình thức Bảng 4.7 Kết giao đất t đoạn 2013 - 2017 Bảng 4.8 Kết cho thuê 2013-2017 Bảng 4.9 Kết cho thuê giai đoạn 2013-20 Bảng 4.10 Đánh giá người dân trình giao đất cho hộ gia đình, cá nhân Bảng 4.11 Đánh giá số tiêu chí riêng trình giao đất cho hộ gia đình, cá nhân Bảng 4.12 Đánh giá số tiêu chí trình cho thuê đất Bảng 4.13 Đánh giá thời gian cho thuê đất vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý Thành Phố Bắc Ninh 35 Hình 4.2 Cơ cấu kinh tế thành phố Bắc Ninh năm 2013, 2017 38 Hình 4.3 Cơ cấu sử dụng đất Thành phố Bắc Ninh năm 2017 47 Hình 4.4 Cơ cấu diện tích đất giao cho hộ gia đình, cá nhân theo thời gian giai đoạn 2013- 2017 53 Hình 4.5 Số hộ hộ gia đình, cá nhân thuê đất 58 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phạm Thị Linh Tên Luận văn: “Đánh giá thực trạng giao đất cho thuê đất địa bàn Thành Phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh” Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 8850103 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghıên cứu Đánh giá thực trạng giao đất cho thuê đất địa bàn Thành Phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh Đề xuất giải pháp góp phần thực tốt cơng tác giao đất, cho thuê đất địa bàn Thành Phố Bắc Ninh Phƣơng pháp nghıên cứu Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp Phương pháp phân tích thống kê xử lý số liệu Phương pháp so sánh Kết kết luận Thành Phố Bắc Ninh đơn vị hành cấp thành phố trực thuộc tỉnh tỉnh l tỉnh Bắc N nh thành phố thuộc đô thị loạ Thành phố Bắc N nh vớ vị trí thuận lợ đầu mố g ao thông tỉnh v ng k nh tế trọng đ ểm Bắc bộ, có tuyến g ao thơng huyết mạch: đường bộ, đường sắt, đường thủy nộ địa, có hệ thống nú đồ tạo nên vị trí quốc phịng quan trọng, chắn bảo vệ cửa ng phía Bắc thủ đô Hà Nộ Thành phố Bắc Ninh có q trình phát triển cơng nghiệp - dịch vụ hình thành khu thị diễn mạnh mẽ, thu hút lượng lao động lớn Bắc Ninh thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thời gian qua tỉnh Bắc Ninh Đây nơi có chuyển dịch đất nơng nghiệp sang mục đích phi nơng nghiệp (chủ yếu cụm, điểm công nghiệp; thương mại dịch vụ) Hiện trạng sử dụng đất: Tổng diện tích tự nhiên thành phố Bắc Ninh năm 2017 8.260,88 ha, diện tích đất nơng nghiệp 3.745,16ha, chiếm 45,34% tổng diện tích tự nhiên tồn Thành phố; diện tích đất phi nơng nghiệp 4.459,76ha, chiếm 53,98% tổng diện tích tự nhiên tồn thành phố; diện tích đất chưa sử dụng 55,96ha, chiếm 0.68% tổng diện tích tự nhiên tồn thành phố Thành phố có tiềm đất đai, cho phát triển đô thị, dịch vụ chất lượng tốt Đất đai thành phố sử dụng tương đối ổn định, việc giao đất, cho thuê đất, để làm nông nghiệp phát triển kinh ix Từ thực tiễn địa bàn điều tra cho thấy thời gian giải thủ tục hành người sử giao đất đến nộp hồ sơ phòng TNMT có tiến r rệt, tạo lòng tin nhân dân Tuy nhiên, số hồ sơ bị chậm tiến độ giải (mặc d khơng nhiều) mà ngun nhân tính chất phức tạp hồ sơ chưa có thống nhất, phối hợp giải kịp thời phận Kết điều tra địa bàn nghiên cứu h i về thời gian giải giao đất phịng Tài Ngun mơi Trường có 82,22% ý kiếm cho thời gian giao đất thực theo quy định, 17,78% ý kiến cho thời gian thực thực giao đất không quy định Mặc d tồn số lượng hồ sơ chưa giải giao đất theo thời gian kết điều tra cho thấy người dân đồng tình với thời gian giải giao đất phòng TNMT Kết điều tra ý kiến cán phòng tài nguyên cán địa xã, phường cho thấy chiếm 100% có ý kiến cho thời gian giải giao đất phịng TNMT ph hợp; khơng có phiếu ý kiến cho thời gian giải giao đất không ph hợp, 100% ý yến cho thủ tục giao đất ph hợp, khơng có ý kiến cho thủ tục giao đất phức tạp Điều chứng t cải cách thủ tục hành quản lý đất đai có xu hướng thành cơng chất lượng lẫn hiệu phục vụ theo nghĩa tổ chức dịch vụ công phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Qua