0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện điện biên đông, tỉnh điện biên

116 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ HÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 88 50103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Nguyên Hải NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực để bảo vệ học vị chưa sử dụng lần Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Hà i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Nguyên Hải tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Trắc địa đồ, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Phịng Nơng Nghiệp Phát triển nơng thơn, phịng Thống kê, Phịng Tài ngun Môi trường, UBND xã, thị trấn bà nông dân huyện Điện Biên Đông – tỉnh Điện Biên giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Hà ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Đất nông nghiệp quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 19 2.2.1 Các nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Trung Quốc 19 2.2.2 Các nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thái Lan 19 2.2.3 Các nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Đài Loan 20 2.2.4 Các nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Nhật Bản 21 2.2.5 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất Việt Nam 21 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 23 iii 3.1 Địa điểm nghiên cứu 23 3.2 Thời gian nghiên cứu 23 3.3 Đối tượng nghiên cứu 23 3.4 Nội dung nghiên cứu 23 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Điện Biên Đơng, tỉnh Điện Biên 23 3.4.2 Đánh giá tình hình quản lí đất đai trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 23 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Điện Biên Đông .23 3.4.4 Lựa chọn LUT đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Điện Biên Đông 24 3.5 Phương pháp nghiên cứu 24 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 24 3.5.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 24 3.5.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu 25 3.5.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 25 3.5.5 Phương pháp so sánh 27 Phần Kết thảo luận 28 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện có liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Điện Biên Đông 36 4.2 Đánh giá trang sử dụng đất nông nghiệp huyện 37 4.2.1 Các loại sử dụng đất nông nghiệp huyện 44 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 45 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế 45 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội 50 4.3.3 Hiệu môi trường 54 4.3.4 Đánh giá hiệu chung LUT địa bàn huyện 71 4.4 Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu đề xuất giải pháp theo hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp 4.4.1 72 Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu 72 iv 4.4.2 Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo tiểu vùng 74 4.4.3 Một số giải pháp theo hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp 75 Phần Kết luận kiến nghị 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Kiến nghị 82 Tài liệu tham khảo 83 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CAQ Cây ăn CHXNCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CPTG Chi phí trung gian DT Diện tích GTSX Giá trị sản xuất GTNC Giá trị ngày công HQĐV Hiệu đồng vốn LĐ Lao động LUT Loại sử dụng đất LX - LM Lúa xuân - lúa mùa NTTS Nuôi trồng thủy sản SL Sản lượng STT Số thứ tự SXNN Sản xuất nơng nghiệp TB Trung bình TNHH Thu nhập hỗn hợp vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp c Bảng 3.2 Phân cấp c Bảng 3.3 Phân cấp c Bảng 4.1 Dân số the Bảng 4.2 Hiện trạng Bảng 4.3 Hiện trạng Bảng 4.4 Diện tích, Bảng 