q trình điều tra ph ng vấn trực tiếp hộ gia đình cá nhân nhận giao đất cho thấy sở hạ tầng lô đất mà người dân nhận hoàn thiện tới 79,55% Với điện, đường, nước tất lơ đất giao hoàn thiện hết chiếm 60% sở hạ tầng, cấp nước mức độ hồn thiện chiếm 17,33% sở hạ tầng chủ yếu tập chung đất dân cư dịch vụ đất đấu giá cịn đất tái định cư cịn số trường hợp chưa hồn thiện, xanh có mức độ hoàn thiện thấp chiến 2,22% sở hạ tầng tập chung đất đấu giá Mức độ hoàn thiện sở hạ tầng phản ánh thành công công tác giao đất, tạo lòng tin cá nhân nhận giao đất 61 Bảng 4.11 Đánh giá số tiêu chí riêng q trình giao đất cho hộ gia đình, cá nhân hình thức giao đất STT Nội dung Mức độ hoàn thiện sở hạ tầng l đƣợc giao Điện Đường Thoát nước Cấp nước Cây xanh Giá khởi điểm so với giá thị trƣờng Cao Bằng Thấp Bƣớc giá Ph hợp Bình thường khơng ph hợp Giá trúng đấu giá so với giá thị trƣờn Thấp Bằng Cao Ph ng vấn hộ gia đình cá nhân nhận đất thơng qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có tới 100% trường hợp cho giá khởi điểm so với giá thị trường thấp có tới 93,33% tương ứng với 28 trường hợp cho bước giá ph hợp với thời điểm đấu giá, có 3,33% tương ứng với trường hợp cho bước gía mức bình thường có 3,33% tương ứng với trường hợp cho bước giá khơng ph hợp Cũng qua điều tra có thấy có tới 70% tương ứng 21 trường hợp cho giá trúng đấu giá với giá thị trường, 30% tương ứng với trường hợp cho iá trúng đấu giá cao giá thị trường Qua điều tra trực tiếp cán phịng tài ngun mơi trường cán địa xã phường có liên quan q trình giao đất có tới 76,92% ý kiến cho giá trúng đấu ph hợp, 23,08% ý kiến cho giá trúng đấu giá thấp so với giá thị trường Qua điều tra giá khởi điểm ccungc giá trúng đấu giá cho thấy mức độ thành công công tác giao đất thơng qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 62 Qua kết ph ng vấn trực tiếp trường hợp giao đất cho thấy đại đa số ý kiến cho thái độ cán giao đất nhiệt tình thời gian giao đất, thời gian giải thủ tục hành đơn giản nhanh gọn quy định lý làm cho cơng tác giao đất diễn thuận lợi thành công 4.3.2 Đánh giá công tác thuê đất Trong giai đoạn 2013-2017 địa bàn thành phố Bắc Ninh có tổ chức cho hộ gia đình cá nhân thuê đất để làm mơ hình kinh tế trang trại mơ hình kinh tes trang trại kết hợp với dịch vụ Qua điều tra ph ng vấn trực tiếp hộ gia đình, cá nhân ta đánh giá phần náo trình cho thuê đất tên địa bàn thành phố Kết thể bảng 4.12 Bảng 4.12 Đánh giá số tiêu chí trình cho thuê đất STT Nội dung Mức độ đáp ứng nhu cầu diện tích đất Lớn Đáp ứng Thiếu so với nhu cầu Mong muốn trả tiền theo phƣơng thứ Trả tiền lần Trả tiền hàng năm Về tiền thuê đất Cao Trung bình Thấp Mong muốn đƣợc tiếp tục thuê đất Có Khơng Trình tự, thủ tục th đất Phức tạp Bình thường Đơn giản 63 Kết điều tra hộ gia đình, cá nhân, tổ chức địa bàn thành phố thuê đất cho ta thấy: có tới 15 số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tương đương với tỷ lệ 68,18% số trường hợp đánh giá diện tích đất thuê đáp ứng nhu cầu thuê đất họ, có trường hợp tương đương với 13,64% số trường hợp đánh giá diện tích đất thuê lớn nhu cầu thuê đất trường hợp đánh giá diện tích th đất thấp só với nhu cầu th đất họ Qua điều tra cho thấy 100% số hộ gia đình, cá nhân có mong muốn trả tiền theo năm Vì trả tiền lần họ phải số tiền lớn Cịn trả tiền theo năm họ phải trả tiền số tiền cịn dư họ sử dụng làm vốn để kinh doanh Giá đất thuê vấn đề hộ gia đình cá nhân, tổ chức quan tâm việc thuê đất giá thuê đất định phần việc họ có th đất hay khơng Qua điều tra cho thấy có 14 trường hợp với tỷ lệ 63,64% số trường hợp thuê đất cho giá th đất mức trung bình để thuê đất được, có tới 14% số trường hợp thuê đất cho giá thuê đất mức độ cao 22,73% tưng ứng với trường hợp cho tiền thêu đất mức để