4.5 Biến động Bảng 4.6 Diễn biến Biên Đông Bảng 4.7 Tình hình 2015 - 201 Bảng 4.8 Các loại sử Bảng 4.9 Hiệu k Bảng 4.10 Hiệu k Bảng 4.11 Đánh giá h Bảng 4.12 Đánh giá h Bảng 4.13 So sánh m Sở NN Bảng 4.14 So sánh m Sở NN Bảng 4.15 Thời gian Bảng 4.16 Một số loại Bảng 4.17 So sánh tìn khuyến cá Bảng 4.18 So sánh tìn khuyến cá Bảng 4.19 Tổng hợp Bảng 4.20 Tổng hợp Bảng 4.21 Tổng hợp Điện Biên vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 28 Hình 4.2 Biểu đồ diện tích, cấu đất đai huyện Điện Biên Đơng năm 2017 39 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trần Thị Hà Tên luận văn: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên - Đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, góp phần cải thiện, nâng cao hiệu sử dụng đất vùng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu  Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên thực trạng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Điện Biên Đông - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Điện Biên Đông - Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu đề xuất giải pháp theo hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp  Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất: - Hiệu kinh tế - Hiệu xã hội - Hiệu môi trường Phương pháp so sánh Kết kết luận Kết đánh giá hiệu LUT huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện biên cho thấy: ix hồ, LUT đem lại hiệu cao, đảm bảo giá trị thu nhập cho phẩn lớn người dân Như có LUT huyện lựa chọn LUT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện Điện Biên Đông 4.4.2 Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo tiểu vùng Do đặc thù riêng huyện, đất đai để sản xuất nông nghiệp tương đối lớn nhiên chất lượng đất thấp chủ yếu đất đồi núi Vì hướng sử dụng đất nơng nghiệp huyện đến năm 2020 tiếp tục chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu khai thác đất nông nghiệp, chuyển phần diện tích đất trồng lúa hiệu sang trồng rau, phục vụ tiêu dùng huyện Tăng cường thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất Mở rộng diện tích lâu năm để giải vấn đề việc làm nâng cao thu nhập cho người dân Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện dựa kết nghiên cứu hiệu kinh tế, hiệu xã hội, hiệu môi trường loại trồng kiểu sử dụng đất, vào phương hướng phát triển nông nghiệp huyện cho thấy cần phải đẩy mạnh suất, chất lượng loại rau màu cho giá trị hàng hóa cao Đồng thời sử dụng đất đơi với bảo vệ đất mang lại hiệu kinh tế lâu dài phát triển bền vững Căn vào kết đánh giá hiệu sử dụng đất LUT, kiểu sử dụng đất, định hướng sử dụng đất địa bàn huyện Điện Biên Đông theo tiểu vùng sau: * Tiểu vùng 1: - LUT chuyên lúa: Hai vụ lúa xuân – Lúa mùa hình thức canh tác truyền thống chủ yếu tiểu vùng Tuy có mức thu nhập thấp so với LUT khác mức đầu tư cho sản xuất thấp hơn, thu nhập ổn định Đây LUT cần thiết nhằm cung cấp lương thực chỗ cho người dân - LUT 2lúa - màu: Do tạo nhiều việc làm cho người lao động Nguyên nhân chủ yếu trồng LUT trồng vụ đông đất hai lúa có điều kiện đất đai thuận lợi Vừa tận dụng sản xuất thêm vụ đông, vừa luân canh trồng giúp giảm bớt cỏ dại sâu bệnh - LUT rừng: Tuy có thời gian thu hồi vốn lâu giải vấn đề bỏ hoang đất trống, đồi núi trọc, không tốn nhiều cơng chăm sóc mà lại mang lại hiệu sử dụng cao 74 - LUT ăn quả: đem lại hiệu tương đối cao, thích hợp với địa hình đồi núi tiểu vùng lại khơng cần bón nhiều phân thuốc BVTV nên không gây ảnh hưởng đến môi trường - LUT chuyên rau, màu Mang lại hiệu giá trị sản xuất cao, đồng thời loại rau thiếu thực phẩm người Do đó, LUT nên ưu tiên lựa chọn phải có biện pháp khuyến cáo người dân cách sử dụng thuốc BVTV cho hiệu cao mặt môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm * Tiểu vùng 2: - LUT chuyên lúa: Đây LUT chiếm diện tích lớn Đảm bảo lương thực tiêu thụ sản phẩm dễ dàng Trong thời gian tới cần đưa vào sản xuất giống lúa mới, phù hợp với điều kiện vùng nhằm đem lại hiệu sản xuất cao - LUT 2Lúa – Màu với kiểu sử dụng đất Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai lang Lúa xuân – Lúa mùa – Đậu tương Vừa đảm bảo an ninh lương thực cho người dân, vừa tạo việc làm cho người lao động - LUT chuyên rau, màu với kiểu sử dụng Su hào – Cà chua – Bắp cải Lạc – Khoai lang – Bắp cải Thời gian thu hoạch ngắn, đảm bảo khả thu hồi vốn cho người dân - LUT Cây rừng: Tuy có thời gian thu hồi vốn lâu giải vấn đề bỏ hoang đất trống, đồi núi trọc, không tốn nhiều công chăm sóc mà lại mang lại hiệu sử dụng cao - LUT NTTS: lựa chọn cho tiểu vùng đặc trưng tiểu vùng gần ven sông suối, lượng nước tương đối dồi dào, nhiều hệ thống ao hồ, LUT đem lại hiệu cao, đảm bảo giá trị thu nhập cho phẩn lớn người dân 4.4.3 Một số giải pháp theo hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp Sử dụng đất để đem lại hiệu cao vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực Xuất phát từ tình hình cụ thể địa phương, qua nghiên cứu tìm hiểu bước đầu, tơi xin đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên sau: 75 4.4.3.1 Giải pháp chế, sách Xây dựng sách hỗ trợ để khuyến khích sản xuất, sử dụng giống phù hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất Ưu tiên hỗ trợ mơ hình sản xuất có giá trị kinh tế cao như: lạc giống mới, đậu tương, khoai lang, giống lúa đặc biệt ý xây dựng phát triển cánh đồng cho thu nhập cao Hồn thiện sách giao rừng, bảo vệ rừng cho hộ gia đình đầu tư phát triển nơng nghiệp, sách bảo trợ nơng nghiệp: Nhà nước lập quỹ bảo trợ để giúp đỡ người dân có biến động giá Nguồn huy động ngân sách, nguồn tài trợ, đóng góp tổ chức cá nhân, phương thức bảo trợ thơng qua hình thức tín dụng Ở xã miền núi tiểu biểu Keo Lôm, Na Son, Pú Nhi số xã khác khuyến khích nhân dân trao đổi, chuyển nhượng đất cho sở có thỏa thuận nông hộ để hạn chế manh mún giúp cho việc sử dụng đất có hiệu Vận động nhân dân nhận đất chưa sử dụng đưa vào mục đích sản xuất nơng lâm nghiệp, khai thác tối đa diện tích đất sẵn có, xã Mường Luận, Phì Nhừ, Háng Lìa Kết hợp giao đất quyền sử dụng đất với việc giúp hộ dân biết cách làm ăn, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua công tác khuyến nông 4.4.3.2 Giải pháp kĩ thuật canh tác Cần có biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý, luân canh, xen canh trồng, tưới tiêu bón phân hợp lý, vệ sinh đồng ruộng, để làm tăng chất hữu chất dinh dưỡng đất, tăng độ phì đất, giảm thiểu xói mịn rửa trơi đất Tiến hành công đoạn làm đất lúc, kỹ thuật không làm cho tầng đất canh tác đáp ứng u cầu trồng trọt mà cịn góp phần làm cho tầng đất canh tác trở nên mầm mống dịch hại Cần trọng kết hợp họ đậu kiểu hình sử dụng đất để góp phần cải tạo đất, đem lại hiệu môi trường cao Đa số loại sử dụng đất địa bàn huyện sử dụng lượng phân bón hữu so với khuyến cáo người dân cần tăng cường đầu tư bón loại phân hữu cơ, phân chuồng để cải tạo đất, giảm thiểu suy thoái đất suy kiệt 76 chất hữu mùn đất Duy trì lượng phân bón vô theo khuyến cáo để tránh làm chua đất, ô nhiễm NO3-, giảm độ tơi xốp đất, Cần tăng cường hướng dẫn bà nông dân thực bón phân cân đối hợp lý phân vô hữu sản xuất nông nghiệp 4.4.3.3 Giải pháp áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất Khuyến khích người dân địa bàn huyện đầu tư ứng dụng tiến khoa học công nghệ giống trồng, sản xuất nông nghiệp Kết hợp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm chuyển đổi nhanh cấu sản xuất, phát triển hàng hóa với chất lượng cao theo nhu cầu thị trường Áp dụng quy trình thâm canh tiên tiến, chọn loại giống trồng chịu thâm canh cho suất cao chất lượng tốt, kháng sâu bệnh, giống chịu hạn Cần thực tốt công nghệ chế biến, bảo quản theo phương pháp cổ truyền nhân dân, đồng thời ứng dụng công nghệ bảo quản bảo đảm có sản phẩm tươi sống dùng lâu dài thường xuyên cho đời sống hàng ngày nông dân Tăng cường củng cố hệ thống khuyến nông đến sở, cải tiến phương thức khuyến nông theo ngành hàng, xúc tiến công tác đào tạo nông dân kỹ thuật sản xuất quản lý kinh doanh, cụ thể là: trì hoạt động có hiệu hệ thống khuyến nông Xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn kỹ thuật đến hộ nông dân Đội ngũ cán làm công tác khuyến nơng phải có trình độ chun mơn lực cơng tác, có tinh thần trách nhiệm đảm nhiệm trọng trách tư kỹ thuật giúp sở sản xuất hộ gia đình thực tốt công tác chuyển đổi cấu trồng - Đối với LUT Chuyên lúa: cần tích cực hướng dẫn người nông dân đưa giống lúa đặc sản, giống lúa lai cho suất phẩm chất tốt vào sản xuất diện rộng Ngoài cần áp dụng tiến khoa học vào sản xuất, công cụ lao động cải tiến, máy móc để giảm lao động thủ công, nâng cao hiệu giá trị ngày công - LUT CN lâu năm: Cần đầu tư mở rộng mơ hình tiềm đất cịn lớn Bên cạnh cần chuyển giao cơng nghệ kỹ thuật có hiệu cho người dân Nghiên cứu loại giống có giá trị kinh tế cao để áp dụng thêm vào kiểu sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân 77 - LUT ăn quả: trình sản xuất cần phải đôi với bồi bổ nguồn dinh dưỡng cho đất kết hợp trồng xen canh họ đầu nhằm cải tạo đất, nâng cao suất cho cây ăn 4.4.3.4 Giải pháp thủy lợi Là biện pháp hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến trình sử dụng nâng cao hiệu sử dụng đất Hệ thống thủy lợi hoàn thiện rộng diện tích gieo trồng, khắc phục tình trạng thiếu nước xã vùng cao đặc biệt tiểu vùng xã Pu Nhi, Na Son, Noong U Cải thiện hệ thống tưới tiêu qua hình thức: + Củng cố hồ đập, phải giữ nước để trì nguồn nước tưới mùa khơ + Hoàn thiện hệ thống kênh mương tưới cho diện tích LUT sản xuất vụ/năm LUT Chuyên rau, màu; LUT lúa – màu + Áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt vùng sản xuất chuyên rau màu, tập chung theo hướng SX hàng hóa 4.4.3.5 Giải pháp thị trường Huyện Điện Biên Đông huyện miền núi có nguồn đất đai rộng lớn phong phú Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật thiếu, đặc biệt giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới để giải khâu tiêu thụ nông sản cho nông dân, theo cần phát triển hộ nông dân làm dịch vụ tiêu thụ nơng sản hàng hố; hình thành trung tâm thương mại thị trấn, chợ đầu mối xã trung tâm vùng sản xuất, để từ tạo mơi trường trao đổi hàng hố Khuyến khích phát triển sản xuất theo diện ký kết hợp đồng qua hợp tác xã Điều quan trọng tổ chức hoạt động thông tin thị trường, tổ chức dự báo thị trường dành phần kinh phí nghiệp nơng nghiệp hàng năm để giúp nơng dân có kênh tiêu thụ nơng sản, đặc biệt nơng sản có tính chất mùa vụ loại rau, củ, để nơng dân khơng bị thiệt thịi tự mang hàng hoá thị trường bán, dễ bị ép giá không yên tâm đầu tư sản xuất Tăng cường công tác nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp thông tin giá điều kiện cho hộ sản xuất nhiều sản phẩm, chất lượng 78 tốt, phù hợp với đối tượng người tiêu dung đem lại hiệu sản xuất Qua điều tra cho thấy hầu hết sản phẩm nông nghiệp xã địa bàn nghiên cứu hầu hết dùng để tiêu dùng, chưa đưa thị trường bao gồm sản phẩm lúa, rau, khoai lang… sản phẩm chủ yếu bán chợ Nông sản người nông dân bán cho người tiêu dùng qua khâu trung gian người bn bán Nhìn chung thị trường cịn đơn giản, sản xuất phân tán chưa gắn liền với thị trường, thiếu liên kết người sản xuất, chế biến, tiêu thụ xuất Thực tế cho thấy chênh lệch giá tiêu thụ nơi sản xuất giá thị trường rõ rệt, điều gây nhiều thiệt thòi cho người sản xuất Do vậy, cần cung cấp hệ thống thông tin giá sản phẩm thị trường cho nông hộ cách kịp thời 4.4.3.6 Giải pháp vốn đầu tư Kết điều tra nông hộ cho thấy khó khăn người dân thiếu vốn sản xuất có nhu cầu vay vốn để sản xuất Phần lớn mục đích vay vốn để đầu tư phân bón, mua giống có suất cao, Việc mở rộng diện tích loại hình sử dụng đất có hiệu đồng nghĩa với việc sản xuất nơng nghiệp có hiệu cao nên cần đầu tư lượng vốn lớn đặc biệt mơ hình chuyển đổi cấu trồng Vì cần có sách để người dân vay vốn ưu đãi cho phát triển sản xuất hàng hoá cách thuận tiện kịp thời Hiện nay, vấn đề cho hộ nơng dân vay vốn cịn nhiều thủ tục phiền hà, nhiều hộ nông dân nghèo thiếu vốn khơng có tài sản chấp ngân hàng khơng vay Đa dạng hố hình thức cho vay, huy động vốn nhàn rỗi dân, khuyến khích hình thức quỹ tín dụng nơng thơn Ưu tiên người vay vốn để sản xuất nông nghiệp với loại sử dụng đất có hiệu kinh tế cao Cải tiến thủ tục cho vay tới hộ nông dân, mở rộng khả cho vay tín dụng khơng địi hỏi chấp Hồn thành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để người dân chấp vay vốn Các trạm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp cho ứng trước vật tư, giống cho nông dân, đặc biệt hộ nghèo Nhà nước cần có hỗ trợ đầu tư tín dụng, đầu tư cho việc 79 thu mua nông sản vào vụ thu hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản, đầu tư xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản 4.4.3.7 Giải pháp bảo vệ môi trường Cần hướng dẫn, tuyên truyền cho bà nông dân cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cách hợp lý, không sử dụng tràn lan mức quy định cho phép Chỉ sử dụng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo danh mục liều lượng cho phép sử dụng loại trồng Có chế quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm dư lượng thuốc BVTV để đảm bảo môi trường đất, nước, không khí Xây dựng quy trình bón phân cân đối N, P, K Mặt khác cán khuyến nông thường xuyên thăm đồng kiểm tra dịch bệnh phát kịp thời tình hình sâu bệnh hại để thơng báo hệ thống phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết phun thuốc kịp thời, tránh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV Giám sát, quản lý chặt chẽ nguồn lượng thức ăn nuôi trồng thủy sản; thường xun thay nước, sục khí, có biện pháp xử lý hồ đầm an tồn với mơi trường Hạn chế thấp việc sử dụng phân bón vơ sản xuất nơng nghiệp, áp dụng biện pháp phịng trừ sâu bệnh tổng hợp để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường sinh thái - Đối với LUT Chuyên lúa, LUT 2lúa – màu, LUT Lúa – màu: Chú ý đầu tư thêm phân hữu cơ, biện pháp sau thu hoạch sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV hợp lý theo hướng dẫn cán khuyến nông Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp rơm rạ, cỏ khô để làm phân hữu tái phục vụ sản xuất, tránh lãng phí - LUT Chuyên rau màu: tổ chức lớp tập huấn để phổ biến, hướng dẫn nông dân nên bón phân theo khuyến cáo của quan chuyên ngành địa phương; hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV mà nên sử dụng chế phẩm sinh học góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường - LUT Nuôi trồng thủy sản: Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra nguồn nước thải chất thải vào môi trường sử dụng đất nông nghiệp bắt buộc áp dụng biện pháp xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 80 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Điện Biên Đông huyện miền núi vùng cao, với tổng diện tích đất tự nhiên 120897,85 ha, dân số 62.090 người Trong đất nơng nghiệp 89.975,89 ha; đất phi nông nghiệp 2.718,57 ha; đất chưa sử dụng 28.203,39 nên đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp Qua điều tra tổng hợp số liệu xác định địa bàn huyện Điện Biên Đơng có loại sử dụng đất, có 11 kiểu sử dụng đất phân bố tiểu vùng Tiểu vùng gồm xã có địa hình đồi núi cao với LUT chuyên lúa, lúa - màu, lúa – màu, chuyên rau màu, ăn quả, rừng CN lâu năm Tiểu vùng có địa hình đồi núi thấp, có hệ thống sơng chảy qua với LUT là: chuyên lúa, lúa – màu, lúa – màu, chuyên rau màu, rừng, CN lâu năm nuôi trồng thủy sản Từ kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện cho thấy: - Tiểu vùng 1: Hầu hết hiệu sử dụng đất loại sử dụng đất mức trung bình, có loại sử dụng Chuyên rau màu đem lại hiệu cao hiệu kinh tế hiệu xã hội đó: GTSX kiểu sử dụng Su hào – Cà chua – Bắp cải đạt 298 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 2,58 lần, thu hút đông công lao động 900 công/ha, giá trị ngày công tương đối cao đạt 238,7 nghìn đồng/cơng Bên cạnh LUT chuyên lúa, LUT lúa – màu, LUT rừng LUT ăn mang lại hiệu mức trung bình loại sử dụng đất lại có ý nghĩa đảm bảo an ninh lương thực, giữ đất, giữ nước, tránh bỏ hoang đất trống, đồi núi trọc thời gian tới cần trì loại sử dụng đất bước nâng cao hiệu thời gian tới - Tiểu vùng 2: Loại sử dụng Chuyên rau màu Nuôi trồng thủy sản tiểu vùng đem lại hiệu sử dụng đất cao, lại loại sử dụng đất khác mang lại hiệu mức trung bình LUT Chun rau màu có GTSX kiểu sử dụng Su hào – Cà chua – Bắp cải đạt 324,12 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 2,16 lần, công lao động 946 công/ha, giá trị ngày cơng tương đối cao đạt 234,12 nghìn đồng/cơng, nhiên hiệu mơi trường loại sử dụng mức trung bình đặc trưng LUT sử dụng phân bón chưa hợp lí LUT NTTS có GTSX 121,45 81 triệu đồng/ha, HQĐV 2,52 lần, thu hút 350 cơng/ha/năm Ngồi LUT chuyên lúa, LUT 2Lúa – màu, LUT chuyên rau, màu, LUT rừng đạt hiệu mức trung bình loại sử dụng có tiềm tương lai nên cần quan tâm phát triển Định hướng giải pháp sử dụng đất: - Định hướng: + Tiểu vùng 1: Hướng ưu tiên LUT chuyên lúa, LUT lúa – màu, LUT chuyên rau màu, LUT rừng LUT ăn + Tiểu vùng 2: Hướng ưu tiên LUT chuyên lúa, LUT 2Lúa – màu, LUT chuyên rau, màu, LUT rừng LUT NTTS - Giải pháp thực hiện: có chế sách cho phát triển nơng nghiệp, đầu tư sở hạ tầng, kênh mương, hệ thống thoát nước, … Quy hoạch sử dụng đất hợp lý, có sách vốn để hỗ trợ người dân Ngồi ra, cịn phải tính tới giải pháp như: thị trường, khoa học kỹ thuật, giống đầu tư nguồn nhân lực Tăng cường đầu tư, hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật - khoa học giống trồng, vật ni có suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên huyện Cải tạo, nâng cấp, xây sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Trong thời gian tới huyện cần trọng đầu tư phát triển loại sử dụng đất cho hiệu kinh tế, xã hội, môi trường cao 2lúa – màu Chuyên rau, màu 5.2 KIẾN NGHỊ - Ứng dụng kết nghiên cứu đề tài vào quy hoạch nông nghiệp huyện thời gian tới - Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu môi trường xã hội để hướng tới nông nghiệp sản xuất hàng hoá bền vững 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Các Mác (2004) Tư luận, tập III NXB Sự Thật, Hà Nội Dỗn Khánh (2000) “Xuất hàng hóa Việt Nam 10 năm qua” Tạp chí cộng sản, (17) tr.41 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Hội khoa học đất (2000) Đất Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (1992) Lê Hội (1996) Một số phương pháp luận việc quản lý sử dụng đất đai Tạp chí nghiên cứu kinh tế (193) Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông hồng Bắc Trung Bộ NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Bích (2007) Nông nghiệp nông thôn Việt Nam hai mươi năm đổi khứ NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp NXB Thống kê, Hà Nội 11 Nguyễn Khang Phạm Dương Ưng (1993) Kết bước đầu đánh giá tài nguyên đất Việt Nam Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền NXB Nông nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Quang Tin (2011) Nghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật thị trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô đậu tương hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc Đề tài nghiên cứu Khoa học Viện khoa học Việt Nam 13 Nguyễn Thị Vòng cs (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 83 14 Nguyễn Thị Kim Yến Đỗ Nguyên Hải (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp phục vụ phát triển du lịch Điện Biên Tạp chí Khoa học Phát triển (13) tr 90-98 15 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cs.(1998) Kinh tế nơng nghiệp NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 16 Phịng thống kê huyện Điện Biên Đông (2016) Niên giám thống kê 2016 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Trần An Phong (1995) “Đánh giá hiệu sử dụng đất vùng Đông Nam Bộ quan điểm sinh thái phát triển bền vững” Tạp chí khoa học đất, Hà Nội tr 96 19 Trần Thị Minh Hồng (2016) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam 20 Trần Văn Lâm, Nguyễn Minh Trí (2011) Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đất sau nương rẫy bà người H’Mông tỉnh Điện Biên, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 21 UBND huyện Điện Biên Đông (2015) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) huyện Điện Biên Đông 22 UBND huyện Điện Biên Đông (2017) Báo cáo kết kinh tế - xã hội huyện Điện Biên Đông năm 2017 23 Vũ Khắc Hòa (1996) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành - tỉnh Hà Bắc Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 24 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 25 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nơng nghiệp hàng hố huyện Kiến Thuỵ - tỉnh Hải Phịng Luận văn thạc sĩ nơng nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 84 II Tài liệu tham khảo ấn phẩm điện tử: 26 Vietnam Agency For Radiation And Nuclear Safety (2015) Việt Nam khắc phục xói mòn kỹ thuật hạt nhân Truy cập ngày 23/6/2018 tại: http://www.varans.vn /tintuc/3226/Viet-Nam-khac-phuc-xoi-mon-dat-bang-ky-thuat-hat-nhan.html 27 123doc.org (2013) Tình hình suy thối đất Việt Nam nỗ lực sử dụng tài nguyên đất lâu dài Truy cập ngày 23/6/2018 tại: http://123doc.org/document /317291-tinh-hinh-suy-thoai-dat-o-viet-nam-vanhung-no-luc-su-dung-tai-nguyen-dat-lau-dai-ben-vung.htm?page=7 28 Báo Lao động (2013) Thế giới "linh hoạt" sử dụng đất nông nghiệp Truy cập ngày 23/6/2018 http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/the-gioi-linh-hoatsu-dung-dat-nong-nghiep-143589.bld 85 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NÔNG HỘ VỀ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐƠNG Phân bón Đạm Lân Kali Hàng nông,lâm,thủy sản Lúa xuân Lúa mùa Lúa nương Ngơ Khoai sọ Bắp cải Cà chua Bí xanh Su hào Khoai lang Lạc Nhãn Mận Dứa Chè Cà phê Keo Bạch đàn Cá trắm Cá trôi Cá mè Cá chép Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra nông hộ (2017) 86 87 ... ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. .. hội huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 23 3.4.2 Đánh giá tình hình quản lí đất đai trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 23 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp. .. nông nghiệp huyện 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Điện Biên Đông - Đánh giá hiệu kinh tế loại sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất nông nghiệp - Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện điện biên đông, tỉnh điện biên , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện điện biên đông, tỉnh điện biên