họ thuê đất Do diện tích đất thuê số tiền phải trả thuê đất dẫn đến có trường hợp mong muốn tiếp tục thuê đất để làm kinh tế, có trường hợp khơng muốn tiếp tục thuê đất Qua điều tra cho thấy có tới 86,36% tương ứng với 19 trường hợp có mong muốn tiếp tục th đất, cịn trường hợp khơng muốn thuê đất tiếp hết thời hạn Những trường hợp không muốn tiếp tục thuê đất rơi trường hợp có diện tích th đất nh nhu cầu trường hợp thuê đất với giá cao bình thường Cũng qua điều tra cho thấy có tới 66,18% số trờng hợp cho trình tự thủ tục thuê đất bình thường, trường hợp với tỷ lệ 18,18% cho thủ tục thuê đất đơn giản tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân nhanh chóng hồn thiện việc th đất Có 16,64% với trường hợp cho thủ tục thuê đất phức tạp Qua điều trực tiếp cán phịng tài ngun cán địa cho thấy có tới 76,92 ý kiến cho giá thuê đất hộ gia đình, cá nhân phù hợp, 13,08% ý kiến cho giá thuê đất cao Giá thuê đất tổ chức đánh giá ph hợp Có 100% ý kiến đánh giá trình tự, thủ tục cho thuê đất hộ gia đình, cá nhân tổ chức phù hợp 64 Bảng 4.13 Đánh giá thời gian cho thuê đất STT Nội dung Thời gian cho thuê đất nhƣ hợp lý chƣa? Rất hợp lý Hợp lý Chưa hợp lý Theo ông bà thời gian cho thuê nhƣ hợp lý ? Số phiếu Tỷ lệ %) 22 100 22,73 13 59,09 18,18 22 100 năm năm > năm Qua điều tra ph ng vấn trực tiếp cá hộ gia đình cá nhân thuê đất địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2013-2017 cho thấy: có trường hợp tương ứng với 22,73% cho thời gian thuê đất hợp lý, có tới 13 trường hợp tương ứng với 59,09% cho thời gian thuê đất bình thường có z Được h i thời gian thuê đất hợp lý cớ tới trường hợp tương ứng với 27,27% cho thời gian thuê đất năm hợp lý Nhưng có tới 11 trường hợp tương ứng với 50% cho thời gian thuê đất năm hợp lý, có5 trường hợp tương ứng với 22,73% cho thời gian thuê đất phải lớn năm hợp lý Qua điều tra có liên quan đến cơng tác cho th đất có tới 100% số cán đánh giá thời gian cho thuê đất hộ gia đình, cá nhân tổ chức hợp lý Qua việc ph ng vấn trực tiếp hộ gia đình cá nhân giao đất, cho thuê đất câu h i gồm tiêu cho thấy phần thành công công tác cho thuê đất thành phố Bắc Ninh, đại đa số trường hợp thuê đất cho giá thuê đất diện tích đất thuê hợp lý nên đa số trường hợp có mong muốn tiếp tục thuê đất hết hạn thuê đất điều cho thấy thành công công tác cho thuê đất địa phương 65 4.3.3 Đánh giá chung 4.3.3.1 Ưu điểm Trong giai đoạn 2013 - 2017 công tác giao đất, cho thuê địa bàn thành phố Bắc Ninh đạt kết định góp phần vào phát triển chung tồn thành phố Có kết do: - Hệ thống pháp luật Nhà nước quy định r trình tự, thủ tục qua trình thực cơng tác giao đất, cho thuê đất Bên cạnh UBND thành phố bắc Ninh, phịng Tài ngun Mơi trường thành phố bắc Ninh ban hành văn hướng dẫn cụ thể đến quan quản lý đất đai - Công tác lập quản lý quy hoạch sử dụng đất cấpthành phố tương đối tốt, góp phần tạo lập pháp lý cho việc xác định mục đích sử dụng đất giao đất cho thuê đất - Được quan tâm đôn đốc đạo lãnh đạo thành phố nỗ lực cán địa xã, phường giúp cho cơng tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai triển khai đến người dân làm thay đổi nhận thức người dân, quyền lợi nghĩa vụ người sử dụng đất Giúp cho đối tượng có nhu cầu xin giao đất, cho thuê đất nắm trình tự, thủ tục xin giao đất, cho thuê đất - Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt sau thu hồi thực tốt, đảm bảo cho việc giao đất, cho thuê đất tiến hành nhanh chóng kế hoạch - Đội ngũ cán chun mơn có lực, nhiệt tình giúp cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin giao đất, cho th đất nắm trình tự, thủ tục nhanh chóng - Các chủ sử dụng đất có ý thức cao việc chấp hành sách pháp luật đất đai nên doanh nghiệp, tổ chức giao đất, cho thuê đất yên tâm sản xuất hoạt động - Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến văn bản, sách pháp quyền đất đai thể tốt nâng cao hiểu biết người dân quyền lợi nghĩa vụ - Có phối hợp liên tục chặt chẽ Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh ban 66 ngành toàn thành phố - Trong trình phát triển kinh tế việc giao đất cho thuê đất nhằm mục đích cho người dân ổn định sống làm kinh tế địa bàn tất yếu phát triển toàn thành phố Trong năm qua thành phố làm tốt công tác này, đảm bảo nâng cao hiệu làm việc quan hành chính, tổ chức kinh tế Từ góp phần giải việc làm, phục vụ cho nhu cầu cải thiện đời sống người dân địa phương 4.3.3.2 Tồn nguyên nhân * Tồn Bên cạnh thuận lợi trình thực giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Bắc Ninh bộc lộ số tồn định Cụ thể sau: - Kết giao đất, cho thuê đất so với nhu cầu xin giao đất, cho thuê đất cịn có chênh lệch Hay nói cách khác chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng đất người dân - Vi phạm trình giao đất, cho thuê đất như: giao đất sai diện tích, giao đất sai quy hoạch diễn - Diện tích đất cơng ích mà phường quản lý cịn ít, khơng thu hút tổ chức, hộ gia đình cá nhân thuê - Kiến thức pháp luật đất đai một, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cịn hạn chế, nên việc chấp hành pháp luật thực nghĩa vụ chủ sử dụng đất thiếu tự giác * Nguyên nhân Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn công tác giao đất giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Bắc Ninh là: - Do quỹ đất địa phương có hạn Bên cạnh số trường hợp mục đích sử dụng đất khác với mục đích sử dụng đất quy hoạch Chính mà số trường hợp xin giao, cho thuê đất so với nhu cầu xin giao, cho thuê đất có chênh lệch - Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa phổ biến rộng đến nhân dân địa phương - Vẫn tư tưởng nể nang, thiếu cương trình xử lý trường hợp vi phạm công tác giao đất 67 - Hệ thống thơng tin đất đai chưa hồn thiện, việc quản lý chỉnh lý biến động thơng tin cịn chậm việc thực công tác giao đất, cho thuê đất chưa đạt hiệu cao - Trình độ dân trí nhân dân thành phố cịn chưa cao, nhận thức quy định, chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước hạn chế 4.4 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH 4.4.1 Giải pháp sách - Có chế tài mạnh hơn, thực kiên hộ gia đình cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật đất đai, mơi trường, hộ gia đình khơng đóng tiền giao đất theo quy định - Cần có chế tài xử phạt mạnh trường hợp giao, cho thuê trái đất, sai đất - Cần có biện pháp quy hoạch đất đai để có quỹ đất lớn đáp ứng nhu cầu giao đất, cho thuê đất người dân - Nâng cao quản lý điều tiết Nhà nước, tăng cường tính cạnh tranh, công khai để thị trường đất đai hoạt động lành mạnh - Cần có sách thơng thống chế sách nhằm thu hút đầu tư tổ chức doanh nghiệp - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đối tượng giao đất, cho thuê đất Đồng thời cần có biện pháp xử lý kiên trường hợp giao đất, cho thuê đất mà vi phạm pháp luật đất đai - Tổ chức giám sát trình bàn giao thực địa thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất theo mục đích giao đất, cho thuê đất để tránh lãng phí tài nguyên đất - Phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất chủ sử dụng đất nhằm đảm bảo sử dụng mục đích giao cho thuê 4.4.2 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, văn sách hành qua buổi họp tổ dân phố thông qua phương tiện truyền thanh, truyền hình quận, phường 68 - Cán địa xã cần phổ biến kiến thức trực tiếp đến người dân để người hiểu cách cụ thể, r rang tiến hành trình tự thủ tục trình giao đất, cho thuê đất 4.4.3 Giải pháp quản lý - Nâng cao chất lượng, quản lý tổ chức thực hiệu công tác lập kế hoạch sử dụng đất - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai diện tích đất quy hoạch cho mục đích chuyển nhượng, cho thuê - Sở Tài nguyên Môi trường thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán địa cấp sở - Phịng Tài ngun Môi trường thành phố Bắc Ninh cần bổ sung cán chun mơn có lực, đạo đức tốt vào vị trí cơng việc Phòng thiếu nhằm đảm bảo thực tiến độ công việc 69 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thành Phố Bắc Ninh đơn vị hành cấp thành phố trực thuộc tỉnh tỉnh l tỉnh Bắc Ninh thành phố thuộc đô thị loạ Thành phố Bắc N nh vớ vị trí thuận lợ đầu mố g ao thông tỉnh v ng k nh tế trọng đ ểm Bắc bộ, có tuyến g ao thông huyết mạch: đường bộ, đường sắt, đường thủy nộ địa, có hệ thống nú đồ tạo nên vị trí quốc phịng quan trọng, chắn bảo vệ cửa ng phía Bắc thủ Hà Nộ Thành phố Bắc Ninh có q trình phát triển cơng nghiệp - dịch vụ hình thành khu đô thị diễn mạnh mẽ, thu hút lượng lao động lớn Bắc Ninh thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thời gian qua tỉnh Bắc Ninh Đây nơi có chuyển dịch đất nơng nghiệp sang mục đích phi nơng nghiệp (chủ yếu cụm, điểm công nghiệp; thương mại dịch vụ) Trong giai đoạn 2013 - 2017, thành phố Bắc Ninh giao đất cho hộ gia đình, cá nhân với tổng số trường hợp giao 5877 trường hợp với tổng diện tích đất 469380,2m² Số trường hợp giao tập chung vào năm 2015 (với 3088 trường hợp chiếm 50,52% số trường hợp giao đất toàn thành phố) Trong giao: dân cư dịch vụ 5116 trường hợp, tái đinh cư 68 trường hợp, giao đất đấu giá 693 trường hợp Đất giao tập trung phường Đại Phúc phường V Cường Trong giai đoạn 2013-2017 tổng diện tích cho th đất tồn thành phố 96.199,30m với 22 trường hợp, có 15 trường hợp hộ gia đình, cá nhân trường hợp tổ chức Diện tích đất cho thuê tập trung vào năm 2013 2015 với 12 trường hợp chiếm gần 60% Năm 2015 số trường hợp thuê đất lớn trường hợp thuê đất với tổng diện tích 29.340,50 chiếm 30,52% Năm 2017 có số trường hợp th đất nhấtvới trường hợp với tổng diện tích thuê đất 976.6m² chiếm 10,15% tỷ lệ cho thuê đất toàn thành phố Nhìn chung cơng tác giao đất, cho th đất toàn thành phố thực theo thủ tục, trình tự quy định pháp luật, thái độ cán thực giao đất, cho thuê đất người dân đánh giá nhiệt tình với tỷ lệ chiếm 73,34% Cơ sở hạ tầng lơ đất gia hồn thiện tương đối tốt với 79,55% hoàn thiện Giá khởi điểm đất đấu giá đánh giá 70 thấp giá thị trường, giá trúng đấu giá giá thị trường Công tác cho thuê đất đánh giá đáp ứng nhu cầu thuê đất chiếm 68,18%, 100% trường hợp thuê đất mong muốn trả tiền thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm, giá th đất đánh giá trung bình có tới 86,36% số trường hợp có mong mn tiếp tục thuê đất hết thời hạn có 2,22% trường hợp mong muốn thời gian thuê đất kéo dài lớn năm Từ kết điều tra, để khắc phục hạn chế việc thực công tác gia đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền UBND thành phố Bắc Ninh cần thực giải pháp sau: Giải pháp sách , giải pháp tuyên truyền giáo dục giải pháp quản lý 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian thực đề tài có hạn nên đề tài thực nghiên cứu đánh giá công tác giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, cơng tác cho thuê đất thuộc thẩm quyền UBND thành phố Để việc đánh giá tốt đề xuất số ý kiến gian thực đề tài kéo dài mở rộng phạm vi nghiên cứu đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Chính phủ ( 2004) Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật đất đai Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 bồi thường Nhà nước thu hồi đất mục đích an ninh, quốc phịng, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Chính phủ (2014a) Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai Chính phủ ( 2014b) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định giá đất Chính phủ (2014c) Nghị định 45/2014/NĐ-C ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất Chính phủ (2014d) Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Đặng Hùng Võ Nguyễn Đức Khả (2007) Cơ sở địa NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Đình Bồng (2014) Bài giảng Hệ thống pháp luật Quản lý đất đai thị trường bất động sản Học viện Nông nghiệp Việt Nam 10 Nguyễn Quang Tuyến (2004) Tìm hiểu Luật đất đai Nhà xuất Lao động, Hà Nội 11 Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Bắc Ninh (2017) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất cơng ích xã, phường thành phố 12 Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh (2017) Thống kê đất đai năm 2017 thành phố 13 Quốc hội (1987) Luật Đất đai 1987 14 Quốc hội (1993) Luật Đất đai 1993 15 Quốc hội (1998) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1998 16 Quốc hội (2001) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 2001 17 Quốc hội (2003) Luật Đất đai 2003 18 Quốc hội (2013a) Hiến pháp năm 2013 72 19 Quốc hội (2013b) Luật Đất đai năm 2013 20 Trần Quang Huy, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Dung, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hồng Nhung Huỳnh Minh Phương (2013) Giáo trình Luật đất đai NXB Công an nhân dân, Hà Nội 21 UBND tỉnh Bắc Ninh (2005) Quyết định số 100/QĐ-CT UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 02/08/2005 việc quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất theo số lượng nhân khẩu; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn tỉnh 22 UBND thành phố Bắc Ninh (2013) Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên Môi trường năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 23 UBND thành phố Bắc Ninh (2014) Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên Môi trường năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 24 UBND thành phố Bắc Ninh (2015) Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên Môi trường năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 25 UBND thành phố Bắc Ninh (2016) Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên Môi trường năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 26 UBND thành phố Bắc Ninh (2017a) Báo cáo công tác quản lý Tài nguyên Môi trường năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 27 UBND thành phố Bắc Ninh (2017b).Báo cáo tổng hợp QHSDĐ đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2015-2020) thành phố Bắc Ninh 28 UBND thành phố Bắc Ninh (2017c) Báo cáo công tác quản lý đất đai thành phố Bắc Ninh năm 2017 73 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng tổng hợp đánh giá hộ gia đình, cá nhân giao đất hoạt động giao đất PHỤ LỤC 2: Bảng tổng hợp đánh giá hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuê đất hoạt động thuê đất PHỤ LỤC 3: Bảng tổng hợp đánh giá cán có liên quan đến hoạt động giao đất, cho thuê đất 74 ... nghıên cứu Đánh giá thực trạng giao đất cho thuê đất địa bàn Thành Phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh Đề xuất giải pháp góp phần thực tốt công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn Thành Phố Bắc Ninh Phƣơng... NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng giao đất cho thuê đất địa bàn thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp góp phần thực tốt công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Bắc Ninh 1.3... tục giao đất cho thuê đất 4.2.2 Kết giao đất địa bàn Thành phố Bắc 4.2.3 Kết cho thuê đất địa bàn thành phố Bắ 4.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất Ninh giai đoạn 2013-2017 4.3.1 Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giao đất và cho thuê đất trên địa bàn thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giao đất và cho thuê đất trên địa bàn thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh